Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2015-02-26

30.3

М 34

Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) [Текст] : підручник / К. К. Пушкарьова [и др.] ; за ред. К. К. Пушкарьова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Ліра-К, 2012. - 600 с. : іл.

 У підручнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто втілення будівельних матеріалів в архітектурні рішення минулого, а також вплив матеріалів та нових технологій на архітектуру майбутнього. Наведено основні види будівельних матеріалів і виробів, їх склад, структуру, властивості, особливості отримання та застосування в екстер'єрі та інтер'єрі будівель і споруд. Особлива увага приділена будівельним матеріалам різного функціонального призначення - конструкціям, теплоізоляційним, покрівельним та гідроізоляційним, оздоблювальним, акустичним, а також матеріалам для проведення ремонтних і реставраційних робіт з урахуванням їх переваг та недоліків.

31.29

Р 83

Рудницький, Вальдемар Генрихович. 

Внутрішньозаводське електропостачання [Текст] : курсове проектування : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Г. Рудницький. - Суми : Унів. кн., 2014. - 152 с. : іл, табл. 

 У посібнику наведені варіанти завдань та вихідних даних, зміст, структура, вимоги до оформлення, загальні вказівки до виконання розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини курсової роботи, в якій розробляється система внутрішньозаводського електропостачання промислового підприємства при напрузі 6-10кВ.

Для кожного з розділів курсової роботи наводяться необхідні теоретичні відомості, приклади виконання розрахунків, необхідні таблиці, контрольні запитання та довідкові матеріали.

32.97

К 56

Ковалюк, Тетяна Володимирівна. 

Алгоритмізація та програмування [Текст] : [підруч. для студентів вищ. навч. закл., що навчаються за напрямами "Комп’ютерні науки", "Комп’ютерна інженерія", "Програмна інженерія"] / Т. В. Ковалюк ; за заг. ред. В. В. Пасічник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 400 с. : рис. - (Комп’ютинґ). - Бібліогр.: с. 394-395. 

У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. У підручнику розв'язана велика кількість різноманітних задач з обработки масивів, рядків, структур, файлів і списків. Велика увага приділяється важливим алгоритмам матричної та векторної алгебри, обробці динамічних структур даних і обчисленням на графах. Подані програмні реалізації типових класичних алгоритмів сортування та пошуку. Усі коди супроводжуються детальними коментарями, описом алгоритмів та застосуваної техніки програмування. Окримий розділ книги присвячено теоретичним засадам структурного програмування. Як робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С++.

32.97

Л 64

Литвин, Василь Володимирович. 

Аналіз даних та знань [Текст] : навч. посіб. / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Нікольський ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 280 с. : рис., табл. - (Комп’ютинґ). - Бібліогр.: с. 269-275.

Викладено основні методи аналізу даних та знань, особливу увагу звернуто на багатовимірний та інтелектуальний аналіз даних. Висвітлено особливості технологій Data Mining, їх теоретичні та прикладні аспекти. Розглянуто моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. Детально описано побудову онтології, які використовуються під час аналазу даних та знань.

Аналіз даних - це розділ метематики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.Аналіз даних можна вважати прикладним розділом метематичної статистики, проте потрібно підкреслити, що аналіз даних охоплює обробку як кількісних, так і якісних даних . При чому, обовязково використовуються імовірності моделі при описі об'єктів, явищ та процесів що досліджуються.

32.97

Ш 32

Шаховська, Наталія Богданівна. 

Алгоритми і структури даних [Текст] : посібник / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; за заг. ред. В. В. Пасічник ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 216 с.

У посібнику розглядаються статистичні й динамічні структу даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування. Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її вибирання.Проаналізовано поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів та задач.

 

34.44

М 18

Малащенко, Володимир Олександрович. 

Деталі машин [Текст] : конспект лекцій : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. О. Малащенко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2015. - 192 с. 

Конспект лекцій в короткій формі знайомить студентів з основами дисципліни "Деталі машин" : її задачами, змістом, методикою проектування машин, поняттями, визначеннями, стандартами, конструкціями деталей, правилами інженерних розрахунків та конструювання механічних засобів. 

Сучасне суспільство відрізняється від первісного використанням різноманітних машин. Застосування предметів, що підсилюють можливості рук, і особливо освоєння додаткових джерел енергії не тільки дозволило людству вижити, але й забезпечило в подальшому перемогунад переважаючими силими природи. 

35.11

В 81

Врагов, Анатолій Петрович. 

Масообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. П. Врагов. - Суми : Унів. кн., 2014. - 288 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 265-267. - Предм. покажч.: с. 283-287. 

Висвітлені конструкції, будова, принцип роботи та основи технологічних розрахунків масообмінного обладнання. Розглянуті масообмінні апарати, агрегатита установки, що використовують у промисловості для розділення газових сумішей і складних речовин, вилучення, очищення й отримання чистих газів, для кристалізації та сушіння диспресійних продуктів.

Процеси тепло- і масообміну відіграють винятково важливу роль у природі і широко застосовують у різних галузях промислових технологій. Практично немає такої галузі промислового виробництва, де б тією чи іншою мірою не використовувалися процеси та обладнання для перенесення тепла та фізичної маси речовин у виробництві різноманітної продукції. Будівельна, газонафтопереробна, гірничо-хімічна, енергетична, машинобудівна, металургійна, нафтохімічна, харчова, хімічна та багато інших галузей промисловості при виробництві багатьох видів промислової продукції, мінеральних добрив, товарів різного призначення широко використовують тепло- масообмінні процеси і тепломасообмінне обладнання.

 

40.6

С 24

Світличний, Олександр Олексійович. 

Основи ерозієзнавства [Текст] : підручник / О. О. Світличний, С. Г. Чорний. - Суми : Унів. кн., 2014. - 268 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 248-262. 

У підручнику представлені основні розділи ерозієзнавства - наукової дисципліни, що розглядає водну ерозію грунтів як процес, її наслідки для навколишнього середовища та господарської діяльності, а також засоби запобігання. Розглянуті методологія ерозієзнавства, аналіз чинників водної ерозії, методи оцінки ерозійної небезпеки схилових земель і оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель із застосуванням як традиційних, так і сучасних героінформаційних (ГІС) технологій.

41.4

А 28

Адаптивні системи землеробства [Текст] : підручник / В. П. Гудзь, І. А. Шувар [та ін.] ; за ред. В. П. Гудзь. - К. : Центр учб. літ., 2014. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с. 331-332.

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматичних та грунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на грунт в зв'язку з особливостями біології та агротехніки. Розкрито особливості формування адаптивних систем землеробства: перспектива енергоощадного обробітку грунту, застосування добрив, режим органічних речовин та регулювання біогенності грунтів, оптимізація захисту рослин, меліорація в системі землеробства, сформульовано принципи формування технологій вирощювання культур, вимоги до технічних засобів та відповідність систем землеробства для природно кліматичних зон України.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".