Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


«Місцеве самоврядування як форма народовладдя»

Розвиток місцевого самоврядування є однією з найважливіших ознак будь-якої сучасної демократичної держави. Держава, якщо вона демократична, не може обійтися без децентралізації державної виконавчої влади, адже жорстка централізація властива лише диктаторським або тоталітарним режимам. В Україні також визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Завдяки місцевому самоврядуванню в нашій державі встановлюється децентралізована система управління, закріплюються демократичні основи взаємовідносин у центрі та на місцях, центральних і місцевих органів влади, що ця співпраця має будуватися не на принципах жорсткої субординації, а на принципах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевих органів влади.


67.9(4УКР)301
М 65
Місцеве самоврядування: 10 років здобутків. [Текст] / Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. - К. : Україна, 2002. - 368 с.

Збірник вміщує статті практичних працівників, науковців, їхні роздуми щодо подальшого розвитку місцевого самоврядування, а також аналітичні матеріали, документи, які обговорювалися та приймалися під час проведення заходів, організованих Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України.


67.9(4УКР)300.6
І- 98
Іщенко, Олексій .
Місцеве самоврядування: світовий досвід та особливості української моделі [Текст] / О.М. Іщенко; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. - К. : Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. - 608 с. + Додатки с.501-510. - (Бібліотечка кандидата у Президенти України).

Висвітлюється правова природа місцевого самоврядування як важливої складової побудови демократичної, правової, соціальної держави. Розкриваються його сутність, ознаки, основні концепції та функції, здійснено екскурс в історію його виникнення. Аналізуються основні моделі місцевого самоврядування, які закріпились у країнах світу.
67.9(4УКР)300.6
К61
Колодій, Анатолій Миколайович.
Державне будівництво і місцеве самоврядування [Текст] : навч. посібник / А.М. Колодій; Нац. академія внутрішніх справ України. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 304 с.

У посібнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики організації та діяльності законодавчих, виконавчих, судових і контрольно- наглядових державних органів та органів місцевого самоврядування розглядаються їх поняття, загальна характеристика, порядок утворення і функціонування : ВРУ,. Рахункової Палати, Уповноваженого ВРУ з прав людини, Президента України, РНБО, КМУ та інших органів виконавчої влади
67.96 (4УКР)300
Л 17
Лазор, Оксана Дмитрівна.
Основи місцевого самоврядування [Текст] : навч.посіб. / ОД. Лазор; Мін-во освіти інауки України. - 3-є вид. доп. і перероб. . - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 432 с.

Розглянуто концептуальні засади місцевого самоврядування та його історичний розвиток, конституційно-правові основи місцевого самоврядування, формування органів місцевого самоврядування та їх повноваження, систему гарантій та відповідальності посадових осіб, міжнародний досвід у сфері місцевого самоврядування.
67.9(4УКР)300
Т 65
Трачук, Петро Антонович.
Участь громадян України у місцевому самоврядуванні [Текст] : монографія / П.А. Трачук; Ін-т держави іправа ім. В.М.Корецького НАН України ; За заг. ред. В.Ф.Погорілка. - К. : [б. и.], 2003. - 216 с.

У книзі висвітлено актуальні теоретичні та практичні проблеми участі громадян України у місцевому самоврядуванні. Аналізуються аксіологічні основи теорій місцевого самоврядування, висвітлюється процес становлення муніципальних знань як у вітчизняній, так і в світовій політико-правовій думці, розкриваються основоположні принципи участі громадян України у місцевому самоврядуванні.
Періодика:

Бортник, Сергій Миколайович. Засади функціонування місцевого самоврядування в європейських країнах [Текст] / С. М. Бортник // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2. - С. 275-280.

Бойчук, М. Місцеве самоврядування і розбудова громадянського суспільства [Текст] / М. Бойчук // Пам'ять століть. - 2007. - № 1. - С. 129-144. - Бібліогр.: 24 назв.

Лісовий, А. В. Впровадження заходів адміністративно-територіальної реформи на рівні сільських районів [Текст] / А. В. Лісовий // Економіка АПК. - 2008. - № 12. - С. 137-142. - Бібліогр. в прим.

Лукашенко, А. Органи самоорганізації населення як форма впровадження місцевої демократії в Україні [Текст] / А. Лукашенко // Право України. - 2010. - № 6. - С. 175-181. - Бібліогр. наприкінці ст. (17 назв)

Калиновська, Тетяна Олександрівна. Правові основи системи місцевого самоврядування в працях науковців радянського періоду [Текст] / Т. О. Калиновська // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 117-123. - Бібліогр. наприкінці ст.

Носова, Віра Миколаївна. Проблеми становлення і розвитку муніципального процесу в Україні [Текст] / В. М. Носова // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 204-211. –

Корисні посилання:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0- ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
http://book.li.org.ua/ua/map/r5/r55/ - Правовий статус місцевого самоврядування
http://www.lawyer.org.ua/?d=387&i=&w=r Місцеве самоврядування як форма народовладдя: конституційно - правові аспекти
http://agroua.net/economics/documents/category-4/ Місцеве самоврядування
http://www.zaxid.net/newsua/2010/10/14/165627/
http://rayonka.info/vlast/m-stseve-samovryaduvannya-osnova-derzhavi.html Місцеве самоврядування – основа держави