Палітра українського слова


огляд довідково-бібліографічних джерел до Міжнародного дня рідної мови 

       Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 1440 с. 
       Словник є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об’єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 170 тис. слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття. Окрім загальновживаних слів у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя. Новим для тлумачних словників є введення в деякі статті енциклопедичних довідок.
     Словник розраховано на широкий загал: учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, студентів, аспірантів, викладачів української мови та всіх, хто вивчає українську мову і послуговується нею у повсякденному житті.     Шевчук С. Разом, окремо, через дефіс: Словник-довідник. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 416 с.
     У словнику вміщено 32000 найуживаніших слів і словосполучень, включаючи найновіші запозичення.
     Крім загальновживаної, представлено спеціальну різногалузеву термінологічну лексику. Написання слів, їх наголошування та відмінювання узгоджено з новим українським правописом.
     Словник розраховано на широкого користувача: від шкільної молоді, студентів – до викладачів, науковців, фахівців усіх галузей знань.     Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наукова думка, 2003. – 1104 с. – (Словники України).
     У словнику представлені найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним матеріалом.
     Пропонований словник містить 7922 фразеологічні одиниці, з достатньою повнотою передає мовне фразеологічне багатство на матеріалі літературної мови ХІХ-ХХ століть. 
     Призначений для широкого кола користувачів – наукових працівників, письменників, журналістів, редакторів видавництв, викладачів вузів, учителів, студентів, учнів та шанувальників українського слова.     Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. – К.: “Українська енциклопедія”, 2000. – 752 с.: іл.
     В енциклопедії розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуті різні аспекти опису української мови, подано основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, мовознавчої науки тощо. Вміщено статті про установи та організації, друковані органи, які ведуть дослідження та пропаганду української мови. Енциклопедія – перше видання енциклопедичного характеру, у якому на основі досягнень сучасного мовознавства в досить повній, систематизованій і водночас стислій та доступній формі подані відомості про українську мову та українське мовознавство.
     Книга розрахована як на філологів, так і на широке коло читачів.     Український орфографічний словник: Орфогр. словн. укр. мови: Близько 143 000 слів / Уклад.: М.М. Пещак та ін. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: Довіра, 2002. – 1006 с. – (Словники України).
     Новий академічний словник відображає лексику української літературної мови у тому стані, якого вона набула на початок ХХІ століття. Словник містить близько 143000 одиниць у нормативному написанні, з наголосами та необхідно граматичною інформацією. Особливість словника полягає в тому, що його джерелом слугувала комп’ютерна лексико-парадигматична база Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, в якій реалізовано словозмінну класифікацію української лексики (автор І.В. Шевченко), розроблену на основі інформаційної теорії лексикографічних систем В.А. Широкова.
     Словник розрахований на найширшого користувача: викладачів, студентів, учнів та вчителів, службовців, ділових людей, учених, письменників, журналістів тощо.     Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами – омографічними коренями. – К.: Українська енциклопедія, 2002. – 912 с.
     Пропонована праця – перший в українській лексикографії морфемно-словотвірний словник гніздового типу. Він унаочнює організацію в сучасному українському лексиконі слів з коренями-омографами та їхніми неомографічними формальними варіантами. У реєстрі Словника – 2594 корені. У корпусі Словника – 71304 слова. Відображено формальну і семантичну структуру окремих слів та способи їхньої організації в складі певних гнізд. Розроблено прийоми унаочнення формальних і семантичних зв’язків між гніздами. Словник – одна з можливих моделей будови сучасного українського лексикону.
     Праця адресована учням, студентам, викладачам вузів, учителям, науковцям, усім, хто вивчає склад і будову сучасного українського лексикону.     Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 1440 с. 
     Словник є універсальним довідником із сучасної української мови. В ньому об’єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Словник містить близько 170 тис. слів і словосполучень, у тому числі й ті, що увійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття. Окрім загальновживаних слів у словнику наводяться основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового життя. Новим для тлумачних словників є введення в деякі статті енциклопедичних довідок.
     Словник розраховано на широкий загал: учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, студентів, аспірантів, викладачів української мови та всіх, хто вивчає українську мову і послуговується нею у повсякденному житті.     Новий орфографічний словник української мови: Граматика в таблицях / Голова редакційно-худ. ради О.А. Аматуні; Ред. О.П. Івакін та ін.- 2-е вид., стереотипне. – К.: Вид.”Аконіт”, 2003. –414 с. – ( Серия “Нові словники”).
     Словник увібрав у себе найбільш уживану лексику сучасної української мови. В ньому подаються граматичні форми, наголоси та інші характеристики слів, необхідні для правильного використання.
     Словник містить близько 50 тисяч слів, базується на сучасному українському правописі. До видання включено сучасну термінологію і, відповідно, вилучено застарілі та маловживані слова.
     Розрахований на широке коло користувачів – від школярів до ділових людей та державних службовців, словник дає змогу досить ефективно застосовувати його в практичній діяльності.