Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2020-09-14
347.9(477)
В 43
Виконавче провадження : підручник / Н. Ю. Голубєва, І. В. Андронов [та ін.] ; за ред. Н. Ю. Голубєва ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2020. - 460 с. : іл. 
 
Підручник призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство» і підготовлено з урахуванням положень Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», нової редакції Цивільного процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та інших нормативно-правових актів, матеріалів судової практики. Він має на меті зорієнтувати студентів у доволі великій кількості інформації, підкреслити найважливіші проблеми виконавчого провадження, акцентувати увагу на найбільш цікавих і важких питаннях, що входять до курсу «Виконавче провадження».

 

332(477)
Г 14
Гайдуцький, П. І. Правда про ринок землі / П. І. Гайдуцький. - К. : ДКС Центр, 2020. - 58 с. : іл.
 
У цій книзі висвітлено міжнародний досвід політики ринку землі, розкрито правду про мораторії, ризики та міфи ринку землі, внесено пропозиції з концептуальних засад запровадження соціально-спрямованого, цивілізованого ринку землі в Україні. 

 

347.77(477)
С 90
Сусліков, Л. М. Створення об’єктів інтелектуальної власності : навч. посіб. для аспірантів всіх спец. / Л. М. Сусліков, І. П. Студеняк ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Говерла, 2020. - 420 с. : іл. 
 
Посібник присвячений розгляду питань, пов’язаних із створенням об’єктів інтелектуальної власності. Розглянуто основні положення законодавства України з питань інтелектуальної власності та її правової охорони, особливості авторського та патентного права, умови надання правової охорони об’єктам промислової власності. Детально висвітлюються питання оформлення та подання заявки на одержання патенту України на об’єкти промислової власності, процедура розгляду заявки в патентному відомстві, права та обов’язки власника патенту, методи реалізації патентних прав, передача права на винахід, особливості патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах. 

 

347(477)
Г 62
Голубєва, Н. Ю. Судові витрати : наук.-практ. посіб. / Н. Ю. Голубєва. - Одеса : Фенікс, 2020. - 120 с. 
 
Посібник призначається для поглибленого теоретичного та практичного вивчення актуальних питань стягнення судових витрат, підготовлений з урахуванням положень Цивільного процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання стягнення та вирахування судових витрат, матеріалів судової практики, найсучасніших досягнень цивільного процесуального права.

 

347.6(477+4)
Р 32
Ревуцька, І. Е. До питання створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС : монографія / І. Е. Ревуцька, С. Б. Булеца ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : РІК-У, 2020. - 188 с. 
 
Монографія присвячена дослідженню оцінки стану наукової розробки питання правових підстав створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС; дослідження становлення та розвитку правового регулювання підстав створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС; характеристика поняття підстав створення сім’ї; характеристика видів правових підстав створення сім’ї та здійснення їх класифікації; дослідження особливостей шлюбу як підстави створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС; характеристика зареєстрованого партнерства як підстави створення сім’ї за законодавством країн-членів ЄС та визначення перспектив його запровадження в Україні; дослідження фактичних шлюбних відносин як правової підстави створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС.

 

323.2(477)
Г 85
Гриценко, О. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище : [монографія] / О. Гриценко ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса [та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. - 320 с. : іл, табл. 
 
У монографії проаналізовано сучасний етап процесу декомунізації в Україні, ініційований так званими «декомунізаційними законами» від 9 квітня 2015 р. Стисло оглянуто також попередній вітчизняний досвід декомунізації – як у стихійних її проявах на кшталт «Ленінопаду» зими 2013-2014 років, так і у формі ініційованого указами президента В.Ющенка демонтажу у 2007-2009 роках пам’ятників радянським вождям, причетним до Голодомору. Новий етап цього процесу, більш масштабний і всеохопний, розпочатий навесні 2015 року, проаналізовано з двох методологічно відмінних перспектив – спершу як заходи державної політики (за методологією аналізу публічної політики), потім – як соціокультурне явище, за методологією культурних досліджень, що передбачає розгляд кількох його аспектів – творення/продукування цього явища, його регулювання, споживання/рецепція, його репрезентації в культурній комунікації, а також породжені ним ідентичності. 

 

330.3(477)
З-48
"Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст
 / Razumkov Centre ; керів. проекту, авт. К. Маркевич, підгот. вид. А. Чернова, підгот. вид. Г. Пашкова [та ін.]. - К. : Заповіт, 2019. - 316 с. : іл, табл. 
 
У виданні представлено Аналітичну доповідь, яка узагальнює існуючі підходи до визначення змісту, передумов, головних детермінантів і фінансових інструментів процесу “зеленого” інвестування, його особливостей і глобальних тенденцій розвитку, а також визначає поточний стан і перспективи мобілізації “зелених” інвестицій в Україні. У доповіді послідовно аналізуються сучасні тенденції реалізації концепції сталого розвитку у світовій економіці, з особливою увагою до нових трендів становлення “зеленої” економіки та “екологізації” міжнародної фінансової системи, яка лежить в основі “зеленого” інвестування. Детально розглядаються головні детермінанти та фінансові інструменти “зеленого” інвестування – міжнародне “зелене” кредитування (кредитні лінії) та “зелені” облігації, “зелені” прямі іноземні інвестиції та приватне “зелене” кредитування. Окремий розділ присвячено глобальним трендам “зеленого” інвестування у сектор відновлюваної енергетики, заходам енергоефективності, розробці “чистих” технологій, а також заходам з пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них. За результатами дослідження сформульовано практичні пропозиції до засад політики “зеленого” інвестування в Україні, зокрема: (1) визначено головні принципи політики “зеленого” інвестування; (2) проаналізовано сучасний стан і перешкоди на шляху до реалізації цієї політики в Україні; (3) запропоновано механізми та інструменти її реалізації. Доповідь завершується розділом, в якому наведено аналіз результатів опитування керівників різних рівнів підприємств стосовно засад і передумов “зеленого” інвестування.

 

323(477)
Р 32
Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991-2018 рр.) : [монографія] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. М. С. Кармазіна. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. - 264 с. 
 
Дослідження присвячене аналізу літератури з проблеми вивчення феномену політичних еліт в Україні як у цілому, так і на регіональному рівні у період з кінця 1991 – 2018 рр., і, зокрема, в таких областях, як Вінницька, Львівська, Полтавська, Сумська та Чернівецька. Окремо охарактеризовано джерельну базу, емпіричний матеріал щодо функціонування регіональних еліт, подальший аналіз якого має сприяти критичному й неупередженому осмисленню проблематики.

 

316.3(477)
Г 87
Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, І. Е. Бекешкіна [та ін.] ; за заг. ред.: О. А. Корнієвський, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2020. - 112 с. 
 
Проаналізовано результати загальнонаціональних опитувань громадської думки щодо сучасного стану розвитку громадянського суспільства в Україні. Охарактеризовано основні тенденції громадської активності, зокрема розглянуто особливості самоорганізації громадян під час виборчих процесів 2019 року. У контексті проведення реформи децентралізації проаналізовано сучасний стан правової інституалізації місцевої демократії, різні форми громадської участі в об’єднаних територіальних громадах. Наведений в аналітичній доповіді комплексний аналіз політико-правового середовища вітчизняного громадянського суспільства, успішних практик діяльності благодійних організацій, державної фінансової підтримки громадського сектору надав можливості виокремити найважливіші пріоритети та завдання державної політики щодо сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах політичного транзиту.

 

94(477)
Ф 32
Федака, С. Д. Історія України / С. Д. Федака. – Ужгород : Timpani, 2020/ - (Долітописна історія ; Серія 1). Т.1 : Кам’яний вік. - 2020. - 232 с. 
 
Цей том присвячено мідно-бронзовому і початку залізного віку. Хоча мідно-бронзовий вік практично не представлений у повсякденній свідомості сучасної людини, об’єктивно відлуння тієї далекої доби не стихає понині. У книжці розглянуто близько півсотні археологічних культур, що змінювали одна одну в різних регіонах сучасної України, зроблено спроби їхньої етнолінгвістичної інтерпретації, а на цій основі проаналізовано історичну динаміку конкретних подій упродовж відносно темних п’яти тисячоліть вітчизняної історії (VI – II тис. до н.е.), постійне ускладнення людського суспільства, здійснено все тісніше й органічніше вписування українських теренів у загальносвітовий цивілізований контекст. 
 

 

930(510)
М 82
Москаль, Р. Б. Тринадцятиканоння : тексти, що створили цивілізацію / Р. Б. Москаль. - Харків : Фоліо, 2020. - 452 с. : фото.кол.
 
У новій книжці автор також вперше в Україні виклав історію китайського канонознавства, зокрема – формування корпусу «П’ятиканоння», «Чотириканоння» та «Тринадцятиканоння», їх вивчення та коментування. У книжці повністю або частково наводяться переклади більшості текстів канонів. Високий інтелектуальний статус цих текстів забезпечувався традицією та вірою в невичерпність смислів, що в них закладені; переконанням, що їх неможливо остаточно вивчити та пізнати. Тож китайські книжники знову і знову занурюватися в їхню мудрість, як для самовдосконалення, так і для передачі цих знань наступним поколінням. А завдяки коментарям канони адаптувались до викликів нових епох. Упродовж тисячоліть у Китаї канони вважалися найважливішим духовним надбанням народу, що осмислювалися для розуміння світу, людини та суспільства загалом. Вони власне і  сформували  китайську цивілізацію, а також справили фундаментальний вплив на країни «конфуціанського ареалу» – Японію, В’єтнам та Корею.
 

 

911(477)
Ц 29
Це - Україна = This is Ukraine / авт. текстів: І. І. Верба, І. Д. Гамкало [та ін.] ; фото: М. Андреєв, В. Андрієвський [та ін.]. - К. : Комп’ютерні Системи, 1995. - 352 с. : кол.іл.
 
Ми живемо в нескінченно мінливому світі. Погортайте сторінки цього видання. Перед Вами промайне яскрава тисячолітня історія: трипільці, скіфи, Київська Русь, Козацька республіка, Малоросія, Українська РСР…Через пам'ять, віковий труд проступають матеріальні та духовні свідчення досягнень наших попередників.

 


Новини

2020-11-23

Друзі, запрошуємо вас на перегляд документального фільму "Леся Українка: 10 вражаючих фактів", який відбудеться 25 листопада о 16:00 у читальній залі нашої бібліотеки!
Вхід вільний!

2020-11-23

Обласна бібліотека запрошує на благодійну акцію для підтримки онкохворих дітей.
27 листопада о 13:00, у читальній залі бібліотеки відбудеться презентація благодійної виставки-ярмарку світлин фотохудожника Володимира Хили. Захід відбудеться у рамках акції "Розтопи своє серце – допоможемо дітям разом".

2020-11-13

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.