"Моральний та духовний розвиток особистості".

З метою привернення уваги громадськості до проблем захисту особистісних цінностей та суспільної моралі, зміцнення духовних засад суспільства, запобігання негативним процесам у духовній сфері пропонуємо вам ознайомитись з матеріалами представленими на виставці "Моральний та духовний розвиток особистості".

Основними законодавчими актами, які визначають державну політику з питань захисту суспільної моралі є : • Закон України про захист суспільної моралі // Офіційний вісник України. - 2004. - № 52. - С.69.
 • Закон України про бібліотеки та бібліотечну справу // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 7.- Ст. 45.
 • Закон України про видавничу справу // Офіційний вісник України. - 1997. - № 28. - С. 3
 • Закон України про кінематографію // Офіційний вісник України. - 1998 - 1998. - № 6. - С. 5.
 • Україна. Президент (2005-; Ющенко В.А.) Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства: Указ вiд 24.11.2005 р. № 1647/2005 //Офіційний вісник України. - 2006. - № 9.- С. 55.
 • Україна. Кабінет Міністрів Про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі :Пост. вiд 17.11.2004 № 1550 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 46. -С. 48
 • Україна. Кабінет МіністівПитання Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі: Розп. вiд 08.08.2007 № 614-р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 • Вознюк Н. Етико-педагогічні основи формування особистості: Навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. - К.: Центр навчальної л-ри, 2005. - 200 с.


 • Головатий М. Соціологія молоді: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2006. - 304с.

  У курсі лекцій висвітлено основні категорії, об'єкт, предмет соціології молоді, особливості молоді як об'єкта суспільних відносин, соціальних перетворень; проблеми формування особливості молодого громадянина, його ціннісних орієнтацій, активної життєвої позиції. Визначено основні проблеми соціалізації молоді, формування нової генерації у суспільстві, розвитку молодіжного руху.

 • Головатий М. Соціологія молоді: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2006. - 304с.  Євтух М. </B>Соціальна педагогіка: Підручник. - К.: МАУП, 2002. - 232 с.
 • Євтух М. Соціальна педагогіка: Підручник. - К.: МАУП, 2002. - 232 с.

  Як сформувати особистість, щоб вона увійшла в соціум і не тільки не вступала з ним в антагоністичні суперечності, а надихаючись, збагачувала його своєю власною життєдіяльністю? Де взяти державний лад з "людським обличчям"? Саме ці актуальні питання потрапили в поле зору авторів підручника для студентів, які вивчають соціально-педагогічні механізми, сприяння демократичному саморухові суспільства. • Мережа центрів соціальних служб для молоді: Інформ. довідник/ Держ. центр соціальних служб для молоді Держ. комітету України у справах сімї та молоді; Упоряд. О.О. Сергієнко, Н.І. Сліпак, Л.В. Шум. - К., 2003. - 84 с.
 • Мережа центрів соціальних служб для молоді Інформ. довідник/ Держ. центр соціальних служб для молоді Держ. комітету України у справах сімї та молоді; Упоряд. О.О. Сергієнко, Н.І. Сліпак, Л.В. Шум. - К., 2003. - 84 с.


  Могильний А. П. Культура і особистість: [Монографія]. - К.: Вища школа, 2002. - 303 с.
 • Могильний А. П. Культура і особистість: [Монографія]. - К.: Вища школа, 2002. - 303 с.
  Висвітлено структуру, форми і види культури, основні етапи її генезису та закономірності функціонування і розвитку. Показано місце і роль людини у світі культури.


 • Молода сім'я в Україні: проблеми становлення та розвитку: Тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року/ Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді; Т.Ф. Алексеєнко, О.М. Балакірєва, Н.Г. Гойда та ін. - К., 2003. - 140 с.
 • Молода сім'я в Україні: проблеми становлення та розвитку: Тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року/ Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді; Т.Ф. Алексеєнко, О.М. Балакірєва, Н.Г. Гойда та ін. - К., 2003. - 140 с.


  Ніцше Ф. По той бік добра і зла (Прелюдія до філософії майбутнього). Генеалогія моралі/ Ф. Ніцше; Пер. з нім. А. Онишко. - Львів: Літопис, 2002. - 320 с.
 • Ніцше Ф. По той бік добра і зла (Прелюдія до філософії майбутнього). Генеалогія моралі/ Ф. Ніцше; Пер. з нім. А. Онишко. - Львів: Літопис, 2002. - 320 с.

  Популярні твори німецького філософа і поета Фрідріха Ніцше (1844-1990). У цих текстах порушуються проблеми добра і зла, у високо поетичній формі зроблено перегляд важливих людських вартостей, подано також цікаві сентенції та інтермедії. • Перлини духовності : Твори української світської літератури від часів Київської Русі до ХVII століття: Навч. посібник. Кн. 1 / Упоряд., передм. і комент. В.В. Різун. - К.: Грамота, 2003. - 560 с.

  До хрестоматії ввійшли літературні твори-провісники історичного становлення духовності українського народу від часів Київської Русі до ХVІІ ст.

 • Перлини духовності : Твори української світської літератури від часів Київської Русі до ХVII століття: Навч. посібник. Кн. 1 / Упоряд., передм. і комент. В.В. Різун. - К.: Грамота, 2003. - 560 с.


  Фечко-Каневська О. Слово на добро:Етичні бесіди / Передмова Н. Ребрик. - Ужгород: Ґражда, 2004. - 236 с.: іл. .
 • Фечко-Каневська О. Слово на добро: Етичні бесіди / Передмова Н. Ребрик. - Ужгород: Ґражда, 2004. - 236 с.: іл.

  Книга включає бесіди морально-етичного плану в яких роз'яснюються принципи загальнолюдської моралі, даються поради, як "легше" осмислити життя, пізнати себе, щоб набути досвіду в плані адаптації та соціалізації, самовиховання та саморозвитку особистості. • Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі: збірник нормативних актів України / Уклад.: Ю.Ж. Шайгородський, К.П. Меркотан. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2007. - 440 с.

  Збірник вміщує чинні нормативні акти України, а також законопроекти щодо захисту особистісних цінностей та суспільної моралі.

  Переглянути зміст книги
 • Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі: збірник нормативних актів України / Уклад.: Ю.Ж. Шайгородський, К.П. Меркотан. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2007. - 440 с.


 • Вагин И.О Психология зла : Практика решения конфликтов. - СПб.: Питер, 2001. - 192 с.
 • Гуманістична психологія: Антологія: В 3-х т. / Упоряд.: Г. Балл, Р. Трач. - К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ. - 2005.
 • Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 312 с.
 • Скуратівський В., Трощинський В., Чукут С. Гуманітарна політика в Україні: Навч. посіб. - К.: Вид-тво УАДУ; Вид-во "Міленіум", 2002. - 262 с.
 • Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості. - Монографія. - К.: Наш час. - 2006. - 280 с.


 • Бех І. Вчинок у морально-духовному розвитку особистості // Початкова школа. - 2006. - №5. - С. 1-5.
 • Бех І. Духовна безпечність - напруженість у вихованні та розвитку особистості // Рідна школа. - 2007. - № 5. - С. 29-32.
 • Захарчук С. Співвідношення права та моралі: історико-теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 4. - С. 133-136.
 • Максименко С. Психологія особистості: парадигма життєстворення // Психологія і суспільство. - 2006. - №4. - С. 8-52.
 • Шумра Л. Загальнолюдські моральні цінності як основа духовного виховання // Рідна школа. - 2004. - №6. - С. 28-30.
 • Янчук В. Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості // Наука. Релігія. Суспільство. - 2006. - №3. - С. 42-43.


 • Максименко С. Структура особистості // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 1. - С. 1-13.
 • Максименко С. Онтогенез особистості // Практична псхологія та соціальна робота. - 2006. - №9. - С. 1-11.
 • Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 1.


  Колісник О.Психологічний шлях особистості та метод її духовного розвитку
 • Гордієнко К. Розвиток соціальної культури особистості в молодіжному середовищі // Соціальна психологія. - 2006. - №3. - С. 66-75.
 • Колісник О. Духовний саморозвиток особистості // Соціальна психологія. - 2006. - №1. - С. 62-77.
 • Колісник О. Психологічний шлях особистості та метод її духовного розвитку // Соціальна психологія. - 2007. - № 3. - С. 78-93.

 • Посилання по темі:  http://www.socwd.uzhgorod.ua/articles/3.htm

  http://www.citizen.org.ua/index.php

  http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b=20&c=405

  http://www.socwd.uzhgorod.ua/articles/33.htm

  http://www.politik.org.ua/news/news.php3?id=143&tpid=2#143

  http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=66&c=1505

  http://www.ifap.ru/library/book082.pdf

  http://www.epochtimes.com.ua/articles/view/3/6560.html

  http://newacropolis.org.ua/ua/lud2002.htm

  http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=499&search