Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2021-01-04
811.161.2
М 59
Микитюк, О. Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посіб. / О. Р. Микитюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 6-те вид., зі змін. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2020. - 440 с. : іл. 
 
У посібнику сучасну українську мову розглянуто в трьох площинах: самобутність, система, норма. Самобутність засвідчена давніми писемними пам’ятками, що виразно ілюструють українські мовні риси. Система – це навзаєм зумовлена та пов’язана в одне ціле вертикаль мовних розділів: фонетики, дериватології, лексикології, морфології, синтаксису та стилістики. Мовна норма – це шлях до впровадження мовленнєвої культури. Посібник містить низку рубрик, цікавинок, таблиць та мовних плакатів, що допомагають опанувати матеріал та увиразнюють науковий текст.

 

811.161.2
Р 15
Радевич-Винницький, Я. Історія української мови: іноетнічні персоналії / Я. Радевич-Винницький. – Л. : Апріорі, 2020. - 260 с. : іл. - (Історія мови - наша історія).
 
Книга містить нариси життя і діяльності видатних особистостей неукраїнського походження, які позитивно вплинули на визнання, утвердження і розвиток української мови та її літературної форми.

 

821.161.2.09
Є 92
Єфремов, С. Історія українського письменства : в 2 т. Т. 1, 2 / С. Єфремов. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 902 с. : іл. 
 
Сергій Єфремов - одна з найколоритніших постатей в українському літературознавстві. Автор понад 3000 публікацій, найбільш відомий своєю "Історією українського письменства", яка в Україні, на жаль, видана не була. А це єдина авторська робота, яка охоплює український літературний процес від давнини до 20-х років минулого століття. Науковий метод у ній позначений виразною індивідуальністю і точністю фахових характеристик. Застосувавши соціологічний принцип у прочитанні літературних явищ, С. Єфремов створив наукову номенклатуру українського письменства, якою з певними заувагами й донині послуговуються представники всіх літературознавчих шкіл. Книга має неабияку цінність для науковців, учителів, студентів, учнів, усіх, хто не байдужий до українського слова.

 

811.161.2
Б 48
Береза, Т. Гарна мова - одним словом : слов. вишук. укр. мови : [понад 1 500 слів] / Т. Береза. – Л. : Апріорі, 2019. - 420 с.
 
Словник вишуканої української мови - данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання. Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочин-ця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, таким є безмежжя авторського лету упродовж ХУІІІ-ХХІ століть. І Іонад 1300 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.

 

39(477)
П 30
Петров, В. П. Походження українського народу : праця / В. П. Петров. - К. : Центр учб. літ., 2020. - 100 с. 
 
Книжка видатного етнографа, археолога та мовознавця, вченого-універсала професора В.П. Петрова присвячена актуальному для сучасного українознавства питанню. Майже 50 років праця залишалась невідомою науковій громадськості і друкується вперше. Пильної уваги автор надає найдавнішим фазам формування українського етносу, розглядає долю його предків за доби давньоземлеробської трипільської культури, в скіфські часи, за періодк звязків з Римською імперією тощо.
 

 

323.1(477)
К 32
Квітковський, Д. Боротьба за українську ідею / Д. Квітковський. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 604 с. : іл. 
 
Загально відомо, що чіткого визначення національної ідеї поки що не існує. Поговорюють навіть, якщо комусь вдасться сформулювати визначення національної ідеї, то він отримує Нобелівську премію. Але із усіх трактувань, найчастіше звучить: національна ідея - це концентрований вираз національних інтересів та почуттів, форма духовного самоусвідомлення, показник того, як народ усвідомлює себе, свою роль і місце у світі. Яким не було б визначення даного духовного феномену, і за формою, і за змістом - суть одна, в першу чергу, консолідація нації для певних здобутків.

 

37(477)"195/201"
Р 64
Розман, І. І. Українська педагогічна біографістика : (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / І. І. Розман ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. - Ужгород ; Мукачево : РІК-У, 2020. - 616 с. : табл.
 
Монографія присвячена етапам розвитку педагогічної біографістики в Україні, теоретичним напрацюванням та практичним здобуткам у галузі історії педагогіки. Матеріал роботи розкриває автобіографічні відомості , джерелознавчий матеріал, особисті та історичні архівні матеріали відомих і мало відомих педагогічних персоналій. У монографії закцентована увага на дослідженні та аналізуі щоденників, нотаток, спогадів, професійної діяльності педагогів в українському науково-педагогічному просторі.

 

327(100)
К 65
Конфлікти, що змінили світ / Н. Іщенко (Гумба) [та ін.]. – Х. : Фоліо, 2020. - 192 с. : карти. - (Великий науковий проект). 
 
Протягом усієї політичної практики існує безліч прикладів, коли внутрішній військовий конфлікт ставав причиною глобальних змін, які зачіпали цілий регіон, країну, а то й увесь світ. Проте після анексії Криму та окупації частини Донбасу Україна також опинилася серед країн, де триває неоголошена війна. У пошуках рішень для нашої держави Наталя Іщенко – заступник директора Інституту світової політики, відома журналістка, медіа-експерт, лауреат Премії імені Джеймса Мейса – об’єднала експертів з міжнародної політики та національної безпеки, які разом розглянули світовий досвід розв’язання збройних конфліктів. Яке уявлення про спільне майбутнє може стати основою для консенсусної підтримки сторін конфлікту та одночасно отримати схвалення громадян України? Що для його подальшого втілення потрібно зробити усім сторонам? Відповіді на ці болючі, хвилюючі й, на жаль, злободенні для українців питання містяться в цій книжці.

 

929(477)
П 52
Полонська-Василенко, Н. Д. Видатні жінки України / Н. Д. Полонська-Василенко. - Репр. вид. 1969 р. - К. : Центр учб. літ., 2020. - 164 с. : іл, портр.
 
Праця професора д-ра Наталії Полонської-Василенко «Видатні жінки України» виходить заходами Союзу Українок Канади. Перший розділ – «Жінки княжої доби» друкувався в журналі Промінь". Цей розділ авторка дещо доповнила, а більша частина книжки це цілком нові праці, в яких в основному висвітлено постаті жінок доби гетьманщини та жінок ХІХ і ХХ ст.

 

821.161.2.09"19"
З-15
Задеснянський, Р. Що нам дав Микола Хвильовий? / Р. Задеснянський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 260 с.
 
У цій праці в хронологічному порядку майже всі твори Хвильового і подані з них цитати, які узасаднюють твердження автора. Ця праця знайомить читача з генезією ідей, що їх пропагував Хвильовий, та не лишає сумніву щодо їх справжньої вартості.
 

 

32(477)"19"
С 13
Сагайдачний, П. К. В його тіні. Симон Петлюра в історії українського народу / П. Н. Сагайдачний. - Репр. вид. - К. : Центр учб. літ., 2020. - 66 с.
 
Покоління, що переживало українську національну революцію й було активним учасником збройних змагань українського народу, невимовно вдячне долі за вдароване саме йому велике щастя: творити українську державність, боротися за неї й жити — хоч і коротко — у своїй власній, насправді незалежній державі. З середовища українського війська зразу ж виринула постать, що їй судила доля стати в наступних роках не тільки його верховодом, але й носієм і символом української державності. З середовища цього українського війська вийшов Симон Петлюра.

 

930(44:477)"16/17"
Л 84
Луняк, Є. Вольтер і Україна : [монографія] / Є. Луняк. - К. : Видавець Олег Філюк, 2020. - 122 с. : портр, іл. 
 
В монографії Євгена Луняка здійснено комплексний ґрунтовний аналіз українознавчого доробку в творчості видатного французького мислителя й просвітника Вольтера. Велику увагу приділено історичній ситуації, в якій відбувалася його діяльність, визначено осіб, котрі впливали на розвиток українознавчих зацікавлень цього автора, а також проаналізовано загалом французьку історіографію ХVІІІ ст., присвячену козацькій Україні. Важливим додатком є вміщення наприкінці книги перекладів окремих фрагментів з творів Вольтера, що найбільше пов’язані з історією України.

 

75.071(470)"18"
К 38
Київські адреси Михайла Врубеля : до 165-річчя від дня народж. художника / Нац. музей "Київ. картинна галерея" ; авт.-упоряд.: Н. Агеєва, О. Друг. - К. : Антиквар, 2020. - 120 с. : іл.
 
У цій книзі видатні пам’ятки київської архітектури, історичні місцевості та будинки представлено в контексті життя й творчості одного з найяскравіших майстрів Срібного віку Михайла Олександровича Врубеля (1856–1910). Розповідь про п’ятирічне перебування тоді ще нікому не відомого живописця в Києві доповнено інформацією про споруди, до реставрації та художнього оформлення яких він був причетний, про людей, з якими дружив, про роботи, створені в “київський період” (1884–1889). Потім Врубель згадував про ці роки як про найщасливішу пору свого життя. Видання адресовано широкому колу читачів. Книгу ілюстровано творами Михайла Врубеля з колекції Національного музею “Київська картинна галерея” та фотографіями з колекцій Музею історії міста Києва,Національного художнього музею України, Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, родини Прахових. До 165-річчя від дня народження художника.

 


Новини

2020-12-31
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка виграла і освоїла грант від Українського культурного фонду за програмою «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Завдяки інституційній підтримці вдалось розв'язати найгострішу проблему - відновлення функціонування підвального приміщення бібліотеки, де розташовано частину книгосховища. Підвальне приміщення було затоплене грунтовими водами після сильних дощів в червні 2020 року. Впродовж карантину бібліотека вже використала всі передбачені для забезпечення відповідного санітарного стану кошти, тому інституційна підтримка допомогла відновити функціонування книгосховища. Завдяки гранту було придбано: нові стелажі, осушувач повітря, насос для відкачування води, подовжувач та засоби дезинфекції.