Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2018-05-31

330.3(477.87)
Г 13
Газуда, Михайло Васильович. Активізація розвитку гірських територіальних систем : монографія / М. В. Газуда, В. В. Польовська ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Карпат. ун-т ім. А. Волошина. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2017. – 260 с. : рис., табл.

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних і практичних засад формування збалансованого розвитку територій гірської місцевості. Обґрунтовано рівень розвитку гірських територій з урахуванням важливих складових, зокрема економічної, соціальної, екологічної. Здійснено аналіз регіональних, природних і суспільних передумов розвитку гірських територій в контексті властивостей та функцій території, зокрема природних і кліматичних умов одного довкілля і його якості, наявного природного потенціалу, та суспільних властивостей, що зумовлюються місткістю і освоєністю території, а також демографічними, соціальними господарськими (економічними) та екологічними властивостями території.
На основі узагальнення зарубіжного досвіду, з урахуванням реалізації інституційних засад, обґрунтовано перспективні напрями активізації розвитку гірських територій.
Запропоновано комплексний підхід до аналізу і формування системи активізації розвитку гірських територіальних систем, шляхом визначення наукових підходів, принципів, пріоритетів розвитку, завдань і цілей, а також формування ефективного інституційного управлінського механізму шляхом вибору відповідного інструментарію, застосування якого сприятиме вияву потенційних можливостей і забезпеченню їх ефективного використання з метою активізації розвитку й підвищення конкурентоздатності гірських територій регіону.

334(477.87)
Г 13
Газуда, Михайло Васильович. Регіональний розвиток сфери малого підприємництва : монографія / М. В. Газуда, Н. Ю. Волощук ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Карпат. ін-т підприємництва вищ. навч. закл. Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2017. – 252 с. : рис., табл.

У монографії досліджуються теоретико-методичні та прикладні аспекти розвитку сфери малого підприємництва. Здійснено теоретичні узагальнення і обґрунтовано окремі аспекти розв’язання наукової проблеми щодо становлення, функціонування і розвитку підприємницької діяльності. Визначено роль і місце сфери малого підприємництва у соціально-економічному розвитку регіону. Розкрито специфічні особливості та передумови становлення і розвитку малого підприємництва Закарпатської області. Здійснено факторний аналіз регіональних умов та виявлено основні тенденції, можливості й загрози розвитку малого бізнесу на рівні регіону, шляхом проведення рейтингового аналізу конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонального розвитку. Окреслено конкурентні переваги регіону в контексті інвестиційного та бізнес-клімату, що зумовлюються сприятливими інституційними умовами ведення бізнесу на основі спрощених підходів до започаткування нового бізнесу, довіри до місцевих органів влади тощо. Аргументовано, що розвиток сфери малого підприємництва потребує формування дієвого механізму державного регулювання і підтримки підприємництва передусім на інституціональних засадах, а також забезпечення публічності й прозорості державної регуляторної політики, правового захисту, активізації діяльності громадських об’єднань підприємців.

75.071(477.87)
Г 20
Гарагонич, Василь Васильович. Мистецький туризм на Закарпатті : монографія / В. В. Гарагонич. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2017. – 140 с. : іл.

Серед розмаїття напрямів туристичної діяльності у рамках розвитку культурного туризму виокремлюється так званий мистецький туризм, який має на Закарпатті певні здобутки й значні перспективи. Вшанування у різний спосіб пам’яті видатних митців минулого й розповіді про сучасників, ознайомлення якомога ширшої аудиторії з їх біографіями і творчою спадщиною, поширення різнобічної інформації про визначних неординарних малярів сучасності сприятиме залученню туристів до нашого краю та формуванню позитивного іміджу Закарпаття в Україні й у світі.
До монографії ввійшли історико-мистецтвознавчі нариси автора, що побачили світ на шпальтах газети “Панорама” впродовж 2016–2017 pp.

39.92(477.87)
І-90
 Історія, що об’єднує : нариси новітнього транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"[та ін.] ; за заг. ред. С. І. Устич. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – 456 с. : іл, табл.

Робота є першою в науковій літературі спробою міждисциплінарного дослідження колективом вчених – істориків, соціологів, економістів, політологів, культурологів, правників – новітньої історії транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні. У монографії розкрито традиції толерантності, мирного співіснування та дружніх відносин людей різних національностей і віросповідань, ідентифіковано наявні й потенційні конфліктогенні чинники та проаналізовано шляхи їх спільного подолання чи попередження, охарактеризовано перспективи плідної транскордонної співпраці в Карпатах.

050.9(477.87)
К 17
 Календар "Просвіти" на 2018 рік : іст. літ. / Закарпат. крайов. культ.-освіт. т-во "Просвіта" ; уклад.: П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 168 с. : іл.

Календар-альманах «Просвіти» на 2018 рік знайомить читачів з пам'ятними датами історії Закарпаття, важливими подіями в житті українського народу, постатями визначних вчених, письменників, педагогів, композиторів, громадських, культурних і політичних діячів, хронікою діяльності крайового товариства «Просвіта» та інших демократичних, національно-патріотичних організацій краю.

016:711.43(477.87)
М 19
 Малі міста України. Закарпатська область : бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Д. О. Мироненко, С. М. Кайнова, О. В. Углова. – К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2016. – 368 с. : іл.

Відомо, що до категорії малих міст належать міста з чисельністю населення до 50,0 тис. чоловік. Кожне п’яте мале місто має статус історичного населеного місця. Значна частина малих міст є районними центрами. Великого значення у сучасних умовах набуває комплексний розвиток малих міст та участь у ньому територіальних громад.
Мета видання бібліографічного покажчика – сприяти розвитку наукових фундаментальних і прикладних досліджень архітектурно-будівельного, соціально-демографічного, виробничого та культурного напрямів малих міст України. Покажчик є базовою інформаційною основою для проведення таких досліджень на різних рівнях – місцевому, регіональному, національному.
До покажчика включено анотовану бібліографічну інформацію про 9 малих міст, а саме : Берегове, Виноградів, Іршава, Перечин, Рахів, Свалява, Тячів, Хуст, Чоп.

398.3(477.87)
П 68
 Правила життя в Ужанській долині, аба Забобони закарпатських сіл : збрник / уклад. А. Смирна ; ред. І. Васильчак. – Ужгород : ПП Данило С. І., 2013. – 36 с. : іл.

Матеріал для цього видання зібраний в селах Ужанської долини, що на Закарпатті. Забобони – це відображення буднів і свят жителів краю з сивої давнини і до наших днів. Збірка не відкриє для читачів-закарпатців «Америки», але, можливо, розвеселить гостей нашого регіону і додасть колориту їх перебуванню на закарпатській землі, яка так багата на обрядово-звичаєві традиції.

821.161.2(477.87)
С 37
 Сім крутих перевалів : літ. альм. Закарпаття  / редкол.: Є. Берніцкі, О. Ігнатович, О. А. Канюка [та ін.]. – К. : Знання, 2017. – 304 с. : іл. – Текст укр., угор. мовою.

У збірнику відображено творче життя сучасної генерації членів Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України. Книжка вийшла в рамках відзначення 70-річчя спілчанського осередку краю. У вступній статті подано інформаційний матеріал про шлях його становлення, вагомий внесок письменників Закарпаття у розвиток крайового і всеукраїнського літературного процесу. У хронологічній послідовності названі імена і твори, які достойно збагатили новітню українську літературу.
Позаяк Закарпатська обласна організація НСП України об’єднує україно-, угорсько- й російськомовних українських письменників, твори подані мовами оригіналу.
У книзі також вміщено доробок представників наймолодшого літературного покоління, які вже яскраво заявили про себе на ниві сучасного письменства.

75(477.87)
C 75
 Срібний мольберт. Осінь 2017 / ІІ  = Silver Easel. Autumn 2017 / ІІ : кат. конкурсу, Ужгород, Хуст, 9-14 жовт. 2017 р. / Культурно-мистецька фундація Brovdi Art ; авт. ідеї: Р. Бровді, Н. Бровді ; пер.: О. Вороніна, Л. Степанюк. – К. : Фамільна друкарня huss, 2017. – 236 с. : фото.кол. – Назва : ІІІ Відкритий студентський конкурс з живопису "Срібний мольберт". – Текст укр., англ. мовами.

Ілюстроване видання присвячене Відкритому студентському конкурсу з живопису “Срібний мольберт”. Містить інформацію про перебіг конкурсу, відомості про склад журі, партнерів і учасників. У каталозі вміщені фоторепродукції всіх творчих робіт, які учасники виконали в межах трьох конкурсних етапів: “Міський пейзаж”, “Портрет”, “Імпровізація”.

821.161.2(477.87)
Ш 89
Штеля, Анатолій Юрійович. Жива мудрість : [поезії] / А. Ю. Штеля. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2017. – 328 с.

Духовні вірші написані під впливом Книги Приповідок, яку приписують царю Соломону. За свідченням Книги Царів, цар Соломон був автором 3000 приповідок. Головна тема Приповідок – унікальність, незамінність мудрості в житті людини. Тут у дуже емоційній метафоричній формі висловлюється надзвичайно важлива, центральна біблійна теологічна думка: предвічна Божа Мудрість-Софія-Логос є не якість, а Особа, Хтось живий, Хтось, Хто може воплотитися у цілком людську форму і Хто може цілком по-земному вчити людей Божій дорозі. Цим самим провіщаючи прихід Сина Божого Ісуса Христа. Ця ідея і закладена у віршах пропонованої збірки.

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".