Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


«Актуальні проблеми правознавства»

(Книги, які представлені на цій виставці, були подаровані у фонди бібліотеки суддею Володимиром Михайловичем Кампа з його приватної бібліотеки.)67.9(4УКР)301
Г 61
Голосніченко, І. П.
Адміністративне право України (основні категорії і поняття). Загальна та особлива частини [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Правознав." / І. П. Голосніченко ; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України, Юрид. ф-т. - Ірпінь : [б. и.], 1998. - 112 с.

Навчальний посібник складається з двох частин: в них розкриті основи адміністративного права з урахуванням положення Конституції України, чинного законодавства, підзаконних актів Президента України.
67.9(4УКР)305
В 48
Винников, Олександр.
Право на працю та його реалізація [Текст] : огляд прав. положень / О. Ю. Винников, О. Ківшик. - К. : Ін-т громад. сусп-ва, 2001. - 86 с.

У брошурі головну увагу приділено формам реалізації права на працю окремими громадянами на території України. Серед актуальних тем, порушених автором, - особливості застосування трудового і цивільно-правових договорів при здійсненні права на працю відповідно до законодавства України, оплата праці та гарантії її збереження і компенсації, особливості сплати внесків на обов*язкове державне соціальне і пенсійне страхування тощо.
67.5
П 34
Піскун, Олександр Ілліч.
Основи міґраційного права [Текст] : порівняльний аналіз : навч. посіб. / О. І. Піскун. - К. : МП Леся, 1998. - 360 с. : карти, табл.

Ця книга – перший в Україні навчальний посібник з міґраційного права. Тут викладено основні поняття, положення та закономірності розвитку і становлення міґраційного права.
На основі аналізу міжнародних правових актів та практики їхнього застосування розглядаються принципи міжнародно-правового регулювання міґрації. Подається також порівняльний аналіз регулювання міґграційних процесів у національному праві окремих держав. Висвітлюються особливості становлення міґграційного права та управління міґраційними процесами в Україні.
67.9(4УКР)300.4
Т 48
Ткачук, А.
З історії реформ адміністративно-територіального устрою України 1907-2009 роки [Текст] / А. Ткачук, Р. Ткачук, Ю. Ганущак. - К. : Леста, 2009. - 128 с. : іл, табл.

` Книга містить короткий аналіз історії змін у системі адміністративно-територіального устрою українських територій від часу реформ П.Столипіна і до наших днів. Тут проаналізовано низку нормативних актів з цього питання періоду УНР, УСРР, УРСР та незалежної України та зроблено спробу оцінити їх у контексті конкретного історичного часу. Книга містить інформацію про спроби започаткування реформи адміністративно-територіального устрою в Україні в 2005 році та аналіз причин невдачі цих спроб, а також інформацію про нові концептуальні розробки з цього питання, здійснені Міністерством регіонального розвитку та будівництва України за участю експертів інституту громадянського суспільства, інших громадських організацій та науковців.


67.301
О-47
Озірська, С. М.
Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка [Текст] : наук.-аналіт. дослідж. / С. М. Озірська, Ю. Д. Полянський ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Центр дослідж. адм. реформи. - К. : Вид-во УАДУ, 1999. - 168 с. : табл.

У дослідженні, побудованому на основі єдиної порівняльної схми, розглядаються питання інституційної і нормативної бази державних служб, історії їх становлення та розвитку, аналізуються системи набору, права та обов*язки державних службовців, взаємовідносини з політичною владою та громадянами, а також пропонується узагальнена інформація про сучасні адміністративні реформи, що ведуться у цих країнах.
67.9(4УКР)301
П 63
Постійні і тимчасові контрольні комісії місцевих рад [Текст] : [збірник] / Упр. по зв’язках з місц. органами влади і органами місц. самоврядування апарату Верховної Ради України, Секретаріат Київ. міськради ; відп. ред. В. А. Граб ; упоряд. О. А. Нескоромний. - К. : Парлам. вид-во, 2001. - 224 с.

У цьому збірнику вміщено матеріали наради-семінару на тему «Про практику діяльності постійних і тимчасових контрольних комісій місцевих рад», а також окремі рішення сесії Київської міської ради та матеріали її постійних комісій.
67.9(4УКР)307
А 43
Актуальні проблеми управління земельними ресурсами міст України [Текст] : посіб. для депутатів міських рад України / текст підгот. М. С. Федорченко ; вступ. ст. Ю. Д. Білик. - К. : ІРЦ "Реформування земел. відносин в Україні", 2004. - 60 с. : табл.

У посібнику розглядаються деякі правові проблеми управління земельними ресурсами міст України, зокрема склад земель комунальної власності, специфіка правового статусу міських земель, форми управління землями в межах населених пунктів, суб*єкти права власності на земельні ділянки та користування ними, а також інші правові аспекти діяльності органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин.
67.9(4УКР)301
Д 79
Дубенко, Світлана Дмитрівна.
Державна служба в Україні [Текст] : навч. посіб. для студ., слухачів із спец. "держ. упр." / С. Д. Дубенко ; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : Вид-во УАДУ, 1998. - 168 с. : іл, табл.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні питання державної служби, її зв*язок з державним управлінням; досліджуються принципи функціонування державної служби, аналізується законодавча та нормативна база, а також її відповідність завданням сучасної держави; обґрунтовується концепція та основні напрями реформування державної служби України.
67.300
М 19
Малишко, Микола Іванович.
Конституції зарубіжних країн та України [Текст] : навч.-метод. довід. / М. І. Малишко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 1999. - 72 с.

Розглянуто найважливіші питання конституціоналізму, що стосуються поняття конституції як основного джерела національних правових систем. Наведено класифікацію конституцій залежно від форми та інших ознак, а також порівняльний аналіз основних положень Конституції України та конституцій інших країн за структурою та змістом.
67.9(4УКР)300
К 65
Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації [Текст] : зб. наук. праць / Т-во конституційного права ; за заг. ред.: В. М. Кампо ; М. В. Савчин. - К. : [б. и.], 2008. - 270 с.

Проблеми реалізації конституції та народного суверенітету в Україні займають одне з ключових місць в конституційно-правовому житті держави, що пов*зано з процесом утвердження в ній конституційної демократії, тобто системи участі народу в здійсненні влади на підставі та у межах чинної Конституції України.
Статті цієї збірки носять пошуковий характер, в них піднято багато проблем, містять вони і критику, і природно, самі підлягають критиці.
67.9(4УКР)302
П 68
Правове регулювання муніципальних фінансів в Україні [Текст] : курс лекцій / Н. Л. Губерська, О. С. Близнюк [та ін.] ; Акад. муніцип. упр., Юрид. ф-т. - К. : Акад. муніцип. упр., 2006. - 246 с. - (Іноваційні освітні технології в муніципальному праві).

В курсі лекцій запропоновано до розгляду одинадцять тем з навчальної дисципліни Муніципальне фінансове право, що затверджена навчальним планом юридичного факультету Академії муніципального управління.
67.9(4УКР)307
К 72
Костицький, Василь.
Лісове право України [Текст] : навч. посіб. / В. Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи. - К. : НІЧЛАВА, 1999. - 164 с.

Це перший повноцінний український навчальний посібник з лісового права. В ньому зібрані і прокоментовані правові норми не лише нормативних докумнтів, безпосередньо пов*язаних із лісовим господарством, але й необхідні для розуміння предмету та практичної роботи інститути конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного, трудового, земельного права, а також цивільного і адміністративного процесу.
67.9(4КР)301
О-75
Основи організації та діяльності органів самоорганізації населення [Текст] : посібник : в 2 ч. Ч. 1 / О. Батанов, Т. Іванова [та ін.] ; за заг. ред.: Т. В. Іванова ; В. М. Кампо ; Київ. міськрада, Київ. міськдержадмін., Акад. муніцип. упр. - К. , 2006. - 146 с.

У навчальному посібнику розкриваються правові й інші питання організації та діяльності органів самоорганізації населення.
Для депутатів місцевих рад і посадових осіб місцевого самоврядування, викладачів і тренерів семінарів ,членів органів самоорганізації населення та муніципального громадського активу.
Є 53
Єлов, Віталій Андрійович.
Навчально-методичний посібник (модуль) з трудового права [Текст] : (для викл. юрид. клінік, спецкурс "Юридична практика") / В. А. Єлов, І. М. Якушев ; Міжнар. Фонд "Відродження". - Луцьк : [б. и.], 2002. - 104 с. : іл.

В цьому посібнику висвітлено організацію занять із студентами юридичних клінік з метою формування у них окремих професійних навичок інтерв*ювання, юридичного аналізу, вироблення позиції по справі, консультування, підготовки юридичних документів, допиту свідків в суді, а також прищеплення норм етики юриста.
67.9(4УКР)300.4
М 54
Методика моделювання територіальних громад [Текст] : [метод. рек.] / Ін-т громадян. сусп-ва ; упоряд. О. С. Врублевський ; за заг. ред. Ю. І. Ганущак. - К. : [б. и.], 2009. - 16 с.

Видання містить методичні рекомендації щодо моделювання територіальних громад у вигляді роз*яснень щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах. Розраховане на широке коло читачів.
67.9(4УКР)301
С 72
Співак, Василь Іванович.
Правова служба в органах місцевого самоврядування [Текст] : курс лекцій / В. І. Співак, В. Ю. Росіхіна, К. С. Рубановський ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. - К. : Акад. муніцип. упр., 2006. - 110 с. - (Інноваційні освітні технології в муніципальному праві).

У курсі лекцій розкриваються основні питання статусу, організації та діяльності правової служби в органах місцевого самоврядування.
Для юристів органів місцевого самоврядування, фахівців у галузі муніципального права, викладачів, студентів.
67.9(4УКР)301
М 90
Муніципальне статутне право [Текст] : навч. посіб. / А. В. Дуда, В. М. Кампо [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр., Н.-д. ін-т приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. - К. : [б. и.], 2005. - 100 с. - (Нове муніципальне право в Україні).

У навчальному посібнику з позицій класичної школи муніципального права розкриваються основні питання навчального курсу муніципального статутного права України.
Для викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів, тренерів та слухачів перепідготовки і підвищення класифікації, для практичних працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також для інших зацікавлених осіб.
67.9(4УКР)305
А 43
Актуальні проблеми кодифікації у трудовому праві [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. Нац. ун-ту "Києв.-Могил. акад." (м. Київ, 25 трав. 2006 р.) / Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад.", Ф-т прав. наук ; за заг. ред. В. Л. Костюк. - К. : STYLOS, 2006. - 84 с.

Розглянуто актуальні проблеми кодифікації у трудовому праві України, у контексті побудови найбільш оптимальної та ефективної моделі Трудового кодексу – базового законодавчого акту щодо регулювання трудових та тісно пов*язаних з ними суспільних відносин.
Запропоновано пропозиції щодо удосконалення національного трудового законодавства та ряд пропозицій до проекту Трудового кодексу.
67.1(0)
Щ 64
Щербина, Петро Федорович.
Історія політичних і правович вчень стародавнього світу [Текст] : курс лекцій / П. Ф. Щербина ; Хмельниц. ін-т регіон. упр. та права. - Хмельницький : ХІУП, 2000. - 406 с. : портр.

У навчальному посібнику розкривається широке коло питань стосовно розвитку політичної і правової думки стародавнього світу.
Посібник також містить як додаток такі важливі пам*ятки права: «Закони Хаммурапі, царя Вавилону», «Закони Ману», «Закони ХІІ таблиць», «Дигести Юстиніана».
87.7
С 47
Сливка, С. С.
Основні аспекти прояву соціальної культури працівників міліції [Текст] / С. С. Сливка. - Львів : [б. и.], 1992. - 136 с.

На основі вивчення практики діяльності органів внуцтрішніх справ і особливо практики культури поведінки висвітлюються основні аспекти прояву соціальної культури, формування професійної етики.
Розглянуто етичні норми міліцейської служби, а також правила у позаслужбовий час. Поданоь рекомендації з дотримання зовнішнього вигляду працівника міліції: одягу , володінню культурою моіви.