Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2015-03-13

30.3

А 94

Афтанділянц, Євгеній Григорович. 

Матеріалознавство [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. освіти України / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. - Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2013. - 612 с. : рис., табл. 

Розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану подвійних систем, процеси формування структури металів, сталей, чавунів, чорних і кольорових сплавів, теоретичні основи легування і технології об'ємної та поверхневої термічної обробки матеріалів.  Наведено класифікацію, властивості, маркування, призначення найбільш поширених іноземних матеріалів та надано інформацію щодо відповідності української, європейської, американської та японської систем позначення матеріалів. 

 Представлено корозійностійкі, жаростійкі, жароміцні сталі та сплави з високим електроопором і низьким коефіцієнтом лінійного розширення, високоміцні, зносостійкі, магнітні сталі та сплави, композиційні, біметалеві та аморфні матеріали, а також матеріали з пам'яттю форми.  Наведено основни комп'ютерного матеріалознавства та вивчення структури металів і сплавів за допомогою комп'ютера.

 

31.5

С 75

Срібнюк, Степан Михайлович. 

Насоси і насосні установки. Розрахунки, застосування та випробування [Текст] : навч. посіб. / С. М. Срібнюк. - К. : Центр учбової л-ри, 2012. - 320 с. : рис., табл.

У навчальному посібнику викладено відомості про функціональні ознаки насосів і насосних установок. Насосна установка - це основний вузол насосної станції, який забезпечує перекачування крапельної рідини. Все, що необхідно для розрахунку основних робочих пераметрів, вибору насосного обладнання, трубопроводів та запірно-регулюючої арматури, викладено за принципами науковості й доступності.

Навчитися самостійно розробляти реальні насосні установки допоможуть наведені численні приклади розрахунку, аналізи сумісної роботи насосів при подаванні рідини на трубопровід та рекомендації до вибору й експлуатації насосів. Описані водопідіймачі різних типів, конструкції насосів, що застосовуються в системах водопостачання і водовідведення показані принципи їх дії та наведені основні технічні характеристики. Наведені відомості про нові технічні конструкції деяких насосів, особливо тих, які працюють з використанням привода на нетрадиційних джерелах енергії.

32.97

К 63

Комп’ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. для техн. спец. вищ. навч. закл. Кн. 2 / А. Г. Микитишин [и др.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 328 с. : іл, табл. - (Комп’ютинґ). - Бібліогр.: с. 325-327.

Маршрутизатори виконують дві основні функції: вибір шляху та комутацію. Функцію вибору оптимального шляху передавання пакету в маршрутизаторі забезпечують таблиці маршрутизації, які можуть формуватися вручну або за допомогою протоколів маршрутизаторів. 

Інформаційні технології використовують комп'ютерні та програмні засоби для реалізації процесів відбору, реєстрації, подання, збереження, опрацювання, захисту та передавання інформації - інформаційного ресурсу у формі даних та знань - з метою створення інформаційних продуктів.

32.886

Р 65

Розорінов, Г. М. 

Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв’язку [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Радіотехніка" та "Електроніка" / Г. М. Розорінов, Д. О. Соловйов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - К. : Ліра-К, 2007. - 198 с. : іл, табл. 

Розглянуто найбільш поширені і нові методи передавання сигналів через волоконно-оптичні лінії зв'язку. Особливу увагу приділено питанням підвішування оптичних кабелів з урахуванням міжнародних стандартів, рекомендації та практичних розробок авторів. Описані особливості фізичних процесів, що відбуваються в оптичному кабелі при впливі на нього кліматичних та  механічних навантажень. Проведено аналіз основних оптичних та електричних параметрів оптичних кабелів для підвішування на опорах ліній зв'язку, ліній електропередачі та на опорах контактної мережі залізниці.

32.97

Ч-49

Чернега, Віктор. 

Безпровідні локальні комп’ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Чернега, Б. Платтнер. - К. : Кондор, 2013. - 238 с. : рис., табл. 

У практичній діяльності з упровадження комп'ютерних мереж зустрічаються ситуації, в яких принципово неможлива прокладка кабелю. Це, як правило, старовинні будівлі, або дуже дорогі інтер'єри, де вартість прокладки кабельної мережі непомірновисока, або важлива швидкість установки і запуску мережі. У такій ситуації проблема вирішується шляхом розгортання безпровідної локальної комп'ютерної мережі WLAN.

Безпровідні рішення широко застосовуються також у корпоративних комп'ютерних мережах для об'єднання віддалених локальних мереж у разі відсутності між ними кабельних або волоконно-оптичних каналів, або необхідності їх резервування.

У зв'язку з цим курс "Безпровідні локальні комп'ютерні мережі" є одною з найважливіших профілюючих дисциплін в процесі підготовки бакалаврів за напрямком  "Телекомунікаційні системи".

36

М 59

Мікробіологія та фізіологія харчування [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. освіти I-IV рівнів акредитації / В. Д. Малигіна [и др.]. - Вид. 2-е, стер. - К. : Кондор, 2014. - 242 с. : рис., табл.

Програмою дисципліни "Мікробіологія та фізіологія харчування" передбачено вивчення морфології та фізіології мікроорганізмів, закономірностей їх існування та впливу мікроорганізмів на навколишнє середовище і життя людини. 

Мікробіологія - наука про надзвичайно велику групу мікроскопічного малих живих організмів. Вона вивчає особливості їх форм, будови, закономірності існування, а також зміни, які вони викликають у природі, організмах людини, тварини чи рослини, у харчових продуктах, промислових матеріалах тощо.

На розвиток мікробіології значно впливає загальний прогрес науки і техніки, рівень розвитку промисловості і потриби людства.

36

М 54

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів [Текст] : навч. посіб. / О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. М. Касілова [та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Крайнюк. - 3-тє вид., стер. . - Суми : Унів. кн., 2014. - 300 с. : табл.

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з методами оцінки якості продукції тваринного походження та рослинних жирів, що застосовуються в процесі її контролю.

Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчування продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю. 

На сучасному етапі як один із критеріїв оцінки якості тієї чи іншої технології слід розглянути наявність розроблених методів контролю якості продукції, що виробляється за цією технологією.

36

П 31

Пешук, Людмила Василівна. 

Біохімія та технологія оліє-жирової сировини [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко. - К. : Центр учб. літ., 2011. - 296 с. : рис., табл.

В посібнику наведено біохімічний склад сучасних сортів та гібридів насіння основних олійних культур, нетрадиційноїолійної сировини, тваринних жирів, деякі морфологічні особливості олійних культур. Посібник містить також характеристику життєвого циклу олійного насіння, технологічних властивостей насіння олійних культур, особливості технології підготовки насіння до зберігання та промислової переробки. Наведено також вимоги сучасних стандартів до якості насіння олійних культур.

Рослинні олії тваринні жири мають широке використання в народному господарстві. Рослинні олії вживають безпосередньо в їжу, використовують у хлібопекарному, кондитирському виробництві. Рослинні олії натуральні та модифіковані є основою для виробництва маргарина та майонезів.

38.3

П 21

Пахаренко, Валерій Олександрович. 

Пластмаси в будівництві [Текст] : підручник / В. О. Пахаренко, В. В. Пахаренко, Р. А. Яковлєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Вид. 3-те, переробл. та допов. - К. : Ліра-К, 2012. - 352 с. : іл, табл. 

У даному посібнику систематизовано дані з переробки, одержання й застосування полімерних будівельних метеріалів, отримані авторами, а також вітчизняними й зарубіжними дослідниками. У посібнику наведено дані про класифікацію, властивості полірних будівельних матеріалів залежно від їх призначення і сфер застосування. Наведено різні види обладнання і технологічні схеми установок, агрегатів і ліній для одержання полімерних будівельних виробів. Показано зв'язок між параметрами переробки та технологічними й експлуатаційними властивослями отриманих полімерних матеріалів, а також наведено застосування та кріплення полімерних виробів будівельного призначення. Розглянуто питання безпеки та охорони навколишнього середовища при отриманні й застосуванні пластмас у будівництві, пожежної небезпеки цих метеріалів.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-10-16
18 жовтня о 17:00 в читальній залі відбудеться презентація персональної виставки картин вчителя англійської мови ЗОШ №3 Ольги Янович.
„ Я завжди любила і люблю квіти, вирощувати і компонувати їх в композиції у вазонах. Цю красу мені захотілося якось зафіксувати, але не просто зробити фотографію, а намалювати, передати красу кольору, гру світла і тіні. Більшість моїх робіт - це натюрморти, і частіше за все я пишу квіти. Мені по духу ближче всього реалізм і імпресіонізм. У своїх роботах я хочу передати момент або враження від моменту, яке у мене залишилося.”, - зазначає Ольга.

 

2019-10-16
Тобі цікаво, але соромишся запитати?!

Приходь 17 жовтня о 16:00 в ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка - ми поставимо всі незручні питання замість тебе!!!

ТАТУ-МАЙСТЕР, БАРИСТА, СТОМАТОЛОГ, ФОТОГРАФ, ПИСЬМЕННИК, БІБЛІОТЕКАР, ВЕДУЧИЙ поділяться з тобою цікавими історіями про свою роботу, відкриють деякі секрети та розкажуть, в чому "плюси" і "мінуси" цих професій!

 

2019-10-02

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2019 р.".

2019-09-27

Шановні користувачі! Нова віртуальна виставка "Трагедія Бабиного Яру" (до роковин трагедії).

2019-09-26

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-09-04

Шановні користувачі! До Міжнародного дня грамотності нова віртуальна виставка "Світ українського слова".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".