Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2019-07-04
553(477.87)
Б 61
Білак, Слава Петрівна. Мінеральні води Закарпаття : (хіміч. склад, генезис, перспективи використання) : монографія / С. П. Білак. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2018. – 184 с. : мал., табл. 
 
У монографії приведено розташування, фізичні особливості, хімічний склад, умови формування, можливості використання в оздоровлені та народному господарстві водопроявів мінеральних вод Закарпаття та необхідність охорони підземної гідросфери. Автором розроблений системний хімічний аналіз багатокомпонентної системи “природні води”, показані шляхи їх формування в системі “природні умови–породи–атмосферні води–мінеральні води” на прикладі Закарпаття, дана класифікація основних типів вод на цій основі. Враховуючи всі природні ресурси, в тому числі мінеральні води, показаний реальний потенціальний ресурс області в рекреації. Виходячи з цього особливо наголошуються проблеми і необхідність охорони природного довкілля області.
016:61(477.87)
Ф 32
Вакула, Наталія Степанівна. Фединець Олександр Васильович (13.06.1897–16.041987) : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Н. С. Вакула ; відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород, 2018. – 102 с. : іл. – (Визначні постаті медицини Закарпаття). 
 
У виданні представлено матеріали про життя і діяльність О. В. Фединця, науковий доробок лікаря-хірурга, літературу про нього та фотоматеріали.
Покажчик адресовано студентам, спеціалістам медичної галузі, історикам, краєзнавцям та всім, хто цікавиться питаннями історії медичної науки та освіти рідного краю.
821.161.2(477.87)
Г 12
Гаврош, Олександр. Донос : роман / О. Гаврош. – К. : Академія, 2019. – 176 с. – (Серія “Автографи часу”). 
 
Навіть на схилі своїх спитих років він так нічого й не збагнув. Не здатний був на це, бо таким, як він, недоступна честь. Він – із прислуги. Донощик. Ціна таким – пожмакані купюри й вічний страх.
Про психологію підступності та зради, донос як привід руйнування Кирило-Мефодіївського братства і про те, що відбувалося з його учасниками, цей роман.
З-80
Золоті сторінки : укр. мистецтво другої пол. XX ст. : присвяч. 70-річчю відкриття експозиції худож. музею для громадськості = Golden pages : Ukrainian art of the second half of the 20ht century : dedicated to the 70th anniversary of opening of the Museum of Art exposition for public / упоряд., вступ. слово Ф. Ерфана ; вступ. ст. Л. Біксей ; ред. Б. Кушнір. – Ужгород : Карпати, 2018. – 160 с. : кольор. іл. – Текст укр., англ. мовами.
 
Альбом-каталог репрезентує матеріали виставки “Золоті сторінки українського образотворчого мистецтва другої половини XX ст.”, яка проходила з 22 листопада до 22 грудня 2018 р. і була присвячена 70-річчю відкриття експозиції Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая.
050.9(477.87)
К 17
Календар “Просвіти” на 2019 рік / Закарпат. крайов. культ.-освіт. т-во “Просвіта” ; уклад.: П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 176 с. : іл.
 
Календар-альманах знайомить читачів із пам’ятними датами історії Закарпаття, постатями визначних вчених, педагогів, письменників, композиторів, співаків, громадських, духовних, культурних і політичних діячів, пам’ятками історії і культури краю, хронікою життя крайової “Просвіти” та важливими подіями минулого, 2018, року.
016:502.2(477.87)
К 26
Карпатський біосферний заповідник : бібліогр. покажч. (1926–2018 рр.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Карпат. біосфер. заповідник ; упоряд. Є. К. Ляшенко ; відп. ред. Ф. Д. Гамор. – 2-е вид., випр. та доповн. – Л. : Растр-7, 2018. – 186 с.
 
Даний покажчик є узагальнюючим зведенням друкованих публікацій наукової, довідкової та науково-популярної літератури з історії створення заповідника, вивчення  клімату, ґрунтів, гідрології, флори, фауни, екології та популяризації еколого-освітньої роботи, охорони природи та міжнародного співробітництва Карпатського біосферного заповідника, виконаних як його працівниками так і вченими інших науково-дослідних установ та вузів з 1926 до 2018 року. Друге видання покажчика, порівняно з першим, значно доповнене новими науковими та науково-популярними публікаціями, а також виправленням прикрих помилок та неточностей.
271.4(477.87)
К 43
Kicsera, Viktor = Кічера, Віктор. A Habsburg egyház: a munkácsi görög katolikus egyházmegye az oszt¬rák uralom alatt (1771–1918) = Габсбурзька церква: Мукачівська греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771–1918) / V. Kicsera, Volodimir Fenics, Diana Sterr = В. Кічера, Володимир Фенич, Діана Штерр ; Állami Felsőoktatási Intézmény, Ungvári Nemzeti Egyetem, “LOGOS” Történelmi-vallási stúdiójának oktatási-tudományos központja ; ukránból fordította D. Ádám = пер. з укр. Д. Адам. – Ungvár = Ужгород : V. Pagyak Kiadója= Вид-во Валерія Падяка, 2018. – 164 о. – Текст угор. мовою.
 
До пропонованого науково-довідкового видання ввійшли матеріали Віденського проекту “Bischofslexikon” та “Frintaneum” (регіональний керівник від двох Греко- католицьких церковних провінцій в Україні – Львівської архідіоцезії та Мукачівської діоцезії – проф. Олег Турій), над яким колектив авторів у складі співробітників Науково-дослідного центру історично-релігійних студій “ЛОГОС” ДВНЗ “УжНУ” Володимира Фенича, Віктора Кічери та Діани Штерр працював у 2012–2015 pоках.
Аналогічно до його віденського аналогу, в дане видання, окрім передмови, ввійшли матеріали з історії Мукачівської греко-католицької єпархії австрійської доби (1771–1918), біографії восьми єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії (Іоана Брадача, Андрея Бачинського, Олексія Повчія, Василя Поповича, Стефана Панковича, Іоана Ковача де Пастелія, Юлія Фірцака та Антонія Паппа) та близько 20-ти біографій вихованців віденських богословських закладів, що походили з Мукачівської єпархії, а також декілька додатків.
Оскільки Мукачівська греко-католицька єпархія була остаточно канонічно створена Апостольською Столицею (під тиском Відня) та легалізована на Віденському синоді унійних єпископів Угорщини у 1770-х pp., це модерне творіння Габсбургів справедливо буде вважати Габсбурзькою церквою.
784(477.87)
К 56
Ковач, Людмила Ярославівна. Любов ніколи не перестає... : [зб. вокал. творів] / Л. Я. Ковач ; музич. оформл. З. Левітіна. – Мукачево, 2018. – 92 с. : кольор. іл. + ноти.
 
Це перша збірка віршів та пісень Л. Ковач, яку автор плекала у своєму серці декілька років.
У зібраних творах відображаються пережиті емоції, біль і радість, розчарування та закоханість, події та важливі етапи життя автора. Читаючи рядки кожної пісні, можна відчути ту щирість та відданість почуттям, вислухати мелодію серця і торкнутися душі людини, яка творить...
821.161.2(430)
Л 74
Ломацький, Михайло. Гомін гуцульської давнини ; З гір Карпат / М. Ломацький ; післямова В. Качкана ; худож.-оформл. Р. В. Варламова. – Репринт. вид. – Харків : Фоліо, 2018. – 576 с. : іл. – (Першодруки).
 
Ім’я Михайла Ломацького (1886, Тернопільщина – 1968, Німеччина) майже невідоме читацькому загалу, його знають хіба що у вузькому колі гуцулознавців та літературних критиків. А проте ця людина зробила помітний внесок в українську культуру. Етнограф, фольклорист, публіцист, культур¬но-громадський діяч, педагог, Михайло Ломацький був закоханий у чарівну природу і народ Гуцульщини, збирав та записував легенди, притчі, повір’я; як активний член товариства “Гуцульщина” чимало сил і часу віддав дослідженню та художньо-документальному відтворенню минувшини гуцульського краю, що і знайшло відображення в його творах.
“Гомін гуцульської давнини” (1961, Мюнхен) та “З гір Карпат” (1967, Мюнхен), що увійшли до цього видання, якнайкраще підтверджують слова М. Ломацького, який понад 50 років тому писав: “Нема в світі другої країни, яка була б так чарами краси сповита, як наша Гуцульщина”.
616
М 34
Матеріали 73-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ : ф-т післядиплом. освіти та доунів. підгот. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т післядиплом. освіти та доунів. підгот. ; редкол. : І. В. Чопей, Я. О. Михалко [та ін.]. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2019. – 58 с.
 
Збірник матеріалів висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійшли до збірника, присвячені проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та профілактики різноманітних захворювань, а також питанням реформування організації охорони здоров’я та впровадженню новітніх технологій у медицину. В збірнику представлено нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано на можливості застосування результатів світових досягнень в повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх кафедр ФПОДП. Взаємно перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють цілісну наукову палітру факультету, що протягом останніх років є незмінним флагманом у становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її у світову наукову мережу.
821.161.2(477.87)
М 75
Молнар, Анатолій. Молодість ХХІ : [зб. віршів]. [Vol. 1] / А. Молнар. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2019. – 53 с.
 
Почуття, що виникають у молоді в епоху великого розквіту, не можуть бути поза контекстом уваги. Пошук себе в павутині буденності, соціум, робочі будні які так чи інакше викликають матеріальну залежність. Втеча у місця відчуження, в яких кожен індивідуально бореться зі своїми скорботами. Це все “Молодість XXI”.
 
745/749.071(477.87)
Н 30
Народні скарби : кат. кращих майстрів нар. творчості Закарпаття / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ “Обл. орг.-метод. центр культури” Закарпат. облради ; упоряд. Г. В. Дрогальчук, Н. Стегура ; відп. за вип. В. В. Барановський. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 124 с. : кольор. іл.
 
Каталог присвячено майстрам декоративно-ужиткового мис¬тецтва Закарпаття, які у своїй творчості сповідують та розвивають основоположні принципи народного мистецтва, відроджують ет¬нічні національні традиції рідного краю.
Видання адресоване працівникам культури, студентам і ви¬кладачам мистецьких навчальних закладів, мистецтвознавцям, усім поціновувачам народного мистецтва.
502.2(477.87)
П 78
Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 50-річчя орг. Карпат. біосфер. заповідника (Україна, м. Рахів, 22-25 жовтня 2018 р.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Карпат. біосфер. заповідник ; відп. ред. Ф. Д. Гамор. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – 568 с. : рис., табл.
 
У матеріалах збірника порушено проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат. Показано роль установ природно-заповідного фонду у вивченні, збереженні природно-ресурсного потенціалу та впровадженні концепції сталого розвитку. Розглянуто історичні аспекти природокористування, формування природоохоронних територій та екологічної мережі, вивчення та моніторинг біотичного та абіотичного середовища, проблеми сталого лісокористування, екологічні аспекти розвитку сталого туризму та проблеми формування екологічної культури населення.
Для науковців, фахівців з охорони природи, спеціалістів у галузі екологічної освіти, туризму, студентів та широкого кола читачів.

 


Новини

2020-05-23

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Ви віддано свободу здобували", присвячена Дню героїв.

2020-04-28

Обласна книгозбірня стала учасницею міжнародного проєкту “Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги”

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка  стала учасницею “Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги”, що реалізується ВГО Українська бібліотечна асоціація за підтримки Європейського Союзу (програма Дім Європи). Партнери проєкту: Публічні бібліотеки м. Орхус (Данія) та Білоруська бібліотечна асоціація.

2020-04-13

Шановні користувачі, до вашої уваги віртуальна виставка присвячена 95-річчю Юрія Мейгеша "Майстер великої прози".