Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2018-11-28

338.22
К 82
Криворучко, С.В. Успіх у бізнесі. Від нуля до мільйонів : [монографія] / С. В. Криворучко. - К. : ЛАТ & К, 2018. - 464 с. : іл, рис., табл.


У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності, методологічні та філософські принципи організації та вдосконалення бізнесу. Досліджуються основні аксіоми, писані та неписані правила ведення бізнесу. Автор на основі особистого досвіду створення успішного бізнесу викладає в книзі покрокове всі основні складові успішного бізнесу. Для студентів, науково-педагогічних працівників, аналітиків, бізнесменів – всіх, хто цікавиться питаннями успіху у підприємницькій діяльності.

616.31
Ж 61
Жеро, Н. І. Алгоритми надання невідкладної медичної допомоги в стоматологічній практиці : [навч. посіб.] / Н. І. Жеро, Н. М. Маляр-Газда, В. М. Криванич. - Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2018. - 84 с. : рис.


Лікар-стоматолог загальної практики, який завершив навчання по програмі додипломної та післядипломної освіти в інтернатурі, клінічній ординатурі, на циклах підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки, повинен володіти загальнолікарськими маніпуляціями, вміти надати першу лікарську допомогу згідно стандартам та нормативним документам. У книзі детально аналізуються особливості перебігу невідкладних станів при ураженні різних функціональних систем організму. Наведено сучасні протоколи надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та в умовах амбулаторного прийому пацієнтів лікарем-стоматологом, а також при виникненні інших екстрених ситуацій, з якими може стикнутися лікар у повсякденному житті, в т.ч., в умовах природних та техногенних катастроф і військових дій.

94(477)"1939/1945"
Д 76
Друга світова. Непридумані історії: (не) наша, жива, інша / уклад. В. Кіпіані. - Харків : Vivat, 2018. - 304 с. : іл.


Війна розділила родини, позбавила ж життів, скалічила долі… Знати і пам’ятати важливо в будь-який час. Навіть через багато десятиліть з’являються нові деталі, спогади і свідчення.
• Війна (не) наша — не тільки за Батьківщину, а й за інтереси кількох тоталітарних держав.
• Війна наша — навіть через вісімдесят років.
• Війна жива — ми пам’ятаємо.
• Війна інша — різна для всіх, бо кожен бачить і розуміє по-своєму.
Книжка складається з реальних сімейних історій, переказаних зі слів батьків, бабусь і дідусів. Автори статей, зібраних завдяки науково-популярному виданню «Історична правда», розповідають про найстрашнішу війну ХХ століття, про долі тих людей, чиї життя назавжди розділилися на до і після. Зокрема, ви дізнаєтесь про українців, які воювали в різних арміях; життя депортованих; долі вивезених на примусові роботи; чоловіків і жінок, що назавжди лишилися молодими.

355.48(470:477)
О-91
Офіцинський, Ю.Р. Сучасна російсько-українська війна : (за матеріалами газети "The New York Times" 2013-2017 рр.) : монографія / Ю. Р. Офіцинський ; Нац. спілка краєзнавців України. - Ужгород : РІК-У, 2018. - 312 с. : іл.


У монографії відображені результати наукових досліджень, які виконані автором на кафедрі історії України Ужгородського національного університету в рамках підготовки курсових і дипломної робіт під час навчання на бакалавраті та магістратурі. Зокрема, його дипломна робота магістра за спеціальністю «Історія та археологія» успішно захищена перед державною екзаменаційною комісією в січні 2018 р. Науковий керівник – Лариса Капітан, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ужгородського національного університету. Науковий рецензент – Ігор Прохненко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків того ж закладу вищої освіти. Сучасна російсько-українська війна відразу потрапила в поле наукових інтересів істориків всього світу. Її абсолютно логічно трактовано в контексті глобальних викликів і загроз, довгострокових наслідків для всіх країн західної цивілізації. Видання стане корисним ученим, викладачам і здобувачам вищої освіти, учителям та учням загальноосвітніх шкіл, суспільним діячам, усім, хто шанує минуле і вболіває за майбутнє України.

75.05(477)
Б 77
Бойчукізм. Проект "Великого стилю" = Boichukism. Project of the "Grandiose art style" / упоряд. В. Клименко ; тексти: Л. Соколюк, С. Білокінь, Т. Огаркова [та ін.] ; фото: М. Білоусов, І. Левін [та ін.] ; пер. англ. О. Кравченко. - К. : Мистецький арсенал, 2018. - 256 с. : іл.


Упорядниця каталогу – знана журналістка, мистецтвознавець, арт-менеджер  Валентина Клименко. Книга-каталог презентабельна, оригінальна і красива, має дві функції – наукову та візуальну. Його пізнавальна та естетична цінність безсумнівна, бо прізвища Людмили Соколюк, Сергія Білоконя,Тетяни Огаркової – авторів  статей «Школа українського монументалізму Михайла Бойчука», «Бойчукізм на тлі доби», «Вперед  до минулого: бойчукізм у контексті європейського авангарду» – говорять самі за себе.  Англійська й українська мови. Органічне поєднання  рідкісного фотоілюстративного матеріалу з творами майстрів і текстами, небачені до сих пір чимало картин бойчукістів з приватних колекцій і музеїв. Три названі статті та ще три як своєрідні вкладки з ілюстраціями значно меншого розміру, ніж формат каталогу, пофарбовані під колір фресок бойчукістів, передають дух і суть їхньої творчості і подих того часу.

304.3(477.6)
Ж 74
Жити всупереч: проблеми цивільного населення під час війни на Донбасі / Є. Бардяк, Д. Денисенко [та ін.] ; за заг. ред. А. Боднар ; ред. С. Шлеґель. - К. : Фенікс, 2018. - 208 с. : рис., кол.іл.


Дослідження спрямоване на висвітлення проблем, з якими стикається цивільне населення внаслідок збройного конфлікту на сході України. Це насамперед такі, що стали наслідком обстрілів міст, селищ, сіл, розміщення військової техніки у зонах проживання цивільного населення, та надання медичної допомоги пообіч лінії розмежування. У збірці звітів проаналізовано національне законодавство та міжнародно-правові норми, вплив конфлікту на рівень жителів Донбасу. Автори також напрацювали рекомендації для відповідальних установ, організацій та інструкцій, які вповноважені вплинути на зазначені у звітах проблеми. 

030(477)
Ч-49
Черниш, Н.І. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Н. І. Черниш. - Львів : Піраміда, 2018. - 348 с. : іл.


Досліджено основні етапи становлення й розвитку енциклопедичної справи в Україні. Подано ґрунтовні відомості про найавторитетніші енциклопедичні праці різних історичних періодів  довідник «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (19141916), «Українську Радянську енциклопедію» (19301934), «Українську Загальну енциклопедію» (19301935), «Енциклопедію українознавства» (19481989), англомовні українознавчі довідкові розробки другої половини XX ст., «Українську Радянську енциклопедію» (19581965) та інші видання Головної редакції УРЕ, новітню «Енциклопедію сучасної України» (випуск якої триває). Висвітлено історію створення енциклопедій, проект «Великої Української енциклопедії», розпочатий нещодавно, виокремлено й проаналізовано характерні ознаки змісту, які вирізняють ці видання у масиві довідкових праць ХХХХІ ст. Значну увагу приділено досвіду, нагромадженому видавничими колективами, що їх очолювали визначні українські громадські діячі та науковці (М. Скрипник, І. Раковський, М. Бажан, В. Кубійович), а також енциклопедичному доробку видатних учених-українознавців (І. Франка, А. Кримського, М. Грушевського та ін.). Уміщено додатки та ілюстративний матеріал, який унаочнює викладені відомості. 

Альманах «Грані»

Альманах публікує рецензовані оригінальні наукові статті та огляди щодо суспільно-політичного сьогодення України, незалежні точки зору на історичні події, наводяться данні соціологічних досліджень, аналіз офіційних документів з: соціології, політології, філософії та історії. Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Журнал «Кіно-Театр»

Український мистецький ілюстрований журнал, заснований у 1995 році студентами Національного університету «Києво-Могилянська Академія», слухачами курсу «Кіномистецтво» на чолі з кінокритиком Ларисою Брюховецькою. До редколегії увійшли відомі режисери, драматурги, культурологи.

Журнал «Нумізматика і фалеристика»

Єдине українське постійне періодичне видання, що охоплює найактуальніші питання у сфері досліджень нумізматики, фалеристики, боністики та сфрагістики. Авторами популярного видання є відомі фахівці зі спеціальних історичних дисциплін, зокрема: відомий український спеціаліст із нагород часів Української Революції – Степан Пахолко, нумізмат з багаторічним стажем - Раїса Яушева-Омельянчик та багато інших. Завдяки фаховості й інформативності наповнення “НіФ” здобув популярність у середовищі українських науковців, колекціонерів та всіх, хто цікавиться цією тематикою.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-12-10
16 грудня о 16.00 у читільній залі відбудеться вечір пам'яті "І вам слава, сині гори...", присвячений 110-річчю від дня народження Миколи Михайловича Бандусяка – відомого громадсько-політичного діяча Закарпаття, учасника українського національно-визвольного руху періоду Карпатської України та визвольних змагань за незалежність України, почесного просвітянина Закарпаття, сеньйора "Пласту".

 

2019-12-06
Найвідоміший український письменник Румунії Михайло Трайста презентує свою творчість в Ужгороді. У вівторок, 10 грудня, о 17.00 в Закарпатській обласній науковій бібліотеці імені Ф.Потушняка відбудеться зустріч із найвідомішим українським письменником Румунії Михайлом Гафією Трайстою. Пан Михайло є не тільки відомим літератором і журналістом, але й громадським діячем, активістом Союзу українців Румунії. Народився у 1965 році в селі Верхня Рівня на Мараморщині, неподалік Закарпаття. Пише українською та румунською мовами. Його п’єси ставлять відомі театри в Румунії. Кілька книжок Михайла Трайсти вже вийшли друком і в Україні. Зустріч в Ужгороді відбудеться в рамках літературного клубу «Читаємо разом» (модератор презентації – Олександр Гаврош).

 

2019-12-05

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Збирав я зорі і блакить...", яка присвячена 110-річчю від дня народження видатного українського поета, публіциста, вченого, культурно-освітного та релігійного діяча о. Степана-Севастіяна Сабола (Зореслава).

2019-12-05

Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за листопад 2019 р.".

2019-12-02

В Ужгороді видали бібліографічний покажчик відомого літературознавця і письменника Василя Ґабора

До 60-річчя відомого пресознавця, новеліста, літературознавця та упорядника серії «Приватна колекція» літературної аґенції «Піраміда» Василя Ґабора Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка підготувала бібліографічний покажчик. Видання вийшло у серії «Культура краю в особах» і відкриває багатогранний та плідний світ науковця із Закарпаття. Детальніше...

 

2019-12-02

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Василь Ґабор – письменник, видавець, літературознавець", присвячення 60-річчю від дня народження.

2019-11-26

10 грудня в читальній залі відбудеться марафон написання листів-2019 в Ужгороді. Початок о 16.30.
Марафон — щорічна глобальна правозахисна подія, що проводиться напередодні Міжнародного дня прав людини та об'єднує мільйони небайдужих людей у всьому світі. Цього року марафон присвячений молоді, що змінює цей світ на краще і чиї права опинилися під загрозою.

 

2019-11-08

Для вас нова віртуальна виставка "Вони нас не бачать", присвячена Міжнародному дню сліпих.

2019-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "З рідним словом міцніє держава", присвячена Дню української писмемності та мови.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".