Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2023-03-24
94(477.87)
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. 
Августин Волошин : [монографія] / М. М. Вегеш, С. В. Віднянський ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.]. – Вид. 5-те, доопрац. і змін. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-510 та у підрядк. прим.
 
У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874-1945) – Героя України (2002), президента Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політичного і державного діяча, загальновизнаного лідера українського національно-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині XX ст. Розповідається про історичні умови формування світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійну, культурно-освітню, педагогічну і громадсько-політичну працю та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі -Карпатської України і внесок у розбудову Карпато-Української державності напередодні Другої світової війни, а також про життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатованого 77 років тому в радянських в’язницях. З використанням нових джерел і новітніх історіографічних здобутків з теми дослідження, автори наголошують на маловивчених й дискусійних питаннях, пов’язаних насамперед із політичною діяльністю Волошина та оцінкою Карпатської України як одного з етапів українського державотворення і феномена української історії.
Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, роллю і місцем у ній політичних постатей.
 
81(477.87)
І-57
In memoriam: Любомир Белей (1962-2018) : зб. наук. пр. / О. Лавер, М. М. Цап [та ін.] ; наук. ред. Л. Белей ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, НДІ україністики ім. М. Мольнара. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2022. – 196 с. : іл. – Текст укр., словац. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Збірник підготовано на пошану пам’яті професора Любомира Белея. У 2022 році йому могло б виповнитися 60 років. Видання містить стислий огляд наукової спадщини вченого, короткі спогади та наукові статті.
 
378.4(477.87)
К 60
Колісник, Галина Миколаївна. 
Бухгалтерський облік – професія молодих : (до 40-річчя утворення каф. обліку та аудиту Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т) / Г. М. Колісник, Й. Я. Даньків ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2021. – 216 с. : іл, портр.
 
У книзі простежується історія становлення і розвитку кафедри обліку та аудиту Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», яка підійшла до свого 40-річчя з вагомими науковими здобутками.
Для всіх, хто цікавиться історією вітчизняної освіти та науки, і для тих, хто хоче опанувати фахові знання з бухгалтерської професії.
 
015(477.87)"2023"
К 17
Календар краєзнавчих пам’ятних дат Закарпаття на 2023 рік : рек. бібліогр. посіб. / Департамент культури, національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., КЗ "Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка" Закарпат. облради ; уклад.: О. О. Шелак, М. Б. Бадида ; за участі: Є. Й. Слуцька, І. Р. Фофлак, І. М. Горват ; відп. за вип. О. А. Канюка. - Ужгород : РІК-У, 2022. - 324 с. - Імен. покажч.: с. 313-321.
 
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у пе¬ребігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2023 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, під¬готовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано ка¬лендар знаменних дат, які відзначатиме в 2023 році громадськість світу та України.
Представлені матеріали можуть бути використані не лише в бібліо¬теках краю, але й у регіональній пресі, культосвітніх установах, на¬вчальних закладах тощо.
 
528.4
Н 73
Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні : матеріали 10 міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2020 р., Ужгород. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: І. Калинич, А. Мигаль [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2021. – 190 с. : іл, табл. – Назва на звороті тит. арк. : Матеріали Х-ї міжнародної науково-практичної конференції "Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні" (1-3 жовтня 2020 р., Ужгород). – Бібліогр. наприкінці ст.
 
У збірнику матеріалів конференції представлені роботи, які відображають загальнотеоретичні, методологічні, практичні проблеми та результати досліджень у галузі вивчення земної рефракції рухів земної поверхні, вищої геодезії інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії геоінформатики, кадастру, правових відносин у галузі землекористування, лісівництва, заповідної справи та раціонального природокористування.
Рекомендується для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола громадськості.
 
 
54
Т 29
Тези доповідей 76-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу Навчально-наукового інституту хімії та екології ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2 лютого 2022 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Навч.-наук. ін-т хімії та екології ; відп. за вип. І. Є. Барчій. – Ужгород : Говерла, 2022. – 68 с. : іл, табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Збірник містить програму і тези доповідей результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу Навчально-наукового інституту хімії та екології, які представлені 2 лютого 2022 року на 76-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького складу Навчально-наукового інституту хімії та екології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Наукові дослідження проведені відповідно до наукових тем кафедр хімічного факультету «Неорганічної хімії», «Аналітичної хімії», «Органічної хімії», «Фізичної та колоїдної хімії», «Екології та охорони навколишнього середовища».
 
336(477)
Т 65
Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів 6 Всеукр. наук.-практ. конф. (24 листоп. 2021 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: В. В. Сержанов, В. І. Варцаба [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2021. – 188 с. : іл, табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Збірник укладено за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти», яка відбулася 24 листопада 2021 р. в ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Матеріали авторів містять різні точки зору з теоретичних та прикладних засад розвитку фінансової системи держави та регіонів, які охоплюють: проблематику бюджетно-фінансової автономії в умовах децентралізації; діяльності суб’єктів грошово-кредитного ринку; удосконалення механізмів фінансового менеджменту підприємництва; фінансів підприємств; актуальні проблеми реалізації митної політики держави; методичні та практичні засади оціночної діяльності, що в сукупності виступають ключовими факторами процесу перебудови національної та глобальної моделі фінансово-кредитних відносин.
 
582(477.87)
Ч-45
Червонокнижні судинні рослини національного природного парку "Зачарований край" та їх збереження / Держ. агентство лісових ресурсів України, Закарпат. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва, Нац. природ. парк "Зачарований край" ; уклад.: В. С. Феннич, І. Ф. Шишканинець [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 72 с. : кольор. іл.
 
У виданні представлена інформація про види судинних рослин НПП «Зачарований край», що занесені до Червоної книги України, для кожного з яких вказана таксономічна належність, природоохоронний статус виду, наукове значення, ареал виду та його поширення в Україні, чисельність та структура популяцій, причини зміни чисельності, умови місцезростання, загальна біоморфологічна характеристика, режим збереження популяцій та заходи з охорони, господарське та комерційне значення. Висвітлені основні положення щодо відповідальності громадян за порушення природоохоронного законодавства стосовно видів, занесених до Червоної книги України, зокрема інформація про розміри штрафів відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Для працівників природоохоронної сфери, лісового господарства, викладачів та студентів природничих спеціальностей закладів вищої освіти, учнів, вчителів біології, екологів та краєзнавців.
 
94(439.23)"1703/1711"
Ч-75
Чотарі, Юрій Юрійович. 
Трансільванські князі роду Ракоці та пам’ять про них на Закарпатті : монографія / Ю. Ю. Чотарі ; Наук.-дослід. центр ім. Т. Легоцькі, Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці II. – Берегове : ЗУІ ім Ф. РАкоці ІІ ; Ужгород : РІК-У, 2022. – 176 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 159-172 та у підрядк. прим.
 
У монографії змальовано життя і діяльність представників князівської родини Ракоці, їх визвольну боротьбу та пов’язані з ними визначні місця Закарпаття. Історичні події епохи роду Ракоці описано з дотриманням наукової об’єктивності та ретельності. Також охарактеризовано ті пам’ятні місця, які населення краю створило для вшанування представників роду Ракоці та подій, пов’язаних із ними. Видання стане в нагоді шанувальникам історії нашого регіону.
 

 


Новини

2023-12-11

В розділі "Електронна бібліотека" до ваших послуг електронна версія збірника спогадів, статей, бібілографічних джерел "Петро Скунць у колі сучасників".

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день