Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2022-05-12

 

 

 

 

792(477.87)
А 65
Андрійцьо, Василь Михайлович. Сузір’я корифеїв українських театрів Срібної Землі : дослідження, розвідки, персоналії, рецензії / В. М. Андрійцьо ; КЗ вищої освіти «Ужгород. ін-т культури і мистецтв» Закарпат. облради. – Ужгород : ФОП Ребрик А. І., 2022. – 320 с. : іл.
 
Пропоноване видання з-під пера відомого культуролога-театрознавця В. Андрійця складають дослідження, розвідки, біографічні нариси, рецензії, статті, що написані автором упродовж тривалого часу і друкувалися на шпальтах «Новин Закарпаття», «Срібної Землі», «Голосу Кар¬пат», журналу «Культурологічні джерела», в краєзнавчих збірниках, матеріалах науково-практичних конференцій.
Знаковим постатям історії становлення та розвитку закарпатського театру відведено перший розділ книжки: «Сузір'я корифеїв українських театрів Срібної землі».
Розділ «Нове життя нового прагне слова» – про відомих і напівзабутих служителів Мельпомени другої половини минулого століття.
Театральній журналістиці, фаховим оцінкам вистав, акторської та режисерської майстерності присвячено розділ «Наша театральна мізерія».
Про фахові видання з історії театру та театральної педагогіки, літературні новинки, що передбачають театралізовану реалізацію у тому чи іншому форматі йдеться в розділі «Книга – живий свідок часу і простору».
 
821.161.2(477.87)«18»
Б 59
Бідзіля, Юрій Михайлович. Байки М. Лучкая, О. Духновича, І. Сільвая : навч.-метод. посіб. на допомогу вчителям загальноосвіт. шк. / Ю. М. Бідзіля ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2001. – 64 с. : іл.
 
У навчально-методичному посібнику, розрахованому на вчителів-словесників, студентів-філологів та всіх, хто не байдужий до краси рідного слова, опрацьовано матеріали з літературного краєзнавства. На прикладі кращих байок закарпатських письменників XIX століття – Михайла Лучкая, Олександра Духновича та Івана Сільвая – розроблено конспект уроку з позакласного читання, подано короткі відомості про життя байкарів та історію світової байки. Художні тексти можуть бути використані учнями як своєрідна хрестоматія для позакласного читання, а у вузі – при вивченні спецкурсів з літературного краєзнавства та на практичних заняттях з методики викладання української та світової літератури.
 
821.161.2(477.87)
Б 61
Біляк, Степан Томович. Лікарня. Сторінки із незабутнього : [спогади] / С. Т. Біляк ; передм. С. Д. Федака. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2021. – 384 с. : портр, фот.
 
Степан Біляк – відомий на Закарпатті і далеко за його межами хірург-уролог. Упродовж більше пів століття він дні і ночі на сторожі людського життя.
Разом з тим знаходить час і можливості для громадсько-культурної, духовної діяльності, літературної творчості.
Степан Біляк – автор поетичних збірок «Проліски рвуться увись» (2014), «У полоні сьогодення» (2016).
Його нову книжку «Лікарня» склали сторінки спогадів із незабутнього – прожитого і пережитого. Автор ділиться роздумами про покликання лікаря, про ті складні випробування, які довелося йому долати і, з Божої ласки, подолати у цьому неспокійному світі.
Запропоновані автором сторінки із незабутнього пройняті щирою любов’ю і повагою до людей родинного вогнища, отчого краю, України.
 
811.161.2
Б 24
Барань, Єлизавета. Hungaro-Ucrainica. Угорсько-українські зв’язки: мовна інтерференція і мовознавчі контакти : монографія / Є. Барань ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці II. – Берегове : ЗУІ ім Ф. РАкоці ІІ ; Ужгород : РІК-У, 2021. – 312 с. : іл, табл.
 
У монографії висвітлено питання угорсько-українських зв’язків, а саме: мовної інтерференції і мовознавчих контактів, зокрема етимології гунґаризмів, поширених у західноукраїнських говорах, пам'ятках староукраїнської мови, лексикографічних працях, творах художньої літератури, охарактеризовано історію українського мовознавства в Угорщині, подано бібліографію праць з українського мовознавства окремих авторів, проаналізовано українсько-угорські та угорсько- українські словники. Дослідження такого роду виконане в угорському та українському мовознавстві вперше. 
Для мовознавців – науковців, викладачів, студентів, а також для широкого кола філологів.
 
821.161.2.09(477.87)«19»
Б 26
Барчан, Валентина Володимирівна. Юрій Станинець: текст і контекст : [монографія] / В. В. Барчан. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 192 с. : портр.
 
Книга присвячена аналізу творчості Ю. Станинця, одного з плеяди митців національно-культурного відродження Закарпаття 20–40-х років XX ст. Авторка розглянула питання літературознавчої рецепції художнього доробку митця, формування та становлення його світоглядних засад. В аналізі прози письменника обрано аспекти, які раніше не були предметом окремих студій критиків та літературознавців. Дослідниця зосередилася на поетиці психологічних новел «Загублені діти», «Бабина осінь», з’ясувала питання фольклорних джерел, функцій народної словесності у творенні портрету горян у романі «Сусіди», простежила вплив письменницького досвіду В. Стефаника на формування ідейно-художніх орієнтирів Ю. Станинця. У компаративних студіях проза закарпатоукраїнського митця представлена в контексті авторів західноєвропейських літератур, зокрема польської – Владислава Реймонта, французької – Ґастона Шеро, а також сучасного українського письменника Словаччини Івана Яцканина.
 
94(477.87)«1938/1939»
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Державотворчі процеси в Карпатській Україні (1938–1939). Хронологія подій. Бібліографія : до 83-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України / М. М. Вегеш, С. Д. Федака ; передм.: С. В. Віднянський, В. В. Міщанин ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Ужгород : Аутдор-Шарк, 2022. – 644 с. : іл. 
 
До книги увійшли хронологія державотворчих процесів на Закарпатті напередодні Другої світової війни (передісторія Карпатської України; становлення автономної державності; зміцнення автономної держави; творення передумов незалежності; проголошення незалежності Карпатської України та її оборона) і найповніша на цей час бібліографія історії Карпато-Української держави, у якій вміщено опубліковані документи, мемуари очевидців і активних учасників подій, монографії, науково-популярні книги та статті українських і зарубіжних дослідників.
Видання розраховане на науковців, які досліджують державотворчі процеси в Україні.
 
94(477)«19»
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. «Мозок Січі». Полковник Михайло Колодзінський : наук.-попул. нарис / М. М. Вегеш. – Ужгород : Аутдор-Шарк, 2021. – 136 с. 
 
До книги увійшов розширений варіант статті доктора історичних наук, професора Ужгородського національного університету М. Вегеша, опублікованої у словацькому літературно-мистецькому та публіцистичному журналі «Дукля» (2020. № 6. С. 64-76).
На основі значної кількості мемуарної та наукової літератури зроблена спроба комплексного і об’єктивного висвітлення життєвого шляху одного з найрадикальніших представників українського інтегрального націоналізму першої половини XX ст. Михайла Колодзінського. Автор простежує основні віхи в житті людини, яка з юнацьких років стала переконаним революціонером, активним членом заборонених у тодішній Польщі підпільних організацій Українське Військове Об’єднання, а згодом Організація Українських Націоналістів. М. Колодзінський («Кум», «Бурун», «Мішко», «Генерал», «М. Буджак», «Гузар») неодноразово ризикував своїм життям, беручи участь у антипольських акціях, за що кілька разів був заарештований та ув’язнений. Аналізуються ґрунтовні геополітичні наукові розвідки «Воєнна доктрина українських націоналістів», «Воєнне значення і стратегічне положення Закарпаття», «Залізнична комунікація в СССР» тощо. Значна увага звертається на військову діяльність М. Колодзінського в Карпатській Україні, де він виконував обов’язки керівника генерального штабу ОНОКС. Видання розраховане на широкий читацький загал.
 
398(477.87)
В 35
Вертій, Олексій Іванович. Світоглядно-духовні грані українського Всесвіту : життя, наук., пед. та громад. діяльність І. Хланти / О. І. Вертій ; відп. за вип. Г. В. Дрогальчук ; КЗ «Обл. орг.-метод. центр культури» ЗОР. – Ужгород : Патент, 2021. – 352 с. : фот.
 
У монографічному дослідженні зроблена спроба подати штрихи до творчо¬го портрета видатного українського народознавця І. Хланти, розкрити не лише його духовний світ, життєві принципи та ідеали, громадянську позицію, а й з’ясувати основоположні підстави записування ним творів усної народної творчості, особливості багатогранної наукової та громадської діяльності, визначити місце і значення його творчого доробку в духовній історії нашого народу, насамперед на сучасному етапі її становлення і розвитку.
Розраховано на науковців, письменників, освітян, працівників культури, студентів, широкі кола читачів.
 
796.8(477.8)«19»
Г 13
Гаджега, Василь Михайлович. Фехтування – це наше життя : легенди світового спорту / В. М. Гаджега, В. В. Станкович. – Ужгород : Патент, 2022. – 312 с. : іл, фот.
 
Ця книга розповідає про унікальну особистість – Вадима Олексійовича Андрієвського, який пережив голод і холод, пройшов через пекло війни, був серйозно поранений і контужений, але зумів таки вибитися у люди. Як спортсмен, він підкорював одну спортивну вершину за другою, був свого часу чемпіоном колишнього СРСР, на базі Львівського інституту фізичної культури створив свою відому на весь світ школу фехтування, працював завідувачем кафедри та ректором цього навчального закладу. Його своїм першим тренером називають більш як 50 майстрів клинка, а понад 10 вихованців багато разів ставали переможцями й призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу.
Ця книга – щира пам'ять, гарний спомин і добра данина про легенду світового спорту В. О. Андрієвського й адресована фахівцям спортивної галузі та тим, хто дружить із фізичною культурою та здоровим способом життя.
 
75.071(477.87)
Г 33
Гемері, Іван Миколайович. Лірика душі моєї : альб.-кат., поезії : [живопис, графіка, різьба по дереву] / І. М. Гемері ; передм.: В. Васкан, О. Савчук ; фото А. І. Гемері. – Чернівці : Місто, 2020. – 128 с. : кол. іл.
 
Гемері I. М. – обдарований, високопрофесійний чернівецький художник, майстер народного мистецтва, заслужений працівник культури України, лауреат обласні просвітянської літературно-мистецької премії імені Юрія Федьковича, член Хустського народного творчого об’єднання художників і народних умільців «Митець Верховини» Закарпатської області, Чернівецького обласного осередку Національної спілки майстрі народного мистецтва України, Чернівецького обласного об’єднання Громадська організації «Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Основної сутністю творчості митця є реальна природа рідного краю, традиції і звичаї народ; історичні пам’ятки людства. В їх живописне відтворення він вкладає свою безмежну любов до життя та навколишнього світу, віру в те, що його праці допоможуть людям замислюватися над своїм життям, ставати добрішими одне до одного, постійно відчувати свою єдність з природою, активізують їх на ощадливе використання і збереження створені Богом земної краси для нинішніх і майбутніх поколінь.
 
821.161.2(477.87)
Г 80
Гренко, Галина Іванівна. Без права на щастя : [роман]. Ч. 2 / Г. І. Гренко. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 548 с.
 
В другому томі книжки розповідається про перші дні війни, які для Бердичева обернулися окупацією, неймовірно трагічні історії в роки, заповнені страшними злодіяннями фашистських нелюдів, в яких нашим героям довелося виживати. В ці роки Україна зазнала жахливих втрат, про які ми не маємо права забувати, а наші герої, пережили важкі випробування, якими вела їх доля. У її торбі на них чекала величезна кількість пригод і ситуації, яких людина, здавалося, просто не в силах вижити. Але у долі були свої наміри, і вона подарувала їм життя, а Тамару привела на Закарпаття.
Наш моральний обов’язок – зрозуміти той час окупації, поламані долі мільйонів людей, схилити в пошані голови перед тими, хто недолюбив, недожив, недомріяв, і помолитися за невинно загублені мільйони душ. Маємо пам’ятати, що безчинства діялися не лише з боку фашистських нелюдів, – були голодомори, єжовські розстріли, сталінські репресії, ГУЛАГ... На обкладинці картина, яку я написала під кінець минулого століття, на ній символи свастики і зірки на одному рівні, бо вони однакові за своєю вбивчою суттю та мільйонами невинно загублених душ. У романі багато цікавих епізодів, з часів лихоліття, багато сторінок присвячено високим злетам людського духу, коханню та неймовірним вибрикам лихої долі, в яких герої намагаються найти відповіді на непрості питання про те, де пролягає межа між гріхом, і чистотою, правдою і брехнею.
 
908(477.87)
Д 18
Данилюк, Михайло Васильович. Грушово через призму століть / М. В. Данилюк. – Ужгород : Патент, 2020. – 188 с. : кол. іл.
 
Цікаве минуле, прекрасне сьогодення і захоплююче майбутнє села Грушово, що розкинулося в обіймах мальовничого пасма гір. 
Для широкого кола читачів.
 
 
821.161.2(477.87)
Д 18
Данко, Йосиф. Із стежок життя : в’язанка вибраних споминів / Й. Данко ; Закарпат. крайов. культ.-освіт. т-во «Просвіта». – Ужгород : ТІМРАNІ, 2021. – 96 с. : портр, іл.
 
Українська мемуаристика збагатилася споминами вченого, бібліографа, громадсько-політичного, культурного діяча і благодійника, уродженця Закарпаття Д-ра Иосифа Данка.
В’язанка коротких, але цікавих, колоритних і повчальних епізодів з життя і діяльності автора охоплює період від його юності, Другої світової війни, повоєнного десятиріччя – до довголітньої праці з середини 50-х років XX cm. по нинішній день у США. Вона відтворює знакові події суспільного життя українців у різних країнах світу та зустрічі, спілкування і співпрацю автора з багатьма людьми, у тому числі – визначними особистостями.
Для науковців, освітян, громадських, культурних і політичних діячів, широкого читацького загалу.
 
016:94(477.87)«1938/1939»
Д 70
Досліджуючи історію Карпатської України : біобібліогр. покажч. праць проф. М. Вегеша про Карпатську Україну : до 30-річчя проголошення незалежності України / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; передм. М. В. Олашин. – Ужгород : Аутдор-Шарк, 2021. – 128 с.
 
У виданні висвітлено життєвий і творчий шлях одного із відомих сучасних дослідників історії Карпатської України 1938–1939 рр. Миколи Вегеша.
Видання, котре виходить у світ з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України, стане в нагоді всім, хто цікавиться бібліографією славетних і трагічних сторінок історії національновизвольних змагань закарпатських українців часів Карпато-Української держави.
 
821.161.2.09(477.87) «18/19»
З-18
Закарпатська Лесіана : зб. наук. та публіцист. ст., есе, спогадів, худож. творів, бібліогр. джерел / Департамент культури, національностей та релігій  Закарпат. облдержадмін., КЗ «Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка» Закарпат. облради ; уклад.: М. Б. Бадида, О. Д. Гаврош, І. В. Когутич-Гаврош ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 288 с. : іл.
 
Збірник підготовлений до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Це перша спроба зібрати матеріали про вплив творчості письменниці на громадське і культурне життя краю. Видання містить наукові розвідки про сприйняття постаті Лесі Українки письменниками, художниками, композиторами, театралами, матеріали з історії закарпатської Лесіани. Вперше зібрано бібліографію крайової Лесіани.
Видання розраховане на широке коло читачів, зокрема бібліотекарів, краєзнавців, науковців, педагогів.
 
015(477.87)
З-18
Закарпаття на сторінках преси : бібліогр. покажч. за 4 кв. 2021 р. / КЗ «Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка» Закарпат. облради, Від. краєзнавства ; уклад. А. О. Бобкова ; відп. за вип. О. А. Канюка ; ред. О. В. Довжанин. – Ужгород : КЗ «Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка», 2021. – 48 с.
 
До даного універсального поточного краєзнавчого бібліографічного покажчика «Закарпаття на сторінках преси» за ІV квартал 2021 року увійшли найважливіші журнальні й газетні статті, які розміщені за галузями знань, причому в кожному розділі є ряд підрозділів. 
Описи мають суцільну нумерацію, на яку посилається довідковий апарат, вміщений у кінці посібника за IV квартал. 
Покажчик має довідковий апарат: іменний та географічний покажчики, список переглянутих періодичних видань. 
Цільове призначення покажчика – повноцінна інформація про матеріали, які відображають життя Закарпатської області, з метою використання її у виробничій, науковій і культурно–освітній роботі. 
Бібліографічний покажчик адресується всім, хто цікавиться громадсько–політичним життям, історією, економікою, сільським господарством, природою, культурою і мистецтвом рідного краю. Бібліотечним працівникам він допоможе в краєзнавчій роботі.
 
821.161.2
І-50
Імбир : поезія : [альм. яскравої літ.]. Т. 2 / упоряд.: Т. Л. П’янкова, В. В. Кузан. – Вінниця : Твори, 2021. – 360 с. : портр.
 
У виданні зібрані кращі зразки української чоловічої поезії ХХІ ст., у т. ч. авторів із Закарпаття. Укладачі сподіваються, що антологія живих поетів XXI ст. стане дорожньою картою для всіх любителів красного письменства і пречудовим компасом для поетів-початківців. 
 
 
015(477.87)«2022»
К 17
Календар краєзнавчих пам'ятних дат Закарпаття на 2022 рік : рек. бібліогр. посіб. / Департамент культури, національностей та релігій  Закарпат. облдержадмін., КЗ «Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка» Закарпат. облради ; уклад.: О. О. Шелак, М. Б. Бадида ; за участі: Є. Й. Слуцька, І. Р. Фофлак, І. М. Горват ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 328 с.
 
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам'ятних дат у 2022 році. Основу календаря складають ґрунтовні науко¬ві розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2022 році громадськість світу та України.
Представлені матеріали можуть бути використані не лише в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культосвітніх установах, навчальних закладах тощо.

050.9(477.87)
К 17
Календар «Просвіти» на 2022 рік : [календар-альм.] / ГО «Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во «Просвіта» ; уклад.: П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород : ГО «Закарпат. крайове культ.-освіт. т-во «Просвіта», 2022. – 184 с. : іл.
 
Календар-альманах «Просвіти» на 2022 рік знайомить із постатями відомих вчених, освітян, педагогів, письменників, громадських, культурних і політичних діячів, пам’ятками історії і культури краю, хронікою діяльності крайового товариства «Просвіта» та інших громадських об’єднань області, висвітлює важливі події наукового і культурного життя Закарпаття.
615
Л 56
Лікарські рослини в медицині та стоматології / П. П. Бобонич [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2022. – 36 с. : кол. іл.
 
У книжці подано основні відомості про лікарські рослини, які є основою для застосування у медицині та стоматології. Рослинні препарати можуть бути використані для лікування захворювань та покращення стану здоров’я людей.
Для лікарів, провізорів, фармацевтів та стоматологів.
821.161.2(477.87)
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Срібна флейта Срібної землі : есе / П. М. Мідянка. – К. : Друкарський двір О. Федорова, 2020. – 176 с. : портр. – (Textum @Raneum).
 
«Срібна флейта Срібної землі» – це продовження книжки «Посланія від Петроса», трохи в незвичайному форматі. В ній автор публікує ряд есе, оприлюднених у мережі Інтернет, а також літературно-критичні розвідки про власну творчість, окремі поетичні переклади та оригінальні тексти.
Книжка розрахована на всіх тих, хто упродовж років уважно стежить за творчістю оригінального митця із Закарпаття, Срібної землі.
 
94(477.87)«18/19»
М 13
Мазурок, Олег Сергійович. Костянтин Матезонський – дядько Михайла Драгоманова? / О. С. Мазурок ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 416 с. : табл.
 
У книзі порушується етична проблема моральної відповідальності дослідника не тільки перед Читачем і Наукою, але й перед усім суспільством; проводиться думка про те, що любов до своєї вітчизни повинна проявлятися у суврій правді.
Книга призначена для тих, хто не тільки любить і знає, але й поважає історію як минувшину – свою і чужу.

 


Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день