Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2013-04-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=5082

Доброго дня допоможіть знайти літературу на тему: Класифікація інформаційних систем..........Дякую.

Матвейко Ігор
2013-04-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

65.42 А64
Ананьєв, Олександр Миколайович.
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності : підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. – Львів : Новий Світ- 2000, 2006. – 584 с. – (Вища освіта в Україні).

32.97 А 78
Апшай, Надія Іванівна.
Інформатика. Інформаційні системи : навч. посіб. / Н. І. Апшай ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мат. ф-т. – Ужгород : Закарпаття, 2010. – 76 с. : іл, табл.

65.050.9(4УКР) В 61
Вовчак, Іван Сільвестрович.
Інформаційні системи та компютерні технології в менеджменті : теоретичні положення, приклади використ., метод. реком. по впровадж. : навч. посіб. для інж.-економ. та екон. спец. ВНЗ / І. С. Вовчак ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 286 с.

33 Г 93
Гужва, Володимир Михайлович.
Інформаційні системи в міжнародному бізнесі : навч. посібник / В.М. Гужва. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 458 с.

67 Д 33
Денісова, Ольга Олександрівна.
Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності : навч. посібник / О.О. Денісова. – К. : КНЕУ, 2003. – 315 с.

65.050.2 І-74
Інформаційні системи в менеджменті : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Новак [та ін.]. – К. : Каравела, 2008. – 616 с. : іл.

65 І-74Інформаційні системи і технології в економіці : посіб. / За ред. В.С. Пономаренко. – К. : Академія, 2002. – 544 с. : табл. + Додатки. – (Альма-матер).

65.26 П 34
Пістунов, Ігор Миколайович.
Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 234 с. : іл, табл.

32.85 Р69
Ромаш, Эдуард Михайлович.
Электронные устройства информационных систем и автоматики : [учеб. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по спец. "Сервис"] / Э. М. Ромаш, Н. А. Феоктистов, В. В. Ефремов ; Москов. гос. ун-т дизайна и технологии, Ин-т гос. управления, права и инновационных технологий. – М. : Дашков и К, 2009. – 248 с. : рис., табл.

65.050.2 Щ61
Щербаков, Петро Артемович.
Інформаційні системи в менеджменті : підручник / П.А. Щербаков, О.В. Ульянченко ; Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х. : Гриф, 2004. – 336 с.

Бондаренко О. Вимоги до мультимедійних систем навчання та їх класифікація / О. Бондаренко // Рідна школа. – 2007. – № 3. – С. 60-63.

Соснін О. Політико-правові проблеми розвитку інформаційної сфери в Україні / О. В. Соснін // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 620-631.

Гарбарчук В. І. Інтернет як новий клас інформатичних систем і перспективи їх розвитку / В. І. Гарбарчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 192- 203.

Палагін О. Міждисциплінарні наукові дослідження: оптимізація системно-інформаційної підтримки / О. В. Палагін, О. П. Кургаєв // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 3. – С. 14-25.

Берко А. Ю. Моделі інтеграції даних у відкритих інформаційних системах / А. Ю. Берко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – N 10. – С. 147-152.

Бізянов Є. Є. Економічна ефективність інформаційних систем і технологій: визначення й особливості оцінювання / Є. Є. Бізянов // Держава та регіони. – 2010. – № 5. – С. 110-115.

Вуйців М. М. Розвиток функції контролю при впровадженні інтегрованих інформаційних систем / М. М. Вуйців // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 266-276.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6