Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2014-12-12
78.36
Н 34
Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2014. – 212 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 182-208.
 
Розроблено системотехнічні засади формування та використання наукової електронної періодики України, що базуються на конвергенції науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних технологій. Узагальнено емпіричні рангові закономірності в бібліотечній справі, лінгвістиці та наукознавстві для їх математичного опису у формі одного закону. Обґрунтовано доцільність поєднання якісних і кількісних методів оцінювання результатів дослідницької діяльності вчених і наукових установ шляхом експертного аналізу матеріалів, одержаних під час формалізованого бібліометричного дослідження. Здійснено розмежування сфер раціонального використання міжнародних бібліометричних систем для поточного моніторингу вітчизняної науки та комплексних наукометричних досліджень.
Видання орієнтоване на науковців і практиків у сфері наукових комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які цікавляться означеною проблематикою.
 
72.3(4УКР)6
С 79
Степченко, Ольга Петрівна. Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. П. Степченко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. , 2014. – 464 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 443-461.
 
Запропоноване видання вперше реконструює всю архівну спадщину видатного громадського, політичного та культурного діяча України П. Я. Стебницького, що зберігається в фондах ІР НБУВ. Залучені до каталогу документи особового фонду П. Я. Стебницького, а також ті, що розпорошені по різних архівах Інституту, є ґрунтовною джерельною базою для вивчення постаті цього визначного українця та його багатогранної діяльності. Людини, яка віддала багато сил для набуття Україною державності, була палким пропагандистом українського слова на теренах Російської імперії, створивши в Санкт-Петербурзі “Благодійне товариство видання загальнокорисних і дешевих книг”, стала одним із фундаторів Національної академії наук та Національної (Всенародної) бібліотеки України, заклавши основи створення та функціонування провідного відділу НБУ – відділу “Україніка”.
Наукове видання є наразі актуальним для всіх, хто займається вивченням історії українського національного руху і розраховане на широке коло дослідників, зокрема на істориків, політологів, культурологів, архівістів. Видання має ґрунтовний іменний покажчик, що полегшує роботу дослідників з великим документальним масивом.
 

78.5
Ч-92
Чуприна, Леонід Андрійович. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. А. Чуприна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2014. – 208 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 150-177.
 
У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі Інформаційно-аналітичних структур бібліотек, її роль у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів. Проаналізовано наукові уявлення про сутність і специфіку оперативної інтернет-інформації. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання оперативної інтернет-інформації в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-аналітичної діяльності, бібліотечно-інформаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які зацікавлені цією проблемою.
 
78.3
Г 77
Гранчак, Тетяна. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : [монографія] / Т. Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2014. – 184 с. : рис. – Бібліогр.: с. 157-182.
 
У монографії висвітлено участь бібліотек і їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у забезпеченні інформаційного супроводу процесів управління суспільним розвитком, проаналізовано досвід функціонування бібліотечних структур у системі політико-комунікаційних взаємодій у різних соціально-економічних і суспільно-політичних умовах, обґрунтовано можливості бібліотек у забезпеченні інформаційного підґрунтя прийняття управлінських рішень, розкрито специфіку їх функціонування як інформаційної бази, каналу та суб'єкта політичної комунікації.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які цікавляться цією проблемою.
 
91.9 : 85.156(4УКР)
Г 17
Галькевич, Тетяна Анатоліївна. Український друкований плакат 1850-1964 років з фондів Національної бібліотеки України Імені В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. Вип. 1 / Т. А. Галькевич, О. М. Донець ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2014. – 424 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 311-365. – Бібліогр.: с. 367-372.
 
Каталог презентує понад 3800 назв українського друкованого плаката XX ст. Розкрито тематику та окреслено особливості розвитку цього виду мистецтва, його художньо-образної системи в умовах тогочасного соціокультурного простору.
Для бібліотечних працівників, фахівців з мистецтвознавства, істориків, соціологів, усіх, хто цікавиться даною проблематикою.
 

63.3(4УКР)
Е 64
Енциклопедія історії України : у 10 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; ред. рада В. М. Литвин [та ін.] ; редкол. В. А. Смолій [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2003 – 2013.
Т. 10 : Т-Я / Н. С. Абашина, В. Г. Абліцов [та ін.]. – 2013. – 784 с. : іл, карти, портр.
 
Енциклопедію видає Інститут історії України Національної академії наук України (Київ). До роботи над енциклопедією долучені Інститут археології Національної академії наук України (Київ) та Інститут українознавства імені І. Крип'якевича Національної академії наук України (Львів), а також багато вчених різних міст України, запрошених до роботи над енциклопедією; є автори з Польщі, Росії, Литви, Канади. Загальна кількість авторів згідно списку робочої групи складає 864 вчені, але це неповні данні, орієнтовно число їх доходить близько тисячі. В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною (при цьому цей зв'язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії. Ілюстративний матеріал до енциклопедії заслуговує окремої уваги. Ретельно підібраний, він нерідко додає нові відомості для уважного читача.
 
91.9: 83.3(4РОС)
У-45
Украинская Ахматовиана (1992-2001) : библиогр. указ. / сост. П. Поберезкина. – Toronto : Department of Slavic Languages and Literatures, 2013. – 144 с. – Имен. указ. : с. 127-141.
 
В справочнике собрана без малого тысяча позиций обо всём, что издано в Украине ахматовского, и об А. Ахматовой в смутные для культуры и науки годы, то, что могло затеряться. Достичь такого объёма составителю удалось благодаря изучению библиографических материалов, сплошному просмотру филологической периодики, работе с картотеками научных библиотек Киева, Одессы, Харькова, а также Симферополя, Евпатории, Ялты, и, конечно, помощи коллег. Вышедшая накануне 125-летия со дня рождения поэта «Украинская Ахматовиана» окажет бесценную помощь литературоведам, работающим над проблемами биографии и творчества Анны Ахматовой, изучающим поэзию Серебряного века и связанные с нею темы. Вместе с тем тираж библиографического указателя настолько мизерный, что заранее можно предвидеть, как он станет библиографической редкостью.
 

65.9(4УКР)8
Н 35
Національний Конвент України щодо ЄС : рек. робочих груп 2013 / Нац. ін-т стратег. дослідж., Дослідн. центр Слов. асоц. зовн. політики, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД), Слов. агентство міжнар. розвитку та співробітництва (Slovak Aid) ; за заг. ред.: В. С. Лупацій, Ю. А. Тищенко. – К. : Агентство "Україна", 2013. – 100 с. : табл., фот. кольор.
 
Видання містить комплексні рекомендації щодо реалізації Порядку денного асоціації України та ЄС, регіонального розвитку і європейської інтеграції, економіки, юстиції. Рекомендації підготовлено робочими групами Національного Конвенту України щодо ЄС для представників органів законодавчої та виконавчої влади України, котрі відповідають за підготовку Угоди про політичну асоціацію України та ЄС. 
Видання буде корисним для представників органів державної влади, широкого кола осіб, які цікавляться питаннями євроінтеграції, політичними та економічними аспектами зовнішньо- та внутрішньополітичного розвитку України. 
Публікацію підготовлено за підтримки Словацького агентства міжнародного розвитку (Slovak Aid).
 

66.4(4УКР)6
П 60
Порядок денний асоціації Україна – ЄС як частина підготовки Угоди про асоціацію : результати громад. моніторингу у 2010-2011 рр. ; Agenda of the EU – Ukraine Association as a part of Association Agreement preparation : 2010-2011 Civil Monitoring results / за заг. ред. Ю.Тищенко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД), Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Центр політ.-прав. реформ ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД), Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Центр політ.-прав. реформ. – К. : Агенство "Україна", 2012. – 108, 104 с. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
Видання містить результати незалежного громадського моніторингу виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС, якій відбувався упродовж 2010-2011 років у рамках коаліційного проекту "Порядок денний асоціації (ПДА) між Україною і ЄС: експертний погляд". Проект здійснювався у співпраці з Громадською експертною радою при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. У публікації проаналізовано динаміку реалізації пріоритетів ПДА у сфері політичного діалогу, економічних, соціальних та екологічних питань.
Видання буде корисним для представників органів державної влади, широкого кола осіб, які цікавляться євроінтеграцією, політичними та економічними аспектами зовнішньо та внутрішньополітичного розвитку України.
 
91.9: 83.3(4УКР)5
Ш 37
Тарас Шевченко і Україна : рек. бібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 1 : "Земля, яку сходив Тарас...": Україна в житті і творчості Т. Шевченка / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. : О. І. Білик, О. О. Галганова ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2014 –  – 216 с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 196-206. – Геогр. покажч.: с. 206-214. – До 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка
 
Рекомендований бібліографічний покажчик розкриває теми: Україна в житті і творчості Т. Г. Шевченка та увічнення пам’яті Кобзаря.
Перша частина містить огляд творчої спадщини Т. Шевченка, інформацію про літературу, в якій відображено дитячі та юнацькі роки поета; три подорожі митця в Україну; його останні дні та години життя, поховання та перепоховання.
Покажчик орієнтовано на широке коло читачів. Він стане у пригоді бібліотечним працівникам, освітянам, вихователям для організації соціокультурної діяльності, працівникам засобів масової інформації.
 
 

91.9: 83.3(4УКР)5
Ш 37
Тарас Шевченко і Україна : рек. бібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 2 : "І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій...": увічнення пам’яті Кобзаря на українській землі / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України; уклад.: О. І. Білик, О. О. Галганова ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2014. – 2014. – 176 с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 153-166. – Геогр. покажч.: с. 167-173. – До 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка
 
Рекомендований бібліографічний покажчик розкриває теми: Україна в житті і творчості Т. Г. Шевченка та увічнення пам’яті Кобзаря.
Друга частина присвячена увічненню Кобзаря на українській землі, в літературній та мистецькій Шевченкіані.
Покажчик орієнтовано на широке коло читачів. Він стане у пригоді бібліотечним працівникам, освітянам, вихователям для організації соціокультурної діяльності, працівникам засобів масової інформації.
 
91.9: 74.03(4УКР)
П 47
Позашкільна освіта України (2007-2011рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога, І. М. Щочкіна [та ін.]. – К. : [б. и.], 2012. – 138 с. – Імен. покажч.: с. 131-136. – До 20-річчя НАПН України
 
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений розвитку системи позашкільної освіти в Україні впродовж 2007–2011 рр. і має за мету якомога повніше відобразити зміст позашкільної освіти, сприяти активізації впровадження інновацій у педагогічний процес та прогресивних підходів щодо методів і засобів навчання й виховання особистості в сучасних позашкільних навчальних закладах. 
Покажчик адресовано науково-педагогічним і педагогічним працівникам, керівникам та педагогам позашкільних навчальних закладів різних профілів і типів, організаторам позакласної виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, бібліотечним працівникам – усім, кого цікавлять психолого-педагогічні та дидактичні засади навчання та виховання дітей.
 
 

 
66.4(4УКР)6
Є 24
Європейський Союз – Україна. – К. : Представництво ЄС в Україні, 2012. – 19 с. : кольор. іл.
 
Дана брошура може стати незамінним джерелом інформації для тих, хто бажає дізнатися про усі вектори співпраці між ЄС та Україною, отримати доступ до основних фактів, дат, цифр у формі графіків та та таблиць.
 
81.411.1
С 79
Степаненко, Микола Іванович. Мовознавча Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2014. – 568 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Предм.-імен. абет. покажч.: с. 558-566. 
 
До енциклопедичного видання увійшли об’єднані в тематичні групи статті, які висвітлюють найважливіші моменти історії розвитку української мови, лінгвістичного думки на Полтавщині.
Для мовознавців, учителів-словесників, студентів-філологів, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться історією української мови, проблемами мовознавства, хто шанує українську культуру й намагається примножувати її здобутки.
 
91.9: 81
П 84
Професор Микола Степаненко : біобібліогр. покажч. : до 55-ліття від дня народж. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; упоряд. : В. В. Орєхова, І. М. Лесунова. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – 326 с. : іл., портр. – (Науковці університету). – Імен. покажч.: с. 312-324.
 
У виданні вміщено інформацію про життєвий шлях і наукову діяльність доктора філологічних наук, професора М. І. Степаненка, подано хронологічний та алфавітний покажчики його друкованих праць, зібрано відомості про рецензування книг ученого. 
Для науковців, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться розвитком філологічної науки в Україні.
83.3(4УКР)6
С 79
Степаненко, Микола Іванович. Сучасні письменники Полтавщини : довідник / М. І. Степаненко. – Полтава : Вид. Шевченко Р. В., 2014. – 90 с. : іл.
 
У довіднику викладено коротку історію створення Полтавської обласної організації Національної спілки письменників, уміщено відомості про сучасних поетів, прозаїків, драматургів, публіцистів, критиків, літературознавців, які своїм життєвим і творчим шляхом пов’язані з Полтавщиною. 
Для вчителів-словесників, студентів гуманітарних факультетів, учнів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться літературно-мистецькими традиціями Полтавщини.
 

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".