Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Театр: вчора, сьогодні, завжди

2019-03-26
до Міжнародного дня театру

Театр – канал, через котрий
ллється безпосередньо в народні
маси те, що напрацьовує наука і знання.
Фрідріх Шіллер

Театр – це душа цивілізації,
це естетика.
Олександр Духнович

Театральне мистецтво сягає своїм корінням в глибоку старовину. 

Його найважливіші елементи існували вже в первісних обрядах, в тотемічних танцях, в копіюванні повадок тварин і т. д.
Природа мистецтва театру синтетична, адже його художній образ виникає завдяки синтезу драматургії, архітектури живопису, скульптури, музики, майстерності актора. Отже, можна простежити певну закономірність у розвитку процесу синтезації видів мистецтва. Якщо архітектура, живопис, скульптура взаємодіють переважно між собою, то мистецтво хореографії та театру, а далі ми побачимо, що і мистецтво кіно, використовує міжвидовий синтез.
Мистецтво театру цілком слушно вважають колективною творчістю. Порівняно з мистецтвом музики та хореографії процес співтворчості в театрі значно ускладнюється: у постановці спектаклю безпосередньо беруть участь принаймні п'ять осіб, але іноді у виставі бере участь один актор — це моновистава. Тільки, якщо всі вони стають співавторами, спектакль перетворюється у витвір мистецтва. Велика відповідальність при його створенні покладається на режисера-постановника, оскільки саме він повинен передати задум драматурга, створити необхідну атмосферу дії, вибудувати композицію спектаклю таким чином, аби вона якомога глибше і яскравіше донесла до глядача основну його ідею. 

Цей процес надзвичайно складний особливо тоді, коли драматурга і режисера розділяє значний часовий проміжок: необхідно передати атмосферу тієї епохи, у межах якої розгортається дія спектаклю, відтворити специфіку побуту, особливості костюмів тощо. Саме це і допомагає зробити режисерові художник, а музичне оформлення, що покладається на композитора, дає змогу посилити драматичне напруження дії, створити важливий емоційний фон спектаклю.
Зв'язуючою ланкою між драматургом і режисером є актор, який не просто доводить їхній задум до глядача, а й примушує повірити його в те, що відбувається на сцені. Саме актор може порушити міру умовності, що притаманна мистецтву театру. Проте створити повноцінний образ здатний тільки справжній актор, який володіє засобами акторської майстерності: системою зображувально-виражальних прийомів (міміка, дикція, інтонація, пластика, рух тощо), фантазією, вмінням імпровізувати та ін. Це дає можливість акторові встановити емоційний контакт з глядачем, примусити останнього співпереживати дії, що розгортаються на сцені.
Важлива специфічна особливість театру, яка відрізняє його переважно від усіх видів мистецтва (виняток — хореографія), полягає у тому, що глядач має змогу стати свідком процесу художньої творчості, спостерігати створення художнього образу власними очима. Естетичний вплив справжнього театрального мистецтва, що викликає почуття емпатії — співпереживання у глядача, приводить його до катарсису — духовного очищення, а саме в цьому і полягає надзавдання мистецтва взагалі.

85.33(4УКР)
В 49

Вінок спогадів про Заньковецьку : [збірник] / упоряд. : О. Ватуля, П. Долина, П. Перепелиця. – К. : Мистецтво, 1950. – 260 с. : іл.
Збірник “Вінок спогадів” присвячено геніальній українській артистці М. К. Заньковецькій. В збірнику вміщено спогади видатних діячів укра­їнського та російського мистецтва про Заньковецьку: спогади І. Мар'яненка, В. Романицького, Г. Юри, М. Нестерова, Г. Рубчака, І. Козловського та інші цінні документи і листування Заньковецької.

Збірник ілюстровано фоторепродукціями Занько­вецької в її найкращих ролях.

 

85.33(4УКР)
Г 14
Гайдабура, В. М. Театр, розвіяний по світу
: феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В. Гайдабура ; Нац. акад. мистецтв України. – Вид. 2-е, переробл. – К. : Києво-Могилянська академія, 2015. – 256 с. : іл.
Автор книжки, член-кореспондент Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства Валерій Михайлович Гайдабура, що відомий своїм монографічним дослідженням про сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941 – 1944), цього разу першим у вітчизняному теа­трознавстві звернувся до узагальнення багаторічної практики повоєнного театру української діаспори та його тлумачення як невід'ємної частини комплексної історії національного мистецтва XX століття.
Феномен сцени української повоєнної діаспори автор досліджує у науково-популярній формі; у методології при­ваблює звернення до персоналістики та психоаналітичних можливостей епістології.

85.33(4УКР)
Г 14
Гайдабура, В. М. Театральні автографи часу
: дослідження, рецензії, творчі портрети, інтерв’ю, “фото-сайти” / В. Гайдабура. – К. : Факт, 2007. – 292 с. : іл.
Автор пропонованої книжки – відомий історик українського театру. Збірник “Театральні автографи часу” представляє Валерія Гайдабуру книжки, як цікавого театрального журналіста. Видання містить 30 його статей, що виходили у періодичній пресі від 80-х років минулого століття.
Різні за жанрами – міні-дослідження, есе, інтерв’ю, рецензії – вони виявляють постійно пульсуючий інтерес автора до багатьох сценічних колективів України і зарубіжжя, проблем театральної історії, драматургії, режисури, акторської майстерності
.

85.33
Г 25
Гвоздєв, О. О. З історії театру і драми
/ О. О. Гвоздєв. – Л., 2008. – 200 с.
У книгу О. Гвоздева увійшли окремі статті та нариси з проблем історії європейського театру і драматургії ХVІ-ХХ ст., а також по­дано аналіз нової німецької театрознавчої науки. Книга містить багатий фактологічний матеріал і може слугувати посібником для студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.

85.33(4УКР)
К 59
Козак, Б. М. Театральні відлуння
/ Б. М. Козак. – Л. : Ліга-Прес, 2010. – 452 с. : іл.
"Театральні відлуння" – це справді неординарна реакція автора на су­часні йому мистецькі події, роздуми про творчість українських акторів та ана­ліз постав на українській сцені вітчизняної та зарубіжної драматургії у ретроспективі. Пошуки й відкриття незнаних досі фактів сценічної історії п'єс та інсценівок ("Сонце Руїни" В. Пачовського, "Земля" за В. Стефаником, перша постава "Гамлета" В. Шекспіра), порівняльний аналіз діяльності Л. Курбаса та Ю. Остерви, точно накреслені штрихи характерів акторів-колег – сукупно творять і характер самого автора-актора і науковця.

792.2
К 61
Коломієць, Р. Г. Лесь Курбас
/ Р. Г. Коломієць. – Харків : Факт, 2018. – 128 с.
Шекспірівські слова “Весь світ – театр, і ми актори в ньому” були девізом життя Леся Курбаса, ім'я якого овіяно суцільними легендами і вигадками. Ще за життя його вважали титаном, творцем, пророком-інтуїтом. “Заручником вічності в полоні часу” вважає Леся Курбаса автор цього видання – режисер, театральний історик і критик, педагог, перекладач Р. Г. Коломієць.

85.334.3(2Ук)
К 66
Корифеї українського театру
: матеріали про діяльність театру корифеїв / Упоряд., вступ. ст., прим. І. О. Волошин. – К. : Мистецтво, 1982. – 312 с. : іл.
У збірнику провідні майстри радянської культури розповідають про акторську майстерність корифеїв українського театру: Марка Кропивницького, Марії Заньковецької, Ганни Затиркевич-Карпинскої, Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського. Тут також подано статті про засновників реалістичної течії на українській сцені Михайла Щепкіна та Карпа Соленика.

85.33(4УКР)
П 32
Пилипчук, Р. Я. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.)
/ Р. Я. Пилипчук ; упоряд. Є. О. Гулякіна ; вступ. ст. О. Ю. Клековкін. – К. : Криниця, 2015. – 512 с. : портр., фот.
Висвітлюючи головну тему книги — зародження і розвиток «Українсько­го професіонального театру в Галичині (60-ті роки XIX ст.)», автор спирається на традиції академічної української теа­тральної школи. В її руслі використову­ючи історико-біографічний метод, уни­кає соціологізму та орієнтується на прі­оритет факту над концепцією.
Як і в інших його наукових працях, коло наукових інтересів не вичерпуєть­ся театром, а торкається і проблем літе­ратурознавства, музикознавства та ін­ших суміжних дисциплін. Дискусійні ас­пекти історії заснування українського театру подано із фундаментальним дже­рельним забезпеченням.
Це яскраве синтетичне дослідження переконливе завдяки послідовній орієн­тації на вичерпність і достовірність, ко­ректність інтерпретацій залученого ма­теріалу та багатогранній компетентності науковця, який працював над пропоно­ваною монографією упродовж кількох десятиліть (1970-ті — поч. 2000-х).
Подані факти і явища, незалежно від часу написання, сприймаються як ви­кладені саме сьогодні й адресовані су­часному читачеві. Вони розглядаються, відповідно до фахових принципів Рос­тислава Пилипчука, не лише в театраль­ному, айв загальнокультурному кон­тексті, що дозволяє робити широкі кон­цептуальні висновки як досліднику, так і зацікавленим читачам.

85.33(4УКР)
П 53
Польська. Культура. Україна
: лекції про театр / Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса, Ін-т ім. Є. Гротовського ; упоряд. В. Собіянський. – К.; Вроцлав, 2010. – 190 с.
Ця книга є спробою закрити деякі “білі плями” в історії театральних культур України і Польщі. Україномовна частина публікації представляє визначальні події польського театру XX – поч. XXI ст. Відповідно, польськомовна – презентує основні тенденції розвитку театру східносусідньої країни цього ж часу. Книга виникла як результат співпраці Центру Курбаса та Інституту Ґротовського. Проект реалізований завдяки підтримці з боку Програми Європейського Союзу “Молодь в дії”.

791(477)
Т 35

Терен, Т. Прості речі : вісім розмов з Адою Роговцевою / Т. Терен, А. Липківська. – К. : Pabulum, 2018. – 264 с. : іл.
"Прості речі" – це відверті діалоги великої акторки про її життя, родину, близьких людей, покликання, професію і країну з журналісткою Тетяною Те­рен і театральною критикинею Анною Липківською. В цих текстах перед нами постає не лише жива легенда українського театру та кіно, а й гранично щира жінка, якій випав непересічний життєвий шлях. У розмовах згадуються знакові події та відомі особистості нашої культури, які для Ади Роговцевої були і зали­шаються друзями чи колегами.
Книга-інтерв'ю буде цікава всім, хто захоплюється творчістю Ади Рогов­цевої та стежить за світом театру й кіно.

К 85.33
А 65
Андрійцьо, В. М. Августин Волошин і український театр на Закарпатті
: (до 140-річчя з дня народж. А. Волошина) / В. М. Андрійцьо. – Ужгород : Карпати, 2014. – 64 с. : іл.
Зі сторінок цього видання перед сучасником на повен зріст вимальовується постать Героя України – президента Карпатської України, видатного релігійного, державного діяча, педагога, публіциста, письменника і драматурга, одного із засновників україн­ського театру на Закарпатті Августина Волошина (1874 –1945).

К 85.33
А 65

Андрійцьо, В. Доля світла, тополина… : короткі нариси з історії Хустського народного театру ім. В. Майданного / В. Андрійцьо. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 112 с. : іл.
Книга є першою спробою в культурологічному просторі театрального Закарпаття розповісти про творчий шлях Хустського народного театру, одного із провідних аматорських колективів Срібної Землі, організованого і впродовж сорока років (1959–1999) керованого Заслуженим працівником культури України Всеволодом Леонідовичем Майданним.

К 85.33
А 65
Андрійцьо, В. Микола Садовський і Закарпаття
: до 160-річчя з дня народж. М. Садовського / В. Андрійцьо. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 48 с.
Зі сторінок цього видання вимальовується знакова постать великого актора, режисера, драматурга, публіциста – Миколи Карповича Садовського (1856 – 1933), його історична роль в орга­нізації творчої діяльності першого професіонального українсько­го театру на Закарпатті – Руського театру Товариства “Просвіта” в Ужгороді. На сцені і в оточенні театру звучали українська літе­ратурна мова та пісня, дотримувалися українських звичаїв та обрядів, у п'єсах відтворювалися сторінки історії нації, що робило театр епіцентром національного відродження краю.
Видання розраховане на мистецтвознавців, культурологів, студентів, учнів мистецьких навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться історією українського театру та культури Срібної Землі.

К 85.33
А 65
Андрійцьо, В. Руський театр Товариства “Просвіта” в Ужгороді
(1921 – 1929) : перший український професійний театр на Закарпатті / В. Андрійцьо. – Ужгород : Ґражда, 2012. – 232 с. : іл.
У монографії досліджено процес становлення та творчий шлях першого українського професіонального театру на Закарпатті – Руського театру Товариства “Просвіта” в Ужгороді (1921 – 1929) у його різноманітних формах і засобах функціонування. На основі джерельних матеріалів та документів розкрито основні тенденції й особливості культурологічного процесу регіону в контексті історичної епохи.

К 85.33
А 65
Андрійцьо, В. Український театр Закарпаття у творчій спадщині Василя Ґренджі-Донського
: до 75-ї річниці Карпатської України : монографія / В. Андрійцьо. – Ужгород: Карпати, 2014. – 208 с. : іл.
Монографія знаного театрального історика, кандидата мистецтвознавства Васи­ля Андрійця є ґрунтовною спробою в українському мистецтвознавстві масштабно оцінити роль Василя Ґренджі-Донського в історії українського театру на Закарпатті як театрального критика, драматурга, публіциста періоду 20–30-х років XX століття.
При цьому автор ставить за мету охопити широкий аспект процесу зародження та розвитку театральної критики на Закарпатті, починаючи від попередників Васи­ля Ґренджі-Донського, рецензій відомих і невідомих авторів про вистави шкільного “будительського” театру 50–60-х років XIX ст., аматорських вистав «просвітянсько­го» театру 20–30-х років XX століття.

К 85.33
Б 14
Баглай Й. Із театром – сорок років 
: ст., рец., нариси / Й. Баглай. – Ужгород, 1997. – 146 с.
У книжці Йосипа Баглая “Із театром – сорок років” уміщені статті автора з історії професійного театру на Закарпатті, рецензії на вистави Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру та інших українських театрів, які приїжджали у наш край на гастролі, а також літературно-художні нариси про визначних режисерів, театральних художників та артистів.

К 85.33
Г 12
Габорець, В. С. Служителі мельпомени
: статті, нариси / В. С. Габорець. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 140 с.
У книзі вміщено статті та нариси про театральних діячів на­шого краю, котрі своєю дослідницькою працею долучились до твор­чої біографії театру “Нова сцена” (1934-1939), Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина і Євгена Шерегіїв, Закарпатського обласного теат­ру ляльок “Бавка” та Закарпатського обласного угорського драма­тичного театру ім. Д. Ійєша, окремих народних аматорських дра­матичних театрів.

К 85.334
З-17
Зайцев, О. Д. Майстри Закарпатської сценографії ХХ сторіччя 
/ О. Д. Зайцев.
Ужгород : Шарк, 2007. – 192 с., іл.
У книзі на основі історико-архівних джерел та періодичних матеріалів розглядаються творчі портрети майстрів сценографії Закарпаття ХХ сторіччя. 

К 85.334
З-17
Зайцев, О. Д. Режисери Закарпатського театру ХХ сторіччя
/ О. Д. Зайцев. – Ужгород : Аутдор-Шарк, 2014. – 244 с. : іл.
У книзі на основі історико-архівних джерел та періодичних матеріалів розглядаються творчі портрети театральних режисерів Закарпаття. 

К 85.33
І-26
Ігнатович Г. Від Гасниці до рампи
: нариси з історії укр. театру на Закарпатті / Г. Ігнатович. – Удгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2011. –168 с., іл.
Книга Гната Ігнатовича (1898-1978), українського актора, режисера, театрального педагога, заслуженого артиста України, "Від гасниці до рампи (нариси з історії українського театру на Закарпатті)" продовжує дослідження з історіографії Закарпатського театру і висвітлює радянський період його існування. Описується та аналізується професійна діяльність Закарпатського державного українського музично-драматичного театру з 1946 по 1975 рік. Праця Г. Ігнатовича ґрунтується на численних публікаціях тодішньої періодичної преси, документах, архівних матеріалах, а також на основі власного досвіду роботи в цьому театральному закладі. Написання книги закінчене у 1975 році.

К 85.33
Л 93

Любов глядача – найвище визнання : золоті сторінки історії та сьогодення театру Срібної Землі / упоряд. В. Кобаль. – Ужгород : Карпати, 2010. – 258 с., іл.
Нинішня книга „Любов глядача - найвище визнання" увібрала в себе й історію, і сьогодення театру Срібної Землі. Нариси, зарисовки, роздуми й інтерв'ю, численні фотоілюстрації представляють передусім подвижників Закарпатського українського музично-драматичного театру. Крім автор­ських матеріалів упорядника видання - заслуженого працівника культури України Василя Кобаля до книги увійшли також нариси про театр і його діячів, які свого часу були підготовлені заслуженим працівником культури України Василем Руснаком, лауреатом премії Спілки театральних діячів України Йосипом Баглаєм, доктором мистецтвознавства, заслуженим ді­ячем мистецтв України Іваном Хлантою, знаним літературознавцем Дмитром Федакою та іншими дослідниками.

* * *

Андрійцьо, В. Корифеї театрів Срібної Землі : балетмейстер, актор, поет і драматург М. Чирський / В. Андрійцьо // Срібна Земля.  –  2018.  –  17 трав.  –  С. 6 : фот.

Андрійцьо, В. Федір Базилевич – актор, режисер, директор та історик Руського театру / В. Андрійцьо // Карпат. об’єктив.  –  2018.  –  6 груд.  –  С. 9 : фот.

Бужора, В. "Театр казок" Оксани Фулитки – в місті над Ужем : [презентація нової кн. в обл. орг. НСПУ] / В. Бужора // Новини Закарпаття.  –  2018.  –  18 верес.  –  С. 8 : фот.

Головненко, А. # запідтримки УКФ : про те, яким може стати укр. театр завдяки держ. грантовій підтримці / А. Головненко // Укр. тиждень. – 2019. – № 1/2. – С. 60-63.

Горват, В. Хустський театр готує мюзкл, хоч поки не має постійного місця репетицій : [про дит. мюзикл "Червона Шапочка" у Закарпат. театрі драми і комедії у м. Хусті] / В. Горват // Новини Закарпаття.  –  2018.  –  24 лип.  –  С. 2 : фот.

Малишка, Н. Казок веселкове намисто – проект закарпатських лялькарів : [реалізація грант. проекту від Укр. культ. фонду "Казок веселкове намисто. Представлення словацького фольклору засобами театрального лялькового мистецтва"] / Н. Малишка // Культоролог. джерела.  –  2018.  –  № 4.  –  С. 56-59 : фот.

Мигашко, О. Новий простір – новий театр? / О. Мигашко, О. Маслова // Укр. театр. – 2017. – № 5/6. – С. 84-85.

Наумова, Л. Декаданс. Погляд у 1990 – ті / Л. Наумова // Кіно – театр.  –  2019.  –  № 2.  –  С. 18 – 19.

Неволов, В. А ”Наталка” знову стала ”Хустянкою”… : до свята відродження діяльності професійного театру на Закарпатті / В. Неволов // Слово Просвіти. — 2018. – 22 берез.-4 квіт. (№ 13). – С. 14.

Нейметі, М. Вічність по – закарпатськи від талановитого актора й журналіста Євгена Басараба / М. Нейметі // Новини Закарпаття.  –  2018.  –  21 квіт.  –  С. 14 : фот. кольор.

Овчаренко, Е. Через театр ми зміцнюємо націю. У Будинку актора нагородили лауреатів премій Національної спілки театральних діячів України за 2018 рік / Е. Овчаренко // Слово Просвіти. – 2019. – 10-16 січ. (№ 2). – С. 14.

"Останнє танго в Хусті" – на оновленій сцені Закарпатського обласного театру драми та комедії : [прем’єра вистави О. Гавроша на сцені театру в Хусті] // Новини Закарпаття.  –  2019.  –  16 берез.  –  С. 10.

Поліщук, Т. „Розстріляне Відродження” і Майдан : [Київський муніципальний театр опери і балету для дітей та юнацтва підготував прем‘єру] / Т. Поліщук // День.  –  2019.  –  19 лют. (№ 30).  –  С. 2.

Поліщук, Т. Від ненависті до любові : два столичних театри полярно „прочитали” казку – притчу Юрія Винничука / Т. Поліщук // День.  –  2019.  –  14 лют. (№27).  –  С. 6.

Поліщук, Т. Ляльки для... дорослих : яскраву муз. – драм. „Кайдашеву сім‘ю” представив у Києві молодий, талановитий режисер Ігор Федірко / Т. Поліщук // День.  –  2019.  –  18-19 січ. (№8-9).  –  С. 22.

Річка, М. Ювілей театру : [до 70-річчя Закарпат. обл. театру драми та комедії в м. Мукачево] / М. Річка // Культура і життя. – 2018. – 16 берез. – C. 16.

Семенченко, Марія. Навіщо немовлятам театр?: відбулась прем‘єра вистави „У бабусі Дусі” – для дітей від нуля до трьох років у Київському акад. театрі ляльок / М. Семенченко // День.  –  2019.  –  7-8 берез. (№ 42-43).  –  С. 9.

Шерегій (Грім) Юрій Августин : (16.01.1907–25.05.1990) ; [діяч укр. театру] // Федака, С. Ужгород: роки і люди / С. Федака.  –  Ужгород : Ліра, 2013.  –  С. 236-237.

Шерегій Євген Миронович : (06.01.1910 – 01.10.1985) ; [актор, композитор, диригент] // Федака, С. Ужгород: роки і люди / С. Федака.  –  Ужгород : Ліра, 2013.  –  С. 236.

Інтернет-ресурси:

Зародження українського театру
Історія розвитку театру
Становлення театрального мистецтва
Театральне мистецтво
Українське театральне мистецтво

 


Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.