Березень 2006 р.

85.31(4УКР)
С37
Симоненко, Володимир Степанович (Кобилко)
Українська енциклопедія джазу/ В.С. Симоненко. -К.: Центрмузінформ, 2004. -232 с.: фото.

"Українська енциклопедія джазу" - перше довідкове видання, у якому робиться спроба дати цілісну картину історії джазу в нашій країні. Книга мітить понад 550 статей, з яких читач довідається про виконавців, керівників оркестрів і ансамблів, композиторів, музикознавців та аранжувальників. Видання ілюстроване. Адресується музикантам-професіоналам, музикознавцям, викладачам, студентам музичних учбових закладів і широким колам меломанів, які цікавляться джазом.


78.34(4УКР)
Б 59
Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів/ Редкол.: О.С. Онищенко, Г. Боряк, Л.А. Дубровіна та ін., Уклад. Л.А. Дубровіна, Н.І. Малолєтова; Нац. академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського , Державний комітет архівів України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. -К., 2004. -816 с.

У запропонованому виданні вперше представлені документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941-1943рр. Висвітлені основні напрями нацистської політики в галузі культурного освоєння окупованих територій. Організації "захисту" та переміщення книжкових культурних цінностей, аспекти використання книжкових фондів. Для істориків, бібліотекознавців. Викладачів вузів, всіх, хто досліджує долю культурних цінностей періоду Другої світової війни та небайдужих до проблем їхнього збереження, охорони та захисту.


91.9:63.3
О 75
Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник/ НАН України;НБУВ; Інститут рукопису; О.С.Боляк, С.О.Булатова, Т.І.Воронкова та ін.;Відпов. ред. О.С.Онищенко. -К., 2002. -768 с.

У путівнику містяться дані про склад і зміст 264-х особових архівних фондів Інституту рукопису національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Розрахований на тих, хто цікавиться історією, наукою та культурою України.


78.36
К56
Ковальчук, Галина Іванівна
Книжкові пам`ятки (рідкісні і цінні книжки) в бібліотечних фондах: Монографія/ Г.І. Ковальчук; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т української книги. -К., 2004. -644 с. + Додатки.

У монографії розглядаються основні питання формування, складу і змісту, специфіки наукового опрацювання (бібліотечного, бібліографічного та книгознавчого), збереження фондів стародруків, рідкісних і цінних видань ХІХ-ХХ ст., принципи діяльності відповідних підрозділів наукових бібліотек. Додатки містять широку бібліографію та словник спеціальних термінів. Праця призначена спеціалістам, що працюють зі стародруками, цінними та рідкісними виданнями - книжковими пам'ятками.


67.0
Ц67
Циппеліус, Райнгольд
Юридична методологія: Підручник/ Р. Циппеліус; Пер., адаптація, приклади з права України і список термінів Р. Корнута. -К.: Реферат, 2004. -176 с.

У підручнику розкриваються питання розуміння і застосування права. Розглядаються особливості процесу тлумачення, доповнення та виправлення законів, застосування норм права. Українському читачеві мають стати в пригоді аналогії з українським правом. Книга розрахована на широке коло юридично обізнаних читачів, а також на всіх тих, хто цікавиться питаннями філософії права, деонтології, теорії держави і права та цивільного права.


91.9:63.3(4УКР)-8
К53
Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Матеріали до бібліографії (середина ХІХ-ХХ ст.)/ Авт.-уклад. Т.В. Куриленко, Н.І. Мельник, О.М. Яценко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. -К., 2004. -366 с. -(Джерела української біографістики. Вип.1). -ISBN 966-02-3240-3: 9.35, грн.

У започаткованому виданні систематизовано широке коло джерел, що містять біографічну інформацію про діячів історії та культури України. У книгу увійшло понад тисячу книжкових видань середини ХІХ- ХХ ст.., що знаходяться у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Для науковців, бібліографів, усіх, хто цікавиться розвитком української біографістики.


78.3
С85
Стрішенець, Надія Володимирівна
Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології/ Н.В. Стрішенець; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. -К., 2004. -329 с.

Словник містить близько 6000 термінів з бібліотекознавства, бібліографії, інформатики, а також суміжних галузей : книгознавства, видавничої діяльності, архівознавства. Словник розраховано на бібліотекарів, викладачів та студентів бібліотечних вищих навчальних закладів, а також працівників інформаційних центрів, архівів, видавництв.


78.36(4УКР)
В 76
Воскобойнікова- Гузєва, Олена Вікторівна
Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Монографія/ О.В. Воскобойнікова- Гузєва; Ред. О.С. Онищенко; Нац. академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. -К.: НБУВ, 2004. -180 с. -Бібліогр.: с. 156-174.

ЦМонографію присвячено комплексному дослідженню масивів наукових видань як специфічної моделі наукового знання та основи документального фонду всього періоду розвитку Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. У книзі висвітлено основні етапи розвитку системи комплектування Бібліотеки, розкрито джерела і способи отримання наукових видань, визначено стратегію формування фонду наукових видань універсальної бібліотеки загальнодержавного рівня. Видання розраховано на дослідників у галузі документознавства, книгознавства, бібліотекознавства та суміжних галузей знання, а також викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових бібліотек, фахівців книжкової справи.


78.36
Р 85
Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 9/ Редкол.: Л.А. Дубровіна, Г. Боряк, Н.М. Зубкова та ін.; Нац. академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. -К., 2004. -292 с.

Автори статей збірника на основі вивчення архівних та книжкових фондів НБУВ розкривають такі важливі для української науки та культури питання, як рукописна спадщина Комісії ВУАН для виучування продуктивних сил України, фонди архівних установ України як джерело з історії розвитку біологічної науки, архівні документи Синайського монастиря св. Катерини у Єгипті, директивно-розпорядчі акти щодо діяльності Києво-Могилянської академії тощо. Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


78.34(4УКР)
Н 34
Наукові бібліотеки України : Довідник/ Уклад. А.А. Свобода, Л.І. Загородня, Н.Б. Захарова, Редкол.: О.С. Онищенко, І. М. Дзюба, Я.С. Яцків; Нац. академія наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України. -К., 2004. -472 с.

У довіднику вміщені відомості про наукові бібліотеки України : історію формування наукових зібрань, тематичний склад книжкових фондів, наявність рідкісних і цінних видань з певної галузі, склад і структуру довідково-пошукового апарату, наукову та науково-інформаційну діяльність бібліотек, сучасні інформаційні технології, що застосовуються для задоволення потреб користувачів, найпоширеніші форми роботи. Призначений для працівників бібліотек, інформаційних служб, фахівців, викладачів, студентів.


91.9:76.125.1
Г13
Газети України 1930-1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Каталог. Ч. 2/ Авт.-уклад. Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, О.С. Лук'янчук; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. -К., 2004. -986 с.

Каталог "Газети України 1930-1934 рр. у фондах національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" містить 9177 назв (частина 1-5440 назв) періодичних видань, в яких наведено бібліографічні відомості про республіканські, обласні. Міські, районні та багатотиражні газети. Каталог буде корисним для дослідницької роботи у всіх галузях науки. Техніки, культури. Розрахований на науковців. Журналістів, бібліотечних працівників, а також всіх, хто цікавиться історією української преси.


63.3(4УКР)
Е 64
Енциклопедія історії України : В 5-ти т/ Ред.рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, Л. Губерський та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, С. Віднянський та ін.; Нац. академія наук України; Ін-т історії України. -К.: Наукова думка, 2003 - Т. 2: Г - Д. -2004. -528 с.: іл.