Конституції України - десять років.
   Неможливо уявити демократичну державу сучасного світу, яка б не мала своєї конституції. Адже саме в конституції закріплюються вихідні положення, на яких ґрунтуються найголовніші форми життя суспільства. Вона закладає підвалини організації та функціонування державних і громадських структур, формулює основи правового статусу особи, є базисом усієї правотворчої діяльності.
   Сповнюється 10 років з часу прийняття Конституції незалежної України. Це дійсно історична подія у житті українського народу, який століттями боровся за незалежність своєї держави і котра відродилася наприкінці ХХ століття як результат реалізації українською нацією основного незаперечного права на самовизначення, отримала цивілізоване уконституювання, яке відповідає правовим традиціям демократичного світу.


 • Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Українська Правнича Фундація, 1996. - 128 с.

 • Гайворонський В., Жушман В. Виключне право Українського народу визначати конституційний лад у державі // Право України. - 2003. - № 6. - С. 10 - 12.
 • Конституція України - основи подальшого розвитку законодавства: Збірник наукових праць. - К. - 1997. - 320 с.

 • Конституція України для всіх і для кожного. - К.: Інтеграл, 1997. - 20 с.
  В книзі докладно пояснюються статті Основного Закону України.

 • Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціалізму): Навч. -метод. довідник. - 2 - ге вид., доп. - К.: МАУП, 2000. - 112 с. - Бібліогр.: с. 29-31.

 • Нова Конституція України: Огляд, коментарі і текст Основного Закону. - 3-тє вид. -К.: Наукова думка, 1998. - 156 с.
  У виданні подається текст нової Конституції України, висвітлюються її найважливіші риси та основні положення, зокрема щодо державного і суспільного ладу, правового статусу особи, форм безпосередньої демократії, організації державної влади і місцевого самоврядування. Найбільша увага приділяється правам і свободам людини і громадянина та механізму їх реалізації

 • Коментар до Конституції України. - К.: 1996. - 376 с.

 • Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів. У 2-х книгах. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. / Автори - упорядники: С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришетнюк. - К.: Атіка, 2004. - 488 с.
  У збірнику подано основні законодавчі акти зі сфери конституційного законодавства України, які розміщені у чотирьох розділах. Кожному з цих розділів передує коментар відповідної частини конституційного законодавства.


 • Конституція України - новий етап розвитку вітчизняної державності і права. // Історія України. - 2000. - № 36. - С. 8-10.

 • Лисенко С.Л. Конституція України: Матеріали до вивчення. - К.: Либідь, 1997. - 160 с.
  У посібнику розглянуто основні теоретичні питання конституції, коротку історію українського конституціоналізму, його ідеї та спроби їх реалізації, здійснювані на різних етапах розвитку нашого суспільства. Докладно висвітлено зміст основних положень Конституції незалежної України, роз'яснено відповідну юридичну термінологію.


 • Основи конституційного права України: Підручник / Козюба М.І. та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 288 с.
  У підручнику розкриваються соціально-правова природа конституції, її специфіка як акта прямої дії. Дається системне висвітлення конституційних положень, визначаються правові поняття та терміни.

 • Обговорення проекту Закону "Про внесення змін до Конституції України": до конституційної реформи // Право України. - 2003. - № 6. - С. 3 - 10.

 • Скрипник О. Поняття функцій Конституції та теоретико-методологічно проблеми їх класифікації. // Право України. - 2006. - № 2. - С. 21-26.


 • Нор В., Стецюк П. Конституція - Основний Закон України в запитаннях і відповідях. - Львів-К.: Кальварія - Абрис, 1996. - 48 с.
  У навчальному посібнику в доступній формі викладено основні принципові положення Конституції України, прийнятої 28 червня 1996 р. Уперше комплексно використано матеріали теорії і практики сучасного конституціалізму, надбання української конституційно-правової думки і т.ін. • Тацій В. Тодика Ю. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні: до п'ятиріччя прийняття Конституції України // Право України. - 2001. - № 6. - С. 3-8.
 • Тацій В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник академії правових наук України. - 2000. - № 2. - С. 20 - 29.
 • Тодика Ю. Конституція України як соціальна цінність // Вісник академії правових наук України. - 2000. - № 4. - С. 46 - 54.
 • Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі: До Дня Конституції України // Право України. - 2002. - № 6. - С. 10 - 18.

  Посилання по темі


  http://ukr.proua.com/news/2006/06/04/135747.html
  http://www.umoloda.kiev.ua/number/570/115/20644/
  http://www.president.gov.ua/content/103.html
  http://www.luganskorg.dsip.net/zakon/konst.html#pref