Липень 2006 р.

Юридичні терміни. Тлумачний словник/ В.Г. Гончаренко (кер.) та ін.; За ред. В.Г. Гончаренко. -К.: Либідь, 2003. -320 с.

У словнику вміщено понад 1000 основних юридичних термінів з різних галузей міжнародного, трудового, кримінального та цивільного права, законодавства, курсів юридичних дисциплін, що вивчаються в закладах освіти й використовуються у повсякденній юридичній практиці. Для студентів вищих навчальних закладів.


Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник/ В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко та ін; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Факультет соціології та психології. -К.: Наук. думка, 2004. -344 с.

У довіднику за структурним принципом подано відомості про українську етнонацію. Національні меншини та спільноти з невизначеним статусом, про представників окремих етносів та їхні групи, представлені в Україні. Довідник містить дані перепису 2001 року про національний склад населенні. Мову спілкування, освіту. Наведено бібліографію із вказаної проблематики. Для етнологів, політологів. Соціологів, істориків, державних службовців, студентів, які вивчають етносоціологію, та усіх, хто цікавиться міжетнічними взаєминами в українському суспільстві.


Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника: Каталог/ Упоряд. О.О. Солопченко, Л.Г. Сіленко, Авт. проекту та передм. І.Д. Ліховий. -К.: Криниця, 2004. -368 с.

В цьому каталозі відображено видання поетичних та прозових творів Тараса Шевченка з музейних фондів Шевченківського національного заповідника у Каневі. Покажчик включає 841 позицію, в яких можливою повнотою розкриті бібліографічні дані видань творів Кобзаря мовою оригіналу. Видання призначається для бібліографів, музейних і бібліотечних працівників, філологів та всіх шанувальників творчості Тараса Шевченка.


Українські письменники : Біо- бібліогр. словник : У 5-ти т.. -Х.: Прапор, 2005

Т.1.: Давня Українська література ( ХI - XVIII ст.)/ Редкол. О.І. Білецький та ін., Уклад. Л.Є. Махновець. -Перероб. вид.. -2005. -976 с. Перший том біо-бібліографічного словника "Українські письменники", укладений Леонідом Махновцем 1961 р.. і досі лишається найповнішим довідковим виданням з історії української літератури ХІ-ХVІІІ ст. Перевидання довідника відтворює зміст оригіналу, обмежуючись мовною редакцією та уточненням деяких деталей з біографій письменників. Додано передмову, яка розповідає про історію появи довідника та його автора. Книга призначена для філологів, істориків української культури, студентів гуманітарних спеціальностей, учителів.


Словник-довідник з культури української мови/ Д.Г. Гринчишин та ін.. -3-є вид., випр.. -К.: Знання, 2006. -368 с.

Культура мови як невід'ємна складова особистості - одна із перших ознак загальної культури людини та суспільства. Довідник містить складні випадки слововживання і допоможе читачам засвоїти граматичні норми української мови. Для викладачів та студентів філологічних факультетів, мовознавців, працівників засобів масової інформації, вчителів, а також усіх, хто хоче підвищити рівень знання української мови.


Головащук С. Словник-довідник з українського літературного слововживання/ С.І. Головащук. -К.: Наук. думка, 2004. -448 с.

У словнику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. У додатку вміщено список власних імен людей. Розраховано на всіх, хто у своїй громадській та виробничій діяльності послуговується українською мовою та широкий загал користувачів, котрі прагнуть всебічно її вивчити і знати.


Літературознавчий словник- довідник / Редкол. Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів, В.І. Теремко. -2-е вид., випр. і доп.. -К.: Академія, 2006. -752 с.

У словнику-довіднику розкрито зміст основних філософсько-естетичних категорій, літературознавчих. Лінгвістичних. Психологічних понять, які характеризують специфіку художньої літератури, її функціонування у суспільстві. Розрахований на літературознавців, критиків, викладачів і студентів-філологів, учителів-словесників, усіх, хто цікавиться мистецтвом слова.