Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2020-05-21
159.922
К 30
Кацавець, Р. С. 
Вікова психологія: навч. посіб. / Р. С. Кацавець ; М-во освіти і науки України. - К. : Алерта, 2019. - 112 с. 
 
Мета навчального посібника – проілюструвати способи наукового вивчення сутності психічного розвитку особистості упродовж її онтогенезу. Зокрема, висвітлити рівні зрілості; актуальні і потенціальні можливості; інтелектуальні і особистісні зміни у психічному розвитку у різні періоди життя. Також розглянуто процес становлення і формування особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, серед яких чільне місце займає цілеспрямоване виховання і навчання.
 

 

159.922.7
М 17
Максименко, Д. С. 
Психологічні особливості криз підлітка : практ. психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літ., 2018. - 200 с.
 
У посібнику розглянуті типові випадки криз підлітків. Найнебезпечніші з них - відхід від контактів зі значимими дорослими, що найчастіше призводить до правопорушень або усвідомленого заподіяння шкоди своєму здоров'ю. Підкреслюється важливість позитивної сімейної атмосфери для дорослішання підлітків, постійна зайнятість дітей привабливими і розвиваючими видами діяльності. Особливу увагу автор звертає на необхідність тісного контакту з підлітками. Окремо йдеться про психологічну допомогу батькам і підліткам. Пропонуються матеріали про профілактику суїцидального ризику.

 

373.2
М 17
Максименко, Д. С. 
Різнокольорове дитинство: ігротерапія. казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практ. психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 192 с. 
 
У цій книзі запропонована система корекційно-розвиваючих занять, що спрямовані на розвиток гармонійної особистості дитини. Вона доповнює загальноосвітню програму дошкільних установ і дозволяє долучити її в план роботи вихователя, музичного керівника, інструктора з фізичної культури, психолога...
 

 

001.8
К 60
Колесников, О. В. 
Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Колесников. - 2-ге вид., випр. та допов. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 144 с.
 
Наукові дослідження є необхідною дисципліною при формуванні знань майбутніх спеціалістів любої галузі. У посібнику надані основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень. Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань, які відповідають робочої програми з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та докторантів.

 

373.2
П 40
Плющик, Є. В. 
Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі : [посібник] / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - К. : КНТ, 2019. - 164 с. 
 
В основу посібника покладено багаторічні дослідження авторів у галузі мистецького розвитку і виховання дітей дошкільного віку. У центрі уваги — мистецька діяльність дітей.
 

 

373.2
М 17
Максименко, Д. С. 
Гра - ключ до душі дитини : гармонізація відносин дитини з навколишнім світом : практ. психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літ., 2019. 
 
Книга присвячена аналізу виховної можливості гри – одному з улюблених і органічних видів діяльності та спілкування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Автор розглядає дитячу гру як ефективний діагностичний, корекцій- ний, розвиваючий і виховний засіб, який дозволяє дорослим не тільки знайти шлях до душі дитини, допомогти їй відкрити красу навколишнього світу і людських відносин, а й самим відчути радість від ігрового спілкування з дитиною. Охарактеризовані показники ефективності застосування ігрових процедур, чітко прописані діагностичні критерії ігрової поведінки і переживань дітей. Ґрунтуючись на фундаментальних уявленнях видатних дослідників, автор враховує багато нюансів (особливості віку дитини, проблеми її розвитку, поведінки, реакції дорослих), вимоги до створення ігрового середовища вдома і поза ним, передбачаючи багато питань, які можуть виникнути у дорослих читачів.
 

 

658
Ч-46
Череп, А. В. 
Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". - К. : Кондор, 2018. - 226 с. 
 
Висвітлено теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання. Розкрито основні підходи до організації основних елементів комплексу маркетингу, приділено увагу питанням стратегічного маркетингу. Матеріал побудовано за модульним принципом організації навчального процесу, наведено питання для самостійного опрацювання, тестові завдання, практичні кейси та завдання.

 

81
А 43
Актуальні проблеми теорії і практики сучасного перекладу : монографія / В. М. Амеліна, О. В. Бабенко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Амеліна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літ., 2019. - 470 с.
 
У монографії висвітлено низку проблем теорії і практики сучасного перекладу. Представлено інформаційний простір як чинник впливу на перекладацьку діяльність. Окреслено особливості перекладу термінології в аграрному дискурсі, акцентовано на труднощах перекладу аграрної термінології та пошуках шляхів їх подолання. Розглянуто методичні аспекти фахової підготовки сучасного перекладача.

 

82.0
К 61
Колошук, Н. 
Порівняльне літературознавство : посіб. для вищ. навч. закл. / Н. Колошук. - К. : Кондор, 2018. - 424 с. 
 
У посібнику подано матеріали до курсу «Порівняльне літературознавство», розробленого для студентів та аспірантів філологічних спеціальностей в університеті імені Лесі Українки. Більшу частину становлять дослідження української літератури (творчості Лесі Українки, В. Винниченка, М. Драй-Хмари, Б. Антоненка-Давидовича, Ю. Липи, І. Гнатюка, І. Світличного, В. Стуса та ін.) на основі компаративістської методології, що стали матеріалом практичних занять. Додано також окремі теми з лекційного курсу (про компаративістські аспекти сучасних герменевтичних та рецептологічних досліджень), авторську програму, зразки тестових завдань для підсумкової контрольної роботи та різнорідний текстовий матеріал – вірші й переклади – на допомогу студентам.

 

008(100)
І-90
Історія світової культури : навч. посіб. / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, О. В. Шинкаренко [та ін.]. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 400 с.
 
Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття.

 

347.77/.78
Ф 79
Фордзюн, Ю. І. 
Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Мукачів. держ. ун-т. - К. : Кондор, 2018. - 208 с.
 
Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану з дисципліни «Інтелектуальна власність» та призначений для студентів усіх напрямів та спеціальностей підготовки вищих навчальних закладів (спеціалістів, магістрів); майбутніх новаторів, працівників малого та середнього бізнесу, суб’єктів господарювання всіх рівнів з метою ознайомлення з правовими нормами в сфері інтелектуальної власності.
Представлені матеріали дають необхідний комплекс знань у сфері системи правової охорони інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середнього бізнесу, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

 


Новини

2020-05-23

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Ви віддано свободу здобували", присвячена Дню героїв.

2020-04-28

Обласна книгозбірня стала учасницею міжнародного проєкту “Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги”

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка  стала учасницею “Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги”, що реалізується ВГО Українська бібліотечна асоціація за підтримки Європейського Союзу (програма Дім Європи). Партнери проєкту: Публічні бібліотеки м. Орхус (Данія) та Білоруська бібліотечна асоціація.

2020-04-13

Шановні користувачі, до вашої уваги віртуальна виставка присвячена 95-річчю Юрія Мейгеша "Майстер великої прози".