Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2015-04-08
78.34
М 65
Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. : В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Василенко. – К. , 2014. – 544 с.
 
Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору", організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (21-23 жовтня 2014 р.), які присвячено актуальним проблемам наукового, методичного, технологічного, кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної галузі в умовах розвитку інформаційного суспільства.
Матеріали, представлені українськими та зарубіжними фахівцями, висвітлюють питання інтеграції і кооперації у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності, теоретичні і практичні аспекти формування та використання інформаційних ресурсів, зокрема рукописної та книжкової спадщини, інформаційно-аналітичної діяльності, розвитку нових форм обслуговування користувачів, трансформації системи бібліотечно-інформаційної освіти. Формування національного інформаційного простору представлено як головний напрям стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України.
Видання адресовано працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікативної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.
 
91.9 : 83.3(4УКР)6 
Р 12
Володимир Рабенчук – український поет, прозаїк, публіцист і кінодраматург : (до 70-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму, Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. : О. М. Зелена, В. С. Рабенчук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2014. – 98 с. : фот. – (Наші видатні земляки).
До покажчика включено видання окремих збірок, творів, опублікованих у збірниках, альманахах, періодичних виданнях, а також рецензії на них; публіцистика, фільмографія ювіляра. У виданні висвітлено перекладацьку діяльність письменника, представлено його як упорядника, редактора, рецензента видань подільських авторів. Ці матеріали розміщені у хронологічному порядку їх друку. В окремому розділі подано публікації про життєвий і творчий шлях письменника.
Видання розраховане на літературознавців, педагогів, студентську і учнівську молодь, бібліотечних працівників, краєзнавців та всіх шанувальників творчості В. С. Рабенчука.
 
91.9 : 83.3(4УКР)5
Ш 37
Т. Г. Шевченко і Вінниччина : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; вступ. ст. Б. В. Хоменко ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2013. – 304 с. – Імен. покажч.: с. 287-302.
Бібліографічний покажчик “Т. Г. Шевченко і Вінниччина” є третім, доповненим і переробленим виданням про зв'язки великого українського поета, художника і мислителя з Вінниччиною та вшанування його пам’яті.
 
91.9 : 83.3(4УКР)6
Т 16
Талант бути собою : (бібліогр. покажч. до ювілею поетеси, публіциста, критика, громад. діячки Н. Ю. Гнатюк) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; уклад. О. І. Кізян [та ін.] ; авт. ст.: А. Подолинний, В. Сторожук ; ред. М. Г. Спиця. – Вінниця, 2012. – 108 с. : фото. кольор.  – (Наші видатні земляки). – Імен. покажч.: с. 102-106.
 
91.9 : 83.3(4УКР)5
Ш 37
Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в художніх і художньо-документальних творах : бібліогр. покажч. 1861-2013 / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад., вступ. ст. О. М. Куцевол, відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2014. – 348 с. – Імен. покажч.: с. 316-345.
 
У бібліографічному покажчику подано художні твори різних жанрів та художньо –документальні видання – мемуарні, епістолярні й документальні матеріали – про життя і творчість Тараса Шевченка, що вийшли друком упродовж 1861-2013 років.
Видання адресоване вченим-літературознавцям, викладачам ВНЗ, учителям, бібліотекарям, організаторам позакласної виховної роботи, студентам, учням, а також усім, хто зацікавлений життєтворчістю великого сина українського народу.
 
72.4(4УКР)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 39 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. : О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. , 2014. – 488 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких аналізується специфіка розвитку соціально-комунікаційної сфери суспільства на сучасному етапі, висвітлюються різні аспекти функціонування бібліотечних інституцій як впливових суб'єктів інформаційно-комунікаційної взаємодії, трансформації бібліотечно-інформаційного середовища, пов'язані із широким впровадженням у практику бібліотечної діяльності інтернет-технологій.
Окрему увагу приділено питанням формування й безпеки національного інформаційного простору та участі бібліотек у цьому процесі, особливостям продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві як інформаційній основі всіх видів суспільної діяльності, оптимізації інформа­ційно-аналітичної діяльності бібліотечних структур з метою забезпечення належ­ного інформаційного супроводу процесів суспільного розвитку.
Видання орієнтоване на широке коло бібліотечних фахівців, насамперед тих, хто спеціалізується на формуванні електронних ресурсів бібліотек, структуризації та аналітичній обробці інформації для потреб управлінських структур, наукових установ, громадських організацій, істориків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи та соціальних комунікацій.
 
91.9: 76.1
К 53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 18 : Ф, Х, Ц / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; упоряд., допов., підгот. до друку : В. С. Гоїнець [та ін.]. – К. ,  2014. – 440 с. – (Національна бібліографія України).
 
Вісімнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери “Ф, X, Ц”), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3085 позицій.
Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.
 
74.202 
П32
Підручники і навчальні посібники (1748-1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / Акад. пед. наук України ; упоряд. Н. Г. Мацібора [та ін.]. – К. : Атіка, 2005. – 384 c.
 
До каталогу увійшли шкільні підручники та навчальні посібники українською, російською й іншими мовами 1918-1945 рр. видання з фонду Державної науково-педагогічної теми “Теоретичні засади формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського”.
Каталог адресовано вчителям, науковим працівникам, книгознавцям, бібліотекарям і всім, хто цікавиться історією педагогічної науки й історією шкільного підручника.
 
76.11(4УКР) 
П 44
Подільський книжник : альманах. Вип. 2 (2009 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; уклад. Т. Р. Соломонова ; ред. : М. Г. Спиця, О. І. Кізян. – Вінниця, 2010. – 180 c. : портр. – Бібліогр. наприкінці тем.
 
У другому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону початку XX ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю.
Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також всім зацікавленим особам.
 
91.9: 83.3(4УКР)5-8 
Ш37
Тарас Шевченко і Вінниччина : біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; уклад. Г. М. Авраменко, О. І. Кізян, Б. Хоменко ;  вступ. ст. Б. Хоменко. – Вінниця, 2004. –108 c. – Алф. покаж.: с. 99-106.
 
91.9 : 83.3(4УКР)6 
С 48
Словом запалює серця : до 70-річчя від дня народж. В. Кобця : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; уклад. О. М. Зелена ; ред. : М. Г. Спиця, П. І. Цимбалюк. – Вінниця, 2013. – 92 c. : фото. кольор. – (Наші видатні земляки). – Імен. покажч.: с. 85-88.
 
91.9:76.12 
Д 55
Добко, Т. В. Вістник : місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя 1933-1939 : сист. покажч. змісту = Vistnyk: Index to / Т. В. Добко, Б. Ясінський ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Б-ка Конгресу США, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. – К. ; Вашингтон ; Нью-Йорк, 2002. – 340 с.
 
У монографії висвітлено становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника та інших наукових бібліотек України; розглянуто методичні засади, види, форми та напрями довідково-бібліографічного обслуговування, формування його як складника науково-інформаційної діяльності в системі бібліотечних комунікацій; визначено спадкоємність традицій та засоби впровадження інновацій у діяльність бібліотек у період трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань. Автором розглянуто традиційний та сучасний понятійний апарат цієї сфери бібліотекознавства, запропоновано концептуальні підходи до організації довідково-бібліографічної діяльності наукових бібліотек відповідно до змін інформаційного середовища та інформаційно-технологічних комунікацій, потреб користувачів і суспільних пріоритетів. Проаналізовано зарубіжний досвід довідково-інформаційної діяльності в електронному середовищі, накреслено перспективу розвитку довідково-бібліографічної діяльності в умовах невпинного зростання обсягів інформаційних ресурсів.
91.9 : 85.31(4УКР) 
М 91
Павло Муравський - легенда українського хорового співу : до 100-річчя від дня народж. видат. хорового диригента, Героя України : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. : О. Кізян, Л. Борисенко ; авт. вступ. ст. Н. Гнатюк ; ред. : С. Лавренюк, П. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2014. –116 c. : фото. кольор. – (Наші видатні земляки). – Імен. покажч. : с. 98-107. – Покажч.: с. 108-113. 
 
Біобібліографічний покажчик присвячений видатному українському хоровому диригенту, педагогу, Герою України, лауреату Національної премії ім. Тараса Шевченка, народному артисту, професору Київської консерваторії, почесному академіку Академії мистецтв України П. І. Муравському.
Покажчик орієнтовано на широке коло читачів. Він стане у нагоді музикознавцям, викладачам музичних шкіл, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, всім, хто досліджує або цікавиться життям і творчістю видатних особистостей України та вінницького краю.
 
 
91.1(4УКР) 
К 53
Книги з бібліотеки Вінницької “Просвіти” (1917–1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : каталог /  Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; авт. вступ. ст., уклад. О. В. Сафронова. – Вінниця, 2012. –108 c. – Імен. покажч.: с.78-88. – Покажч.: с. 89-106.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".