Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2020-03-25
811.161.2
Н 73
Новий український правопис : [навч. посіб.]. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 284 с. 
 
Мова — запорука тривкої ідентичності нації, основа її етнокультурної цілісності. Однією з найсуттєвіших ознак такої цілісності є функціонування в різних суспільних сферах літературної мови, яка має кодифікований правопис. Правописна кодифікація мови завжди вписана в соціолінгвістичний контекст. Коли разом з тоталітарним періодом нашої історії відійшов у минуле адміністративний контроль над дотриманням правописних стандартів, ціла низка засобів масової інформації, видавництв, освітніх закладів і т. ін. стали користуватися орфографічними правилами, відмінними від офіційних. Це дезорієнтує широке коло користувачів української мови, спричиняє непевність у власній мовній компетенції, перешкоджає розширенню суспільних функцій української мови і врешті розхитує мовну норму.

 

16
К 64
Конверський, А. Є. 
Критичне мислення : підруч. для студентів навч. закл. вищ. освіти усіх спец. / А. Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 340 с. 
 
Підручник присвячений одній із надзвичайно цікавих та необхідних галузей людської діяльності - критичному мисленню. Адже вміння будувати доведення, спростування, проводити аналогії, висувати гіпотези, здійснювати пояснення, передбачення, знаходити і усувати помилки в своїх та чужих міркуваннях, бути непереможним в дискусії, полеміці робить Вас успішним в бізнесі, політиці, юридичній теорії та практиці, науці, в повсякденному житті і т.д. Людство, як і дві тисячі років тому захищає істину і рішуче нищить софістику та еклектику, використовуючи засоби все тієї ж традиційної логіки.

 

347.77
Х 69
Ходаківський, Є. І. 
Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 276 с.
 
Дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності. Особлива увага приділяється проблемам комерціалізації інтелектуальних продуктів, висвітленню специфіки правової охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях.

 

002
К 21
Каракоз, О. О. 
Історія книги / О. О. Каракоз. - К. : Ліра-К, 2019. - 360 с. 
 
У виданні відображено розвиток української книги на тлі світового книговидання, описано особливості стилів художнього оформлення рукописів та стародруків. Досліджено початок друкарства на українських землях, висвітлено основні напрями діяльності найвидатніших світових друкарів ХV – XVI ст., а також зарубіжних та вітчизняних видавців XVII – XIX ст.

 

94(477)"19"
Л 55
Андрій Лівицький. Листування (1919-1953 роки) : до 140-річчя з дня народж. А. Лівицького (1879-1954), видатного укр. держ. і громад.-політ. діяча, правника / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд., вступ. ст., заг. ред. Я. Файзулін. - К. : Фенікс, 2019. - 688 с.
 
Видання, що пропонується увазі читача, є збірником листів Андрія Лівицького за 1919–1953 роки – його листування з відомими українськими діячами – Симоном Петлюрою, Ісааком Мазепою, Олександром Шульгиним, Іваном Огієнком, Іларіоном Косенком, Миколою Шумицьким, Володимиром Кедровським і багатьма іншими. Ці листи проливають світло на різноманітні аспекти державного будівництва, становлення і діяльність Державного Центру УНР в екзилі, становище української політичної еміграції, відносини між окремими її течіями, а також протистояння української політичної еміграції та радянських органів держбезпеки, особисте життя Андрія Лівицького й інших відомих українських діячів. Окремим розділом у виданні представлені копії листів Андрія Лівицького, що були перехоплені радянською закордонною розвідкою і нещодавно оприлюднені Галузевим державним архівом Служби зовнішньої розвідки України. Абсолютна більшість листів, вміщених в цьому виданні, вперше вводяться до наукового обігу й є унікальним історичним джерелом для вивчення історії українського державотворення та національно-визвольного руху, геополітичних трансформацій в країнах Центрально-Східної Європи.

 

63.3(4УКР)622
Л 93
Людяність у нелюдяний час : [Доброчинці в часи Голодомору] / упоряд.: В. Тиліщак, В. Яременко. - Львів : Часопис, 2013. - 236 с. 
 
Книгу присвячено доброчинцям, які у 1932—1933 рр. допомагали вижити тим, хто голодував. У виданні подано інформацію про понад 180 праведних людей часів Голодомору, прізвища та імена яких встановлено на основі документальних даних та усних свідчень.

 

316.6
Р 32
Рева, І. 
По той бік себе : соц.-психолог. та культур. наслідки Голодомору і сталінських репресій / І. Рева. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : К.І.С., 2019. - 272 с. 
 
Книга відомої психологині та дослідниці теми Голодомору Ірини Реви «По той бік себе» розповідає, як жах голоду досі впливає на наше життя.Занижена самооцінка, нездатність до боротьби, прагнення «не висовуватися» і «не йти проти начальства», патерналізм, пошук «сильної руки» і того, хто «прийде і порядок наведе» - все це не лише комплекси, які притаманні окремим людям. Це – програма виживання, яка виробилася в українців внаслідок Голодомору. Ірина Рева детально аналізує механізми, які були запущені в людській психіці, і дає можливість зрозуміти, «звідки ноги ростуть» у багатьох наших проблем і що з цим робити.

 

355(477)
К 20
Капелани. На службі Богу і Україні / Укр. ін-т нац. пам’яті ; уклад.: Т. Ковтунович, Т. Привалко. - К. : ФОП Гончарук А. Б., 2019. - 422 с.
 
Книжка «Капелани. На службі Богу і Україні» містить спогади військових капеланів різних конфесій, які від початку війни на сході України здійснювали душпастирське служіння серед українських воїнів.  Свідчення були записані Українським інститутом національної пам’яті в межах проекту «Усна історія АТО».  У розповідях героїв книги йдеться про особливості капеланського служіння на фронті під час протидії російській агресії, а також окреслюються етапи інституційного становлення капеланства у війську.   

 

617
В 42
Військово-польова хірургія : підручник / за ред.: В. Є. Корік, С. А. Жидков, В. Г. Богдан. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 352 с.
 
Матеріали підручника відображають досвід військових медиків у воєнних конфліктах кінця ХХ і початку ХХІ ст., а також при ліквідації різних катастроф і стихійних лих. Підручник містить основні відомості з воєнно-польової хірургії і цілком відповідає програмі навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах і програмі підготовки офіцерів медичної служби запасу. Особливу увагу приділено питанням сучасної бойової хірургічної травми та її ускладненням. Подано принципи діагностики і лікування вогнепальних і мінно-вибухових поранень різної локалізації. Організація надання медичної допомоги пораненим і потерпілим представлена відповідно до сучасної структури медичної служби Збройних Сил. 

 

616.31
П 31
Петрушанко, Т. О. 
Клінічний практикум із терапевтичної стоматології = Clinic Practicum in therapeutic dentistry : навч. посіб. / Т. О. Петрушанко, Л. Й. Островська, Н. М. Іленко ; М-во охорони здоров’я України, Укр. мед. стоматолог. акад., Каф. терапевт. стоматології. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 260 с.
 
У навчальному посібнику викладено методологію алгоритмів виконання діагностичних та лікувальних маніпуляцій у клініці терапевтичної стоматології, передбачених списком 7 додатку Галузевого стандарту вищої освіти. Діагностичні алгоритми дозволять розвинути клінічне мислення студентів і уникнути діагностичних помилок. Алгоритми лікувальних маніпуляцій є запорукою якісного виконання місцевих втручань при проведенні лікування стоматологічних хвороб та показником ефективного застосування теоретичних знань. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології дозволяє адаптувати теоретичні знання до чіткого виконання стоматологічних маніпуляцій.

 

338.48
М 21
Мальська, М. П. 
Туризм у містах : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 224 с. 
 
У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи міського туризму. Висвітлено питання про туристичні ресурси в містах, дослідження іміджу міст, а також географію основних видів туризму в містах. Кожен розділ підручника містить контрольні запитання та завдання для перевірки рівня засвоєння знань з конкретної теми курсу. Поданий довідковий і додатковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань про міський туризм у світі та в Україні.

 

339
М 58
Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. І. Барановська, Ю. Г. Козак [та ін.] ; за ред.: М. Барановська, Ю. Козак, С. Смычек ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 302 с. 
 
Посібник спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародний маркетинг» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Він містить аналіз загальних основ міжнародного маркетингу, економічного, політико-правового та соціально-культурного його середовища. Особлива увага приділяється маркетинговим стратегіям на зарубіжному ринку, товарній політиці та ціноутворенню у міжнародному маркетингу,засобам просування продукту на зарубіжний ринок.

 


Новини

2020-07-07

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка, присвячена 90-річчю вченого-мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Лизанця "Феномен професора Лизанця".

2020-07-03

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Видатні гетьмани України".

2020-07-01

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Служитель Божий і народний" з нагоди 155-річчя від дня народження Андрея Шептицього.

2020-06-26

Шановні колеги! На сайті нашої бібліотеки для вас розміщено щорічний інформаційний бюлетень "У нас в бібліотеках..." за матеріалами звітів публічних бібліотек Закарпаття за 2019 рік. Читайте та переймайте новий цікавий досвід своїх колег.

2020-06-24

Запрошуємо вас переглянти віртуальну виставку "Конституція України - погляд у майбутнє".

2020-06-23

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книги, що стали подією".