Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за вересень 2009

74.03(4УКР)
Т 92
Тхоржевська, Тетяна Дмитрівна.
Православне виховання в історії педагогіки України [Текст] : монографія / Т. Д. Тхоржевська . - 2-е вид., доп. та переробл. - К. : Фенікс, 2008. - 432 с.

У монографії досліджується православна система виховання як педагогічне явище. Зі своєю історією й у системі загального розвитку виховної та освітньої справи в Україні. Визначаються основні тенденції розвитку теорії та практики виховання дітей на засадах православної моралі в Україні, українські православні освітньо-виховні традиції. Аналізуються проблеми морально-релігійного виховання минулого і сьогодення.
Монографія розрахована на істориків педагогіки. Світських православних педагогів, студентів, усіх, хто цікавиться духовною спадщиною українського народу.

74.03(4УКР)
Т 92
Тхоржевська, Тетяна Дмитрівна.
	Православне виховання в історії педагогіки України [Текст] : монографія / Т. Д. Тхоржевська . - 2-е вид., доп. та переробл. - К. : Фенікс, 2008. - 432 с.74.58
А 92
Атанов, Геннадій Олексійович.
	Знання як засіб навчання [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Атанов ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2008. - 236 с. : мал., табл.

74.58
А 92
Атанов, Геннадій Олексійович.
Знання як засіб навчання [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Атанов ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2008. - 236 с. : мал., табл.

У книжці розглянуто багато особливостей і властивостей знань, які так чи інакше становлять інтерес під кутом зору діяльнісного навчання. Показано роль знань у навчальній діяльності як її засобів, взаємозв'язок знань та умінь, наводиться трактування сучасного розуміння засвоєння знань. На основі методів інженерії знань розглянуто загальні властивості знань як таких, наведено сучасні уявлення про знання щодо об'єктів навчання, а також про знання в навчальнометодичній літературі. Описано загальне структурування знань навчальної предметної галузі та структурування цих знань на рівні понять, а також на рівні суджень. Показано, як слід найефективніше подавати й отримувати знання, як їх використовувати для виконання різних завдань та як контролювати.
Для викладачів та вчителів усіх спеціальностей, аспірантів і студентів із психології та педагогіки.
74.00
П32
Підласий, Іван.
Практична педагогіка або Три технології [Текст] : інтерактивний підруч. для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий. - К. : Слово, 2006. - 616 с.: мал., табл.

Три питання найбільше сьогодні турбують сучасних учителів: як увійти в невідомий ринок педагогічних послуг, що наступає прогресуючим темпом; яку технологію взяти на озброєння, щоб ефективно працювати, максимально задовольняючи попит споживачів; як заощадити час і сили для життя поза школою.
Обличчя близької вже ринкової системи освіти визначатимуть три головні технології. Опанувати їх треба кожному вчителеві. Найбільші перспективи в українській освіті, на думку автора, має продуктивна педагогічна технологія. Її відрізняє заснована на наукових закономірностях діяльність і гарантований високий результат. У книзі, написаній доступно і яскраво, у вигляді інтерактивного обговорення, читач дістає відповіді - як діяти, застосовуючи ті чи інші технологічні схеми. В усіх деталях розкриваються переваги, сутність і зміст продуктивно організованого навчально-виховного процесу. Це настільна книга сучасного вчителя, щоденний довідник з усіх найважливіших і складних практичних проблем.

74.00
П32
Підласий, Іван.
	Практична педагогіка або Три технології [Текст] : інтерактивний підруч. для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий. - К. : Слово, 2006. - 616 с.: мал., табл.74.58
В54
	Виховна робота зі студентською молоддю [Текст] : навч. посіб. / Т.Ю. Осипова та ін.; За заг. ред. Т.Ю. Осипова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - Одеса : Фенікс, 2006. - 288 с. : табл.

74.58
В54
Виховна робота зі студентською молоддю [Текст] : навч. посіб. / Т.Ю. Осипова та ін.; За заг. ред. Т.Ю. Осипова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - Одеса : Фенікс, 2006. - 288 с. : табл.

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, форми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих закладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний характер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерантності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завдань виховної системи й управління щодо планування виховної роботи, формування професійно-моральної культури у вищому закладі освіти, визначено шляхи взаємодії ВЗО з іншими навчально-виховними закладами та громадськими організаціями з проблем виховної роботи. Подано основні види діяльності з морального, духовного, громадянського, правового, екологічного, статевого, розумового, трудового, економічного, фізичного, естетичного, емоційного, особистісно зорієнтованого виховання, а також самовиховання студентів, підготовки їх до сімейного життя.
74.2
П14
Пальчевський, Степан Сергійович.
Суґестопедагогіка: Новітні освітні технології [Текст] : навч. посіб. / С.С.Пальчевський. - К. : Кондор, 2005. - 351 с.

У навчальному посібнику розглядається суґестопедагогіка як психотерапевтична течія педагогіки. Визначаються її джерела. Висвітлюються зв'язки з суґестологією, психотерапевти кою, психологією, фізіологією, генетикою, філософією сучасної освіти та основами театрального мистецтва.
Викладаються основи теорії навчання та виховання у світлі головних напрямів суґестопедагогіки: гіпнопедії, релаксопедії, суґестопедії. Останні показані у взаємозв'язках та взаємовпливі. Виявлено причини, що привели до згасання гіпнопедичного напряму, а також ті з них, що заважають широкому впровадженню у педагогічну практику релаксопедії та суґестопедії. Обумовлюється необхідність створення суґестопедичної моделі ХЕТвоД.
Розкрито психолого-фізіологічні та дидактико-методичні основи ХЕТвоД .
Висвітлюється широке коло питань суґестопедагогічного школознавства.

74.2
П14
Пальчевський, Степан Сергійович.
	Суґестопедагогіка: Новітні освітні технології [Текст] : навч. посіб. / С.С.Пальчевський. - К. : Кондор, 2005. - 351 с.