Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Символ Соборної Демократичної України

2024-01-19
(105 років з дня проголошення Акта злуки Закарпаття з Україною)
ВСЕНАРОДНІ ЗБОРИ УГОРСЬКИХ РУСИНІВ 1919 Відбулися 21 січ. в м. Хуст. На зборах (конгресі, з’їзді) прийнято рішення про возз’єднання Закарпатської України з Великою Україною. Складні процеси в сусп.-політ. житті краю й міжнар. відносинах – розпад Австро-Угорщини, бурж.-демократ. революція в Угорщині (жовт. 1918) та проголошення Угор. Нар. Республіки (листоп. 1918), створення Чехословаччини (14 листоп. 1918), революц. події 1917 в Росії (див. Лютнева революція 1917, Жовтнева революція 1917) і проголошення УНР та ЗУНР, нарешті, політика Антанти – гостро поставили проблему самовизначення й державності Закарпаття. 1918 тут почали виникати різні ради (робітн., солдатських і сел. депутатів, нар. чи нац.) як політ. органи на місцях, що висували соціальні та нац.-культ. вимоги, в т. ч. відносно нового держ. статусу Закарпаття: орієнтація в цьому питанні була різною – прорад., проугор., прочехословац. і проукр. Під впливом подій в Закарпатті 21 груд. 1918 уряд Угор. Нар. Республіки видав Закон № 10 «Про національну автономію русинів, що проживають в Угорщині».
Проголошена автономія Закарпаття (т. зв. Руська Країна) була досить обмеженою і не одержала підтримки у нас. краю, яке тривалий час зазнавало утисків від угорців. Значну активність у питанні про держ. належність і статус краю виявила численна карпато-русинська (закарп.) еміграція в США, яка на плебісциті 13 верес. 1918 висловилася за приєднання Закарпаття до Чехословаччини. Рішення й резолюції місц. рад дедалі більш виразно засвідчували зростання природної, зумовленої етноістор. й нац.-культ. факторами укр. орієнтації – «до України хочемо». Мараморош-Сігетська рада звернулася до ін. рад Закарпаття із закликом скликати заг. збори представників усіх рад у Хусті й обговорити питання «з ким маємо жити». Протягом кін. 1918 – поч. 1919 повсюдно проходили збори місц. рад, на яких обиралися делегати на з’їзд у Хусті.
21 січ. 1919 на з’їзд прибуло 420 делегатів від 175 (з-поміж 400) населених пунктів Закарпаття та бл. тисячі гостей з навколишніх сіл. Практично всі виступаючі вимагали возз’єднання з Україною. У прийнятій одноголосно резолюції проголошувалося: «Всенародний Конгрес Угорських Русинів з дня 21-го січня 1919 р. ухвалює з’єднати комітати: Угоча, Берег, Уг, Земплин, Шариш, Спіш і Абауй-Торна з Соборною Україною, просячи, щоб нова держава при виконанні цієї злуки узгляднила окремішнє положення угорських русинів» (ймовірно, йшлося про особливий статус Закарпаття в складі Укр. д-ви). Сформовано делегації для вручення цього рішення керівникам ЗУНР і УНР. Наступного дня, 22 січ. 1919, на Соборній пл. в Києві, де відбувався істор. Акт злуки, ЗУНР говорила і від імені Закарпаття. Політ. ситуація в Закарпатті ускладнювалася втручанням ін. д-в у його внутр. справи. За згодою Антанти, 12 січ. 1919 чехословац. військ. частини зайняли Ужгород, далі тер. краю на зх. від р. Уж (прит. Лаборця, бас. Дунаю). Сх. регіони Закарпаття почали окуповувати румун. війська. За Сен-Жерменським мирним договором 1919 Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь увійшло до складу Чехословаччини.
 
ВІДНЯНСЬКИЙ Степан Васильович
текст подається за ЕІУ, Т. 1
 
К 63.312
Б 79
Болдижар, Михайло Миколайович. Державно-правовий статус Закарпаття (Підкарпатської Русі) в складі Чехословаччини / М. Болдижар, П. Мосні ; Ужгород. нац. ун-т. ; наук. ред. М. І. Блецкан. – Ужгород : УжНУ, 2002. – 232 с.
 
Зі змісту: 2. Хустські збори 1919 року: факти й оцінки; 3. Ще раз про Хустську подію 21 січня 1919 року. – С. 25-52.
К 63.312
В 26
Вегеш, Микола. Національно-визвольні змагання українців Східної Галичини і Закарпаття в 1918–1950 рр. ХХ ст. / М. Вегеш, Н. Греченюк ; Ужгород. нац. ун-т, Наук.-дослід. ін-т Карпатознавства. – Ужгород, 2003. – 195 с.
 
Зі змісту: [у т.ч. про Хуст. Всеукр. збори]. – С. 58-61.
К 63.312
З-18
Закарпатська Україна у складі Чехословаччини (1919–1939) : зб. матеріалів 6-ої наук. карпатознав. конф. (2-4 верес.1998 р., Пряшів) / вступ. слово М. Мушинки. – Пряшів : Філософ. ф-т Пряшів. ун-ту, 2000. – 318 с. – (Acta facultatis philosophicae universitatis presoviensis. Slavisticky zbornik 3 (AFPhUP 36/118). 2000). – Титул. арк. паралел. словац. мовою.
 
Зі змісту: Мушинка, Микола. Хустські всенародні збори 1919 року в світлі новознайденого протоколу. – С. 91-102.
К 0
К 17
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2009 рік  : рек. бібліогр. посіб. / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. М. І. Івашко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2008. – 284 с.
 
Зі змісту: Федака, Сергій. Злука Закарпаття з Україною : 90 років тому Всенар. Конгрес Русинів у м. Хусті проголосив злуку Закарпаття з Україною (1919). – С. 52-53.
К0я2
К17
Календар "Просвіти" на 1994 рік / упоряд. Й. Баглая, П. Федаки. – Ужгород : Патент, 1994. – 185 с. : іл.
 
Зі змісту: Брецко, Федір. Бажаємо возз’єднатися з Україною і жити з українським народом : до 75-річчя Хуст. зֹ’їзду 1919 р. – С. 36-39.
94(477.87)"1848/1948"
М 12
Маґочій, Павло-Роберт. Підкарпатська Русь: формування національної самосвідомості (1848–1948) / П. -Р. Маґочій ; передм. В. І. Фенича. – 2-ге вид. доповн. та перероб. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2021. – XLVIII с. + 768 с.
 
Зі змісту: [у т.ч. про Хуст. з’їзд 1919 р.]. – C. 153-154.
К 63.3
М 71
Мишанич, Олекса Васильович. Від підкарпатських русинів до закарпатських україніців : іст.-літ. нарис / О. В. Мишанич. – Ужгород : Карпати , 1991. – 61 с. 
 
Зі змісту: [у т.ч. про Хуст. Всеукр. збори]. – С. 20
К 63.3
М 93
Мушинка, Микола Іванович. Лицар волі : життя і політ.-громад. діяльність Степана Клочурака / М. І. Мушинка. – Ужгород : "Поличка "Карпат. краю"", 1995. – 284 с. – (Поличка "Карпатського краю" ; № 1-3 (27)).
 
Зі змісту: З’їзд у Хусті. – С. 59-63.
К 63.3
Н 28
 Нариси історії Закарпаття : (1918–1945). Т. ІІ / Ужгород. держ. ун-т, Ін-т карпатознавства [та ін.] ; редкол. : І. М. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 670 с.
 
Зі змісту: 6. Хустський форум і його рішення. – С. 65-68.
94(477.87)
О-53
Олашин, Андрій Васильович. Історія Закарпаття : посіб. з краєзнавства / А. В. Олашин ; ред. М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2009. – 296 с. : іл.
 
Зі змісту: 5. Народні збори в Хусті. – С. 167-172.
К 63.3
Т35
Тернистий шлях до України : зб. архів. документів і матеріалів "Закарпаття в європейській політиці 1918–1919, 1938–1939, 1944–1946 рр. ХХ століття" / Закарпат. обл. держадмін. [та ін.] ; упоряд. О. Д. Довганич [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 752 с.
 
Зі змісту: № 23. 21 січня 1919 р. – Копія протоколу хустського з’їзду про з’єднання Закарпаття з соборною Україною. – С. 69-72.

 

* * *
Брецко, Федір. Хустський з’їзд 1919 року як поворотний етап в історії Закарпаття новітнього часу / Ф. Брецко // Культура Українських К;арпат: традиції і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф. (Ужгород, 1-4 верес. 1993 р.). – Ужгород : Ґражда, 1994. – С. 83-92.
 
Віднянський, В. С. Всенародні збори угорських русинів 1919 / В. С. Віднянський // Енциклопедія історії України. Т. 1 А–В / редкол. : В. А. Смолій [та ін.]. – К. : Наук. думка. 2003. – С. 645-646.
 
Маркусь, Василь. В пошуках дороги до самого себе / В. Маркусь // Українські Карпати : матеріали міжнар. наук. конф. "Українські Карпати: етнос, історія, культіра" (Ужгород, 26 серп.-1 верес. 1991 р.) / редкол. : П. Чучка, О. Мишанич [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 1993. – 288-300.
Зі змісту: [у т. ч. про Хуст. з’їзд 21 січ. 1919 р.]. – С. 293.
 
Стерчо, Петро.  Карпато-українська держава : до історії визвол. боротьби карпат. українців у 1919–1939 рр. / П. Стерчо. – Торонто : Накладом братства Карпат. січовиків Канади-Америки, 1965. – 288 с. : фот.
Зі змісту: [про Всенар. Конгрес Угор. Русинів]. – С. 117-118.
 
Magocsi, Paul Robert. Сhrtom k horám : dejny Karpatskej Rusi a karpatskýsh Rusínov / P. R. Magocsi. – Prešov : Universum, 2016. – 596 s. – Текст словац. мовою.
Зі змісту: Ukrajinská vol’ba : [у т. ч. про Всенарод. Конгрес Угор. Русинів]. – С. 228-232.
 
* * *
Божук, Г. Далекого 1919-го... : [спогади В. В. Йосипчука – учасника Всезакарпат. з’їзду в Хусті 21 січ. 1919 р.] / Г. Божук // Закарпат. правда. – 1992. – 10 листоп.
Болдижар, М. Ще раз про Хустську подію 21 січня 1919 року / М. Болдижар // Новини Закарпаття. – 2001. – 18 серп. – С. 14.
Вегеш, М. Хуст у січні 1919... : [зв’язки між жителями Сріб. Землі і Галичини в 1919 р.] / М. Вегеш, В. Міщанин // Карпат. Україна. – 1994. – 24 січ., 3 лют., 24 лют.
Ганчин, В. Це було в січні 1919 : [Всезакарпат. з’їзд у Хусті] / В. Ганчин // Новини Закарпаття. – 1992. – 21 січ.
Гранчак, І. Вирішувалося наше майбутнє... : 80 років тому, 21 січ. 1919 р., Всенарод. збори в Хусті ухвалили при’єднання Закарпаття до України / І. Гранчак // Новини Закарпаття. – 1999. – 21 січ. – С. 5, 7.
Гранчак, І. "Ми, русини, до України хочемо!" : [21 січ. 1919 р., Хуст] / І. Гранчак // Новини Закарпаття. – 1993. – 23 січ. – С. 12.
Довганич, О. Забуті учасники з’їзду 1919 року. Історія / О. Довганич // Новини Закарпаття. – 1995. – 21 січ.
Маркуш, О. Хустська рада : [події в Хусті 21 січ. 1919 р.] // Новини Закарпаття. – 2001. – 15 листоп. – С. 6.
Мушинка, М. Закарпаття прагнуло до України уже 80 років тому : [події в Хусті 21 січ. 1919 р.]  // Новини Закарпаття. – 1999. – 12 черв. – С. 14.
Незабутні сторінки історії : [Всезакарпат. з’їзд нар. депутатів у Хусті 21 січ. 1919 р.] // Вісник Хустщини. – 1993. – 20 січ.
Федака, С. Всенародний з’їзд у Хусті 21 січня 1919 року / С. Федака // Наш рідний край. – 1998. – № 1. – С. 22-23.
Федака, С. Очима учасників, мовою документів : Хуст. з’їзд 1919 р. / С. Федака // Срібна земля. – 1995. – 21 січ.
Федака, С. Хустський з’їзд, 1919 р. : іст. курйоз чи закономірність : [з’їзд закарпат. українців] / С. Федака // Срібна земля. – 1994. – 22 січ.
 

Всенародний конгрес угорських русинів (Вікіпедія)

Всенародні Збори угорських русинів 1919 року

21 січня. Пам’ятні дати

Микола Мушинка Степан Клочурак: З’їзд у Хусті та Служба в ЗУНР

1919 – Всенародні збори у Хусті оголосили про приєднання Закарпаття до Української Народної Республіки

Федака С. За злуку з Україною Закарпаття проголосувало сто років тому

 

Підготувала Лариса Падяк

 
 

Новини

2024-04-04

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу краєзнавства.

2024-04-03
«Доброго здоров’я!» – так часто вітаються українці. А коли прощаються, кажуть: «Бувайте здорові!». Тобто бажають здоров’я і при цьому майже не замислюються, який глибокий зміст у цих словах. Здоров’я ‒ це справжнє багатство, наявність якого ми часто ігноруємо. 7 квітня весь світ відзначає Всесвітній день здоров’я, який було започатковано на честь створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), точніше, прийняття статусу цієї організації. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Здоров’я - головний життєвий скарб".
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день