Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2017-02-17
91.9 : 63.3(4УКР)6 
П 29
Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років : матеріали до біобібліографії : [анот. бібліогр покажч.] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад. : О. А. Вакульчук, Т. О. Борисенко [та ін.]. – К., 2015. – 384 c. :c-портр. – Імен. покажч.: с. 329-351.
 
Анотований бібліографічний покажчик «Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії» ґрунтується на унікальних та рідкісних газетних фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Видатний український публіцист, громадсько-політичний і державний діяч Симон Петлюра був однією з центральних постатей Української революції. Не дивно, що газети першої чверті ХХ ст. майже щодня висвітлювали його участь у законодавчому процесі нової української держави та у розбудові Збройних сил України на тлі відновлення військових історичних традицій та української ідеї, оцінювали погляди Симона Петлюри на зовнішню політику УНР.
Результатом тривалої копіткої праці колективу авторів-укладачів став анотований бібліографічний покажчик, що містить 2 704 описи, які хронологічно ілюструють діяльність Симона Петлюри й дозволяють спростувати багато нав’язаних йому звинувачень.
Науково-довідковий апарат видання складається з іменного покажчика та покажчика місць видання, списку скорочень українською та російською мовами, списку назв газет за алфавітом.
Видання розраховане на науковців, викладачів ВНЗ, журналістів, студентів і всіх, хто прагне до об’єктивного дослідження історичних подій і фактів, більш глибокого усвідомлення ролі Симона Петлюри в історії України.
 
67.9(4УКР)301.1 
Т 38
Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : [монографія] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт. кол. : В. М. Горовий, О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2015. – 296 c. – Бібліогр. у підрядк. прим. та наприкінці розд.
 
У монографічному дослідженні розглянуто суперечності, пов’язані з утвердженням інформаційного суспільства  в глобалізованому світі,  їх прояв у російсько-українському протистоянні. Аналізуються можливості вдосконалення організації захисту національного інформаційного простору в контексті цього протистояння.
Орієнтована  на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, що цікавляться даною проблемою.
 
 
65.050.2 
Г 68
Горєва, В. В. Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964-1986) : монографія / В. В. Горєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : НБУВ, 2015. –160 c. – Бібліогр.: с. 132-154. – Імен. покажч.: с. 155-157.
 
У монографії комплексно висвітлено діяльність Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві в сфері економічних та інформологічних напрямів документознавчих досліджень, здійснених на прикладі державних, наукових установ, підприємств, організацій УРСР у 1964–1986-х роках. На основі проведеного історіографічного аналізу наукової продукції цієї інституції репрезентуються розвідки фахівців філії з організації діловодства та його механізації, дослідження питань уніфікації та стандартизації управлінської документації, розроблення та удосконалення ними класифікаторів з питань діяльності апаратів управління та документування управлінської інформації. Інформологічні підходи документознавчих досліджень полягали в аналізі потоків інформації в контексті побудови структури керування виробництвом та створення автоматизованих систем управління, у вивченні інформаційної системи діловодства та потоків галузевої документації з виробництва. Як наслідок, була створена та удосконалена система первинної і планової документації Держплану УРСР і республіканських міністерств УРСР. Визначений внесок учених Української філії у сферу організації діловодства та створення і розвитку управлінської документації.
 
 
91.9: 81.411.1 
А 87
Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / Є. К. Чернухін [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2014. – 304 c. – Імен. покажч.: с. 286-295. – Геогр. покажч.: с. 296-299. – Покажч.: с. 300-302.
 
Пропонований каталог репрезентує архівну спадщину видатних українських філологів-елліністів А.О. Білецького і Т.М. Чернишової, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У виданні представлені археографічні описання документів, що відображають життєвий та творчий шлях фондоутворювачів, їхній науковий доробок, листування тощо. Подано також описання документів, що стосуються діяльності інших осіб, які формували наукове, культурне та літературне тло епохи. Документи фонду можуть слугувати ґрунтовною джерельною базою для багатовекторних досліджень в галузі лінгвістики, епіграфіки, топоніміки, історії мови та літератури, зокрема греків південно-східної України
Видання розраховане на широке коло дослідників та всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.
 
85.313(4УКР)6 
Б 90
Бугаєва, О. В. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921-1931) : біографічний словник : наук. довід. / О. В. Бугаєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2015. – 348 c. – (Із історії музичної спадщини України). – Бібліогр.: с. 327-330 та наприкінці ст.
 
Дане довідкове видання є однією з перших спроб у вітчизняній гуманітаристиці створення колективного портрету окремої мистецької організації – Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (МТЛ), як цілісного об’єкта біографічного дослідження. Персоналізований формат репрезентації музичної культури України, у контекст якої органічно вписано славетне Товариство Леонтовича, відкрив можливості для поіменного переліку всіх його членів із числа вже відомих, маловідомих і взагалі незнаних постатей (не тільки музикантів), які входили до цього угруповання. Створення 450 біографічних «портретів» діячів МТЛ дало можливість окреслити в синкретичній єдності узагальнений образ Товариства як культурно-мистецького і соціального явища епохи.
Пропоноване видання розраховане на представників гуманітарної сфери знань, фахівців з історії культури і музичного мистецтва України, викладачів і студентів, а також широке коло читачів, які цікавляться питаннями української біографіки.
 
72.4(4УКР) 
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. – К., 2013. – 416 c. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електронна версія – на www.nbuv.gov.ua
91.9: 76.1 
К 53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 15, ч. 1 : С – См / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; зібрали : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; упоряд., допов., підгот. до друку : В. С. Гоїнець [та ін.]. – К., 2012. – 588 c. – (Національна бібліографія України)
 
П'ятнадцятий випуск, частина перша покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "С-См"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3821 позиції. Для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, а також книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи.
78.3(4УКР) 
К 38
Ківшар, Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) : монографія / Т. Ківшар ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2015. – 532 c. –Бібліогр.: с. 434-464 та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 465-472.
 
Монографію присвячено вивченню бібліотекознавчого, книгознавчого, бібліографознавчого та бібліографічного доробку визначного українського бібліолога С. О. Сірополка, висвітленню його книжкової та бібліотечної діяльності. Досліджено роль ученого у формуванні теоретико-методологічних засад вітчизняної бібліології, проаналізовано внесок у розбудову книжкової та бібліотечної справи України
Призначена для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографознавців, біографістів, викладачів, аспірантів і студентів вишів культури, а також усіх, кому цікава українська бібліологія та доля її визначних діячів.

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".