Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     >  Василь Васильович Німчук

Видатні закарпатці

Всі закарпатці Алфавітний покажчик

Німчук Василь Васильович

1933 – 2017 рр.

 
Біографія:
Німчук Василь Васильович – український мовознавець, доктор філологічних наук (1981), член-кореспондент АН УРСР (1990; з 1991 – АН України, з 1994 – НАН України), професор (1991). Народився в с. Довге в селянській родині. 1955 закінчив Ужгородський університет. З 1958 працював в Ін-ті мовознавства АН УРСР, з 1991 працює в Інституті української мови НАН України (з травня 1998 по квітень 2008 – директор), нині – зав. відділу історії української мови. З 1992 по 2002 за сумісництвом працював провідним наук. співробітником в Інституті української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України. Досліджує старослов'янську мову, історію, діалекти й ономастику української мови, історію української літературної мови, правопису, історію української лінгвістики, українського глотогенезу, проблеми української конфесійної мови, вивчає українсько-південнослов'янські паралелі тощо.
Доробок Німчука налічує понад 500 позицій. Дослідив лексику української мови І-ІІІ ст. та її подальшу долю: "Давньоруська спадщина в лексиці української мови" (1992). Він – один з авторів праць "Історія української мови: Морфологія" (1978), "Історія української мови: Синтаксис" (1983), "Історія української мови: Лексика і фразеологія" (1983), "Жанри і стилі в історії української мови" (1989), "Нариси з історії українського словотворення (суфікс -иця)" (2002), "Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина)" (2009). Значна кількість розвідок Німчука безпосередньо стосується історіографії та історії нашої д-ви. Це дослідження про виникнення східнослов'янської писемності, походження української мови, історії української мови як державної, українського правопису, української лексикографії, мовознавчих учень в Україні: "Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською" (1980), "Мовознавство на Україні в ХIV–ХVII ст." (1985), студії над мовою "Слова о полку Ігоревім" тощо, галерея портретів видатних діячів минулого, які зробили вагомий внесок в українську науку, освіту, культуруру (П. Беринди, П. Білецького-Носенка, Й. Блоницького, А. Волошина, Й. Левицького, П. Роговича, Єпіфанія (Славинецького), М. Смотрицького, І. Ужевича, І. Федорова та ін.), про видатні культурно-освітні центри України ХVІІ ст. – Києво-Могилянську академію, Вінницький осередок освіти. Перу Німчука належать праці з історії Української греко-католицької церкви, уцерковлення української мови. Він дослідив і підготував до видання низку староукраїнських філологічних праць, які є надійним інструментарієм історикам у дослідженні давніх текстів, зокрема: "Лексикон словенороський Памви Беринди" (1961), "Лексис Лаврентія Зизанія" (1964), "Синоніма словенороська" (1964), "Словник української мови" П. Білецького-Носенка (1966), "Лексикон латинський" Єпіфанія (Славинецького) й Арсенія (Корецького-Сатановського) (1973), "Граматику" 1619 М. Смотрицького (1979), "Граматику" 1596 Л. Зизанія (1980) та ін. Здійснив факсимільне видання видатної пам'ятки старослов'янської мови Х ст. "Київські глаголичні листки" (1983). Ініціював видання пам'яток української мови, історії України: "Ділова мова Волині і Наддніпрянщини" (1981), "Книга Київського підкоморського суду (1584–1644)" (1991), "Актова книга Житомирського уряду 1695 р." (1998), "Волинські грамоти ХVI ст." (1995), "Гисторія…" Г. Граб'янки "Л-тописъ краткій…" (2001), "Євсевієве Євангеліє 1283 року" (2001), "Пересопницьке Євангеліє (1556–1561)" (2001), Смотрицький Г. "Ключ Царства Небесного", "Історія українського правопису ХVI–ХХ століття: Хрестоматія" (2004) та ін. У підготовці багатьох із них брав безпосередню участь: вивчав, готував до друку давні тексти, редагував, рецензував їх. Автор ідеї створення енциклопедії українського козацтва. Надрукував розгорнуту етимологічну студію "Походження та історія назви Січ" (1999), готує до друку перший козацький реєстр. Ініціював створення академічного час. "Українська мова" (виходить із 2001; гол. редактор). Лауреат премії АН УРСР ім. І. Франка (1995), Всеукраїнської премії ім. І. Огієнка в галузі науки (2003). Нагороджений медаллю П.-Й.Шафарика (1995), Почесною грамотою КМ України (2003).

Адреса матеріалу : Білоусенко, П. І. Німчук Василь Васильович [Електронний ресурс] / П. І. Білоусенко // Енциклопедія історії України. Т. 7 : Мі–О / НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 419. – Режим доступу : https://bit.ly/2QgXyY3. – Назва з екрану.

 

Додаткова інформація:

Джерельні приписи:

Київські глаголичні листки – найдавніша пам'ятка слов'янської писемності / В. В. Німчук ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1983. – 140 c. : іл.
Мовознавство на Україні в XIV-XVII ст. : [монографія] / В. В. Німчук ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1985. – 221 c. : іл.
Проблеми українського правопису XX – початку XXI ст. : [дослідження] / В. В. Німчук ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К. ; Кам'янець-Подільський : Інформ.-вид. від. Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ту, 2002. – 114 с. : іл.
Хрестоматія з історії української мови X-XIII ст. / В. Німчук ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К. ; Житомир : Полісся, 2015. – 349 с. : іл.
Історія української мови. Словотвір. Ч. 2 : Прикметник : (проспект) / Л. М. Костич, Р. О. Коца, В. В. Німчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.  – К., 2016. – 130 с. – Бібліогр.: с. 92-127.
Історія української мови. Словотвір. Ч. 1 : Іменник : (проспект) / П. І. Білоусенко, В. В. Німчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 82 с. – Бібліогр.: с. 76-80.
Київські глаголичні листки – найдавніша пам'ятка слов'янської писемності / В. В. Німчук ; АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1983. – 139 с.
Український "Отче наш" : хрестоматія перекладів / В. Німчук, Н. Пуряєва ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – К. : Грані-Т, 2013. – 222 с. - Бібліогр.: с. 213-223.
Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською / В. В. Німчук ; АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1980. – 304 с. – Бібліогр.: с. 294-302.
Білоусенко, П. І. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ИЦЯ) / П. І. Білоусенко, В. В. Німчук ; Ін-т укр. мови НАН України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя ; К., 2002. – 206 с. – Бібліогр.: с. 157-168.
Білоусенко, П. І. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ИНА) : [монографія] / П. І. Білоусенко, В. В. Німчук ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Запоріжжя ; Ялта ; К. : ЛІПС, 2009. – 251 с. – Бібліогр.: с. 201-213.
Беринда, П. Лексикон словенороський Памви Беринди / П. Беринда ; підгот. тексту, вступ. ст. В. В. Німчук ; відп. ред. К. К. Цілуйко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – XXXVIII, 272 с. – (Пам'ятки української мови XVII ст. Серія наукової літератури).
Чучка, П. П. Прізвища закарпатських українців : історико-етимологіч. словник / П. П. Чучка ; наук. ред. В. Німчук. – Л. : Світ, 2005. – XLVIII, 702 с.
Смотрицький, Г. Ключъ царства небесного / Г. Смотрицький ; підгот. В. М. Мойсієнко, В. В. Німчук. – Факс. копія вид. 1587 р. – Житомир, 2005. – 44 с. – Текст церковнослов'ян. мовою.
Історія українського правопису XVI-XX століття : хрестоматія / НАН України, Ін-т укр. мови ; упоряд. В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. – К. : Наук. думка, 2004. – 583 с. – (Проект "Наукова книга").
Зизаній, Л. Граматика словенська  / Л. Зизаній ; підгот. факс. вид. та дослідж. В. В. Німчук ; АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Факс. вид. 1596 р. – К. : Наук. думка, 1980. – (Пам'ятки української мови).
Євсевієве Євангеліє 1283 року / НАН України, Ін-т укр.мови, Київ. славіст. ун-т ; підгот. Г. П. Арполенко [та ін.] ; відп. ред. В. В. Німчук. – К. : КСУ, 2001. – 320 с. – (Пам'ятки української мови ХІІІ ст. Серія канонічної літератури)
Християнство й українська мова : матеріали наук. конф., Київ, 5-6 жовт. 2000 року / Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т богослов. термінології та перекладів Львів. Богослов. Акад. ; відп. ред. В. Німчук. – Л. : Вид-во Львів. Богословської Академії, 2000. – 516 с.
Білецький-Носенко, П. П. Словник української мови / П. П. Білецький-Носенко ; підгот. до вид. В. В. Німчук. – К. : Наук. думка, 1966. – 422 с.
Проблеми українського правопису XX-початку XXI ст. ст. / В. В. Німчук ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2002. – 112 c. : портр.
Давньоруська спадщина в лексиці української мови : [монографія] / В. В. Німчук ; АН України, Ін-т укр. мови. – К. : Наук. думка, 1992. – 412 c.
***
Німчук, Василь. "Мову творить народ, а не політики!" : наш земляк, директор інституту української мови Василь Німчук – про закарпатські діалекти : [інтерв`ю з професором / вів О. Гаврош] / В. Німчук // Новини Закарпаття. – 2006. – 4 листоп. – С. 19.
***
Василь Васильович Німчук : біобібліогр. до 75-річчя / НАН України, Бібліографія вчених України ; упоряд. Ю. А. Осінчук. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2008. – 128 с. : іл., портр. – (Бібліографія вчених України).
Професор Василь Німчук у спогадах сучасників / упоряд. В. В. Шаркань ; редкол.: Н. Ф. Венжинович, В. П. Густі [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2018. – 208 с. : фот. кольор.
Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Ін-т укр. мови НАН України : упорядн.: Г. В. Воронич, Н.В. Пуряєва. – К. : КММ, 2017. – 520 с.: портр. – (Серія «Не все сплива рікою часу...»).
***
Білоусенко, П. І. Німчук Василь Васильович : [мовознавець, д-р філол. наук] / П. І. Білоусенко // Енциклопедія історії України. Т. 7 : Мл–О. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 419.
Відійшов у вічність Василь Німчук : [некролог] // Календар "Просвіти" на 2018 рік / Закарпат. крайове культ.-освітнє т-во "Просвіта"; уклад. : П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2018. – С. 162.
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Німчука // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 94-95 : фот.
Галас, Б. VIVAT ACADEMIA! VIVAT NOSTER PROFESSOR! : [до 80-річчя від дня народж. філолога В. В. Німчука] / Б. Галас // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 18. – Ужгород, 2013.– С. 141-146.
Кузан, В. Герої тихо залишають нас... : [про мовознавця В. Німчука] / В. Кузан // Нове життя. – 2017. – 2 груд. – С. 5.
Ліхтей, Т. Професору Василю Німчуку – 80 : [д-р філолог. наук, чл.-кор. НАН України, лауреат багатьох престиж. премій та нагород] / Т. Ліхтей // Закарпат. правда. – 2013. – 6-12 лип. – С. 12.
Нейметі, М. "Я на сторожі коло їх поставлю слово" : закарпат. киянин В. Німчук зустрічає своє вісімдесятиліття : [д-р філолог. наук, проф., чл.-кор. НАН України] / М. Нейметі // Новини Закарпаття. – 2013. – 6 лип. – С. 21.
Нейметі, М. Закарпатськість стала для Німчука тим захисним шаром, який не дозволив йому задихнутися : [про укр. мовознавця В. Німчука] / М. Нейметі // Новини Закарпаття. – 2018. – 14 лип. – С. 14.
Пур'яєва, Н. Пам'яті члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука (06.07.1933–26.11.2017) / Н. Пур'яєва // Укр. мова. – 2017. – № 4. – С. 161-165.
Ребрик, І. Німчук : [про вчен.-мовознавця В. Німчука] / І. Ребрик // Екзиль. – 2018. – № 7. – С. 9.
Сабадош, І. Мовознавець зі світовим іменем : (до 75-річчя від дня народж. В. В. Німчука) / І. Сабадош // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 18. – Ужгород, 2008. – С. 135-138.
Фаріон, І. Василь Німчук: Людина-джерело : з нагоди 85-ліття / І. Фаріон // Слово Просвіти. – 2018. – 12-18 лип. (Ч. 28). – С. 11.
Шаркань, В. Видатний учений із Довгого : [про д-р філолог. наук, проф., чл.-кор. НАН України – В. В. Німчук] / В. Шаркань // Нове життя. – 2013. – 6 лип. – С. 4.
Шкіря, В. Мова душі Василя Німчука : [про укр. мовознавця] / В. Шкіря // Культоролог. джерела. – 2018. – № 1. – С. 74-76. ; Нове життя. – 2017. – 2 груд. – С. 5.

Інтернет ресурси:

Німчук Василь Васильович [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. – Режим доступу : https://bit.ly/3146EtQ. – Назва з екрана.

Німчук Василь Васильович [Електронний ресурс] : офіційний сайт / Ін-т укр- мови НАН України. – Режим доступу :  https://bit.ly/319vUPh. – Назва з екрана.

Німчук Василь Васильович (1933–2017) : (доктор наук, член-кореспондент) [Електронний ресурс] : пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1462024. – Назва з екрана.

Василь Німчук. Великий українець [Електронний ресурс] : [Праці. Спогади. Відео. Фотогалерея]. – Режим доступу : https://nimchuk.vidomi.uk– Назва з екрана.

Пагиря, В. Василь Васильович Німчук : 80-річчя від дня народж. вченого-мовознавця [Електронний ресурс] / В. Пагиря // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2013 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – С. 258-259. – Режим доступу : https://bit.ly/2WIvMHe. – Назва з екрана.

На Закарпатті вшанували пам’ять академіка Василя Німчука [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/2JXwgmX. – Назва з екрана.

Праці Німчука Василя Васильовича [Електронний ресурс] / Електронна бібліотека Україніка. – Режим доступу : https://bit.ly/2Z4tboz. – Назва з екрана.

Василь Німчук. Програма «Велич особистости» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/2CGvEfF. – Назва з екрана.

Бібліотеку мовознавця Василя Німчука відкрили на філологічному факультеті УжНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bit.ly/3MG1mMs– Назва з екрана.

Барельєф професора Василя Німчука відкрили в Довгому [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tinyurl.com/2p8amkmp– Назва з екрана.

Підготувала бібліограф Маргарита Бадида.

 

Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день