Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2015-12-09
63.3(4УКР) 
У-45
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. – Вип. 11 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: В. І. Попик, Т. І. Ківшар [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 416 c. – Бібліогр. наприкінці праць та у підрядк. прим. – Присвячений 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка.
 
Ювілейний випуск збірника наукових праць присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, впливу його особистості, ідей і творчості на формування патріотичної свідомості, громадянської активності, інтелектуальне самоствердження багатьох поколінь співвітчизників. Опубліковані у збірнику статті і матеріали засновуються на позиціях біографістики як спеціальної історичної дисципліни та спираються на теоретичні та методичні засади вивчення та висвітлення ролі особистості в історичному поступі, формуванні та передачі національних традицій.
78.3 
Б 59
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – Вып. 12 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; междунар. редкол. : А. С. Онищенко [и др.] ; ред.: Н. Б. Захарова, Т. П. Дубас. – К. : НБУВ, 2014. – 372 c. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
 
Двенадцатый выпуск содержит статьи, в которых анализируется трансформація современной библиотеки как системы в целом и отдельных направлений ее деятельности, обобщаются результаты научных исследований библиотек, рассматриваются инновационные аспекты их научно-практической деятельности. Первый раздел данного выпуска посвящен 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. В нем помещены статьи украинских и казахских исследователей о жизни и творчестве Кобзаря. Большое внимание уделено вопросам будущего библиотек и различных направлений их деятельности, современным проблемам каталогизации, стратеги развития фондов, а также электронных ресурсов и информационных технологий. Представляют интерес для специалистов статьи, представленные в рубриках «Маркетинговая деятельность библиотек», «Исследования в области книжной культуры», «История библиотек и библиотечных собраний», а также «Просветительская деятельность библиотек» и «Издательская деятельность библиотек». В рубрике «Международное сотрудничество библиотек» раскрыт опит международной деятельности академических библиотек Украины и Беларуси.
Издание адресовано работникам библиотек, архивов, информационных служб, преподавателям вузов, готовящих специалистов в области библиотечно-информационной деятельности.
 
73.4(4УКР) 
Г 70
Горовий, В. М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НАН України: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. – 332 c. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
У монографії розглянуто основні тенденції еволюції вітчизняного інформаційного простору в контексті відчутнішого прояву загальних закономірностей розвитку інформаційного суспільства. Зокрема детально висвітлено інформаційні особливості національного розвитку в еволюційному процесі, організаційні механізми сучасної інформаційної діяльності, традиції та новації національного інфотворчого середовища, внесок України у міжнародну інформаційну діяльність, проблеми інформаційної безпеки постіндустріального суспільства. Увагу читача зосереджено на таких важливих питаннях як: національний інформаційний простір й інформаційний суверенітет; соціальні інформаційні  бази, інформаційні запити суспільства і підходи до задоволення потреб сучасних користувачів інформації; національне інформаційне виробництво та якість наукової інформації. Автор аналізує також й актуальні для сьогодення проблеми безпеки національного інформаційного простору (у т. ч. й українсько-російського інформаційного протистояння в контексті подій на Південному Сході України), детально зупиняється на механізмах його захисту від негативних зовнішніх впливів.
Видання орієнтовано на науковців у сфері інформатизації, а також широкий загал читачів, що цікавляться питаннями розвитку вітчизняного інформаційного простору.
 
81.41 
Н 34
Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 трав. 2015 р.) / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко, Л. К. Вахніна [та ін.]. – К. : НБУВ, 2015. – 212 c. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Збірник містить тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку" (до Дня слов'янської писемності і культури). Студії присвячено актуальним проблемам комплексного вивчення словя'нського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства та фольклористики, історії славістики та історичного пам'яткознавства. Окремий підрозділ складають наукові розвідки про життєвий та творчий шлях видатних учених-славістів. У збірнику також представлено тези доповідей круглого столу "Перший переклад Нового Завіту та Псалтиря українською літературною мовою Пилипа Морачевського: до 150-річчя завершення праці".
91.9: 76.125.1 
Г 13
Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад. : О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк ; редкол. : О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 436 c.
 
Каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1327 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за чотири роки незалежно від того, змінювалася її назва протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено п’ять допоміжних покажчиків – іменний, географічний, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видання. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами сучасної України у період 1917–1920 рр.
 
78.38 
П 14
Пальчук, В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 484 c. – Бібліогр.: с. 254-280.
 
У монографії висвітлено особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у забезпеченні інформаційних потреб органів державної влади. У зв’язку з цим проаналізовано розвиток інформаційної функції сучасних бібліотек та її трансформацію в інформаційно-аналітичну під впливом реалізації запитів владних структур, узагальнено організаційно-методичні засади бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади відповідними структурами бібліотек. Розглянуто перспективи інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сприянні вдосконаленню інформаційно-комунікативної взаємодії органів державної влади всіх рівнів і суспільства, що є важливою умовою розвитку електронного урядування та електронної демократії в Україні.
 
 
91.9: 81.411.1 
А 87
Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / Є. К. Чернухін [и др.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2014. – 304 c.
 
Пропонований каталог репрезентує архівну спадщину видатних українських філологів-елліністів А.О. Білецького і Т.М. Чернишової, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У виданні представлені археографічні описання документів, що відображають життєвий та творчий шлях фондоутворювачів, їхній науковий доробок, листування тощо. Подано також описання документів, що стосуються діяльності інших осіб, які формували наукове, культурне та літературне тло епохи. Документи фонду можуть слугувати ґрунтовною джерельною базою для багатовекторних досліджень в галузі лінгвістики, епіграфіки, топоніміки, історії мови та літератури, зокрема греків південно-східної України
Видання розраховане на широке коло дослідників та всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.
 
72.4(4УКР) 
Н 35
Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір : [монографія] / Нац. акад. наук України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; за ред.: О. С. Онищенко, Б. А. Маліцький [та ін.]. – К., 2007. – 680 c. – Бібліогр. в кінці глав.
 
У монографії розглядається досвід функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення й досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень, сучасні зрушення в європейському науковому просторі під впливом європейської інтеграції та її наслідків у національних наукових системах, зміни у співвідношенні фундаментальних досліджень та інноваційного розвитку економіки в країнах ЄС. Під цим кутом зору висвітлюється досвід організації фундаментальних досліджень у НАН України та її внесок в інноваційний розвиток економіки.
У методичному плані сучасний стан Академії наук оцінюється на основі соціологічних досліджень і аналізу статистики, виявлення громадської думки щодо науки і академій наук. На цьому ґрунті формулюються висновки щодо перспектив виходу на передній край досліджень, виявляються організаційні вади, визначаються шляхи реформування НАН України з врахуванням і збереженням її здобутків та досвіду, місце і роль НАН України в інноваційному розвитку економіки, умови і перспективи інтеграції НАН України в європейський науковий простір.
 
 
73.4(4УКР) 
Н 35
Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  – К., 2014. – 220 c. – Бібліогр. наприкінці розд.
 
У монографії розглянуто загальні тенденції процесу виробництва, комплектування, організації зберігання нових, введення в суспільний обіг і ефективного використання наявних в інформаційних фондах ресурсів в інтересах національного розвитку, формування, таким чином, загальнонаціонального інформаційного комплексу в Україні – важливого чинника координації національного розвитку, удосконалення міжнародних інформаційних обмінів.
 
91.9: 34.64 
Б 63
Біобібліографія Президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона = Биобиблиография Президента НАН Украины Б. Е. Патона = Biobibliography of B. E. Paton academican of NAS of Ukraine president of NAS of Ukraine / Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона ; авт. вступ. ст. : І. К. Походня, В. К. Лебедєв ; уклад. : Л. В. Бєляєва, Т. Б. Корольова [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2008. – 624 c. – Абет. покажч.: с. 564-597. – Імен. покажч.: с. 598-613. – Покажч.: с. 614-622.
 
У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі зварювання, металургії й технології металів, матеріалознавства, видатного суспільного діяча й талановитого організатора науки, академіка Національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона. Покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком ученого. 
Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки і техніки.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".