Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2022-05-17

94(477.8)"1918/1923"
З-38
Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923 [Текст] : енциклопедія : [у 4 т.] : до 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки / Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. облрада [та ін.]; редрада: М. Кугутяк, М. Литвин [та ін.] ; редкол.: М. Кугутяк, М. Вітенко [та ін.]. - Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018 – 2021.
Т. 1 : А - Ж / С. Адамович, О. Г. Аркуша [та ін.]. - 2018. - 688 с. : іл.
Т. 2 : З - О / С. Адамович, М. Арсак [та ін.]. - 2019. - 832 с. : іл.
Т. 3 : П - С / П. Артимишин, А. Байцар [та ін.]. - 2020. - 576 с. : іл.
Т. 4 : Т - Я / С. Адамович, О. Аркуша [та ін.]. - 2021. - 688 с. : іл.

Пропоноване енциклопедичне видання вперше в українській та зарубіжній історичній науці презентує читачеві комплексне дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної історії – доби Західно-Української Народної Республіки. Енциклопедія є результатом тривалих наукових студій і сучасного творчого осмислення фундаментальних процесів українського державотворення і соборності на початку XX століття, узагальнення здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії у вивченні даної проблеми за роки незалежності України. На великому і якісно новому джерельному матеріалі з вітчизняних та іноземних архівосховищ і наукових бібліотек, ураховуючи сучасні методологічні підходи й останні досягнення соціогуманітарних наук, автори видання – науковці з Івано-Франківська, Києва, Львова, Рівного, Тернополя, Чернівців – розглядають передумови революційного чину в Галичині, внутрішню і зовнішню політику ЗУНР, її збройну боротьбу і міжнародне становище, національні, соціально-економічні, культурні, етноконфесійні процеси в краї, партійно-політичну систему, правову і законотворчу діяльність творців ЗУНР. Велику увагу приділено повсякденному життю й побутові населення західноукраїнського регіону у 1918-1923 рр., просопографічним аспектам історії ЗУНР, питанням історичної персоналістики і біографістики, історіографії та джерелознавства ЗУНР, відомим і маловідомим історичним постатям борців за українську державність, незалежність і соборність, висвітленню різноманітних тем і сюжетів Енциклопедії за допомогою унікальних фотодокументів та оригінального, аутентичного ілюстрованого матеріалу.
Енциклопедичне видання пропонуємо увазі викладачів вищої і середньої школи, учнів, студентів, аспірантів, докторантів, усіх, хто цікавиться історією України XX століття.

 

304(477)
Ж 44
Жебрівський, П. І. Жити по-людськи [Текст] / П. І. Жебрівський. - К. : Бізнесполіграф, 2014. - 208 с. : іл.

Прагнення жити по-людськи, мабуть, визначає саму сутність людей. Для українців, загартованих, але й утомлених віковими випробуваннями, це бажання сформувалось у національний запит. Україна з її винятковою історією та людьми шукає розуміння власної перспективи, внутрішньої гармонії та позиціонування себе на світовій арені. Книга «Жити по-людськи» Павла Жебрівського – чи не перший системний погляд на ефективні реформи і майбутнє держави за останні час. Відкидаючи футурологію та популістичні прийоми, він пропонує реальні моделі, успішно апробовані в Німеччині, Польщі, Великобританії та адаптовані до українських реалій, із послідовністю втілення в усіх сферах життя. Доступний і водночас пізнавальний стиль автора утримує увагу читача та спонукає до аналізу. Книжка може слугувати дороговказом для державних діячів, її буде корисно прочитати студентам і викладачам гуманітарних і соціальних наук, а також всім, хто цікавиться політикою та майбутнім України.

 

323.1(477)
Ж 44
Жебрівський  П. І. Погляд на національну ідею [Текст] / П. І. Жебрівський ; худ. В. Лобода. - Дрогобич : Коло, 2021. - 80 с. : кол.іл.

Століттями  Великою ідеєю українців було творення своєї держави. У посланні «І мертвим, і живим, і ненародженим…» Тарас Шевченко закликав єднатися задля того, щоб вибудувати свій спільний дім – Україну. Тридцять нових років так-сяк ми знову будували спільну оселю. Ми не наповнили її духом радості, злагоди і достатку. Ми забували про честь і шляхетність. Тепер, коли світові «буревії» можуть поставити під загрозу саме існування України, нам треба згадати про свій «дух, що тіло рве до бою» та віднайти нові опори, сенс і силу.

 

323.1(477)
Ж 44
Жебрівський, П. І. Роздуми [Текст] / П. І. Жебрівський. - Дрогобич : Коло, 2021. - 232 с. : кол.іл.

У 2014 році ми «прокинулися » і стали на захист нашого дому, родини та майбутнього дітей. Однак наш розум знову намагаються «приспати» солодкими обіцянками. Ця книжка буде спонукою кожного, хто її прочитає, поставити собі запитання: «Хто Я? Куди я прямую? Куди мій вибір приведе Україну?» Чесна відповідь не відверне від дійсності й може вберегти кожного з нас від хибних дій. Допоможе об’єднати людей, які мужні й критично мислять, які готові до складних викликів і рішень. З морально-етичними орієнтирами. Із силою духу. І головне: об’єднати тих, хто прагне створити Благословенну Україну і бути на цьому святі нашої надії.

 

94(477)
U 16
Ucraina Magna [Текст] : [зб. наук. праць] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; редкол.: В. М. Піскун, Г. В. Папакін [та ін.]. - К. : [б. и.], 2016 -     . - Vol. 3 : До 100-річчя Української революції 1917-1923 рр. - 2020. - 368 с.

Збірка наукових праць присвячена широкому колу питань історії української еміграції ХХ ст. Тематично збірка складається з двох блоків праць. У першому опубліковані праці, присвячені життю і творчості видатного українського громадського діяча і науковця Ольгерда Бочковського, та републіковано деякі наукові праці вченого. У другому блоці представлено дослідження, що стосуються наукового, культурного, політичного та громадського життя української еміграції ХХ ст. Низка статей має і джерелознавче значення. Видання призначене для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.

 

27(477)"11/12"
В 42
Віденський Октоїх. Codex Vindobonensis Slavicus 37. Дослідження [Текст] = Viennese Octoechos. Codex Vindobonensis Slavicus 37. Researches : міжнар. кол. монографія / Л. Гнатенко, М. Качмар [та ін.] ; упоряд.: В. В. Корнієнко, Х. Міклас ; відп. ред. Л. Гнатенко ; пер. англ. А. Лясковський ; Укр. культур. фонд. - К. ; Відень : Горобець, 2021. - 240 с. : кол.іл,

У колективній монографії українськими й австрійськими вченими розглядаються на сучасних наукових засадах основні питання ідентифікації та атрибуції давньоукраїнського рукописного кодексу галицько-волинського походження – Віденського Октоїха (Кодексу Ганкенштайна), його структурні, текстологічні, кодикологічні, палеографічні та мовні особливості. Нові дані отримано й завдяки застосуванню електронних технологій кольорових і мультиспектральних зображень та новітніх методів хімічного аналізу. Результати досліджень супроводжуються ілюстративним матеріалом.

 

27(477)"10/13"
Р 35
Реймське Євангеліє [Текст] : у 2 т. / Укр. культур. фонд; упоряд. В. В. Корнієнко. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2019. -  Т. 2 : Дослідження / Л. Гнатенко, В. В. Корнієнко [та ін.]. - 2019. - 148 с. : кол.іл.

У рамках започаткованого видавництвом «Горобець» 2009 року проекту «Повертаємо в Україну культурну спадщину», у співпраці з Національним заповідником «Софія Київська» вийшла з друку новітнє наукове видання факсимільного типу унікального кирилично-глаголичного рукописного Реймського Євангелія, що отримало назву за місцем сучасного зберігання. Книга є конволютом ХІ та ХIV ст.; найдавніший рукопис, пов’язаний із київським книжним скрипторієм та, ймовірно, з бібліотекою великого київського князя Ярослава Мудрого. Доля книги тісно сплелася з історією середньовічних Русі, Чехії та Франції та за правом може вважатися спільною історико-культурною книжною пам’яткою. Друга частина видання містить результати її дослідження сучасними українськими науковцями, що розкриває кодикологічні, палеографічні, мистецькі та мовні (кириличної частини) особливості кодексу, історію його створення, побутування та вивчення. Мета видання – зробити пам’ятку доступною як для спеціалістів, так і для всіх, хто цікавиться історією й мовою української середньовічної релігійної рукописної книги,а також спонукати вчених до подальших наукових студій над писемними пам’ятками кирило-мефодіївської традиції.

 

159.923
Ш 76
Шнайдер, К. Дж. Духовність трепету: виклики робототехнічної революції [Текст] / К. Дж. Шнайдер ; пер. Л. Купріна ; упоряд. С. Вайн. - Ужгород : Exist : РІК-У, 2021. - 240 с.

Робототехнічна революція вже відбувається і шляху назад не існує. Але чи можемо ми зберегти як наші девайси, так і нашу людяність? Починаючи від способу виховання дітей і до умов праці, нашої державної влади, і навіть війн, ми скрізь втрачаємо себе у світі швидких рішень і миттєвих результатів. Якщо людство не знайде спосіб, який би допоміг зберегти трепет, відчуття дива і основу того, що значить бути людиною, ми ризикуємо втратити найкращу частину себе самих. Останнє досягнення видатного екзистенціаліста Кірка Шнайдера допоможе читачу замислитися, побачити і навіть відчути те, що означає проявляти найкращу частину себе… як для сьогодення, так і для майбутніх поколінь.

 

373.3
О-78
Островська, М. Інноваційне середовище в початковій школі [Текст] : монографія / М. Островська ; за наук. ред. А. І. Кузьмінський. - Берегове : ЗУІ ім Ф. Ракоці ІІ ; Ужгород : РІК-У, 2021. - 288 с. : іл,

У монографії розглядаються умови й проблеми створення інноваційного середовища в початковій школі, сутність і особливості інноваційних педагогічних технологій, інноваційної освітньої діяльності вчителя і початкової школи загалом. Значна увага приділяється питанням становлення, розвитку та змісту нових технологій навчання і виховання, готовності вчителя початкової школи до впровадження інноваційних  освітніх технологій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти: переходу від знаннєвої до компетентної парадигми та профілізації закладів загальної середньої освіти. Наукове видання може бути корисною студентам педагогічних факультетів ЗВО, вчителям початкової освітньої ланки, викладачам педагогічних ЗВО, всім, хто займається питаннями розвитку національної освіти.

 

712(477)
Б 67
Бичай, Ю. В.  Озеленення України [Текст] = Greening of Ukraine : всеукр. проєкт / Ю. В. Бичай, Т. П. Розвадовська, Н. І. Чистяк. - К. : Інфопрінт, 2021. - 180 с. : кол.іл.

Глобальний екологічний проєкт «Озеленення України» став одним із яскравих прикладів об’єднання людей задля збереження природи своєї країни, а також дав імпульс до подібних ініціатив в різних куточках нашої планети. За роки Незалежності – це перший екопроєкт в Україні, який зумів масово об’єднати навколо ідей збереження та відновлення екосистеми країни владу, бізнес та громадський сектор. Видання розраховане на широке коло читачів.

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".