Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2016-10-24
30.6
П 13
Пакувальні матеріали та їх фізико-хімічні властивості : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. І. Соколенко [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Кондор, 2015. - 396 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 394-395. - Предм. покажч.: с. 391-393.
    У підручнику розглянуто класифікацію пакувальних матеріалів та допоміжних пакувальних засобів, вимоги до їх сучасного використання, викладено особливості властивостей окремих видів пакувальних матеріалів, їх застосування, основні методи оцінки та визначення якості.
   Роль упаковки і вимоги до неї в сучасних умовах постійно підвищуються. Ще 10-20 років тому основною обов’язковою вимогою до упаковки була її індиферентність до пакувального продукту. Виникнення і розвиток нових харчових технологій і їх зв’язок із властивостями пакувальних матеріалів привів до появи терміна активна та їстівна упаковка.
  Реалії сучасності вимагають знань про властивості пакувальних матеріалів не тільки фахівцями галузей народного господарства, але і споживачами, для забезпечення правильного використання їх впродовж життєвого циклу виготовлення матеріалів, використання і їх переробка.

 

30.6
Р 15
Радовенчик, В. М.
Тверді відходи: збір, переробка, складування : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. - К. : Кондор, 2010. - 550 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 537-549. - Покажч.: с. 530-536
  У навчальному посібнику перша частина присвячена проблемам класифікації твердих відходів та основними процесам і апаратам, що використовуються в технологіях їх знешкодження та утилізації . викладені сучасні технологічні процеси переробки твердих відходів, котрі сьогодні вважаються досить перспективними  та ефективними.
   Друга частина присвячена проблема поводження з твердими промисловими відходами. Розглянуто тверді відходи, що утворюються в основних галузях народного господарства, проаналізовано існуючі проблеми та методи їх вирішення. Наведено основні напрямки використання та способи захоронення твердих промислових відходів.
    Третя частина включає основні проблеми утворення, накопичення, збору, переробки  та захоронення твердих побутових відходів. Наведено основні способи збору твердих побутових відходів, їх транспортування та захоронення. Розглянуто останні нормативні документи України, котрі регламентують створення та реконструкція полігонів твердих побутових відходів. Описані існуючі та перспективні технології знешкодження твердих побутових відходів, їх переваги та недоліки.
      Даний навчальний посібник є чи не першою спробою узагальнення підходів до вирішення проблем твердих відходів на території України.

 

30.3
А 94
Афтанділянц, Євгеній Григорович.
Наноматеріалознавство : [підручник] / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. - 1-ше вид. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 550 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 529-549.

   У підручнику «Наноматеріалознавство»  наведені закономірності формування нанооб’єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні та фізичні, вибуховий синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування, методи отримання нанометеріалів.

Розглянуто будову та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем, процеси формування структури металевих нанооб’єктів тв їх сполук. Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб’єктів та наноматеріалів. Надано ефективність застосування нанооб’єктів та наноматеріалів у  агропромисловому комплексі, машинобудуванні, енергетиці, металургії, будівництві та медицині.

 

 

30.18
Е 30
Егоров, Богдан Викторович.
Технический дизайн : учеб. пособие для студентов высш. учеб. техн. заведений / Б. В. Егоров, Л. А. Иванова, С. В. Котлик ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. пищевых технологий. - Львов : Магнолия 2006, 2015. - 336 с. : рис., табл.

 В книге впервые комплексно рассмотрены вопросы истории развития дизайна, описаны его основные стили, сложившиеся в различных странах, показана его связь с интеллектуальной собственностью, рассмотрены вопросы взаимосвязи конструкторского и дизайнерского проектирования в машиностроении, приведены примеры художественно-технических решений в модернизации оборудования для пищевых производств, уделено внимание компьютерная графике и программам дизайна - проектирование, показаны особенности конструкции и дизайна упаковки пищевых продуктов, охарактеризованы сложившиеся научные школы в области дизайна в Украине и России.

 

30.10
О-75
Основи метрології та електричних вимірювань: підручник / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 538 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 517-522.

    Підручник написано відповідно до навчальних програм дисципліни «Основи метрології та електровимірюванна техніка», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Основи метрології та техніки електричних вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці», Контрольно вимірювальні системи в електроенергетиці», що їх вивчають студенти електромеханічних та електроенергетичних спеціальностей.В підручнику розглядаються основи метрології, основи теорії електричних вимірювань, принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових, мікропроцесорних засобів і сучасних методів вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин.Прискорений темп розвитку науки про вимірювання та вимірювальну техніку в останні десятиріччя зумовив появу нових термінів та понять, а також нових підходів до принципів побудови засобів вимірювання та контролю.

 

34.63
Б 91
Бурек, Ян.
Верстатне обладнання : навч. посіб. / Я. Бурек, І. В. Гурей, З. А. Стоцько ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 168 с. : іл. - Бібліогр.: с. 162.

   На сучасному етапі розвитку машинобудування формоутворення поверхонь деталей машин можливе різними способами. До них належить литво, обробка тиском, різання, порошкова металургія, електроерозія та електрохімія. Кожний з них має певні переваги і недоліки. Перевагу одному з цих методів надають, наприклад, з економічних міркувань або за показниками якості. Безвихідність і точність свідчать на користь порошкової металургії. Для обробки твердих і міцних матеріалів використовується електроерозія.       Проте найуніверсальнішим є процес різання, під час якого формоутворення поверхонь деталей забезпечують зрізанням поверхневого шару металу, використовуючи відповідне  металообробне обладнання та різальний інструмент.  Описано можливості автоматизації на стадії підготовки виробництва та самого виготовлення виробів з використанням сучасних засобів. Окреслено можливості, які надає використання гнучкого автоматизованого верстатного обладнання.

 

38.6
П 44
Подольский, Юрий Федорович. 
Печи, мангалы, барбекю, коптильни, тандыры. Проектируем и делаем сами : [проекты для сада, двора, беседки] / Ю. Ф. Подольский. - Х. ; Белгород : Кн. Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 112 с. : цв.ил. - Библиогр.: с. 112. 
 

Сегодня невозможно представить дачный дом или загородный участок без удобного и практичного очага – камина, печи или мангала. Воспользовавшись рекомендациями этой книги, вы сможете реализовать проект по своему вкусу и потребностям, будь то мангал, барбекю, гриль-камин, тандыр, коптильня, садовая буржуйка или стационарная печь из кирпича. Понятные чертежи и инструкции, советы по выбору подходящего материала, технологии кирпичной кладки, подробное описание процесса работы позволят вам построить как простые, так и более сложные конструкции. Среди разнообразных проектов из кирпича, камня или металла вы наверняка найдете подходящий именно вам. А проверить мангал или барбекю в действии вы сможете сразу – для этого в конце издания в качестве бонуса приведены рецепты аппетитных блюд.

38.76
С 13
Савченко, Олена Олексіївна. 
Електричне опалення будівель  : навч. посіб. / О. О. Савченко, Б. І. Щербатюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 160 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 148-150. 
 

        У світі найпоширенішими є два типи систем опалення: водяна (традиційна) та електрична. Статистика свідчить, що у Франції електричним опаленням обладнано близько 40% усіх будинків, в Іспанії – 30%, у Фінляндії -30%, у Норвегії – понад 80%. В Україні на опалення витрачають близько 1% виробленої електроенергії.Це пов’язано з тим, що у високорозвинених країнах постійно дбали про добробут свого народу. В цих країнах діють пільгові тарифи на електроенергію, а самі системи електричного опалення у більшості випадків – з теплоакумуляцією. В Україні розроблено норми для проектування систем електричного опалення і здійснено спроби їх економічного обґрунтування.

  

 

 

38.6
К 92
Куприянова, Анна Анатольевна. 
Современные способы утепления, звукоизоляции и гидроизоляции домов и квартир : новейшие технологии и материалы / А. А. Куприянова. - Х. : Аргумент Принт, 2015. - 256 с. : ил. - (Полезная книга). - Библиогр.: с. 249. 
 

            В этой книге в доступной форме приводится необходимые сведения о современных способах утепления, звуко- и гидроизоляции домов и квартир. Ознакомившись с ними, вы сможете грамотно и легко организовать весь процесс утепления, гидроизоляции и, не прибегая к посторонней помощи, самостоятельно провести все необходимые работы. Книга пригодится всем, кто желал бы изолировать и утепления свое жилище самостоятельно, при этом сэкономив, или хотя бы быть в курсе того, за что платить деньги нанятым специалистами.

38.71
Б 23
Бани и сауны  : история банного дела; бани народов мира; соврем. виды бань и саун; строим рус. баню и фин. сауну; банные процедуры / сост. Т. Н. Дорошенко. - Х. : Фолио, 2010. - 350 с. : ил., табл., фото.цв. - (Мир увлечений). - Библиогр.: с. 342-343.
 

            «Хорошая баня лучше сытного обеда!» - говорили наши предки.

Хотите знать, что нужно для того, чтобы в парилке был классный пар? Как строить баню или сауну – из сруба, кирпичную, панельную, дома, на садовом участке? Какие выбрать строительные и отделочные материалы? Как правильно париться, для чего нужны веникив бане, как в бане или сауне укрепить здоровья? Об этом и многом другом вы сможете узнать на страницах этой книги – и, несомненно, баня или сауна станет для вас образом жизни. А каждый раз, когда вы будете вдыхать горячий воздух в обустроенной своими руками парилке, вас будут переполнять гордость и наслаждения.

38.639
В 19
Васильева, Ярослава Васильевна. 
Гипсокартон . Стены. Арки. Потолки. Перегородки / Я. В. Васильева. - Х. : Аргумент Принт, 2013. - 256 с. : ил. 
 

Гипсокартон сегодня занимает одно из ведущих мест среди отделочных многофункциональных материалом. При помощи гипсокартона выравнивают  кривые стены, изготавливают подвесные потолки, фальш-перегородки, декоративные ниши и многие другие элементы современного интерьера. Конечно, доля традиционных материалов, таких, как гипс и известковая штукатурка, в ремонте пока еще очень велика.

Но при помощи этих материалов практически невозможно создать многоуровневые лабиринтовые потолки с подсветкой, криволинийные перегородки с многочисленными полочками и фигурными отверстиями и многое другие детали интерьера, на которые способна только человеческая фантазия.

  В нашей книге вы найдете подробное описание разных видов и этапов работы с этим материалом, вы научитесь облицовывать гипсокартонном стены и потолок, делать арки и всевозможные перегородки, создавать с помощью гипсокартона шкафы, ниши, полки, колонны и другие интересные конструкции, с помощью которых ваш дом не только существенно преобразится, но и обретет свой оригинальный и неповторимый вид.

39.33
С 32
Середа, Ирина . 
Новый справочник автомобилиста : инструкции на все случаи жизни / И. Н. Середа. - Х. : Виват, 2014. - 256 с. : ил. 

Вы решились сесть за руль? Тогда эта книга для вас! Как выбрать автомобиль, как им управлять и ухаживать за ним, каковы особенности автострахования, правила безопасности, приемы воджения – эти и многие другие необходимые сведения и полезные советы выручат начинающего водителя в самых затруднительных ситуациях. 

43.2
З-40
Заячук, Василь Яремович. 
Дендрологія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Заячук ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. - Вид. 2-ге, допов. та переробл. - Львів : Сполом, 2014. - 676 с. : іл, кол.іл, табл. - Бібліогр.: с. 651-653.

У підручнку охарактеризовано ареалогія, екологія, морфологію, біологію, фенологію, біогеоценологія та систематику деревних рослин і рослинного покриву природних зон України. Подано флористичне районування Землі та України зокрема. В систематичному порядку подано дендрологічну характеристику голонасінних і покритонасінних лісотвірних і супутніх автохтонних, інтродукованих чи перспективних для інтродукції в умовах України деревних рослин, проаналізовано їх біологічні, морфологічні, екологічні та лісівничі властивості. Наведено дані про їх природний та штучний ареали. Показано шляхи сучасного застосування деревних рослин у різних галузях господарства. 

43.4
Е 45
Екологічне лісознавство : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. В. Плугатар [и др.]. - Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. - 248 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 243-246.

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальні відомості, так і новітні матеріали щодо біологічних та  екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень. 

41
Р 75
Рослинництво : підручник / В. В. Базалій [и др.]. - Херсон : Видавець ФОП Грінь Д. С., 2015. - 520 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 507-518.

Викладено сучасні еколого-біологічні, агротехнічні, агрохімічні, організаційно-господарські та економічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і технологію виробництва польових культур – зернових, технічних, бульбоплодів та баштанних. Наведено короткі відомості про біологію і технології вирощювання деяких важливих лікарських рослин.

Рослинництво – провідна галузь виробництва сільськогосподарської продукції, найважливіше джерело продовольчих ресурсів людства, основа його цивілізації.

41.9
М 54
Методика польового досліду (Зрошуване землеробство) : навч. посіб. / В. О. Ушкаренко, Р. А. Вожегова [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства, М-во аграр. політики та продовольства України, ДВНЗ: "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2015. - 448 с.

Наведено особливості проведення польових дослідів та статистичний аналіз результатів лабораторних досліджень і врожайних даних сільськогосподарських культур, отриманих в однофакторних, двофакторних, трифакторних, чотирифакторних і п’яти факторних польових дослідах, проведених в умовах зрозувального землеробства південного регіону України. У виданні враховано результати науково-дослідних робіт з методики польового досліду, висвітлені останніми роками у вітчизняній і закордонній літературі.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".