Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

2016-05-05

 

81.432.1
А 64
Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / С. В. Шепітько [et al.] ; за ред.: Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 272 p. – (Dictum Factum). – Текст англ., укр. мовами. – Бібліогр.: с. 5.
 
Посібник побудований на матеріалі, що надано на сайтах МЗС України та викладено у теоретичному курсі з зовнішньої політики України. Посібник складається з двох розділів, які відбивають співпрацю України з різними міжнародними організаціями та країнами, забезпечуючи засвоєння фонових знань з найбільш вживаною політичною термінологією. Система різноманітних вправ, наявність двомовних тематичних словників та додатків створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника. Для студентів вищих навчальних закладів філологічних, перекладацьких відділень (факультетів) університетів, магістрів зі спеціальності “Міжнародні відносини”, а також для перекладачів.

 

81.432.1
Б 12
Бабелюк, Оксана Андріївна. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / О. А. Бабелюк, О. В. Коляса. – Вінниця : Нова Книга, 2012 – 2013. – Текст англ. мовою
Ч. 1 : Фразові дієслова. – 2012. – 176 с. : іл. – Текст англ. мовою. – Bibliography: p. 169.
 
Підручник призначений для тренування та контролю знань з практики усного та писемного англійського мовлення студентів старших курсів філологічних факультетів педагогічних та мовних вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації. У підручнику містяться короткі анотації щодо лексичних особливостей вживання найбільш поширених фразових дієслів та синонімів сучасної англійської мови, які супроводжуються низкою вправ і тестів. У підручнику реалізовано комплексний підхід до пояснення словникових та контекстуальних значень синонімів, систематизовано найновіші граматичні сполучення фразових дієслів, використано інноваційні практики засвоєння мовного матеріалу. Методика викладу матеріалу, запропоновані вправи та тести відповідають вимогам, що передбачені програмою вивчення іноземної мови на рівнях Upper-Intermediate та Advanced (бакалавр та магістр). 

 

81.432.1
Б 12
Бабелюк, Оксана Андріївна. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / О. А. Бабелюк, О. В. Коляса. – Вінниця : Нова Книга, 2012 – 2013. – Текст англ. мовою. 
Ч. 2 : Фразеологічні одиниці. – 2013. – 328 p. : іл. – Текст англ. мовою. – Bibliography: p. 321
 
Підручник  передбачає максимальне засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу шляхом цілеспрямованого закріплення й удосконалення мовних навиків вживання синонімічних рядів та фразеологічних одиниць і служить завданню підготувати студентів до введення вказаних навиків у непідготовлене мовлення. У підручнику подаються практичні завдання, спрямовані на формування вмінь у студентів моделювати та відтворювати різні комунікативні ситуації з використанням відповідних синонімів та фразеологічних одиниць. Методика викладу матеріалу, запропоновані вправи та тести відповідають вимогам, що передбачені програмою вивчення іноземної мови на рівнях Upper-Intermediate та Advanced (бакалавр та магістр).

 

81.432.1
Є 91
Єфімов, Леонід Павлович. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз = Practical Stylistics of English : учбово-метод. посіб. / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 240 p.
 
Посібник складається з декількох частин та додатків. У ньому представленні основні питання стилістики як науки. Англомовне викладення теоретичних понять супроводжується великою кількістю прикладів як з англійської, так і з української художньої літератури, що істотно сприяє розумінню способів вираження навіть окремих нюансів стилістично забарвлених понять у специфічно англо чи україномовному функціонуванні. Практична частина являє собою систему завдань для семінарських занять і самостійної роботи, спрямованих на закріплення теоретичного матеріалу та формування навичок стилістичного аналізу тексту. Розрахований на студентів факультетів та інститутів іноземних мов, викладачів англійської мови, перекладачів.

 

81.432.1
N 64
Nikolenko, A. G. English Lexicology - theory and practice = Лексикологія англійської мови - теорія і практика : [посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / A. G. Nikolenko ; Нац. авіац. ун-т. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. – 528 p. – Текст англ. мовою.
 
Посібник "English Lexicology - Theory & Practice", написаний англійською мовою і охоплює усі теми, що передбачені програмою вищих навчальних закладів з дисципліни "Лексикологія основної іноземної та української мов". У посібник увійшли 9 розділів. У теоретичній частині кожного розділу автор глибоко і всебічно розкриває тему, спираючись на вже існуючі роботи вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. У практичній частині кожного розділу посібника студентам пропонується закріпити теоретичні знання, виконуючі вправи з теми розділу. Посібник призначений для студентів інститутів, університетів та факультетів іноземних мов, для викладачів, наукових працівників, перекладачів, а також усіх, хто самостійно працює над удосконаленням англійської мови.

 

81.432.1
П 27
Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан [та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 272 p. – (Dictum Factum).
 
Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює п’ять міжнародних конвенцій в галузі прав людини (про забезпечення економічних, соціальних та культурних прав; про забезпечення громадянських та політичних прав; про запобігання тортурам та іншим формам жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання; про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації; про викорінення будь-яких форм дискримінації жінок; про забезпечення прав дитини), а також включає відповідний розділ Конституції України. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника. Для студентів вищих навчальних закладів, а також для перекладачів.

 

81.432.1
П 35
Письменная, Ольга Александровна. Английский язык: экология и охрана окружающей среды : ключевые прблемы, словарь = Ecology & Environmental Protection : key topics, vocabulary / О. А. Письменная. – К. : ИП Логос-М ; М. : Дом Славян. кн. ; М. : Айрис-пресс, 2007. – 368 p. : il. – Текст на англ., рус. яз.
 
Посібник призначений  як для діючих і майбутніх фахівців-екологів. Ця книга надає великий інформаційний текстової та лінгвістичний матеріал, списки ключових термінів, словнички-підказки до кожного тексту, а також великі алфавітно-тематичні словники (в кінці книги). Списки питань на розуміння, а також насичений комунікативний розділ (Expressing Your Personal Opinion) служать для формування вміння вільно висловлювати, думки і підтримувати бесіду з екологічних питань, пов'язаних із сучасною діловою активністю людини і охороною навколишнього середовища.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".