Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2020-11-13

 

002.2(477)
У-45
Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. Вип. 3 : Український друкований плакат 1986-1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Т. А. Галькевич, О. М. Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець./ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2018. – 464 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 335-375. – Покажч.: с. 376-400.
 
Каталог «Український друкований плакат 1986–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є завершальним етапом роботи над продовжуваним виданням «Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» у трьох випусках. У каталозі міститься бібліографічна інформація про український друкований плакат зазначеного періоду (3243 назви), а також ілюстрації до окремих позицій бібліографічного опису. Довідково-пошуковий апарат каталогу складають іменний покажчик, покажчик імен художників плаката.
Для мистецтвознавців, художників, культурологів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться культурою України.
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного простору / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: В. Попик, Г. В. Боряк [та ін.] ; за заг. ред. В. Горовий.  К. : НБУВ, 2018.  520 с. : рис., табл.  Бібліогр. наприкінці робіт.    
 
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі су спільних тр а нсформ ацій в Україні. Розглянутоо собливості
продукування та поширення наукової інформації, функціонування нових форм інформаційного обміну в науковій комунікації. Окрему увагу приділено проблемам інформаційного суп роводу с о ціально-політ ич них реформ та уча сті бі бліотек у цих п роцеса х.
Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційноко мунік а ці й них технологій.
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. – Вип. 51 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик, Г. В. Боряк [та ін.].  К. : НБУВ, 2019.  380 с.  Бібліогр. наприкінці ст.
 
До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені книгознавчим дослідженням бібліотечних фондів; дослідження з формування, використання, організації доступу до довідково-бібліографічних ресурсів бібліотеки; представлено науково-видавничу, інформаційну діяльність бібліотек; опубліковано матеріали, присвячені особистостям у бібліотечній справі.
Видання адресоване фахівцям бібліотечно-інформаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів, усім, хто цікавиться історією, теорією та практикою бібліотечної справи.
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 53 : Соціокомунікаційні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій : збірник / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; за заг. ред. В. М. Горовий ; редкол.: В. Попик, Г. Боряк [та ін.].  К., 2019.  290 с. : рис., табл.  Бібліогр. наприкінці ст. 
 
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються сучасні тенденції розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституційу процесі суспільних трансформацій в Україні, особливості функціонування бібліотек в умовах цифровізації. Розглянуто окремі аспекти ролі бібліотек
у політичній комунікації. Окрему увагу приділено проблемам удосконалення технологій інформаційного забезпечення розвитку соціальних комунікацій. Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційнокомунікаційних технологій.
025(477)
З-16
Заєць, Олена Василівна. Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / О. В. Заєць ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2018. – 240 с. : іл. – Бібліогр.: с. 130-139 та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 234-237.
 
Видання є результатом наукового опрацювання фонду історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври, що зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на предмет виявлення печаток, штампів, екслібрисів, наліпок, які свідчать про колишніх власників книг. З’ясування первинних господарів книжок стало поштовхом до вивчення архівних матеріалів Києво-Печерської лаври, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві. Під час дослідження виявлено нові факти з наративної історії монастиря. Саме завдяки збереженим приватним книжковим колекціям повернені з небуття відомі свого часу представники православ’я, відображено характерні риси книжкової культури православного духовенства впродовж XVIІ – початку ХХ ст. В роботі доводиться велике значення бібліотеки в історії Києво-Печерської лаври та української культури і, як наслідок, внесення монастиря до об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО від України.
Розраховано видання на істориків, студентів, дослідників, які цікавляться вітчизняною історією, любителів старовини.
016:070(477)
Г 13
Газети України 1816-1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол. : Т. Д. Антонюк, О. А. Вакульчук [та ін.]. – К., 2019. – 314 с. : іл.
 
Каталог містить 616 назв періодичних видань, складається з повних бібліографічних описів газет та всіх наявних у фондах різноманітних додатків до них (414 газет і 202 додатки), розташованих за алфавітом назв у хронологічному порядку. Опис газет здійснено мовою оригіналу. Видання має науково-довідковий апарат, що складається з іменного, географічного, хронологічного покажчиків.
Каталог буде у нагоді для дослідницької роботи в усіх галузях науки і культури. Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. : В. Попик, Г. В. Боряк [та ін.] ; за заг. ред. В. Горовий. – К. : НБУВ. – 2019. – 436 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці робіт.
 
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні. Розглянуто особливості функціонування нових форм інформаційного обміну в науковій комунікації. Окрему увагу приділено проблемам інформаційного супроводу соціокультурних трансформацій та участі бібліотек у цих процесах. Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальних комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.
 


 

 


Новини

2021-03-03

Шановні користувачі! Для вас нові надходження літератури до Відділу зберігання бібліотечних фондів.

2021-02-23
Вчора отримали у подарунок від пана Станіслава Аржевітіна підшивку газети "Нова Колочава".
Колоча́ва – унікальне село на Закарпатті, розташоване у мальовничій Тереблянській долині. Колочава – село десяти музеїв, що становлять культурну і архітектурну спадщину нашого краю. Про це та інші родзинки села можете дізнатися, погортавши сторінки презентованої нам газети.
Щиро вдячні за поповнення бібліотечного фонду.