Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до читальної зали
вересень 2008

Стамеров К.
Нариси з iсторiї костюмiв [Текст] / К.Стамеров.- К. : Мистецтво,2007.- 432 с.

Книга становить короткий систематизований i узагальнений огляд iсторiї костюмiв народiв свiту вiд айдавнiших часiв до початку ХХ столiття. Використовуючи багатий iконографiчний матерiал, спецiалiзовану вiтчизняну i зарубiжну лiтературу, К.К.Стамеров вiдтворив картину iсторичного розвитку костюмiв як невiдємної частини матерiальної культури людства. Автор не лише подав загальнi вiдомостi про костюми рiзних народiв, а й познайомив з основними силуетами, особливостями крою, тканинами, головними уборами ,зачiсками, прикрасами й рiзноманiтними складовими костюма на кожному етапi його розвитку.
Чорно-бiлi та кольоровi iлюстрацiї до видання виконав заслужений художник України М.Н.Грох.
Україна: фотоальбом [Текст] / Авт-упоряд.: В.Томазов, О.Ясь. - К.: Мистецтво, 2007.- 432 с.

У виданнi в концентрованiй формi вiдтворено основнi вiхи української iсторiї. У бiльш нiж тисячолiтнiй ретроспективi показано iсторичнi шляхи українського народу до нацiонально-державної самостiйностi i суверенiтету. засобами вiзуального вiдтворення висвiтлено найголовнiшi подiї та процеси української iсторiї, представлено визначних iсторичних особистостей, вiдомих дiячiв науки, освiти та культури. Репродукуються як добре знанi, так ы маловыдомы ылюстративны матерыали, частина яких друкуэться впереше.
Шевченкiвськi лауреати 1962 - 2007 : енциклопедичний довiдник [Текст] - К.: Криниця, 2007.- 768 с.

Пропонований довiдник - друге видання, доповнене i перероблене, яке знайомить читачiв iз лауреатами Шевченкiвської премiї за 1962-2007 роки. (Перше виданя побачилло свiт у 2001 роцi). У статтях довiдника подано короткi бiографiчнi вiдомостi, висвiтлено основнi вiхи творчої дiяльностi лауреатiв. До багатьох статей додається бiблiографiя про творчiсть митця. Книгу проiлюстровано фотопортретами Шевченкiвських лауреатiв, яких нинi налiчується 566 персоналiй та 8 колективiв. У кiнцi книги вмiщено рядд документiв щодо дiяльностi Комiтету з Нацiональної премiї iменi Тараса Шевченка. Це довiдкове видання розраховане на широке коло шанувальникiв української культури.
Ольхiна Н.
Цiкава iсторiя.Мала iсторична енциклопедiя для допитливих [Текст] / Н.Ольхiна, I.Рибак. - Донецьк: ЦСО, 2007. - 304с.

Популярний збiрник розрахований на тих , хто бажає у доступнiй та цiкавiй формi пiзнiвати iсторiю.
Книга мiстить 250 статей. Автори0укладачi пропонують не тiльки трактування, але й короткi iсторичнi довiдки про походження i сучасне значення понять, бiографiчнi данi провiдних iсторичних дiячiв, найбiльш вагомi процеси свiтової та вiтчизняної iсторiї. Це видання буде корисне всiм, хто цiкавиться iсторiєю.
Казанцева Л.
Київське вiкно у Всесвiт [Текст] / Л.Казанцева, В.Кислюк. - К.: Наш час, 2007. - 197 с. - (Сер."Невiдома Україна")

У книзi на основi численних публiкацiй, Iнтернет-видань та архiвних матерiалiв дослiджується в хронологiчному порядку iсторiя розвитку астрономiї у Києвi вiд архаїчних часiв до сьогодення.
Книга мiстить розповiдь про астрономiчнi уявлення наших пращурiв, зафiксованi в археологiчних знахiдках (архаїчна астрономiя) та свiдченнями лiтописiв (лiтописна астрономiя). зветається увага на єретичнiсть астрономiї середнiх вiкiв в епоху Вiдродження, зародження телескопiчноїастрономiї та виникнення перших астрономiчних обсерваторiй у Європi та на територiї теперiшеьої України. Для старшокласникiв, студентiв та викладачiв навчальних закладiв, слухачiв курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, а також для вчених та всiх. хто цiкавиться iсторiєю європейської та вiтчизняної науки.
Максимюк С.
З iсторiї українського звукозапису та дискографiї [Текст] / С.Максимюк.- Львiв-Вашингтон: Видавництво Українського Католицького Унiверситету, 2003 .- 288 с.

Книга мiстить статтi автора, що були написанi за останнi чотири десятилiття на тему українського звукозапису, списки фонозаписiв української музики та її виконавцiв протягом минулого столiття, а також каталог власного фонографiчного архiву.
Розповiдається про записи видатних виконавцiв, зокрема Соломiї Крушельницької, Українського хору пiд керiвництвом О.Кошиця, капели бандуристiв iм.Шевченка з Детройту, записи української духовної музики, музики на слова Т.Шевченка, наводиться дискографiя творiв Д.Бортнянського та iн.