Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2013-08-26

66.4(4УКР) 

С 59

Соколовська, Я. Яка інтеграція потрібна Україні : 9 питань про головне / Я. Соколовська. – К., 2013. – 30 с. : іл.

У цьому матеріалі ми пропонуємо дев'ять головних питань, які неминуче виникають у дискусіях щодо вибору між ЄС і МС. Вони пов’язані з болючими темами: залучення іноземних інвестицій, загроза втрати політичної незалежності. Економічні перспективи та зростання, свобода пересування та трудова міграція, а також – сам цивілізаційний вибір України.

63.3(4УКР)
У-45

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. – Вип. 9 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : Т. І. Ківшар, В. І. Попик [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 456 с.

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики, як окремої спеціальної історичної дисципліни, історичному досвідові, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

Розраховано на вчених, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, працівників музейних, архівних і бібліотечних установ, краєзнавців.

83.3(4УКР)
Ю 47

"Юморист жесточайшей эпохи..." – Василий Фёдоров (1895-1959) : биограф. очерк и библиогр. указ. лит. / Херсон. облас. универс. науч. б-ка им. О. Гончара ; авт.-сост. О. В. Лянсберг ; отв. ред. Л. И. Зеленая. – Херсон : ПАО "ХГТ", 2012. – 52 с. : цв. ил. – Имен. указ. : с. 50.

Издание посвящено жизни и творчеству нашего земляка писателя Фёдорова Василия Георгиевича, покинувшего Херсон в годы гражданской войны.

Цель издания – дополнить биографию писателя страничками ”херсонского” периода его жизни и творчества.

73.4(4УКР)
Р 64

Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2012. – 248 с. – Бібліогр. наприкінці розд.

Колективна монографія науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячена розгляду основних тенденцій еволюції вітчизняного інформаційного середовища, пов’язаних обмінах медіа-ресурсів, продукції сучасних соціальних мереж, наукової періодики, архівної та книжкової спадщини, інтегрованості до цього середовища сучасних бібліотек.

Розрахована на науковців, що працюють у сфері вивчення проблем розвитку інформаційного суспільства, на інформаційних працівників-практиків та широке коло зацікавлених у даній проблематиці читачів.

91.9: 85.9(4УКР)
І-25
Івченко, Л В. Українські нотні видання 1924-1930 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : (вокальна музика) : наук. кат. / Л. В. Івченко, І. Ф. Бобришева ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 340 с. : іл. – (З історії музичної спадщини України). – Бібліогр. : с. 333-335. – Покажч. : с. 283-331
.

 

Ретроспективний науковий каталог є продовженням серії нотних каталогів відділу формування музичного фонду НБУВ. У каталозі представлені бібліографічні описи , 863 нотних видань вокальної музики. Деякі описи супроводжуються ілюстраціями. Книга містить довідково-допоміжний апарат. Пропонована робота може стати основою зведеного каталогу українських нотних видань та створення національного репертуару нотних видань.

Видання призначене для дослідників української культури, мистецтвознавців, музикознавців, музикантів виконавців, педагогів, істориків, етнографів, фольклористів, бібліографів, бібліотекознавців, працівників музеїв, нотних видавництв.

78.36
Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікал. арх. та бібл. фондів. – Вип. 16 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол. : Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : [б. и.], 2012. – 548 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.

У збірнику репрезентовані студії з архівної та книжкової спадщини, що зберігається в найзначніших за обсягом і складом книго- та документосховищах України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Розраховано на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною та світовою історією.

78.3
Б 59

Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.) : дод. до зб. наук. праць "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 33 / наук. ред. Т. Гранчак. – К., 2012. – 184 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електронна версія – на www.nbuv.gov.ua

У збірнику зібрано матеріали учасників Міжнародної наукової конференції ”Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття” (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.), у яких висвітлюються актуальні питання участі бібліотек як сучасних інформаційно-комунікативних центрів у забезпеченні доступу до правової та соціально значущої інформації, зокрема участі бібліотечних структур у забезпеченні інформаційного супроводу державного управління в умовах поширення електронних технологій, удосконалення ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинника інтенсифікації їх комунікативної діяльності, ефективного використання бібліотечного інформаційного ресурсу політико-правового спрямування в сучасних соціальних комунікаціях, розширення спектра бібліотечних послуг, активного використання бібліотеками можливостей новітніх інтернет-технологій, у тому числі інформації та технологій соціальних мереж як нового чинника інформаційної діяльності.

Видання адресоване широкому колу працівників інформаційно-бібліотечної сфери, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівцям, які працюють у сфері соціальних комунікацій, структурної обробки та аналізу інформації, для потреб управлінських структур, наукових установ, громадських організацій.

72.4(4УКР)
Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 33 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. : О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 568 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Зб. засновано в 1998 р. – Електронна версія – на www.nbuv.gov.ua

До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання функціонування бібліотек як сучасних інформаційно-комунікативних центрів, розвитку діяльності бібліотечних структур, спрямованої на забезпечення інформаційного супроводу процесу суспільних трансформацій в Україні, зокрема вдосконалення ресурсно-технологічної бази бібліотек як чинника інтенсифікації їх комунікативної діяльності, розширення спектра бібліотечних послуг, відповідно до процесів соціокультурної трансформації українського суспільства, активного використання бібліотеками можливостей новітніх інтернет-технологій, у тому числі інформації та технологій соціальних мереж як нового чинника інформаційної діяльності.

Видання адресоване широкому працівників інформаційно-бібліотечної сфери, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівцям, які працюють у сфері соціальних комунікацій, структурної обробки та аналізу інформації для потреб управлінських структур, наукових установ, громадських організацій. 

91.9: 75.578(4УКР)
І-90

Історія футболу в Україні : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик ; відп. за вип. В. Д. Ракитянська. – Х. : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2012. – 272 с. – Імен. покажч. : с. 238-266. – Бібліогр. : с. 267.

Покажчик укладений з нагоди проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу. У покажчику містяться відомості про літературу, що висвітлює витоки та етапи розвитку футболу в Україні, основи техніки і тактики гри, організацію змагань різних рівнів.

Видання призначене викладачам і студентам інститутів фізичного виховання і спорту, футболістам, тренерам та аматорам футболу, а також керівникам і організаторам змагань різних рівнів, уболівальникам.

72.4(4УКР)
І-74

Інформаційна складова соціокультурної трансформації суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.] ; Нац. акад. наук України. – К. , 2012. – 256 с.

У монографії розглядається значення інформаційної складової соціокультурної трансформації українського суспільства. Аналізуються основні напрями розвитку інформаційної діяльності в політичній сфері, у забезпеченні суспільно значущою інформацією наукових установ у контексті інноваційного розвитку України, обґрунтовується зростаюча роль бібліотечної діяльності в інформатизації, в активізації міжнародних інформаційних обмінів.

Орієнтовна на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться даною проблематикою.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-10-16
18 жовтня о 17:00 в читальній залі відбудеться презентація персональної виставки картин вчителя англійської мови ЗОШ №3 Ольги Янович.
„ Я завжди любила і люблю квіти, вирощувати і компонувати їх в композиції у вазонах. Цю красу мені захотілося якось зафіксувати, але не просто зробити фотографію, а намалювати, передати красу кольору, гру світла і тіні. Більшість моїх робіт - це натюрморти, і частіше за все я пишу квіти. Мені по духу ближче всього реалізм і імпресіонізм. У своїх роботах я хочу передати момент або враження від моменту, яке у мене залишилося.”, - зазначає Ольга.

 

2019-10-16
Тобі цікаво, але соромишся запитати?!

Приходь 17 жовтня о 16:00 в ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка - ми поставимо всі незручні питання замість тебе!!!

ТАТУ-МАЙСТЕР, БАРИСТА, СТОМАТОЛОГ, ФОТОГРАФ, ПИСЬМЕННИК, БІБЛІОТЕКАР, ВЕДУЧИЙ поділяться з тобою цікавими історіями про свою роботу, відкриють деякі секрети та розкажуть, в чому "плюси" і "мінуси" цих професій!

 

2019-10-02

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2019 р.".

2019-09-27

Шановні користувачі! Нова віртуальна виставка "Трагедія Бабиного Яру" (до роковин трагедії).

2019-09-26

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-09-04

Шановні користувачі! До Міжнародного дня грамотності нова віртуальна виставка "Світ українського слова".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".