Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2018-11-28

338.22
К 82
Криворучко, С.В. Успіх у бізнесі. Від нуля до мільйонів : [монографія] / С. В. Криворучко. - К. : ЛАТ & К, 2018. - 464 с. : іл, рис., табл.


У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності, методологічні та філософські принципи організації та вдосконалення бізнесу. Досліджуються основні аксіоми, писані та неписані правила ведення бізнесу. Автор на основі особистого досвіду створення успішного бізнесу викладає в книзі покрокове всі основні складові успішного бізнесу. Для студентів, науково-педагогічних працівників, аналітиків, бізнесменів – всіх, хто цікавиться питаннями успіху у підприємницькій діяльності.

616.31
Ж 61
Жеро, Н. І. Алгоритми надання невідкладної медичної допомоги в стоматологічній практиці : [навч. посіб.] / Н. І. Жеро, Н. М. Маляр-Газда, В. М. Криванич. - Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2018. - 84 с. : рис.


Лікар-стоматолог загальної практики, який завершив навчання по програмі додипломної та післядипломної освіти в інтернатурі, клінічній ординатурі, на циклах підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки, повинен володіти загальнолікарськими маніпуляціями, вміти надати першу лікарську допомогу згідно стандартам та нормативним документам. У книзі детально аналізуються особливості перебігу невідкладних станів при ураженні різних функціональних систем організму. Наведено сучасні протоколи надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та в умовах амбулаторного прийому пацієнтів лікарем-стоматологом, а також при виникненні інших екстрених ситуацій, з якими може стикнутися лікар у повсякденному житті, в т.ч., в умовах природних та техногенних катастроф і військових дій.

94(477)"1939/1945"
Д 76
Друга світова. Непридумані історії: (не) наша, жива, інша / уклад. В. Кіпіані. - Харків : Vivat, 2018. - 304 с. : іл.


Війна розділила родини, позбавила ж життів, скалічила долі… Знати і пам’ятати важливо в будь-який час. Навіть через багато десятиліть з’являються нові деталі, спогади і свідчення.
• Війна (не) наша — не тільки за Батьківщину, а й за інтереси кількох тоталітарних держав.
• Війна наша — навіть через вісімдесят років.
• Війна жива — ми пам’ятаємо.
• Війна інша — різна для всіх, бо кожен бачить і розуміє по-своєму.
Книжка складається з реальних сімейних історій, переказаних зі слів батьків, бабусь і дідусів. Автори статей, зібраних завдяки науково-популярному виданню «Історична правда», розповідають про найстрашнішу війну ХХ століття, про долі тих людей, чиї життя назавжди розділилися на до і після. Зокрема, ви дізнаєтесь про українців, які воювали в різних арміях; життя депортованих; долі вивезених на примусові роботи; чоловіків і жінок, що назавжди лишилися молодими.

355.48(470:477)
О-91
Офіцинський, Ю.Р. Сучасна російсько-українська війна : (за матеріалами газети "The New York Times" 2013-2017 рр.) : монографія / Ю. Р. Офіцинський ; Нац. спілка краєзнавців України. - Ужгород : РІК-У, 2018. - 312 с. : іл.


У монографії відображені результати наукових досліджень, які виконані автором на кафедрі історії України Ужгородського національного університету в рамках підготовки курсових і дипломної робіт під час навчання на бакалавраті та магістратурі. Зокрема, його дипломна робота магістра за спеціальністю «Історія та археологія» успішно захищена перед державною екзаменаційною комісією в січні 2018 р. Науковий керівник – Лариса Капітан, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ужгородського національного університету. Науковий рецензент – Ігор Прохненко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків того ж закладу вищої освіти. Сучасна російсько-українська війна відразу потрапила в поле наукових інтересів істориків всього світу. Її абсолютно логічно трактовано в контексті глобальних викликів і загроз, довгострокових наслідків для всіх країн західної цивілізації. Видання стане корисним ученим, викладачам і здобувачам вищої освіти, учителям та учням загальноосвітніх шкіл, суспільним діячам, усім, хто шанує минуле і вболіває за майбутнє України.

75.05(477)
Б 77
Бойчукізм. Проект "Великого стилю" = Boichukism. Project of the "Grandiose art style" / упоряд. В. Клименко ; тексти: Л. Соколюк, С. Білокінь, Т. Огаркова [та ін.] ; фото: М. Білоусов, І. Левін [та ін.] ; пер. англ. О. Кравченко. - К. : Мистецький арсенал, 2018. - 256 с. : іл.


Упорядниця каталогу – знана журналістка, мистецтвознавець, арт-менеджер  Валентина Клименко. Книга-каталог презентабельна, оригінальна і красива, має дві функції – наукову та візуальну. Його пізнавальна та естетична цінність безсумнівна, бо прізвища Людмили Соколюк, Сергія Білоконя,Тетяни Огаркової – авторів  статей «Школа українського монументалізму Михайла Бойчука», «Бойчукізм на тлі доби», «Вперед  до минулого: бойчукізм у контексті європейського авангарду» – говорять самі за себе.  Англійська й українська мови. Органічне поєднання  рідкісного фотоілюстративного матеріалу з творами майстрів і текстами, небачені до сих пір чимало картин бойчукістів з приватних колекцій і музеїв. Три названі статті та ще три як своєрідні вкладки з ілюстраціями значно меншого розміру, ніж формат каталогу, пофарбовані під колір фресок бойчукістів, передають дух і суть їхньої творчості і подих того часу.

304.3(477.6)
Ж 74
Жити всупереч: проблеми цивільного населення під час війни на Донбасі / Є. Бардяк, Д. Денисенко [та ін.] ; за заг. ред. А. Боднар ; ред. С. Шлеґель. - К. : Фенікс, 2018. - 208 с. : рис., кол.іл.


Дослідження спрямоване на висвітлення проблем, з якими стикається цивільне населення внаслідок збройного конфлікту на сході України. Це насамперед такі, що стали наслідком обстрілів міст, селищ, сіл, розміщення військової техніки у зонах проживання цивільного населення, та надання медичної допомоги пообіч лінії розмежування. У збірці звітів проаналізовано національне законодавство та міжнародно-правові норми, вплив конфлікту на рівень жителів Донбасу. Автори також напрацювали рекомендації для відповідальних установ, організацій та інструкцій, які вповноважені вплинути на зазначені у звітах проблеми. 

030(477)
Ч-49
Черниш, Н.І. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Н. І. Черниш. - Львів : Піраміда, 2018. - 348 с. : іл.


Досліджено основні етапи становлення й розвитку енциклопедичної справи в Україні. Подано ґрунтовні відомості про найавторитетніші енциклопедичні праці різних історичних періодів  довідник «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (19141916), «Українську Радянську енциклопедію» (19301934), «Українську Загальну енциклопедію» (19301935), «Енциклопедію українознавства» (19481989), англомовні українознавчі довідкові розробки другої половини XX ст., «Українську Радянську енциклопедію» (19581965) та інші видання Головної редакції УРЕ, новітню «Енциклопедію сучасної України» (випуск якої триває). Висвітлено історію створення енциклопедій, проект «Великої Української енциклопедії», розпочатий нещодавно, виокремлено й проаналізовано характерні ознаки змісту, які вирізняють ці видання у масиві довідкових праць ХХХХІ ст. Значну увагу приділено досвіду, нагромадженому видавничими колективами, що їх очолювали визначні українські громадські діячі та науковці (М. Скрипник, І. Раковський, М. Бажан, В. Кубійович), а також енциклопедичному доробку видатних учених-українознавців (І. Франка, А. Кримського, М. Грушевського та ін.). Уміщено додатки та ілюстративний матеріал, який унаочнює викладені відомості. 

Альманах «Грані»

Альманах публікує рецензовані оригінальні наукові статті та огляди щодо суспільно-політичного сьогодення України, незалежні точки зору на історичні події, наводяться данні соціологічних досліджень, аналіз офіційних документів з: соціології, політології, філософії та історії. Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Журнал «Кіно-Театр»

Український мистецький ілюстрований журнал, заснований у 1995 році студентами Національного університету «Києво-Могилянська Академія», слухачами курсу «Кіномистецтво» на чолі з кінокритиком Ларисою Брюховецькою. До редколегії увійшли відомі режисери, драматурги, культурологи.

Журнал «Нумізматика і фалеристика»

Єдине українське постійне періодичне видання, що охоплює найактуальніші питання у сфері досліджень нумізматики, фалеристики, боністики та сфрагістики. Авторами популярного видання є відомі фахівці зі спеціальних історичних дисциплін, зокрема: відомий український спеціаліст із нагород часів Української Революції – Степан Пахолко, нумізмат з багаторічним стажем - Раїса Яушева-Омельянчик та багато інших. Завдяки фаховості й інформативності наповнення “НіФ” здобув популярність у середовищі українських науковців, колекціонерів та всіх, хто цікавиться цією тематикою.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-05-13

16 травня, о 17:00 в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка розпочнеться “ЧЕНДЕЙ-FEST 2019”. Відбудеться творча зустріч із членами журі Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея – українськими журналістами, письменниками Павлом Вольвачем, Галиною Плачиндою та доктором філологічних наук, чендеєзнавецем Сидором Кіралем. Модеруватиме ідейний натхненник конкурсу й фестивалю, письменник Олександр Гаврош.

Під час вечора також прем’єрно покажуть документальний фільм “Ясенова Івана Чендея” режисера В’ячеслава Бігуна, який працює над повнометражним фільмом про свого відомого земляка.

“ЧЕНДЕЙ-FEST 2019” – літературний фестиваль на пошану видатного українського прозаїка, громадського діяча, лауреата Шевченківської премії, автора сценарію до фільму “Тіні забутих предків”  Івана Чендея. Організатором літфесту є Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея.

 

2019-05-12

Презентація книг прози Люби-Параскевії Стринадюк “Як я ‘му жити на полонині” та “З-за гір’я. Щоденник любові”. “Як я ‘му жити на полонині” – гуцульська проза про життя на полонині, написана українською мовою, однак діалоги та пряма мова у ній передані – гуцульською. У цій книжці авторка описує, як буде жити високо в горах на далекій полонині Угорске, вплітаючи у текст спогади зі свого гуцульського дитинства. Ця книжка – це також спроба усунути стіну, яка через задавнені стереотипи, міфічний, овіяний легендами, образ гуцулів, утворилася між цим гірським самобутнім народом та людьми з долин, з міст.
“З-за гір’я. Щоденник любові” – коротка проза про щоденну любов, докладання зусиль і зрощення любові до життя, людей, до себе самої, через пізнання, стриманість, лагідність та уважність. Ця книга також про те, як почерез любов віднаходиш себе та своє покликання, очищуєшся і знову оживаєш для життя живою.

Люба-Параскевія Стринадюк, письменниця, перекладачка з німецької, народилася в гуцульському селі Замаґора Верховинського району Івано-Франківської області. Навчалася у Львівському університеті ім. І. Франка на факультеті іноземних мов, кафедра – ґерманістики. Мешкає і працює у Львові. Є авторкою прозових книг “У нас, гуцулів” (2014), “До данцу” (2015), “Вивчєрики” (2016), “Як я ‘му жити на полонині” (2018) та “З-за гір’я. Щоденник любові” (2019). Також переклала з німецької книги “Цісар Америки. Велика втеча з Галичини” Мартіна Поллака (2015), “Собакоїди та інші люди” Карла-Маркуса Ґауса (2017), “Сканери” Роберта М. Зоннтаґа (2018).

Чекаємо вас 17 травня о 16.00.

Вхід вільний.

 

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2019-05-03

Шановні користувачі. Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за квітень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".