Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2020-02-06

631.3

А 22

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки  : навч. посіб. / К. І. Шмат, В. М. Солодовніченко, А. І. Папченко ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. - Стер. вид. Вид. 2-ге. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 196 с. : іл.

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів та пристроїв автоматики, розглянуті принципи дії, загальні властивості, характеристики елементів та пристроїв автоматики.

        

631.6

Г 46

Гідравліка : [підруч. для підгот. фахівців ОКР ”Бакалавр” напрямку 6.100102 ”Процеси, машини та обладнання агропром. вир-ва” в аграр. ВНЗ II-IV рівнів акредитації] / В. А. Дідур, Д. П. Журавель [та ін.] ; за ред. В. А. Дідур. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 624 с. : іл, табл. - (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів). - Бібліогр.: с. 596-600

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами підручника викладені основи загальної гідравліки та її інженерні додатки, призначені для студентів інженерних спеціальностей агротехнічних вузів. Викладені загальні питання теорії рівноваги і руху рідини, а також методи гідравлічного розрахунку напірних і безнапірних трубопроводів. Подані методи розрахунку і способи вибору елементів гідравлічних приводів, що входять до них. Підручник може бути використаний фахівцями проектних організацій при розробці проектів гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та меліорації, а також при проектуванні та використанні гідропневмоприводів.

669

А 94

Афтанділянц, Євгеній Григорович. Матеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. - Стер. вид. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 612 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 455-456

Розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану подвійних систем, процеси формування структури металів, сталей, чавунів, чорних і кольорових сплавів, теоретичні основи легування і технології об'ємної та поверхневої термічної обробки матеріалів.  Наведено класифікацію, властивості, маркування, призначення найбільш поширених іноземних матеріалів та надано інформацію щодо відповідності української, європейської, американської та японської систем позначення матеріалів. Наведено основи комп’ютерного матеріалознавства та вивчення структури металів і сплавів за допомогою комп’ютера.

   

621.3

Т 33

Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив [та ін.] ; під ред. Ю. О. Карпов ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 456 с. : рис. - Бібліогр.: с. 450-451. - Предм. покажч.: с. 452-455

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими та розподіленими параметрами, синтез лінійних кіл, нелінійні електричні й магнітні кола за усталених і динамічних режимів роботи та наведено велику кількість прикладів теоретичного і практичного спрямування. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення.


 

   

621.3

К 26

Карпов, Юхим Овдійович. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : підручник / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 338 с. : рис. - Бібліогр.: с. 336

В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електротехніці, електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці, засобах автоматики та вимірювальної техніки. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення.

   

621.3

К 26

Карпов, Юхим Овдійович. Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах : навч. посіб. / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 262 с. : рис. - Бібліогр.: с. 259-260

В навчальному посібнику наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічних систем із зосередженими параметрами, а також зібрано чимало гарних зразків урізноманітнених та цікавих вправ, прикладів і задач з теорії нелінійних кіл, розв’язаних цими методами. Видання вирізняється тим, що цілеспрямовано формує у читача вміння знаходити правильні та найраціональніші шляхи під час розв’язування задач різної складності і тематики: в ньому чи не вперше зроблено спробу розкрити суть та закономірності власне розвитку процесу розв’язування прикладних задач теорії нелінійних електричних і магнітних кіл в поєднані з ефективними формами донесення напрацьованих методик, способів та прийомів до читача. Матеріал викладено в обсязі, необхідному для проведення теоретичних, технічних та практичних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення.

   

621.3

Т 33

Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю. О. Карпов [и др.] ; під ред. Ю. О. Карпов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Стер. вид. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 326 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 318. - Предм. покажч.: с. 319-321

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці тощо. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення.

   

621.38

В 65

Войцицький, Анатолій Павлович. Електроніка і мікросхемотехніка : підручник / А. П. Войцицький, М. А. Войцицький ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - Вид. 2-ге, випр. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 300 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 281-282

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори тощо). Основні процеси та принцип дії транзистора, як активного елемента електронних схем. Будова, та принцип дії електронних блоків живлення, підсилювачів, генераторів, імпульсних і цифрових пристроїв та основи мікропроцесорної техніки.

   

821.161.1(477)

В 75

Воронин, Михаил. Кутюрье человеческих душ / М. Воронин. - К. : АДЕФ-Україна, 2013. - 180 с. : ил., портр.

Эта книга – Учебник Жизни, написанный известным кутье Михаилом Ворониным. Здесь собраны его размышления и взгляд на жизнь, выраженные с лаконичностью, мудростью, остроумием, которые всегда были присущи этому гениальному Человеку.

   

69

Г 54

Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії / пер. з нім. О. Блащук ; за ред.: О. Масняк, С. Павлюк [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 212 с.

З огляду на бурхливий ріст зацікавленості різних державних установ, освітніх закладів та комерційних компаній до тематики енергоефективності та відновлюваної енергетики, зростає також потреба переглядати іноземні джерела інформації та вивчати практику інших країн.Враховуючи це, вже зовсім скоро побачить світ перше друковане видання Глосарію технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Видання містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики, що використовуються у будівництві та стосуються будівель. Він полегшить роботу з німецькими джерелами інформації та дасть краще розуміння специфіки тем, які лише починають розвиватися та формуватися в Україні. Це видання допоможе у подальшому формуванні технічної термінології українською мовою та послужить основою для дальших робіт у цій сфері.

   

629.33(73)

Ф 79

Форд, Генрі. Моє життя та робота : [мотиваційний посіб. з філософії та психології великого бізнесу] / Г. Форд ; пер. з англ. У. Джаман. - 7-ме вид. - К. : Наш формат, 2018. - 344 с. : іл.

Автор цієї книги, що в наш час сприймається як мотиваційний посібник з філософії та психології великого бізнесу був генієм інженерії, а його єдиним університетом стало саме життя. Генрі Форд - відомий інженер-конструктор, батько компанії «Ford Motors», один з найуспішніших і найвпливовіших бізнесменів за всю історію людства. Його шлях сповнений захоплюючих і неординарних подій, багато фактів досі до кінця не досліджені, залишають безліч запитань. Невтілена мета, на реалізацію якої Генрі поклав багато років - створити вічний автомобіль, який працював би без збоїв. У прагненні втілити мрію в реальність, він зробив неможливе - кардинально змінив світогляд і мислення всіх, хто був причетний до його розробок. До вашої уваги - унікальні спостереження, глибокий аналіз епохи становлення сучасного капіталу, а головне - практичний досвід створення найбільшої в історії людства індустрії від першої особи.

   

621.38

М 33

Матвієнко, М. П. Основи електроніки : підручник / М. П. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. - Вид. 2-ге перероб. та допов. - К. : Ліра-К, 2017. - 364 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 355-356

У підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляєми тиристорні перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю та запам’ятовуючі пристрої; генератори, одновібратори, таймери, формувачі сигналів, перетворювачі рівнів, елементи затримки й індикатори; програмовані логічні матриці, програмована матрична логіка, базові матричні кристали, програмовані надвеликі інтегральні схеми, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, суматори, інтегратори й диференціатори; розглянута побудова цифроаналогових та аналого-цифрових перетворювачів інформації та джерел живлення різного електронного призначення.

 


Новини

2020-07-16

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Майстер неповторної внутрішньої сили", яка присвячена 120-річчю від дня народження Тодося Осьмачки.

2020-07-07

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка, присвячена 90-річчю вченого-мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Лизанця "Феномен професора Лизанця".

2020-07-03

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Видатні гетьмани України".

2020-07-01

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Служитель Божий і народний" з нагоди 155-річчя від дня народження Андрея Шептицього.