Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2015-04-09

30.609

Д 66

Домище, Мирослав Миколайович.

Самозахист споживача [Текст] : практ. порадник : у 3 т. / М. М. Домище, В. М. Мойш ; Департамент з питань захисту прав споживачів Міжнар. громад. орг. "Міжнар. служба порятунку "Police 911", Громад. об-ня ветеранів військової служби та правоохоронних органів "Спілка генералів". - Ужгород : Патент, 2014 -     

Т. 1 : Як правильно вибрати та купити продукти. - 2014. - 96 с. : іл

Надано перелік необхідних документів, що супроводжують надійне придбання та експлуатацію товару. Вказано особливості та порядок придбання конкретних товарів, їх характеристики та якісні показники. Висвітлюється чіткий алгоритм дій у відповідності до чинного законодавства, необхідний для успішної покупки конкретного виду товару чи послуги, з якими споживач стикається майже кожний день. Надається перелік необхідних документів, що супроводжують надійне придбання та експлуатація товару. Вказані особливості та порядок придбання конкретних товарів, їх характкристики та якісні показники.

30.609

С 40

Сирохман, Іван Васильович. 

Асортимент і якість кондитерських виробів [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. - К. : Центр учб. літ., 2009. - 640 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 633-634.

Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику асортименту кондитирських виробів. Розглянуто формування асортимент, вимоги до якості та правила приймання кондитирських виробів. Виділено основні групи і підгрупи, типові представники, їх споживні властивості і відмінні особливості та ілюстрації. Це допоможе студентам і фахівцям краще орієнтуватись у складному асортименті кондитирських виробів. Вимоги до якості відповідних груп базуються на діючих державних стандартах, частина матеріалу узагальнена за результатами досліджень різних авторів.

36

М 54

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів [Текст] : навч. посіб. / О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. М. Касілова [та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Крайнюк. - 3-тє вид., стер. . - Суми : Унів. кн., 2014. - 300 с. : табл. - Бібліогр.: с. 297-299. 

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з методами оцінки якості продукції тваринного походженя та рослинних жирів, що застосовуються в процесі її контролю. 

Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчого базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю. 

36

М 54

Методи контролю якості харчової продукції [Текст] : навч. посіб. / О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. М. Касілова [та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Крайнюк ; [Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі]. - Суми : Унів. кн., 2014. - 512 с. : табл. - Бібліогр.: с. 500-504. 

У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Контроль за відповідністю якості продукції запланованому рівню - складова частина технології, що є сукупністю способів і засобів виробництва.

На сучасному етапі як один із критеріїв оцінки якості розроблення тієї чи іншої технології слід розглядати наявність розроблених методів контролю якості продукції, що виробляється за цією технологією.

36

К 61

Колтунов, Віктор Андрійович. 

Технологія зберігання продовольчих товарів [Текст] : навч. посіб. / В. А. Колтунов, Є. В. Бєлінська ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учб. літ., 2014. - 138 с. : рис., табл. 

В навчальному посібнику розглядається комплекс питань з технології зберігання продовольчих товарів, впливу окремих факторів на їх якість, збереження і зміну якості за різних умов і способів зберігання, транспортування, застосування різних методів зменшення втрат, зниження собівартості її зберігання і витрат на реалізацію. Збереження продовольчих товарів - важливе завдання цивілізації. Необхідно не тільки виробити достатній кількості високоякісну, екологічно-чисту продукцію, але й довести її до споживача з мінімальними кількісними і якісними втратами.

Стійкість товару при зберіганні залежить від його хімічного складу, фізичної структури і реакції на дію факторів навколишнього середовища.

36.92

С 40

Сирохман, Іван Васильович. 

Товарознавство м’яса і м’ясних товарів [Текст] : підручник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Центр учб. літ., 2009. - 372 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 373-375.

Підручник розрахований для бакалаврів напряму підготовки "Товарознавство і торговельне підприємство" і магістрів спеціальноастей "Товарознавство і комерційна діяльність", "Експертиза товарів і послуг", "Товарознавство і експертиза в митній справі" з дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів", вивчення якої передбачено у навчальних закладах ІІІ і ІV рівнів акридитації. У підручнику узагальнено товарну характеристику, класифікацію, склад м'яса, розробки нових виробів, поліпшення їх харчової цінності, використання засобівзбереження якості товарів.

36.99

Р 78

Ростовський, Володимир Сергійович. 

Помічник кухаря [Текст] : навч. посіб.  / В. С. Ростовський, Н. І. Красноход. - К. : Кондор, 2015. - 342 с. : іл, табл.

Викладено основи санітарії та гігієни в ресторанному господарстві, а також основи товарознавчої характеристики продуктів, що використовуються на підприємствах ресторанного господарства, наведено вимоги до їхньої якості  та зберігання. Велику увагу приділено технології приготування страв, а також технохімічному контролю на підприємствах ресторанного господарства. Детально описано правила експлуатації механічного, теплового і холодильного обладнання.

Кухар - головна фігура в кожному закладі готельно-ресторанного господарства. Від його кваліфікації, знань, умінь, ставлення до роботи залежить якість приготовленої кулінарної продукції, думка споживачів про роботу їдалень, кафе, ресторанів.

38.3

Б 90

Будівельне матеріалознавство [Текст] : [підручник] / П. В. Кривенко, К. К. Пушкарьова [та ін.] ; за ред. П. В. Кривенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Вид. 3-те, переробл. та допов. - К. : Ліра-К, 2014. - 624 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Предм. покажч.: с. 612-620. 

У підручнику розглянуті основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, що грунтуються на загальних принципах побудови композиційних матеріалів. Наведені фізико-хімічні процеси отримання та направленого регулювання характеристик  будівельних матеріалів різного призначення, що основані на  використанні відових залежностей між складом, структурою, властивостями та технологією їх виготовлення. Висвітлені екологічні аспекти виробництва та застосювання сучасних матеріалів, наведені новітні технології утилізації вторинних ресурсів  при отриманні будівельних матеріалів та виробів. Представлені сучасні методи підвищення якості та довговічності матеріалів з урахування швидкості розвитку інфраструктури і спеціальних галузей господарства.

38.76

О-66

Орлов, Валерій Олегович. 

Водопостачання промислових підприємств [Текст] : навч. посіб. / В. О. Орлов, Л. Л. Литвиненко, А. М. Орлова. - К. : Знання, 2014. - 280 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 276-278. 

Розглянуто схеми водопостачання та водовідведення промислових підприємств. Висвітлено конструктивні й технологічні особливості систем водопостачання промислових підприємств, водозабірних споруд, станцій підготовки води, на яких передбачається фізико-хімічна та хімічна обробка води. Наводится обгрунтування оборотних систем водопостачання. Розглядаються найбільш поширені системи водопостачання окремих типів підприємств і способи раціонального використання води. На промислових підприємствах, залежно від їх потужностей та виду продукції, що на них випускається, запроваджується відповідна система водопостачання, яка може або підключатися до загальної системи водопостачання населеного пункту, або бути повністю самостійною.

38.76

Щ 38

Щекин, Игорь Ростиславович. 

Отопительно-вентиляционная техника (тенденции и закономерности будущего развития) [Текст] : [монография] / И. Р. Щекин ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. Харьков. нац. ун-т стр-ва и архитектуры. - Х. : Бурун и К, 2014. - 280 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 238-254. 

В книге изложены принципы основ теории и практики анализа и принятия решений по системам и оборудованию направлений отопительно-ветиляционной техники и кондиционирования воздуха.

Цель монографии - способствовать выходу отечественной отрасли отопительно-ветиляционной техники на приоритетные позиции в мире, которые она имела в прошлом. Определены принципы и условия развития отопительно-ветиляционной техники на основе тенденций и закономерностей существования человеческого общества и развития техногенных систем. Обобщен опыт развития отопительно-ветиляционной техники и значимости этой отрасли для комфортности жизнедеятельности людей. Конкретизируются условия создания "идеальных" систем и оборудования с выходом отопительно-ветиляционной техники на мировой технический уровень.

45.4

П 78

Проваторов, Герман Васильович. 

Годівля сільськогосподарських тварин [Текст] : підручник / Г. В. Проваторов, В. О. Проваторова. - Суми : Унів. кн., 2014. - 510 с. : табл. - Бібліогр.: с. 506-509. 

У роботі висвітлені питання комплексної оцінки поживності кормів і певна різноманітність підходів до цієї проблеми відносно тварин різних видів, як в Україні, так і в інших країнах світу. Подано характеристику функцій та ролі енергії, поживних, мінеральних біологічно активних речовин для нормальної життєдіяльності організму тварин різних видів та виробничих груп. Описані основні процеси обміну речовин та енергії, а також їх характерні особливості у тварин окремих видів, різного віку фізіологічного стану. Описані можливі наслідки порушення збалансованості раціонів та використання неякісних кормових засобів і окремих іх видів, що містять антипоживні речовини.

У матеріалах розділів, які стосуються годівлі окремих видів та груп, коротко характеризуються біологічні особливості перетравлення, використання та нормування різних факторів живлення, також подані рекомендації щодо досягнення оптимальної продуктивності та якості продукції тварин.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".