Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2014-11-10

К 63.3
Б 91
Буришин, Ф. І. Студений - Хуст у моїй долі : штрихи історії та сьогодення села Студений, родоводу Буришинів і власних стежок-доріг автора / Федір Іванович Буришин. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2014. – 584 с. : іл.

Подиву гідні заглиблення хустського лікаря-травматолога, громадського і політичного діяча краю, уродженця Нижнього Студеного – віддаленого гірського закарпатського села під Головним вододільним хребтом Українських Карпат – Федора Івановича Буришина в історію сьогодення свого родоводу, як і його щоденні труди і дня не лише на ниві охорони здоров’я, а і в українському державотворенні останніх десятиліть. Саме про це йдеться на сторінках його книги.

К 28.5
К 63
Комендар, В. І. Подорожі близькі та далекі  / В. І. Комендар ; світлини: Василь Іванович Комендар, С.  Мельник, І. Черниш. – Ужгород : Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2014. – 144 с. : кол.іл.

У книзі розповідається про подорожі автора, доктора біологічних наук професора Ужгородського Національного університету В. І. Комендара, у різні зони Євразії, де автор проходив літні практики зі студентами або бував під час проведення наукових конференцій. Цікавими є дані про рослинний покрив в таких географічних широтах, як: тайга, лісотундра, тундра (Кольський півострів), Заполяр’я, узбережжя Білого моря, Кандалакшський заповідник, Гірсько-Алтайський край, Кавказ, Урал, Альпи тощо. У нарисах, також, подаються відомості про сучасний стан природних багатств Карпат, заходи по їх раціональному використанню та охороні.

К 84
К 93
Курта, О. Детективні історії  / Омелян Курта. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 344 с. : іл.

У даному виданні Омелян Курта використовує достовірні історії нашого краю невідомого автора  у воєнний та післявоєнний період.

 

К 84
Л 50
Лесович, Р. Дороги  / Регина Лесович. – Ужгород : 2013 –    
 Кн. 3 : На перекрестке дорог жизни. – 2014. – 132 с.

У книзі третій Регіни Лесович йдеться про час, коли її родина остаточно переїхала в Ужгород, яке співпало із змінами у політиці в 1964 року, що призвело до деградації в суспільстві і до "застою" в економіці та соціальній сфері за період вісімнадцятирічного правління Леоніда Брежнєва.

К 84
Л 50
Лесович, Р. Дороги  / Регина Лесович. - Ужгород : 2013 –    
 Кн. 4 : У каждого свой путь, своя дорога жизни / Р. Лесович. – 2014. – 136 с.

У книзі четвертій Регіни Лесович продовжено розповідь про життя родини автора в Ужгороді за період 1985-1995 років.

63.3(4УКР)
М 13
Мазурок, О. С. Міста Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття у другій половині ХІХ - на початку ХХ століть (1848-1918 рр.) : етносоц. та економ. аспекти : монографія : у 2 т. / Олег Сергійович Мазурок ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Іст. ф-т, Каф. нової і новітньої історії та історіогр. – Ужгород : Карпатська вежа, 2012 –    
 Т. 1 : Етносоціальний розвиток міст / О. С. Мазурок. – 688 с. : табл., портр.

У пропонованому читачам першому томі книги вперше не тільки у вітчизняній, але й у зарубіжній історіографії комплексно досліджуються етносоціальні та економічні аспекти розвитку міст Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття у другій половині ХІХ на початку ХХ століть. У ньому, зокрема, розглядаються питання про типологію міських поселень, політико-адміністративний устрій міст, їх планування та забудову, стан міського господарства; відстежуються демографічні процеси в усіх 132 містах і містечках регіону за 1869-1910 рр.; розкриваються чинники, які впливали на процеси урбанізації території; подаються статистичні відомості не тільки про етнічну структуру міського населення на основі даних про конфесійну належність і розмовну мову, але й про специфіку етнічної структури міського населення в різних регіонах західноукраїнських земель; досліджується господарська структура та структура зайнятості містян; наводяться докладні дані про абсолютну і відносну кількість представників різних класів і соціальних груп міського населення, зайнятих у різних галузях і сферах господарства; відзначається етносоціальна структура городян.

К 63.3
М 13
Мазурок, О. Орест Сабов та його книга про угорських русинів : [монографія] / Олег  Мазурок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Іст. ф-т, Каф. нової і новітньої історії та історіогр. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2011. – 482 с.

У пропонованій читачам публікації йдеться про уродженця села Драгово, що на Хустині, Ореста Сабова (1867-194?), русинофіла про угорської орієнтації, людину непростої долі, який майже 100 років тому видав книгу про Угорських русинів і про яку, без перебільшення, мало хто знає. Постать О. Сабова як громадсько-політичного діяча Закарпаття дуже часто згадується до 1939 р., після чого про нього майже нічого невідомо, навіть рік його смерті. На основі документів і матеріалів Автор книги пропонує читачам свою версію життя і діяльносі О. Сабова після 1939 року.
Оскільки книга О. Сабова базується на працях Ю. Жатковича, Т. Легоцького, А. Годинки та І. Семана, у публікації подані біографії цих вчених, а також рецензія головного редактора журналу "Підкарпатська Русь" П. Яцка на книгу О. Сабова (1926) і реферат книги О. Сабова українською мовою. У "Додатку" – текст книги О. Сабова "A Magyar oroszokról (ruthének)", яка вперше після 1913 року перевидається репринтним способом. Примірник цієї книги зберігався у бібліотеці університету м. Торонто (Канада), куди вона потрапила ще у 1917 році.

К 66.3
П 30
Петрецький, В. В. Історичні особливості становлення політичної еліти Закарпаття (перша чверть ХХ століття) / Віктор Васильович Петрецький ; Наук.-дослід. ін-т політ. регіоналістики, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2014. – 60 с.

У праці досліджується процес становлення та формування політичної еліти Закарпаття у першій чверті ХХ століття. Однією із важливих проблем краю була відсутність власної політичної еліти і харизматичних лідерів. З часом її роль взяла на себе інтелігенція. Акцентується увага на тому, що суспільно-політичний рух у Закарпатті не був однорідним. У ньому формувались течії та напрями, що відбивали інтереси та ідеологію різних суспільно-політичних груп.

К 63.3
Т 89
Туряниця, Ю. В. Любов наша-Медведівці : іст.-етногр. нарис / Юрій Васильович Туряниця, С. В. Туряниця ; Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2014. – 368 с. : іл.

Слово "історія" у перекладі з грецької – опис подій минулого. Саме тому автори, уродженці Медведівців, прагнули якомога сумлінніше підійти до висвітлення подій минулого рідного села та його мешканців, використавши при цьому всі доступні їм архівні документи, власні спогади та спогади односельчан. Усвідомлюючи ту гірку істину, що пам’ять поколінь з плином 50-70 років майже стирається, вони й пропонують як фіксацію відомих їм і нинішнім поколінням медведівчан історичних перепетій, сільських звичаїв та обрядів, конкретних постатей сельчан, соціально-економічного та духовного життя села цю свою книгу. У ній бринить непідкупна синівська любов до кожної билинки і камінчика, кринички і потічка, старших від себе людей і своїх ровесників, молоді, що своїми здобутками славить село на обширах світу й мирно трудиться в селі, дбаючи про його прийдешність.

К 63.3
Ф 32
Федака, С. Д. Населені пункти і райони Закарпаття : іст.-геогр. довід. / Сергій Дмитрович Федака ; Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Ліра, 2014. – 264 с.

Історично-географічний довідник подає стислу інформацію про усі 607 сучасні населенні пункти Закарпаття, а також про усі 13 адміністративних районів області. Відзначено адміністративно-територіально належність кожного населеного пункту, подано його географічні характеристики, археологічну передісторію, час заснування або першої письмової згадки, перебіг історичних подій, обліковано архітектурні та інші культурні пам’ятки, окреслено сучасний стан справ. До багатьох статей подано наявну літературу.

 

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".