Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за грудень 2009

85.31(4УКР)
К46
Кияновська, Любов Олександрівна.
	Мирослав Скорик: людина і митець [Текст] / Л. О. Кияновська ; ред. В. Сивохіп. - Львів : Незалежний культорологічний журнал ``Ї``, 2008. - 592 с. : іл.

85.31(4УКР)
К46
Кияновська, Любов Олександрівна.
Мирослав Скорик: людина і митець [Текст] / Л. О. Кияновська ; ред. В. Сивохіп. - Львів : Незалежний культорологічний журнал "Ї", 2008. - 592 с. : іл.

Монографія Любові Кияновської присвячена одній з найяскравіших творчих постатей, що репрезентують український духовний доробок з другої половини двадцятого сторіччя - Мирославі Скорику. Відомий композитор, теоретик, педагог, митець надзвичайно широкої амплітуди, виняткова роль якого у формуванні українського музичного мистецтва від 1960-х років і до сьогодні не викликає сумніву ні в кого, хто уважно і доброзичливо стежить за панорамою української культури, як і не викликає сумніву непересічність його особистості.
Друге , значно розширене і доповнене видання книги про особу і творчість нашого видатного сучасника, приурочене до 70-річного ювілею Маестро.
63.3(4УКР)624
Ш20
Шандрук, Павло.
Сила доблесті [Текст] = Arms of valor / П. Шандрук ; пер. І. Яблоня ; упоряд. Т. Ткачук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 240 с. : портр, іл.

Кнмжка спогадів "Сила доблесті" визначного українського військового діяча, журналіста і редактора, генерала-хорунжого Генерального штабу Української Національної Армії Павла Шандрука (1889-1979) - це роздуми про українське вояцтво, його добрі й злі прикмети, його перемоги, успіхи, евдачі чи поразки. Водночас це теж і поради та вказівки багатого своїм військовим і воєнним досвідом українського військовика, щоб у майбутньому не повторювати тих чи інших помилок. Це поради, чому слід звертати основну увагу на добрий військовий вишкіл українського вояка.
Спогади Павла Шандрука написані щиро і безпосередньо, по-вояцькому, без ніякого художнього розмаїття чи філософського осмислення життєвих подій. Адже спогади - це не твір уяви, а результат пережитого, пройденого на життєвих дорогах, роздуми про українське вояцтво, яке своїми чинами кров'ю писало історичні сторінки літопису нашого народу в бурхливій першій половині минулого століття.

63.3(4УКР)624
Ш20
Шандрук, Павло.
	Сила доблесті [Текст] = Arms of valor / П. Шандрук ; пер. І. Яблоня ; упоряд. Т. Ткачук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 240 с. : портр, іл.65.5
Б91
Бураковський, Ігор Валентинович.
	Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. - Х. : Фоліо, 2009. - 304 с. : іл, табл.

65.5
Б91
Бураковський, Ігор Валентинович.
Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. - Х. : Фоліо, 2009. - 304 с. : іл, табл.

У книзі розглядаються причини, механізм розгортання й основні характерні риси сучасної глобальної фінансової кризи та її впливу на Україну. Аналізуються наслідки кризи та зумовлені нею зміни традиційних уявлень про функціонування сучасної економіки в епоху глобалізації. На основі цього подається характеристика основних підходів до вироблення антикризової політики в країнах ОЕСР та інструменти її реалізації, на основі чого формулюється концептуальне бачення ролі держави за умов кризи. На основі аналізу впливу глобальної фінансової кризи на Україну визначено основні проблемні точки української економіки та представлено бачення можливих напрямків протидії кризовим явищам.
53
В42
Від симптому і синдрому - до діагнозу та лікування [Текст] : посіб. лікаря заг. практики / І. В. Чопей, Ю. Ю. Бобик [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Чопей ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : ІВА, 2009. - 848 с. : іл, табл.

У посібнику, підготованому провідними спеціалістами факультету післядипломної освіти Ужгородському національному університету, висвітлено алгоритми та загальні принципи обстеження й лікування пацієнтів різних вікових, статевих та нозологічних категорій, які найчастіше трапляються в практиці сімейного лікаря. Наведено диференційну діагностику основних синдромів у схемах і таблицях. На відміну від інших вітчизняних видань, у посібнику використано синдромальний підхід до викладення матеріалу, що робить його дуже зручним для практикуючих лікарів.

53
В42
	Від симптому і синдрому - до діагнозу та лікування  [Текст] : посіб. лікаря заг. практики / І. В. Чопей, Ю. Ю. Бобик [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Чопей ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. ``Ужгород. нац. ун-т``. - Ужгород : ІВА, 2009. - 848 с. : іл, табл.66.0
Ш17
Шайгородський, Юрій Жанович.
	Політика: взаємодія реальності і міфу [Текст] : монографія / Ю. Ж. Шайгородський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - К. : Знання України, 2009. - 400 с. : табл.

66.0
Ш17
Шайгородський, Юрій Жанович.
Політика: взаємодія реальності і міфу [Текст] : монографія / Ю. Ж. Шайгородський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - К. : Знання України, 2009. - 400 с. : табл.

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти політики крізь призму взаємодії наукових і міфологічних її складових. Розкривається сутність політичного міфу, його роль у формуванні політичної свідомості і політичного буття. Аналізуються особливості сучасного розвитку України в контексті взаємовпливу реальної політики і міфу. Висвітлюються процеси крнструювання політичних міфів. Увага акцентується на тому, що система символів, яка становить основу міфотворчості, має бути використана для здійснення позитивних суспільних змін.
20.1(4УКР)
Е45
Екологія і суспільство [Текст] : зб. наук. праць Ун-ту еколог. знань Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького. Вип. 3 / М-во культури і туризму України, Одес. держ. наук. б-ка ім. О.М.Горького ; уклад. О. М. Бельницька ; Н. П. Лошкарьова. - Одеса : Друкарський дім, 2008. - 264 с. : табл., фото.

Третій випуск збірника наукових праць Університету екологічних знань відбиває тематику засідань університуту, на яких розглядалися доповіді керівників природоохоронних служб, відомих учених, фахівців, що працюють у галузі екології, а також містить матеріали науково- практичних конференцій.

20.1(4УКР)
Е45
	Екологія і суспільство [Текст] : зб. наук. праць Ун-ту еколог. знань Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького. Вип. 3 / М-во культури і туризму України, Одес. держ. наук. б-ка ім. О.М.Горького ; уклад. О. М. Бельницька ;  Н. П. Лошкарьова. - Одеса : Друкарський дім, 2008. - 264 с. : табл., фото.