Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

„Довкілля б’є на сполох”

2019-06-05
до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Цей день вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується в більш ніж 100 країнах світу.
 
Охорона навколишнього природного середовища – це нова форма у взаємодії людини й природи, породжена в сучасних умовах. Вона являє собою систему державних і суспільних заходів (технологічних, економічних, адміністративно-правових, просвітницьких, міжнародних), спрямованих на гармонічну взаємодію суспільства й природи, збереження й відтворення природних ресурсів і діючих екологічних співтовариств в ім'я живучих і майбутніх поколінь. Сьогодні екологічні проблеми стоять у ряді найважливіших і визначають рівень благополуччя всієї світової цивілізації й, зокрема , нашої країни.
 
Так, ще 15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 5 червня Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН. Звернення підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища. "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами", - так було поставлене питання в цьому зверненні. В 1972 році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція по захисту навколишнього середовища, на якій були присутні повноважні представники 113 держав світу, в тому числі й Радянського Союзу. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища 5 червня. Відзначення цього дня кожного року допомагає привернути увагу суспільства до проблем довкілля і підкреслює гостру необхідність у зміні відношення людини до раціонального використання та відтворення природних ресурсів.
 
Всесвітній день охорони навколишнього середовища відзначається по-різному, у тому числі вуличними мітингами, парадами велосипедистів, "зеленими" концертами, конкурсами творів і плакатів у школах, посадкою дерев, кампаніями по утилізації відходів і прибиранням територій, а також безліччю інших способів. Та, в будь-якому випадку, цей день є прекрасною нагодою зробити хоча б один крок до покращення стану довкілля. Кожен для себе повинен знайти його сам. Дехто відмовиться сьогодні від поїздки транспортом, хтось посадить дерево, а інший нарешті прибере сміття в своєму дворі.
Пам’ятаймо, що лише разом ми зможемо зробити довкілля чистішим, адже наше майбутнє залежить саме від нас!
 
 
20.1
Г 85
Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. І. Бедрій.  К. : Кондор, 2009.  292 с.
 
У посібнику висвітлено систематизований матеріал з енвайронментальних дисциплін - екології, соціоекології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та з навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної екологічної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.
 

 

574.1(477)
З-41
Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Святогірськ, 7-8 лип. 2016 р.) / Нац. природ. парк "Святі Гори", Департамент екології та природ. ресурсів Донец. облдержадмін., Всеукр. екол. ліга ; відп. ред. В. А. Дьяков.  Святогірськ ; К. : Центр екол. освіти та інформації, 2016.  380 с.
 
До збірки увійшли доповіді учасників, які відображають сучасний стан об’єктів природно заповідного фонду в Україні, проблеми та перспективи їх функціювання. Приділено увагу стратегії збереження, розширення та створення природоохоронних територій. Значна частина доповідей присвячена екологічному та патріотичному вихованню населення.
 

 

20.1
Б77
Бойчук, Юрій Дмитрович. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай.  4-е вид., випр. і доп.  Суми : Університетська книга, 2007.  320 с.
 
Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері, які викликаються антропогенним впливом. Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища - вчення про біосферу, уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини. 
Розглянуті особливості існування живих організмів в умовах антропогенної трансформації біосфери. Значна увага приділена впливу забруднювачів навколишнього середовища на здоров’я людини. Вказані основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи.

 

20.1
К 56
Ковальчук, Павло Іванович. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища : навч. посіб. / П. І. Ковальчук. – К. : Либідь, 2003.  208 с.
 
Описано системні підходи до моделювання, прогнозування і оптимізації стану навколишнього середовища з позицій соціоеколого-економічних критеріїв гармонійної взаємодії природи й суспільства. Викладено методи моделювання і прогнозування стану водних екосистем, охорони повітряного басейну, збереження грунтів, раціонального природокористування із застосуванням методів самоорганізації, сплайн-апроксимації, побудови ієрархічних експертно-логічних систем, імітаційно-оптимізаційного моделювання, теорії багатокритеріальноі оптимізації та прийняття рішень в умовах невизначеності.

 

20.1
І-85
Ісаєнко, Володимир Миколайович. Екологія та охорона навколишнього середовища. Дипломне проектування : навч. посіб. / В. М. Ісаєнко, В. М. Криворотько, Г. М. Франчук ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – К. : НАУ, 2005. – 192 с.
 
Викладено загальні рекомендації щодо організації, використання та захисту дипломних проектів (робіт), а також вимоги до їхнього обсягу та оформлення. Подано теоретичні основи та методики оцінювання матеріального та енергетичного забруднення довкілля, напрями розроблення новітніх технологій для зниження впливу на довкілля.

 

28.08
З-91
Зубик, Степан Васильович. Техноекологія : джерела забруднення і захист навколишнього середовища / С. В. Зубик. – Л. : Оріяна-Нова, 2007. – 400 с. : іл., табл.
 
У посібнику наведені основні джерела забруднення навколишнього середовища, детально розглянуто техногенне навантаження на навколишнє середовище, визначено ступінь ураженості людини внаслідок її господарської діяльності.

 

20.1(4УКР)
Г19
Ганич, Оксана Миколаївна. Екологія. Природне харчування. Здоров`я / О. М. Ганич, Б. М. Білас ; Наук.-дослід. ін-т фітотерапії УжДУ [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2000.  376 с.
 
Книга висвітлює сучасні відомості про загрозливе становище довкілля, що несприятливо впливає на здоров’я людини. Автори діляться власним багаторічним лікарським досвідом про переконливу високу ефективність природного гіппократичного харчування у покращенні та збереженні здоров’я.

 

67.5
А 66
Андрусевич, Андрій. Конвенція Еспо: транскордонна оцінка впливу на навколишнє середовище : практ. посіб. для громадян та НУО / А. Андрусевич.  К. : 2010.  28 с. : кольор. іл.
 
Навколишнє середовище не знає кордонів. Громадськість має право отримувати інформацію і висловлювати свої зауваження щодо рішень стосовно промислового проекту, який має вплив на її навколишнє середовище. Цей посібник детально пояснює, як використовувати такі права на практиці.

 

20.1
С91
Сухарев, Сергій Миколайович. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 256 с.
 

Показано місце техноекології у питанні охорони навколишнього природного середовища (НПС). Викладено основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на НПС. Проаналізовано вплив виробництва на екологічний стан НПС. Висвітлено шляхи екологізації виробництва та створення маловідхідних технологічних процесів. Розглянуто проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель, а також виробничих випромінювань і наведено методи захисту від них.

 

 

20.1
П49
Полетаєва, Лариса Миколаївна. Моніторинг навколишнього природного середовища : навч. посіб. / Л. М. Полетаєва, Т. А. Сафранов ; Мін-во освіти і науки України. – К. : КНТ, 2007. – 176 с.
 
У навчальному посібнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. Наведені дані про принципи проведення моніторингу навколишнього природного середовища України.

 

20.1(4УКР)
І-23
Іванюта, Сергій Петрович. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. –306 с. : рис., табл.
 
Досліджено сучасні тенденції та характер змін актуальних джерел загроз екологічній і природно-техногенній безпеці у природному, техногенному та соціальному середовищах. Оцінено рівні безпеки основних об’єктів захисту регіонів держави – осіб, господарських об’єктів і довкілля, а також вплив актуальних природних і техногенних загроз на безпеку експлуатації об’єктів критичної транспортної інфраструктури, зокрема магістральних електромереж і газопроводів, залізничних колій, міжнародних транспортних коридорів та мостів.Розглянуто методологію оцінки економічного ризику природних і техногенних катастроф на регіональному рівні.Дано оцінку ризику життю та здоров’ю людини, а також ризику матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій різного походження, проаналізовано динаміку їх змінювання для регіонів України.
 

 

502.2(477)
З-63
Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи? : зб. вибр. матеріалів / Всеукр. громад. орг. ”Асоц. прироохорон. територій України”, Громад. орг. ”Карпат. еколог. т-во”, Карпат. біосфер. заповідник ; під заг. ред.: М. П. Стеценко, Ф. Д. Гамор. – Л. : Тиса, 2017.  240 с. : іл., портр.
 
У збірнику розглянуто дискусійні питання становлення й розвитку заповідної справи в Україні. Проаналізовано проблеми активної та пасивної охорони природи, запровадження в практику роботи режиму абсолютної заповідності. Окреслено перспективи розвитку становлення природно-заповідного фонду як модельних територій для сталого розвитку та необхідність удосконалення природоохоронного законодавства в Україні.

* * *

Варламов, Євгеній. Моніторинг впливу об'єктів підвищеної екологічної небезпеки на навколишнє природне середовище / Є. Варламов // Екологічний вісник.  2015.  № 6.– С. 30-31.

Василенко, Леся. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами / Л. Василенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 3. – С. 74-48.

Войтюк, Юлія Юріївна. Геохімія важких металів в об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України / Ю. Ю. Войтюк // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 8. – С. 71-79.

Гайдай, Андрій Миколайович. Уповноважений з питань безпечного довкілля: обєктивні та субєктивні передумови впровадження інституції / А. М. Гайдай // Держава і право. – 2013. – Вип. 61. – С. 258-262.

Дейнега, Марина. Природокористування як правова категорія: проблеми визначення і співвідношення із суміжними поняттями / М. Дейнега // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 7. – С. 103-107.

До питання гігієнічної безпеки сучасних автомобільних заправних станцій за ступенем впливу їх на забруднення довкілля / С. М. Могильний, В. М. Махнюк, О. В. Зоріна // Довкілля та здоров'я. – 2018. – № 3. – С. 40-44.

Жук П. В. Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті Карпатської конвенції / П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 86-93.

Каденюк, Леонід Костянтинович. Ідея Екологічної Конституції Землі як фактор національної і глобальної безпеки / Л. К. Каденюк // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 3. – С. 65-74.

Кузняк Б. Я. Органічне виробництво основа здоровя людей і природи / Б. Я. Кузняк // Економіка України. – 2018. – № 7. – С. 76-83.

Макаренко В.Д. Промислова безпека радіоактивно забрудненого навколишнього середовища / В.М. Криворотько, Ю.В. Макаренко, С.Д. Коваленко // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 1. – С. 17-19.

Навколишнє середовище і наше здоровя : бесіда з учнями / підгот. Г. Давидова (Введено оглавление) // Позакласний час. – 2012. – № 9-10. – С. 131-144.

Онищенко, Ірина Олександрівна. Правове регулювання інформаційного забезпечення охорони наволишнього середовища в Україні / І. О. Онищенко // Держава і право. – 2013. – Вип. 59. – С. 337-342.

Шевкунова, Євгенія Олександрівна. Роль міжнародних неурядових організацій у захисті навколишнього природного середовища / Є. О. Шевкунова // Держава і право. – 2013. – Вип. 59. – С. 435-442.

 

Підготувала Віталія Кодриш


Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.