Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2023-04-11
016:02(477.87)
Б 59
Бібліографія як покликання : бібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. Л. Мельник / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; уклад. : О. В. Бряник, О. В. Хаван, Н. С. Лехман, відп. за вип., передм. М. М. Медведь. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2022. – 124 с. : кольор. іл., портр., фот. кольор. – Імен. покажч.: с. 86-97. 
 
Біобібліографічний покажчик представляє творчий доробок Лариси Олександрівни Мельник, бібліографа, завідувачки інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету.
Видання розраховане на широке коло читачів – науковців, бібліотекарів, краєзнавців, викладачів, студентів, усіх, кого цікавить розвиток культури, бібліотечної справи, бібліографії на теренах Закарпаття.
 
539.1
І-30
ІЕФ-2020. Міжнародна конференція "50 років академічної науки на Закарпатті" : матеріали конф., Ужгород, 24-25 трав. 2021 р. = IEP-2020. International Conference "50 years of academic science in Transcarpathia" Uzhhorod, 24-25 May 2021. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 288 с. : іл. – Назва обкл. : Міжнародна конференція "50 років академічної науки на Закарпатті" (Ужгород, 24-25 травня 2021 року). – Назва : "50 років академічної науки на Закарпатті", міжнародна конференція (Ужгород, 24-25 травня 2021 року. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст. – Абет. покажч.: с. 287.
 
Наукову конференцію присвячено знаменній ювілейній даті – 50-річчю відкриття на Закарпатті академічних підрозділів провідних науково-дослідних інститутів Академії наук УРСР (нині – Національної академії наук України): Інституту ядерних досліджень та Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова. У збірнику окрім матеріалів суто конференції відображено історію виникнення академічної науки на Закарпатті, а також наукову, науково-організаційну та педагогічну діяльність відомих вчених, засновників фізичних шкіл в Ужгороді – професорів Ю. М. Ломсадзе, В. О. Шкоди-Ульянова, І. П. Запісочного, М. І. Головея, В. І. Лендьела, О. Б. Шпеника. Наведено відомості про становлення і розвиток наукових досліджень у перших академічних наукових підрозділах фізичного профілю в Ужгороді. Висвітлено передумови відкриття і діяльність першої на Закарпатті академічної установи – Інституту електронної фізики НАН України, проаналізовано структуру, науково-дослідну роботу, найважливіші здобутки. Подано біографічні дані вчених, які працювали раніше та працюють сьогодні в інституті, хронологію найбільш значних подій. Збірник містить розгорнуті тези доповідей, які присвячені сучасним експериментальним та теоретичним дослідженням у галузі ядерної фізики та фізики елементарних частинок, фізики високих енергій.
 
821.161.2(477.87)
К 64
Конар, Рімма. Обіцяй : зб. віршів військ. часу / Р. Конар. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 48 с. : кольор. іл.
 
Видання являє собою невеличку збірку з 24 віршів. Ця цифра не випадкова, вона закарбується в пам’яті назавжди, адже саме 24 лютого 2022 року росія напала на нашу незалежну Україну.
Вміщена поезія – це власні емоції та переживання авторки, які викликані страшним періодом нашого життя, періодом, що зветься війною. Можливо, хтось знайде тут і свої чуття й переживання та буде знати, що він не один.
 
908(477.87)
К 78
Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної освіти і науки : зб. матеріалів IX Регіон. наук.-метод. інтернет-семінару, (м. Ужгород, 22 квіт. 2021 р.) / Т. О. Антрощенко, М. М. Басараб [та ін.] ; ред.-упоряд., за заг. ред. М. Р. Баяновська, редкол. : Т. Д. Щербан, О. Малець [та ін.] ; Мукачів. держ. ун-т, Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. сусп.-гуманітар. та етико-естет. освіти. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. – 292 с. – Авт. зазнач. на с. 286-291.
 
Видання містить матеріали доповідей на IX Регіональному науково-методичному інтернет-семінарі «Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку освіти і науки», присвяченому 30-річній науково-педагогічній та творчій діяльності в Закарпатському інститут післядипломної педагогічної освіти Баяновської Марії Романівни. Науковці висвітлюють роль культурно-освітніх діячів та педагогів Закарпаття в розвитку історії і культури рідного краю в різні історичні періоди, напрями краєзнавства в сучасному «мережевому» суспільстві. Матеріали – цікаві і корисні для науковців, здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої освіти, краєзнавців, широкого кола громадськості.
Відповідальність за зміст, достовірність інформації та точність цитувань у публікаціях несуть автори.
При передруці статей посилання на збірник є обов’язковим.
 
373.5(477.87)
М 29
Марухнич, Борис Іванович. Чопська середня школа № 1 : сторінки з історії / Б. І. Марухнич. – Ужгород ; Чоп : ФОП Сабов А. М., 2022. – 116 с. : іл.
 
У книзі майже в хронологічному порядку йдеться про окремі сторінки із життя Чопської середньої школи № 1, які пов’язані з особистою діяльністью автора – Б. І. Марухнича. Перша частина видання охоплює 1945-1965 рр., а в другій іде мова про 1970-2002 рр. роботи закладу.
 
61
М 34
Матеріали 76-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу "УжНУ". Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки : [збірник] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т післядиплом. освіти та доунів. підгот. ; редкол. І. В. Чопей [та ін.]. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 100 с. : табл.
 
Збірник матеріалів 76-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу факультету післядипломної освіти доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформування організації охорони здоров’я та впровадженню новітніх технологій в медицину. В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх кафедр ФПОДП. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету, що протягом останніх років є незмінним флагманом в становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в світову наукову мережу.
 
61
М 34
Матеріали 76-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу університету : (24 лют. 2022 р., м. Ужгород) / Я. Ф. Філак, С. В. Стеблюк [та ін.] ; рецензенти : Р. Ю. Погоріляк, О. В. Любінець ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т здоров’я та фіз. виховання. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 94 с. : іл., табл. – Назва обкл. : Матеріали 76-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ "Ужгородський національний університет". Факультет здоров’я та фізичного виховання, (м. Ужгород, 24 лютого 2022 року). – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
В даних матеріалах знайшли відображення результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу факультету здоров’я та фізичного виховання УжНУ, які доповідалися на 76-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького складу.
 
61
M 39
Materials of the 75th final scientific conference for the teaching staff of Uzhhorod National University Medical Faculty № 2 : February 22-26, 2021 = Матеріали 75-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу медичного факультету № 2 ДВНЗ "Ужгородський національний університет". – Uzhhorod : ФОП Сабов А. М., 2021. – 72 с. : іл, табл. – Текст укр. мовою.
 
Збірник матеріалів 75-ї підсумкової науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу медичного факультету №2 ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України висвітлює актуальні питання медичного сьогодення, а також питання особливостей викладання іноземним студентам в сучасних умовах.
Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, лікування та профілактики різноманітних захворювань питанням організації та управління охорони здоров’я, а також питанням підготовки іноземних студентів в умовах сьогодення.
 
539.1
М 58
Міжнародна конференція "Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки" : до 100-річчя від дня народж. проф. Івана Прохоровича Запісочного : [Ужгород, 26-27 трав. 2022 р.] : зб. матеріалів конф. = International Conference Uzhhorod School of Atomic Physics and Quantum Electronics : to the 100th anniversary of the birth of Professor Ivan Zapisochny / Ін-т електрон. фізики Нац. акад. наук України ; уклад. : А. М. Завілопуло, В. І. Роман ; відп. за вип. : Г. М. Гомонай, Т. Ю. Попик. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 352 с. : іл., табл. – Назва : "Ужгородська школа з атомної фізики та квантової електроніки", міжнародна конференція (Ужгород, 26-27 травня 2022 року). – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Наукову конференцію присвячено знаменній ювілейній даті – 100-річчю від дня народження Івана Прохоровича Запісочного відомого українського вченого в галузі атомної фізики, фізичної і квантової електроніки, заслуженного діяча науки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. К. Д. Синельникова НАН України. З його ім’ям пов’язані важливі результати, які сприяли розвитку фізики електронних і атомних зіткнень, спектроскопії вакуумно-ультрафіолетового діапазону, нелінійної оптики, електрон-фотонної та іон-фотонної емісії металевих поверхонь, газової квантової електроніки. Він та його учні мають великі заслуги у створенні цілої серії оригінальних, у тому числі унікальних, установок та прецизійного інструментарію для досліджень багатьох нових явищ та ефектів в електронних оболонках атомів і іонів при їх зіткненнях з електронами, фотонами лазерного випромінювання та між собою, досліджень атомних процесів при взаємодії електронних, іонних і лазерних пучків з поверхнею твердих тіл та активних середовищ лазерів на парах металів і ексимерних молекулах. Збірник містить розгорнуті тези доповідей, які присвячені сучасним експериментальним та теоретичним дослідженням у галузі фізики електронних і атомних зіткнень, багатофотонній іонізації, процесам взаємодії електронних, іонних та лазерних пучків з поверхнею твердих тіл; елементарним процесам у лазерах і низькотемпературній плазмі, спектроскопії атомів, молекул, резонансним явищам, низькоенергетичній ядерній фізиці.
 
271.22(477.87)
Т 88
Турок, Михайло Іванович. 
Дорога православного храму Різдва Пресвятої Богородиці у Сваляві та найважливіші віхи історії краю, що предували цьому / М. І. Турок. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 258 с. : іл., кольор. іл. – Назва обкл. : Дорога православного храму Різдва Пресвятої Богородиці у Сваляві.
 
У цій книзі з дрібних, часто, здавалось би, на перший погляд непов’язаних між собою відомостей про людську спільноту, про духовні і матеріальні цінності впродовж 285 років автор виклав, мов з мозаїки, картину історії будівництва, становлення і розквіту церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Сваляві.
 
78(477.87)
У-11
У діалозі з музикою : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ужгород, 24-25 лют. 2022 р.) / Департамент культури, національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Комун. закл. "Ужгород. муз. фах. коледж ім. Д. Є. Задора" Закарпат. облради [та ін.] ; редкол. : Н. І. Стинич, Т. І. Росул, В. Ф. Теличко. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 180 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Книга являє собою збірник матеріалів, які доповідалися на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» (м. Ужгород, 24-25 лют. 2022 р.). Вміщені публікації поділено на 5 розділів: 1) «Теоретичні проблеми музичного мистецтва, виконавства та інтерпретації ; 2) «Музична регіоналістика і етномузикознавство: події та постаті ; 3) Музична культура української діаспори та відроджені імена ; 4) «Педагогічна майстерність: актуальні питання музичної психології та педагогіки»; 5) «Музикознавчі студії молодих дослідників».
 
539.1
Ю 14
Ювілейна конференція "30 років Інституту електронної фізики НАН України" : зб. матеріалів конф., Ужгород, 21-23 верес. 2022 р. / Ін-т електрон. фізики Нац. акад. наук України ; уклад. А. М. Завілопуло ; відп. за вип. : Г. М. Гомонай, Т. Ю. Попик. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 256 с. : іл, табл. – Назва : "30 років Інституту електронної фізики НАН України", ювілейна конференція (Ужгород, 21-23 вересня 2022 р.). – Бібліогр. наприкінці ст. – Абет. покажч.: с. 254-255.
 
Наукову конференцію присвячено ювілейній даті – 30-річчю від утворення єдиного на Закарпатті академічного Інституту, який було створено за ініціативи професора Івана Прохоровича Запісочного відомого українського вченого у галузі атомної фізики Шлях до утворення установи був тривалим і розпочався ще в 70-х роках минулого століття, коли наполегливі зусилля фізичної спільноти м. Ужгорода призвели до започаткування, а у 1979 році створення, Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР. Від перших років свого буття Інститут активно працює над розв’язанням актуальних проблем у галузі атомної та фізики електронних і атомних зіткнень, низькоенергетичної ядерної фізики, фізики лазерів на парах металів, оптичного та лазерного приладобудування, фізики наноструктур. Ці наукові досягнення широко відомі у світі. Збірник містить розгорнуті статті та тези доповідей, які присвячені науковим здобуткам відділів та сучасним експериментальним й теоретичним дослідженням у галузі фізики електронних і атомних зіткнень, багатофотонній іонізації, процесам взаємодії електронних, іонних та лазерних пучків з поверхнею твердих тіл; елементарним процесам у лазерах і низькотемпературній плазмі, спектроскопії атомів, молекул, резонансним явищам, низькоенергетичній ядерній фізиці та фізиці наноструктур.
 

 


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день