Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Календар на 0 рік

2013-01-01

АРПАД ЙОСИПОВИЧ ІМРЕ

75-річчя від дня народження доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, лауреата Державної премії України

 

Народився Арпад Імре 1 січня 1938 р. у м. Берегово Закарпатської області у сім’ї селян-угорців. Дитинство та шкільні роки провів у рідному місті. У 1957 р. поступив на фізико-математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчив у 1962 р. Ще в студентські роки зацікавився науково-дослідницькою роботою, особливо після перебування у всесвітньо відомому науковому закладі – Фізико-технічному інституті ім. А. Ф. Йоффе (м. Ле­нінград), в якому виконував курсову роботу та перебував на переддипломній практиці.

Після закінчення університету був направлений вчителем фізики у с. Заставне Берегівського району. А з травня 1963 р. почав працювати молодшим науковим співробітником на кафедрі оптики Ужгородського державного університету. У 1964-1967 рр. навчався в аспірантурі під керівництвом професора, завідувача кафедри оптики І. П. Запісочного. Після закінчення аспірантури працював на кафедрі оптики старшим інженером, а потім – старшим науковим співробітником.

Наукова діяльність А. Й. Імре пов’язана переважно з фізикою електрон-іонних зіткнень та автоіонізаційних явищ. У 1966 р. в лабораторії кафедри оптики при його безпосередній участі була створена мас-спектрометрична установка для дослідження процесів при зіткненнях електронів з іонами газоподібних елементів, яка отримала назву “Карпати”. Слід зауважити, що ідея експериментів з дослідження процесів при зіткненнях повільних електронів з іона­ми виникла ще у 1962 р. у бесідах професора І. П. Запісочного з відомими радянськими вченими, зокрема з Інституту атомної енергії ім. І. В. Курчатова, під час II Всесоюзної конференції з фізики електронних і атомних зіткнень, яка була організована та проведена в Ужгороді. Такі дослідження були на той час дуже актуальними як для фізики плазми, керованого термоядерного синтезу, так і для астрофізики, космосу. Для проведення подібних експериментів потрібно було створити сучасну складну експериментальну базу, яка давала б можливість працювати в умовах надвисокого вакууму, отримувати стабільні у часі пучки різних іонів, виділяти слабкі сигнали від досліджуваних процесів на тлі фонових сигналів, що набагато переважають їх, та реєструвати ці сигнали. Такою і стала новостворена установка “Карпати” – дітище спільних зусиль ужгородських фізиків – співробітників кафедри оптики А. Й. Імре, С. С. Попа, А. Й. Дащенко, В. С. Вукстича, які проводили підготовчу роботу для монтажу та власне монтаж цієї установки, та співробітників­ Інституту атомної енергії АН СРСР, в якому за сприяння академіка Л. А. Арцимовича були виготовлені окремі вузли цієї установки (джерело іонів, 180о магнітний сепаратор іонів, блоки живлення).

У 1967 р. установка “Карпати” була введена в дію. На першому етапі об’єктами досліджень були вибрані іони аргону і криптону, на спектральних лініях яких генерували іонні лазери. Тому отримані наукові результати сприяли виясненню механізму генерації цих лазерів та оптимізації їх параметрів, а за результатами цих досліджень А. Й. Імре було підготовлено кандидатську дисертацію “Розробка методики та дослідження збудження іонів аргону і криптону при електрон-іонних зіткненнях” (науковий керівник – професор І. П. Запісочний), захист якої відбувся у 1973 р. на фізичному факультеті Ленінградського державного університету.

Інтенсивні наукові дослідження в галузі керованого термоядерного синтезу стимулювали дослідження процесів зіткнень електронів з іонами гелію. Оскільки найбільш інтенсивні спектральні лінії цього іона знаходились у вакуумній ультрафіолетовій області спектра, то експеримент потребував подальшої модернізації установки. Однак наполеглива праця виправдала себе, і А. Й. Імре разом з колегами вдалося вперше у світі дослідити функцію елект­ронного збудження резонансного випромінювання іона гелію на довжині хвилі 30.4 нм при електрон-іонних, електрон-атомних і іон-атомних зіткненнях. Отримані результати дозволили однозначно стверджувати, що для гелієвої плазми головним джерелом втрат енергії є збудження резонансного випромінювання іона гелію при електрон-іонних зіткненнях.

Логічним розвитком експериментів з фізики електрон-іонних зіткнень було проведення систематичних досліджень при зіткненнях повільних електронів з іонами інших елементів Періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва, більшість із яких є металами. З цією метою була створена нова експериментальна установка, головною відмінністю якої від установки “Карпати” була заміна громіздкого газорозрядного джерела іонів газоподібних елементів малогабаритним, компактним джерелом іонів металів. Цю установку назвали “Іон”. Першими об’єктами досліджень на цій установці були непружні іони лужноземельних та лужних металів. До речі, саме досліджуючи процеси зіткнення повільних електронів­ з іонами лужних металів, у 1978 р. А. Й. Імре разом з колегами А. І. Запісочним та І. С. Алексахіним вперше експериментально виявили та дослідили діелектронну рекомбінацію іона калію.

З 1982 до 1992 рр. А. Й. Імре працював на посаді старшого наукового співробітника Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР. Виявлені особливості і закономірності досліджуваних процесів для різних груп іонів були узагальнені Арпадом Йосиповичем у першій докторській дисертації з цього напрямку на тему “Непружні процеси при повільних електрон-іонних зіткненнях”, яку він захистив у 1990 р. в Фізико-технічному інституті ім. А. Ф. Йоффе АН СРСР (м. Ленінград). Таким чином ідеї і мрії його вчителя, наставника, наукового керівника професора І. П. Запісочного про новий напрямок досліджень – фізика електрон-іонних зіткнень, у важливості якого для розвитку світової науки не було сумнівів, стали реальністю і наразі гідно репрезентують школу ужгородських фізиків на світовому рівні.

Визнанням здобутків ужгородських фізиків в галузі атомної та ядерної фізики стало створення у 1992 р. першої академічної установи в Закарпатті – Інституту електронної фізики НАН України. А. Й. Імре працював в Інституті електронної фізики НАН України з 1992 р., спочатку на посаді завідувача відділу електронних процесів, а після виходу на наукову пенсію з березня 2007 р. до червня 2010 р. – на посаді старшого наукового співробітника вказаного відділу.

Працюючи на посаді завідувача відділом, Арпад Йосипович поєднував вміння фізика-експериментатора з організаторськими навичками керівника при виконанні науково-дослідницьких робіт, визначенні перспектив їх розвитку, вибору методів та засобів реалізації досліджень, шляхів вирішення поставлених перед відділом наукових завдань, забезпеченні підвищення ефективності роботи відділу, творчої активності співробітників. Іншими словами, він “ніс тягар” відповідальності не тільки за себе, а й за колективну роботу науковців та інженерно-технічних працівників відділу. Завдяки колективним зусиллям відділ досяг неабияких успіхів у виявленні нових фізичних явищ, дослідженні механізмів процесів при зіткненнях електронів зі складними атомами та іонами. Роботи науковців відділу добре відомі широкому науковому загалу, що сприяло тісній співпраці з колегами із відомих наукових центрів Росії, США, Англії, Італії, Угорщини. Під керівництвом А. Й. Імре співробітники відділу неодноразово виконували наукові дослідження за програмами конкурсних грантів Міжнародного наукового фонду Дж. Сороса, Міжнародного фонду європейської співдружності INTAS, Фонду фундаментальних досліджень України, національних наукових грантів та грантів молодих вчених.

У пізніших роботах А. Й. Імре разом з колегами отримано важливі фундаментальні результати з дослідження процесів збудження, іонізації, діелектронної рекомбінації складних багатоелект­ронних іонів цинку, кадмію, талію та індію, які мають широкий спектр прикладного застосування – в астрофізиці, фізиці плазми, квантовій електроніці тощо. У процесі досліджень цих процесів було встановлено домінуючу роль резонансних явищ, пов’язаних з утворенням та розпадом (електронним та/чи радіаційним) автоіонізаційних станів, що призводить до суттєвої зміни ефективних перерізів процесів за рахунок вкладу резонансних процесів.

За видатні заслуги у розвитку української науки А. Й. Імре у складі групи науковців Інституту електронної фізики НАН України та Ужгородського національного університету відзначено високим званням Лауреата Державної премії України в галузі науки i техніки за 1995 рік. Вчений також нагороджений медаллю до 80-річчя Національної академії наук та Почесною грамотою Закарпатської облдержадміністрації.

Своїм багатим науковим досвідом Арпад Йосипович щедро ділився з колегами та учнями, беручи активну участь у підготовці молодих фахівців, керуючи курсовими і дипломними роботами студентів фізичного факультету Ужгородського національного університету та науковими роботами аспірантів. Він брав участь у підготовці 8 кандидатів наук, був безпосереднім науковим керівником 3 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації і плідно працюють на ниві науки в Україні та за кордоном, у т. ч. в Угорщині та Німеччині. До речі, за результатами досліджень в напрямку електрон-іонних зіткнень захищено 9 кандидатських і одна докторська дисертації.

А. Й. Імре є співавтором понад 150 наукових праць, у тому числі один Патент України на винахід.

 Автор: ГАННА ГОМОНАЙ


Бібліографія/джерела

1. Імре, А. Й. Пристрій для отримання пучка позитивних іонів металів з низькою пружністю насичених парів : патент України на винахід № 85999 від 25.03.2009 р. / А. Й. Імре, Г. М. Гомонай, Є. В. Овчаренко, Ю. І. Гутич.

2. Алексахин, И. С. Обнаружение диэлектронной рекомбинации иона калия / И. С. Алексахин, А. И. Запесочный, А. Й. Имре // Письма в ЖЭТФ. – 1978. – Т. 28. – Вып. 9. – С. 576-579.

3. Гомонай, А. Н. Обнаружение радиационных переходов между 4d9(2D5/2,3/2)5s2nl и 4d105p(2Po1/2,3/2)nl автоионизацион­ными состояниями атома кадмия при электрон-ионных столкновениях / А. Н. Гомонай, А. И. Имре // Письма в ЖТФ. – 2005. – Т. 31. – Вып. 9. – С. 69-75.

4. Гомонай, А. Н. Проявление эффекта Костера-Кронига в припороговом электронном возбуждении иона кадмия / А. Н. Гомонай, А. И. Имре, В. С. Вукстич // Оптика и спектроскопия. – 2005. – Т. 99. – № 6. – С. 885-893.

5. Запесочный, И. П. Неупругие столкновения электронов с ионами благородных газов / И. П. Запесочный, А. Й. Имре, Я. Н. Семенюк // ЖЭТФ. – 1991. – Т. 99. – Вып. 3. – С. 721-734.

6. Імре, А. Арпад Імре: “Наш інститут гідно представляє школу ужгородських фізиків на світовому рівні” : [інтерв’ю зі старш. наук. співроб. від. електрон. процесів Ужгород. ін-ту електрон. фізики НАНУ / вів О. Мегела] / Ірпад Арпад // Ужгород. – 2008. – 12 січ. – С. 13.

7. Имре, А. И. Возбуждение резонансных линий иона Zn+ электронным ударом / А. Й. Имре [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2000. – Т. 89. – № 2. – С. 200-206.

8. Имре, А. Й. Возбуждение резонансных уровней Mg+, Ca+, Sr+ и Ba+ при электронно-ионных столкновениях / А. Й. Имре [и др.] // ЖЭТФ. – 1975. – Т. 69. – № 6. – С. 1948-1955.

9. Имре, А. Й. Диэлектронная рекомбинация иона гелия / А. Й. Имре [и др.] // Письма в ЖЭТФ. – 1984. – Т. 39. – Вып. 3. – С. 120-121.

10. Имре, А. Й. Экспериментальное исследование возбуждения ArII и KrII при электрон-ионных столкновениях / А. Й. Имре [и др.] // ЖЭТФ. – 1972. – Т. 63. – Вып. 6 (12). – С. 2000-2008.

11. Имре, А. Й. Исследование резонансной структуры сечения возбуждения 3р 2Р-уровня иона магния элекронным ударом / А. Й. Имре [и др.] // Письма в ЖЭТФ. – 1984. – Т. 39. – Вып. 2. – С. 45-47.

12. Имре, А. И. Обнаружение триэлектронной рекомбинации иона In+ / А. И. Имре // Письма в ЖЭТФ. – 2011. – Т. 94. – Вып. 6. – С. 456-459.

13. Имре, А. Й. Резонансные явления при неупругих взаимодействиях медленных электронов с ионами щелочных металлов / А. Й. Имре [и р.] // ЖЭТФ. – 1986. – Т. 90. – Вып. 6. – С. 1972-1981.

14. Имре, А. Й. Резонансы при возбуждении интеркомбинационного 61S0 – 63P1 перехода иона таллия в электрон-ионных столкновениях / А. Й. Имре [и др.] // Письма в ЖЭТФ. – 1986. – Т. 43. – Вып. 10. – С. 463-465.

15. Имре, А. Й. Структура в сечениях возбуждения ионов щелочноземельных элементов моноэнергетическими электронами А. Й. Имре [и др.] // ЖЭТФ. – 1991. – Т. 100. – Вып. 1 (7). – С. 113-124.

16. Imre, A. I. Emission cross-sections of the In2+ ion VUV laser transitions at electron-In+-ion collisions / A. I. Imre [and others] // J. Phys. B: Atom. Mol. Opt. Phys. – 2010. – V. 43. – P. 175206 (8pp).

17. Imre, A. Peculiarities of the electron-impact excitation of single-charged indium ion / A. Imre [and others] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. – 2005. – V. 233. – Issues 1-4. – P. 250-254.

18. Imre, A. Peculiarities of the photon emisions from the 5p2 3Pj states of electron-impact-exited indium ion / A. Imre [and others] // Radiation Physics and Chemistry. – 2007. – V. 76. – P. 561-564.

19. Imre, A. Progress in electron-ion collisions studies / Arpad Imre, Anna Gomonai // Radiation Physics and Chemistry. – 2007. – V. 76. – P. 533-536.

20. Шманько, І. Імре Арпад Йосипович : д-р фізико-мат. наук, старш. наук. співроб., лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1995) / Ілля Іванович Шманько // Шманько, І. І. Фізики Закарпаття / Ілля Іванович Шманько. – Ужгород : Мист. Лінія, 2000. – С. 34-35. : портр.
Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-04-12

З 1 березня по 30 квітня в Україні пройде перший кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону. Провести фестиваль у своєму місті можуть всі охочі – до співпраці запрошено кураторів кіноклубів та активістів, які можуть запропонувати простір для показів. Для цього потрібно залишити заявку на сайті проекту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Права на фільми надаються для некомерційних показів.
До програми фестивалю “Нове українське кіно” увійшли: "Донбас", "Гірська жінка: на війні", "Герой мого часу", "Іній", "Брама", "Коли падають дерева", "Стрімголов".
https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/

16 квітня запрошуємо вас на завершальний показ кіноклубного фестивалю стрічки "Стрімголов". Світова прем'єра мелодрами "Стрімголов" Марини Степанської відбулася в рамках конкурсної програми 52-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Стрічка досліджує стосунки молодої пари: в центрі сюжету опиняється "світовідчуття негероїв у героїчні часи" – у сучасному Києві після подій Майдану. У серпні 2017 року стрічка взяла участь у відборі на висування фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію „Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії „Найкращий фільм іноземною мовою”. 

Початок о 17 год.

Вхід вільний

 

2019-04-12

У 18 квітня о 16:00 в читальній залі бібліотеки відбудеться презентація книги „Іван Мацинський – український поет, перекладач та словацько-українські літературні зв’язки” за участі  працівників Державної наукової бібліотеки в Пряшеві (видавці та редактори книги) та представників Спілки українських письменників Словаччини.

Іван Миколайович Мацинський (9 квітня 1922, Меджилабірці – 14 березня 1987, Пряшів) – український поет, перекладач та видавець у Словаччині, вчений-культуролог, журналіст. Історик словацької літератури. Громадський лідер українських поселень на Прящівщині. Народився у містечку Меджилабірці на Східній Словаччині в родині залізничника. Навчався в Руській учительській семінарії у Пряшеві, Вищій школі суспільних наук у Празі та на філософському факультеті Університету ім. П.Шафарика у Пряшеві, який не закінчив – з останнього курсу з політичних мотивів був виключений. Спочатку писав російською мовою, але під впливом української літератури перейшов на літературну українську мову. Працював директором Українського національного театру, завідував Відділом української літератури Словацького педагогічного видавництва у Пряшеві. Був одним з організаторів україномовного журналу «Дукля» та Української секції Спілки письменників Словаччини, яку довший час очолював. Активно працював в громадсько-культурному житті українців Пряшівщини. Автор шести поетичних збірок, прозових творів і наукових досліджень з карпатоукраїнської літератури, перекладів із словацької та чеської мов, Зокрема: автор збірок віршів «Білі хмари» (рос. м., 1949) «Наша мова» (укр. і рос., 1956), «Зимова ніч» (укр., 1961), «Карпатські акорди» (укр., 1962), «Вінки сонетів» (укр., 1986).

 

2019-04-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за березень 2019 р."

2019-04-02

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-03-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена Міжнародному дню театра "Театр: вчора, сьогодні, завжди".

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".