Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2016-11-30
40.72
Г 61
Головчук, Андрій Федорович.
            Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: підручник : у 3 кн. / А. Ф. Головчук, В. Ф. Орлов, О. П. Строков ; за ред. А. Ф. Головчук. - К. : Грамота, 2009 [2003] - 2005
            Кн. 1 : Трактори : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. - 2009 [2003]. - 336 с. : кол.іл, табл. - Бібліогр.: с. 332

 

            На сьогодні Україна без власного виробництва сучасної високопродуктивної, економічно обгрунтованої сільськогосподірської техніки, харчової та переробної промисловості не може успішно конкурувати на світовому ринку сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.
            У підручнику розглянуто конструкції, роботу, основні експлуатаційні регулювання та технічне обслуговування механізмів і систем колісних і гусеничних тракторів. Особлива увага приділена опису сучасних двигунів, їх механізмів і систем.
40.72
Г 61
Головчук, Андрій Федорович.
            Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: підручник : у 3 кн. / А. Ф. Головчук, В. Ф. Орлов, О. П. Строков ; за ред. А. Ф. Головчук. - К. : Грамота, 2009 [2003] - 2005
            Кн. 2 : Комбайни зернозбиральні : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. - 2004. - 320 с. : кол.іл, табл. - Бібліогр.: с. 316
 
            Широке впровадження в аграрний комплекс країни інтенсивних технологій, які створюють найкращі умови для вирощування  сільськогосподарських культур, - важливий резерв приросту їх валових зборів. Збирання є завершальною операцією в технології вирощування сільськогосподарських культур. Період збирання зернових колосових і зернобобових культур обмежений агрономічними строками в 6-7 днів від початку повної стиглості зерна.
           У підручнику висвітлено основи будови, роботи, експлуатації та ремонту зернозбиральних машин. Розглянуто конструкцію, роботу, основні експлуатаційні регулювання та технічне обслуговування механізмів і систем зернозбиральних комбайнів.
40.72
Г 61
Головчук, Андрій Федорович.
            Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: підручник : у 3 кн. / А. Ф. Головчук, В. Ф. Орлов, О. П. Строков ; за ред. А. Ф. Головчук. - К. : Грамота, 2009 [2003] - 2005
            Кн. 3 : Машини сільськогосподарські : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. - 2005. - 576 с. : кол.іл, табл. - Бібліогр.: с. 571
 
            Неодмінною умовою успішної реалізації проблеми забезпечення населення України продовольством є прискорене переведення сільськогосподарського виробництва на індустріальну основу, широке впровадження нових моделей машин і завершення комплексної  механізації рільництва, плодоовочівництва та виноградарства.
           У підручнику висвітлено основи будови, роботи, експлуатації та ремонту машин для основного і поверхневого обробітку грунту, для приготування, навантаження та внесення добрив, для сівби, садіння, збирання і догляду за сільськогосподарськими культурами, а також інші питання, пов’язані з краплинним  зрошенням, машиновикористання та охорона праці.
32.97
М 33
Матвієнко, Микола Павлович.
            Пристрої цифрової електроніки : навч. посіб. / М. П. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Конотоп. ін Сум. держ. ун-ту. - К. : Ліра, 2015. - 392 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 388-390
 
            В посібнику викладені логічні. Автоматичні та схемотехнічні основи проектування та побудови логічних елементів різного призначення, комбінаційних пристроїв, цифрових пристроїв із пам’яттю, запам’ятовувальних цифрових пристроїв, матричних логічних структур, інтегрованих цифрових пристроїв, розглянуті цифро аналогові і аналогова – цифрові перетворювачі інформації, обслуговуючі елементи цифрових пристроїв, їх завадостійкість , приведені способи контролю й діагностування цифрових пристроїв як в процесі функціонування, так і при виробництві, а також запропоновані методи їх проектування і монтажу.
32.81
Л 97
Лямец, В. И.
            Основы общей теории систем и системный анализ : учеб. пособие / В. И. Лямец, В. И. Успаленко. - Х. : Бурун и К ; К. : КНТ, 2015. - 304 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 295-296
 
            Учебное пособие содержит теоретический материал по основам общей теории сложных систем и методологии анализа и решения проблем, связанных с функционированием систем. Это в совокупности дает достаточно полное представление об учебной дисциплине «Системный анализ»
32.97
П 81
            Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. М. Пупена [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Ліра-К, 2015. - 552 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 546-550
 
            В книзі розглянуті принципи функціонування промислових мереж та інтеграційних технологій, що використовуються в інтегрованих автоматизованих системах.
            Одним з ознак початку нового етапу розвитку систем автоматизації промислових підприємств є пошук шляхів інтеграції двох систем автоматизації – «Автоматизованих систем управління підприємством» і «Автоматизованих систем управління технологічними процесами», які до останнього часу розвивались  відокремлено і незалежно одна від одної.
32.97
І-74
            Інформатика: візуальне програмування : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. С. Булгакова [и др.] ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 312 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 311
 
            У навчально-методичному посібнику міститься курс лекцій та лабораторний практикум з основ об’єктно-орієнтованого програмування для студентів  механіко-математичного факультету, який може бути використаний в рамках дисциплін «Інформатика», «Програмування», «Об’єктно-орієнтовне програмування».
            Охоплює теми : робота з стандартними компонентами, робота з файлами та діалоговими вікнами, розробка інтерфейсу, розробка власних редакторів, графіка, мультимедіа, створення баз даних та тестових програм, засоби використання діаграм, програмне управління іншими додатками, тощо.
32.97
Б 48
Барри, Берд.
            Java 8 для чайников/ Б. Барри ; пер. с англ. А. Г. Гузикевич. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2015. - 398 с. : ил., рис. - Предм. указ.: с. 389-391
            Если вы хотите начать писать компьютерные программы, вы выбрали правильную книгу. Здесь в простой и понятной форме описаны основы Java – объектно-ориентированного языка программирования, поддерживающего любые платформы, включая Windows, Mac и Linux. Зная Java, можно создать мощные мультимедийные приложения для любой платформы. Вы быстро научитесь создавать современные крассплатформенные приложения, используя возможности Java 8.
32.882
Д 81
Дудикевич, Валерій Богданович.
            Захист засобів і каналів телефонного зв’язку : навч. посіб. / В. Б. Дудикевич, В. В. Хома, Л. Т. Пархуць ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 212 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 190-191. - Покажч.: с. 205-206
 
            Викладено основи функціонування телефонних мереж загального користування, проаналізовано загрози інформаційної безпеці на об’єктах їз телефонним зв’язком, детально описано методи і засоби захисту від витоку інформації абонентськими телефонними лініями, закриття мовних повідомлень під час їхньої передачі каналами зв’язку, запобігання несанкціонованому використанню засобів телефонії. 
32.97
Т 56
Томашевский, Ден.
            Планшеты с Android™ для чайников / Д. Томашевский. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2015. - 304 с. : рис., ил. - (...для чайников). - Предм. указ.: с. 293-297
 
            Быстро и без усилий освойте ваш планшет с Android – оставайтесь всегда в сети, развлекайтесь, устанавлевайте новые приложения и пользуйтесь ими.
Помните многочисленные фантастические фильмы и книги, где рядом с человеком часто оказываются роботы – его неутомимые помощники? Название операционной системы Android, установливаемой на современных планшетах, живо напоминает нам о них.  Планшет – не робот, однако и он будет служить вам верой и правдой, если вы в полной мере освоите все его возможности. 
32.97
Г 78
            Графічна система AutoCAD. Основи геометричних побудов, креслення та моделювання: навч.-метод. посіб. / І. С. Афтаназів, В. І. Топчій [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 304 с. : рис. - Бібліогр.: с. 297
 
            У книзі наведено основи роботи в середовищі однієї з найпоширеніших у світовій інженерній практиці графічних систем AutoCAD. Описано інтерфейс головного екрана, координатну систему, способи введення координат та запуску команд на виконання. Наведено команди створення та редагування геометричних примітивів на площині. Розглянуто принципи твердотільного моделювання та команди, які забезпечують візуалізацію тривимірних об’єктів простору. 
32.97
Х 72
Холмогоров, Валентин.
            Осваиваем компьютер, ноутбук, планшет, смартфон: подроб. и понят. самоучитель для любого возраста / В. Холмогоров. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 576 с. : рис.
 
            Возможности современной техники просто поразительны. Но многие о них даже не догадываются, используя только малую часть того, на что способны их планшеты и сматфоны. С этой книгой вы научитесь использовать любые компьютерные устройства на все 100%
            Сегодня персональный компьютер – это незаменимый инструмент для людей множества различных профессий. Он может стать партнером в играх и универсальным средством коммуникации, он в состоянии заменить пользователю музыкальный центр, телевизор и видеомагнитофон, без него невозможно представить себе ни современное делопроизводство, ни торговлю, ни коммерцию. 
32.844
М 34
            Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систе: монографія / Ю. Я. Бобало, Б. Ю. Волочій [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 300 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
 
            Висвітлено питання, які стосуються оцінки показників надійності складних радіоелектронних та електротехнічних систем, а також надійності програмного забезпечення, що є складовою сучасних програмно-апаратних систем. Основну увагу звернуто на початковий етап життєвого циклу технічних систем, на якому розробник визначає концепцію забезпечення їх надійності. 
36.99(0)
А 87
Архипов, Виктор Витальевич.
            Этнические кухни: особенности культуры и традиций питания народов мира : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. В. Архипов. - К. : Центр учеб. лит., 2016. - 234 c.
 
            Книга предназначена для подготовки специалистов гостинично-ресторанного и туристического сервиса. Широко освещены вопросы режима питания и приема иностранных гостей в ресторанах. Многогранного раскрыты особенности кухни разных стран и народов, большое внимание уделено национальным особенностям приготовления блюд, ассортименту используемых продуктов, а также особенностям церемоний потребления пищи и подачи блюд.
44.9
Л 63
            Лісова ентомологія: для студ. освіт.-кваліфікац. рівня 6.130100 - бакалавр напрямку підготовки Лісове і садово-паркове гос-во : навч.-метод. посіб. / М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т ; уклад. А. Б. Марченко. - К. : [б. и.], 2015. - 134 с. : рис. - Бібліогр.: с. 129-131
 
            Ентомологія – наука про комах. У зв’зку з різноманітним значенням комах у природі й діяльності людини на сьогодні вона розділена на ряд дисциплін – загальну ентомологію, що вивчає особливості будови, способи життя комах, їх видову різноманітність, взаємовідносини з середовищем, та кілька прикладних – сільськогосподарську, лісову, медичну, ветеринарну ентомологію.  Основним завданням  є знизити втрати урожаю  від шкідливих тваринних організмів. 
40.3
П 16
Панас, Ростислав Миколайович.
            Картування ґрунтів: польовий практикум / Р. М. Панас ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Новий Світ - 2000, 2014. - 212 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 204-208
 
            У польовому практикумі розглянуто передумови і розвиток картування ґрунтів. Особлива увага звернута на організацію і виконання ґрунтово-картографічних робіт із застосуванням сучасних методів польових і лабораторних досліджень. Описано методику складання і оформлення ґрунтових карт і відповідних ґрунтових картограм. Наведено поради щодо коректування матеріалів великомасштабних грунтовихобстежень проведених в попередні роки. Подано генетико-морфологічну будову і властивості основних типів ґрунтів України. 
43.4
Г 46
            Гідротехнічні меліорації лісових земель: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Ю. Юхновський [и др.] ; за ред. В. Ю. Юхновський. - К. : Кондор, 2015. - 276 с. : рис., табл. - Предм. покажч.: с. 366-368. - Бібліогр.: с. 369-373 та наприкінці розд
 
 
            У підручнику вкладені основні питання щодо застосування гідротехнічних меліорацій на лісових землях. Акцентовано увагу на основних теоретичних принципах осушення надмірно зволожених умов місцезростання з метою підвищення продуктивності лісових насаджень, зрошення лісових розсадників у посушливих регіонах. Окремі частини підручника пов’язані з формуванням джерел обводнення і зрошення та запобігання засоленню і заболоченню зрошуваних земель. 
32.97
Л 77
Лопотко, О. В.
            Інформатика : excel Visual Basic for Applications : навч. посіб. / О. В. Лопотко. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 272 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 267. - Предм. покажч.: с. 264-266
 
            Викладено теоретичні аспекти, подано і зразки виконання лабораторних робіт. Посібник спрямований на використання сучасних програмних середовищ Excel та середовища візуального програмування Visual Basic for Application (VBA), інтегрованих у пакет офісних програм Microsoft Office.
32.882
Т 31
            Теорія телетрафіку: навч. посіб. для студентів напрямку підгот. "Телекомунікації" / В. Я. Воропаєва [и др.] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. техн. ун-т. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 208 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 190-192
 
            Викладено основи теорії телеграфі ку, розглянуто визначення та класифікація систем масового обслуговування. Наведений аналіз основних типів випадкових потоків викликів, дані основні характеристики якості систем масового обслуговування. Виведені перший та другий розподіли Ерланга, вирішені задачі аналізу та синтезу систем з втратами і з очікуванням. Розглянуто теоретичні основи моделювання мереж масового обслуговування та приведено алгоритм імітаційного моделювання СМО.

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".