Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2013-11-29
К 83.3
С 91
 
Сучасні письменники Закарпаття : [довідник] / Закарпат. облас. орг. Нац. спілки письм. України, Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; упоряд. : П. М. Ходанич, Н. М. Панчук ; відп. за вип. : В. П. Густі, Л. З. Григаш. - Ужгород, 2013. - 20 с. 
 
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф.Потушняка разом із Закарпатською обласною організацією Національної спілки письменників України видали довідник «Сучасні письменники Закарпаття».
Тут вміщено короткі творчі біографії усіх 33 професійних літераторів краю, що є членами НСПУ.
79.3(4УКР)
І-24
Іващук, Л. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918-1934 рр.) : монографія / Леся Іващук ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 352 с. - Бібліогр.: с. 252-278.
 
Монографію присвячено архівознавчому та документознавчому дослідженню архівної спадщини музейних закладів при ВУАН, а саме: Кабінету-музею антропології та етнології ім. Ф.К. Вовка, Українського театрального музею, Музею українських діячів науки та мистецтва, Київської картинної галереї та Музею мистецтв при ВУАН. Хронологічні рамки – 1920-1930-ті роки. Здійснено історичну реконструкцію діяльності академічних музеїв за персонологічним, хронологічним, тематичним, адміністративно-територіальним принципами, обґрунтовано унікальність джерелознавчого значення архівної спадщини для наук гуманітарного профілю. Проведено аналіз та класифікацію архівних комплексів, біографічних та бібліографічних матеріалів музейних діячів А.З. Носова, Л.С. Шульгіної, М.Я. Рудинського, Є.Я. Рудинської, П.І. Руліна, С.О. Гілярова, М.О. Макаренка, І.І. Врони, М.Ф. Христового. Приділено увагу епістолярній спадщині Д.П. Гордєєва та П.І. Руліна.
Орієнтована на архівознавців та документознавців, студентів, широкий загал читачів, що зацікавлені даною проблемою.
92.5
З-72
Знаменні і пам’ятні дати Вінничини 2013 року : хронолог. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. облас. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. - Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2012. - 288 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Імен. покажч. : с. 281-284. 
 
У даному хронологічному довіднику вміщено довідково-бібліографічні матеріали до ювілейних дат Вінничини 2013 року.
 
Традиційне щорічне видання розраховане на різні категорії споживачів краєзнавчої інформації, які зацікавлені у вивченні та поширенні краєзнавчих знань.
 
91.1
Б 81
Бондар, Н. П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідж., попримірник. опис / Наталія Петрівна Бондар ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. - 312 с. : іл. - Покажч. : с. 277-294. - Бібліогр. : с. 296-308.
 
Пропонована робота є результатом дослідження та бібліографічного опрацювання примірників видань Івана Федорова та Петра Мстиславця, а також безвихідних анонімних видань із фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Робота складається із текстової частини, опису 10 видань у 44 примірниках та супроводжується додатковими розділами, серед яких іменний покажчик осіб та установ, що згадуються в описах, схема міграції примірників та ін.
Видання розраховане на фахівців різних гуманітарних галузей знань та широкий читацький загал, покликане сприяти подальшому введенню в науковий обіг давньої кириличної друкованої спадщини.
 
91.9: 76.12(4УКР)
Г 13
Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. О. А. Вакульчук [и др.] ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. - 664 с. - Покажч. : с. 544-645.
 
У каталозі «Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», що містить 6037 назв періодичних видань (частина 2 – 2999 назв), наводяться бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки, а також газети, що виходили в Криму, який увійшов до складу Української РСР у 1954 році.
Каталог буде корисним для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки, культури. Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.
 
76.11
Г 56
Гнатенко, Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ-ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог, кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження, палеографічний альбом / Людмила Анатоліївна Гнатенко ; редкол. Л. А. Дубровіна [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. , 2012. - 156 с. : іл. - Покажч. : с. 77-83. - Бібліогр. : с. 88-97.
 
У виданні представлено наукові археографічні описи та кодиколого-палеографічне й графіко-орфографічне дослідження 12-ти кириличних пам’яток писемності ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, здійснене з урахуванням сучасних досягнень археографії, палеографії, кодикології та кодикографії, а також досліджень давніх південно- та східнослов’янських графіко-орфографічних систем. Подано науково-довідковий апарат та палеографічний альбом, в якому вміщено 52 ілюстрації. Повністю публікуються тексти усіх найдавніших кириличних уривків, що зберігаються в Інституті рукопису.
Розраховано на археографів, істориків, літературознавців, мовознавців, мистецтвознавців, архівознавців, бібліотекознавців, на викладачів та студентів гуманітарних факультетів.
 
63.3(4РОС=УКР)
З-48
Зелений Клин (Український Далекий Схід) : енцикл. довід. / Наук. т-во україністів ім. Т. Г. Шевченка, Центр укр. культури А. Криля "Горлиця" ; уклад. В. А. Чорномаз. - Владивосток : Вид-во Далекосхід. федерал. ун-ту, 2011. - 288 с. : іл, портр., табл., фото. кол. - Бібліогр. : с. 286.
 
В Енциклопедичному довіднику представлено історію формування та сучасний стан українського населення Далекого Сходу Росії, відомого українцям під назвою "Зелений Клин", історією українського громадського та культурного життя на цьому терені, подано персоналії українських громадських та культурних діячів Зеленого Клину, науковців, що досліджували українське населення Далекого Сходу тощо.
 
78.34(4УКР)
Б 59
Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за 2 півріччя 2012 р. Вип. 85 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. О. М. Піхур ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К. : Нац. парлам. б-ка України, 2013. - 112 с. - Імен. покажч. : с. 89-100. - Абет. покажч. : с. 101-104.
 
Покажчик містить інформацію про друковані видання, що були видані державними, науковими, обласними та іншими бібліотеками, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості, а також навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, іншими організаціями та установами з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства і надійшли до Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, інших провідних бібліотек країни у ІI півріччі 2012 року. Подано також статті з періодичних видань та рецензії.
66.4(4УКР)
У-45
 
Україна: час вибору : версія для обговорення. - К. , 2013. - 40 с. 
 
ЄС і Митний союз: їх переваги і недоліки;
вибір України між ЄС і Митним союзом:
що думають українські громадяни;
ЄС і Митний союз у питаннях і відповідях.
 
72.4(4УКР)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 34 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. : О. С. Онищенко, Г. В. Боряк [та ін.]. - К., 2012. - 536 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 
До збірника наукових праць включено статті, і в яких досліджуються ресурси бібліотек і їх роль в організації знань та сиситемному наповненні вітчизняного інформаційного простору; розкриваються ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі.
Для працівників бібліотечно-інформаційної сфери, істориків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи.
 

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".