Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


"НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ"

Освіта як соціальний інститут відповідає за своєчасну і адекватну підготовку людей до повноцінного функціонування в суспільстві. Система освіти не єдиний, але надзвичайно важливий фактор соціалізації людей.

Система освіти — соціальний інститут, який специфічними методами реалізує процес соціалізації людей, передусім підростаючого покоління (підготовку і залучення до життя суспільства через навчання і виховання).

Специфічність процесу соціалізації людей у системі освіти полягає в тому, що він відбувається цілеспрямовано, систематично, планомірно, з допомогою певного кола осіб (педагогів), у спеціальних закладах. Цей соціальний інститут поширює панівну в суспільстві ідеологію, відображає в своїй структурі й функціонуванні суспільні відносини і є одним з важливих засобів забезпечення спадкоємності поколінь, соціальної безперервності, виконує багато інших соціальне важливих функцій.

Пропонуємо вашій увазі виставку, матеріали якої стануть у нагоді як педагогам, так і студентам.

74.26
А66
Андрусишин, Богдан Іванович.
Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства" [Текст] : підручник / Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз. - К. : Знання, 2008. - 304 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття).

У підручнику розглянуто питання організації навчального процесу з правознавства в сучасній загальноосвітній школі. Автори висвітлюють форми організації навчання, методи та етапи навчання учнів правознавства в школі; методику формування у школярів знань, умінь та навичок на уроках правознавства; методику та правила використання наочності, технічних засобів навчання. Значна увага приділена уроку правознавства в сучасній школі та методиці його проведення, використанню між предметних зв’язків, правовому вихованню учнів у процесі навчання тощо.
Підручник розрахований на студентів, які вивчають дисципліну «Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства», а також на молодих учителів, аспірантів, усіх, хто цікавиться методикою викладання правознавства.




74.26
Д 69
Дороз, Вікторія Федорівна.
Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Дороз . - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 386 с. : табл.

Навчальний посібник спрямований на допомогу викладачам методики та студентам-філологам вищих навчальних закладів в організації вивчення навчальних дисциплін: «Методика навчання української мови» та «шкільний курс української мови».
У посібнику подано навчальні програми (загальні положення; розподіл навчального часу за модулями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних занять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семестрового контролю й оцінювання теоретичної та практичної підготовки бакалаврів), програму та методичні рекомендації щодо написання курсової роботи, програму державного екзамену.






74.26
Ф34
Федун, Сергій Ігоревич
Розробки уроків образотворчого мистецтва для 1 класу [Текст] : (метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. навч. закладів і для системи підгот. та перепідгот. вчителів образотворчого мистецтва) / С.І. Федун, Т.Є. Рубля. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. - 64 с. : мал.

Для вчителя подані методичні розробки будуть суттєвою допомогою, оскільки вони базуються на нових сучасних вимогах у навчанні дітей молодшого віку і відповідають Державному стандарту початкової школи. Автори, як досвідчені фахівці дають методичні поради та пропонують варіанти проведення уроків образотворчого мистецтва, маючи на увазі, що вчитель творчо переосмислить та допрацює їх.




74.26
Н15
Навчальні ігри з історії та правознавства [Текст] : метод. посіб. для вчителя / Закарпатський обл. ін- т післядипломної освіти ; За ред. В.І. Кобаль. - 3-є вид., доп. і перероб. - Ужгород ; Мукачево ; Рівне ; Тернопіль ; Одеса : [б. и.], 2007. - 200 с.

Одним із способів завдання цього посібника є широке використання методів навчальної гри. Навчальну гру автори розглядають як цікаву для учнів діяльність, що спрямована на формування знань, умінь і навичок. У навчальному посібнику співавтори вирішили обмежитися виключно іграми-змаганнями, які здебільшого є узагальнюючими та контрольно-кореційними. Також пропонуються ігри різного ступеня складності, які можна використати у класах із різним рівнем підготовки суб’єктів навчального процесу, із різним рівнем організованості і здатності до творчої праці і самостійного мислення.






74.26
С77
Староста, Володимир Іванович.
Навчання школярів складати й розв`язувати завдання з хімії: теорія і практика [Текст] : монографія / В.І. Староста. - Ужгород : Ґражда, 2006. - 328 с. + Додатки с. 297-325.

У монографії обґрунтовано теоретико-методичні засади навчання учнів складати й розв’язувати завдання з хімії, проаналізовано застосування навчальних завдань з хімії у контексті становлення та розвитку шкільної хімічної освіти, розкрито трактування основних видів навчальних завдань та їх параметрів, представлено розроблену методику поєднання розв’язування та складання завдань під час вивчення хімії як цілісного процесу пізнання на прикладі різноманітного навчального матеріалу.
Книга концентрує багаторічний практичний досвід автора щодо методики застосування навчальних завдань з хімії та впровадження її в шкільну практику.
Видання адресоване вченим, аспірантам, методистам та учителям хімії, студентам хімічних факультетів вищих навчальних закладів.




74.2
С 29
Сележан, Йосип Юрійович.
Основи національного виховання [Текст] : українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: Хрестоматія / Й.Ю. Сележан. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2005. - 272 с.

Хрестоматія складена у відповідності до програми навчально-виховного процесу у навчальних закладах України з проблем українознавства та національного виховання. Розрахована на широке коло читачів – батьків, вихователів, вчителів, викладачів вузів, молодь України, для всіх, кому не байдужі засади національного виховання.






74.2
М18
Малафіїк, Іван Васильович
. Дидактика [Текст] : навч. посіб. / І. В.Малафіїк. - К. : Кондор, 2005. - 400 с. + Додатки.

У посібнику розглядаються важливі для сучасної школи і педагогічної науки проблеми теорії навчання. Автор намагається відійти від популяризаторського, описового рівня розкриття змісту теорії і практики навчання й підсилити науковий рівень вивчення дидактики як самостійної педагогічної науки. Посібник рекомендується студентам педагогічних спеціальностей і викладачам педагогіки, вчителям, керівникам шкіл, які займаються самоосвітою, а також аспірантам, докторантам і науковим працівникам.




74.1
Д49
Дитина [Текст] : метод. реком. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко та ін. - 2-е вид., доопр. і доп. - К. : Богдана, 2004. - 232 с.

Методичні рекомендації до програми виховання і навчання «Дитина» розраховані в основному на педагогів дошкільних навчальних закладів, які вже працюють за вказаною програмою. Разом з тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити свої знання з питань розвитку дітей від 3 до 7 років.
У пропонованому посібнику відповідно до сучасних державних пріоритетів систематизовано і представлено методичні рекомендації та практичні поради щодо втілення програми «Дитина» в практику роботи дошкільних навчальних закладів.






74.1
В46
Вільчковський, Едуард Станіславович.
Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Текст] : [навч. посіб. для студ. дошк. ф-тів вищ. пед. навч. закл.] / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. - 2-е вид., переробл. та допов. - Суми : Університетська книга, 2008. - 432 с. : іл, табл.

Навчальний посібник складено згідно з програмою для педагогічних університетів та училищ. У ньому розглянуто основи системи фізичного виховання, завдання та зміст фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, методика проведення основних форм навчально-виховного процесу з фізичного виховання в дошкільному закладі. Висвітлені питання планування та обліку роботи, керівництва фізичним вихованням у дошкільників, особливості викладання курсу «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах» у педагогічних училищах.




74.261
С 89
Султанов, Юрій Ібрагімович.
У світі античної літератури. Давньогрецька література. Література Стародавнього Риму [Текст] : посібник для вчителя / Ю.І. Султанов. - Харків : Ранок, Веста. - 112 с. - (Скарбниця словесника).

Посібник містить навчальний матеріал з розділу «антична література», який охоплює теми з усіх чинних програм із зарубіжної літератури. Основна мета даного видання – допомогти вчителю в організації шкільного вивчення античної літератури як основи європейського письменства, і українського зокрема. Досягненню цієї мети має сприяти наведена в кінці книги система запитань і завдань для оцінювання та обліку досягнень учнів 5-6 та 8-9 класів.
Заключний розділ посібника «Замість післямови» має суто науковий характері призначений для ознайомлення широкого кола вчителів з основними сучасними методологічними підходами до вивчення світової літератури в контексті ідей синтезу культур.






74.261
К 43
Кирилюк, Зінаїда Василівна.
Література Середньовіччя [Текст] : посіб. для вчителя / З. В. Кирилюк. - Х. : Ранок, 2008. - 176 с. : іл. - (Скарбниця словесника).

У посібнику висвітлено літературні надбання письменників Європейського та східного регіонів епохи Середньовіччя. Представлено особливості розвитку літератури кожного регіону, життєвий і творчий шлях митців, їхні естетичні погляди. Теоретичний матеріал книги ілюструють твори поетів та прозаїків цього періоду у перекладі українською мовою, дається пояснення термінів, понять. Видання оздоблене репродукціями творів мистецтва епохи Середньовіччя.
Пропонований посібник має допомогти вчителю у викладанні зарубіжної літератури: при розгляді найвидатніших творів і визначальних процесів літературного розвитку Середньовіччя.




74.26
Н 63
Ніколенко, Ольга Миколаївна.
Бароко. Класицизм. Просвітництво [Текст] : л-ра XVII-XVIII століть : посіб. для вчителя / О. М. Ніколенко. - Х. : Ранок, 2008. - 224 с. : іл, табл. - (Скарбниця словесника).

У посібнику представлено літературний процес XVII – XVIIІ століть, характеризуються напрями й течії, висвітлюється творчість видатних представників бароко, класицизму, Просвітництва. Подано матеріал як для оглядових тем, так і для текстуального вивчення творів, рекомендованих шкільною програмою із зарубіжної літератури. Пропонуються літературознавчі аналізи шедеврів світової літератури XVII – XVIIІ ст.., питання й завдання для учнів, опорні схеми й таблиці, портрети письменників і репродукції творів мистецтва того часу. Літературний процес розглянуто в тісному зв’язку із розвитком філософської думки, культури, історії.






74.58
В54
Вітвицька, Світлана Сергіївна.
Основи педагогіки вищої школи [Текст] : навч. посіб. / С.С.Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 320 с. + Додатки.

У посібнику подані сучасні технології навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Методичний посібник розрахований на студентів, магістрантів, молодих викладачів вищих навчальних закладів. Його доцільно використовувати при засвоєнні нормативних педагогічних курсів, на практичних заняттях спецсемінарів та спецкурсів, при написанні курсових та дипломних робіт.




74.58(4УКР)
Н 28
Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1834-2004 [Текст] / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський та ін. - К. : Наша культура і наука, 2004. - 440 с. : іл.

Цікава, повчальна й захоплююча історія Шевченкового університету подана крізь призму становлення і розвитку його факультетів та основних науково-освітніх підрозділів. Факти, події, явища «перепущені» через долі конкретних особистостей – професорів, співробітників, студентів, випускників різних років – у контексті їхнього внеску в українську та світову науки, загальний демократичний і культурно-освітній поступ суспільства. Виклад матеріалу побудований здебільшого на архівних матеріалах, значна частина яких використовується вперше.






74.26
М74
Мовчан, Віра Серафимівна.
Етика [Текст] : книга для вчителя : навч.-метод. посіб. / В. С. Мовчан. - К. : Знання, 2008. - 304 с.

Висвітлена методика проведення уроків з етики з учнями 5-6-х класів загальноосвітньої школи. Матеріал подано з урахуванням основної спрямованості занять з етики в школі – формування у підлітків почуття самоповаги і свідомого ставлення до майбутнього вибору професійної діяльності. Наведено програми з етики для 5-11-х класів, а також яскраві уривки текстів з праць класиків філософської етики і список літератури з питань теорії та методики викладання етики.




74.264
Р 59
Рогач, Марія Василівна.
Організація навчально-виховного процесу з біології [Текст] : навч.-метод. посібник / М.В. Рогач, І.А. Глагола. - Ужгород : Закарпаття, 2004. - 192 с. : іл.

У багатому на методичну інформацію посібнику висвітлено питання добору ефективних організаційних форм, методів і прийомів навчання біології. Значну увагу приділено організації сучасного уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів. Подано оригінальні опорні сигнали (конспекти) з окремих розділів шкільної програми, а також рекомендації щодо раціонального використання наочно-навчальних засобів.
Посібник розрахований на вчителів біології та студентів-практикантів вищих навчальних закладів.






74.58
В54
Вітвицька, Світлана Сергіївна.
Практикум з педагогіки вищої школи [Текст] : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с. + Додатки.

Навчальний посібник побудований за принципом модульності. У посібнику подані сучасні технології навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, тести та кросворди до кожного модулю і міні-модулю.
Навчальний посібник адресований студентам магістратури, викладачам вищих навчальних закладів. Його доцільно використовувати при вивченні нормативних педагогічних курсів, на практичних заняттях спецсемінарів та спецкурсів, при написанні курсових дипломних робіт.




74.00
В55
Вишневський , Омелян Іванович.
Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вишневський . - Вид. 3-є, доопрац. і допов. - К. : Знання, 2008. - 568 с. : іл.

У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя та учня. У пропонованому третьому виданні посібника враховано результати тривалої його апробації, а відтак глибше висвітлено педагогічні проблеми розвитку особистості.






74.26
Ф83
Франко в школі [Текст] : зб. наук.-метод. праць. Вип.1 / Ред.кол. М. Гуняк, Л. Гулевич, О. Баган та ін. - Дрогобич : Коло, 2003. - 260 с.

Науково-методичний збірник «Іван Франко в школі» містить статті, дослідження та методичні розробки, в яких по-сучасному осмислюється життєвий шлях і багатогранна творчість Івана Франка.
Матеріали збірника можуть бути використані науковцями, вчителями української літератури, студентами, учнями старших класів.




74.24
Г 34
Генсон, Марк Е
. Керування освітою та організаційна поведінка [Текст] / М. Генсон; Перекл. з англ. Х. Проців. - Львів : Літопис, 2002. - 384 с.

У книзі подано основні моделі організаційної поведінки освітніх керівників, розглянуто типові ролі шкільного директора, проаналізовано специфічні проблеми в керуванні освітою і можливі шляхи їхнього подолання.
Праця автора зацікавить передовсім педагогів, студентів педагогічних спеціальностей, освітніх політиків.






74.24
Б48
Бердянська чоловіча гімназія ( остання третина ХІХ століття ) [Текст]. Т. 1 / Бердян. держ. пед. ун-т ; упоряд. В. М. Константінова. - К. : Освіта України, 2006. - 528 с. : іл.

В книзі публікуються матеріали з історії Бердянської чоловічої гімназії, які охоплюють період з часу ініціювання заснування навчального закладу до початку ХХ століття. Видання включає представницький комплекс як опублікованих, так і неопублікованих джерел, в яких відбились різноманітні аспекти минулого освітньої установи, її викладачів та гімназистів.




Сторінками періодичних видань::
 • Ігнатенко, Е. Підготовка вчителя до формування інтелектуально-творчих умінь-складової текстотворчої діяльності молодшого школяра [Текст] / Е. Ігнатенко // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 4. - С. 52-54.
 • Кузнєцова, Г. Формування готовності студентів-словесників до проведення виховної позакласної роботи у процесі педагогічної практики (на прикладі навчально-виховного заходу "ораторами стають!") [Текст] / Г. Кузнєцова // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 2. - С. 59-64.
 • Бабійчук, Тамара. Аматорська кінотворчість як ефективний шлях до професійної компетентності майбутнього педагога [Текст] / Т. Бабійчук // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 2. - С. 44-45.
 • Захарова, Н. І. Формування творчої, гуманної і толерантної особистості учня [Текст] / Н. І. Захарова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 16-18. - С. 54 - 55.
 • Щекатунова, Г. Моніторинг педагогічних нововведень [Текст] / Г. Щекатунова // Рідна школа. - 2009. - № 4. - С. 14-17.
 • Ночвінова, О. Універсальна теоретична опора - запорука успішності праці вчителя [Текст] / О. Ночвінова // Початкова школа. - 2007. - № 7. - С. 9-10.
 • Древаль, Галина. Інновації в початковій освіті: теорія і практика [Текст] / Г. Древаль // Початкова школа. - 2008. - № 3. - С. 63.
 • Кіліченко, О. Значення ситуативного моделювання у професійній підготовці вчителя [Текст] / О. Кіліченко, Г. Сав'юк // Початкова школа. - 2008. - № 7. - С. 48-49.
 • Пилипенко, Н. Мотиваційні механізми професійної адаптації [Текст] / Н. Пилипенко // Психологія і суспільство. - 2009. - № 2. - С. 78-83.
 • Ігнатович, Олена. Математичне моделювання розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників [Текст] / Олена Ігнатович // Соціальна психологія. - 2009. - № 3. - С. 156-165.
 • Перехейда, О. Школа повного дня як інноваційна, відкрита соціально-педагогічна система [Текст] / О. Перехейда // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 4-20.
 • Просіна, Ольга. Технологія науково-методичного супроводу в підготовці вчителя до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін [Текст] / О. Просіна // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 2. - С. 12-16
 • Уліщенко, Андрій. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації [Текст] / А. Уліщенко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 126-130. - Библиогр.: с. 130 (12 назв.)
 • Лалак, Н. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Н. Лалак // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 17-20.


 • Посилання по темi:

  Міністерство освіти і науки України
  Освітній портал
  Освіта. Ua
  Сучасна освіта в Україні
  Освіта за кордоном
  інформаційно-виробнича система «Освіта»
  Освітянська мережа України