травень 2006 р.

31.5
М23
Мандрусь В. І.
Гідравлічні та аеродинамічні машини (насоси, вентилятори, газодуви, компресори) : Підручник.-Львів: Магнолія плюс, 2005.- 340 с.

32.97
Б83
Бородкіна І.Л., Матвієнко О.В.
Практичний курс з комп'ютерних технологій підготовки даних: Навч. посібник.-К.: Центр навч. Літ-ра, 2004 - 448 с.

36.87
К68
Коробкина З. В., Страхова С. А.
Товароведение и экспертиза вкусовых товаров . - М .:Колосс, 2003.-352 с.

36.86
В 92
Выпечка / Сост. Л.П. Юрченко. - К.: Изд-во. А. С. К.,2004.- 432 с.

38.96
Д 56
Довідник підприємця з питань пожежної безпеки у запитаннях та відповідях.-(2-е вид., доп. й перероб.). - К.: Пожінформтехніка, 2003.- 208 с.

38.93
П18
Парихмахер - стилист: Учеб. пособие для учащихся профтехучилищ. -Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 352 с.

39.33
Л 83
Лудченко О. А.
Технічне обслуговування і ремонт автомобілів : Орг. і упр.: Підручник.- К.: Знання - Пресс, 2004. - 478 с.