Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Україна і НАТО2019-04-03

(до 70-річчя створення НАТО)
Організа́ція Північноатланти́чного до́говору, також Північноатланти́чний алья́нс або НА́ТО (від англ. North Atlantic Treaty Organization - NATO, фр. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord - OTAN) - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 29 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

У відповідності до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та мирного розв'язання суперечок та підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні. Засадничим принципом Альянсу є спільність поглядів між північноамериканськими та європейськими членами НАТО, що поділяють однакові цінності та інтереси і віддані справі збереження демократичних принципів, що робить нероздільною безпеку Європи і Північної Америки. Альянс стоїть на захисті своїх країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на напад ззовні.

Головною метою НАТО є захист свободи і безпеки всіх її членів політичними та військовими засобами відповідно до Статуту ООН. З самого початку існування Альянс працює над установленням справедливого і тривалого мирного порядку в Європі на засадах загальних демократичних цінностей, прав людини та верховенства права. Ця головна мета Альянсу наповнилась новим змістом по закінченні холодної війни, оскільки вперше у повоєнній історії Європи перспектива її досягнення стала реальністю.

66.4(0)
Б 40

Безпека через партнерство. – К. : [б. и.], 2005. – 36 с.
Ця брошура присвячена засадничим принципам та основним механізмам євроатлантичного партнерства, в ній також розглядаються п’ять головних напрямів діяльності – діалог та співпраця в галузі безпеки, операції з підтримання миру, оборонна реформа, забезпечення готовності до реагування на катастрофи, співпраця у галузях науки та екології, – які демонструють зміцнення євроатлантичної безпеки через партнерство і важливість та практичну користь цієї діяльності країн-партнерів.

66.4(4УКР)6
В 41

Вибрані основоположні документи НАТО та Україна – НАТО. – К. : Інсайт-плюс, 2006. – 96 с.
В інформаційному виданні зібрані основоположні документи Організації Північноатлантичного договору та двосторонні документи, які регулюють відносини України з НАТО.

66.4(4УКР)
В 42

Військово-технічна політика країн – членів НАТО : організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом / за заг. ред. В. П. Горбулін. – К. : ДП НВЦ Євроатлантикінформ, 2005. – 232 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України. – Вип. 10).
У збірник увійшли матеріали досліджень військово-технічної політики країн – членів НАТО, військово-технічного співробітництва України з країнами Альянсу, висвітлюються актуальні питання оптимізації військово-технічної політики України.

66.4(0)633
Д 52
Для чого Україні вступ до НАТО? / матеріал підгот. О. В. Палій. – К. : Знання, 2007. – 24 с.

У даному науково-популярному виданні у доступний спосіб зроблено спробу дати відповідь на питання “Для чого Україні потрібен вступ до НАТО”?

 

66.4(0)
Д 58
Довідник НАТО. – Брюссель : Public Diplomacy Division, 2006. – 384 с.

Довідник містить формулювання, що максимально точно віддзеркалюють консенсус між країнами – членами Організації, на основі якого приймаються всі рішення в Альянсі.

66.4(4УКР)
Є 24

Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи : зб. наук. праць / редкол. Ф. Г. Ващук, І. В. Артьомов, З. С. Варналій [та ін.]. – Ужгород: Ліра, 2008. – 376 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 10).
У збірнику вміщено наукові статті вчених, аналітиків, представників органів державної влади, присвячені актуальним проблемам реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Висвітлюються питання практичної реалізації завдань, сформульованих у Цільовому Плані “Україна – НАТО” на 2008 рік.

66.4(4УКР)
К 66
Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. В. Кордон ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літ., 2008. - 172 с. : табл.

У навчальному посібнику висвітлюється історія створення питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО.

66.4(0)
Н 33
НАТО: за і проти : дебати з питань євроатлантичної безпеки. - Брюссель : [б. и.], 2004. - 76 с.
Дебати, що увійшли до даної збірки, віддзеркалюють погляди двох провідних аналітиків на ту чи іншу проблему безпеки та відповідні аспекти політики Альянсу.

66.4(0)633
П 50

Політична трансформація НАТО та стратегія подальшого розширення : виклики та перспективи для України / Центр європ. та трансатлант. студій, Благод. фонд "Місія Інтелект. Ініціатив", Міжнар. Фонд "Відродження" ; упоряд. О. В. Коломієць ;  В. Мартинюк ; пер. Л. Леввандовська ; відп. за вип. Т. Кінько. - К. : Видавець ФО-П Т.А. Кінько, 2008. - 96 с. : табл.
У книзі висвітлюються сучасні процеси стратегічного та безпекового характеру, які відбуваються в євроатлантичному середовищі та їхній вплив на нинішній стан та перспективи політичної трансформації НАТО.  Детально представлені перспективи та виклики відносинам України та НАТО після Бухарестського Саміту.

66.4(4УКР)
П84

Процес трансформації НАТО та можливості для України : матер. міжнар. круглого столу / М-во освіти та науки України, Всеукр. гром. орг. "Демократична дія" ; за заг. ред. С. Ф. Джердж ; гол. ред. В. М. Фурашев. - К. : Синопсис, 2007. - 158 с.
Збірник склали статті та виступи учасників міжнародного “круглого столу”, в статтях розглядаються переваги вступу країни до НАТО.

339.92(477.87)
С 74

Сприяння євроатлантичній інтеграції України на прикладі Закарпаття [Текст] = Ukrajna Euro-Atlanti integrációjának segítése Kárpátalja példáján keresztül = Supporting the Euro-Atlantic integration of Ukraine through the example of Transcarpathia : матеріали міжнар. конф. (Кішварда, 22 берез. 2018 р., Ужгород, 25 трав. 2018 р.) / Європ. об-ня територ. співробітництва з обмеж. відповідальністю ТИСА, Ужгород. нац. ун-т, Ніредьгазький ун-т ; редкол.: Є. Б. Кіш, М. М. Вегеш [та ін.]. - Ужгород : РІК-У, 2018. - 326 с.
Видання містить матеріали міжнародних конференцій, які відбулися у містах Кішварда (Угорщина) 22 березня та Ужгород (Україна) 25 травня 2018 р. У цьому збірнику представлені матеріали доповідей та виступів учасників міжнародних конференцій.

66.4(4УКР)
У 45

Україна - НАТО : оборонно-промислова перспектива [Текст] / редкол. : В. В. Бадрак ;  С. Г. Згурець [та ін.]. - К. : [б. и.], 2008. - 206 с. : іл.
У книзі представлена інформація щодо можливих напрямків кооперації українських підприємств оборонно-промислового комплексу з партнерами з країн Північноатлантичного альянсу.

66.4(4УКР)
Х 22
Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору, Мадрид, 9 липня 1997 року. - К. : [б. и.], 2005. - 8 с.

66.4(0)633
Щ 92

Що таке НАТО? : знайомство з Трансатлантичним альянсом. - Брюссель : [б. и.], [2013]. - 48 с. : кол. іл.
Видання дає відповідь на найбільш розповсюджені питання, що таке НАТО, в чому полягає його основна діяльність, як було засновано Північноатлантичний альянс тощо.

* * *

Вітович, Ігор. На пенсію не збирається : 70 років тому був створений НАТО / І. Вітович // Україна молода. - 2019. - 5-6 квіт.(№ 39). -  С. 13.

Гастинщиков, Валерій. Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ : (аналітичний огляд) / В. Гастинщиков, М. Онищук // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 9. -  С. 28-31

Годжес, Фредерік Бен. Адаптація НАТО : нагальні зміни політики НАТО щодо Кремля / Ф. Б. Годжес // Український тиждень. - 2019. - № 13. -  С. 36-37.

Капсамун, Іван. НАТО: сигнали для України : Єнс Столтенберг: “Ми продовжуємо підтримувати український суверенітет і територіальну цілісність” / І. Капсамун // День. - 2017. - 31 берез.-1 квіт. -  С. 6-7.

Лавренюк, Сергій. Розпочати діалог про надання Плану дій щодо членства в НАТО / С.  Лавренюк // Голос України. - 2019. -  9 лют. (№ 27). -  С. 2.

Малко, Роман. Ключі від НАТО : який іспит треба скласти Україні, щоб потрапити до Північноатлантичного Альянсу та що цьому може завадити / Р. Малко // Український тиждень. - 2018. - № 52. -  С. 8-9.

Маронкова, Барбора. 69 років “взаємного самозахисту” : [НАТО - Альянс миру, солідарності та спільних цінностей] / Б. Маронкова // День. - 2018. - 4 квіт. -  С. 3.

Маронкова, Барбора. НАТО – 70 років: історія, сьогодення і майбутнє : [Альянс залишатиметься для наступних поколінь опорою стабільності в непевному світі] / Б. Маронкова // День. - 2019. - 3 квіт.(№ 60). -  С. 3.

Немилівська, Наталія. “НАТО - це безпека. Спільні цінності. Та маяк, який слугує орієнтиром для країн-партнерів” : [про інструмент взаємодії] / Н. Немилівська ; інт-ю зап. М. Сірук // День. - 2017. - 14 лют. -  С. 10.

Писана, Наталія. Стратегічний курс : членство в ЄС і НАТО : про серйозність намірів України свідчать нещодавні зміни до Конституції / Н. Писана // Урядовий кур’єр. - 2019. - 13 лют. (№ 29). -  С. 2.

Потєхін О. США, НАТО і загрози сучасному світовому порядку / О. Потєхін // Зовнішні справи. - 2017. - № 11. -  С. 6-9

Юрченко, Михайло. 1949-2019: НАТО на сторожі міжнародної безпеки / М.  Юрченко // Урядовий кур’єр. - 2019. - 5 квіт. (№ 66). -  С. 1,2. : фот.

Юрченко, Михайло. З НАТО співпрацюємо на наукових засадах / М. Юрченко // Урядовий кур’єр. - 2017. - 7 верес. -  С. 2.

Юрченко, Михайло. НАТО готує нові проекти : у столиці Євросоюзу й Північноантлантичного альянсу Петро Порошенко відчув повну солідарність Старого Світу із прагненням українців до цінностей свободи / М. Юрченко // Урядовий кур’єр. - 2015. - 19 груд. -  С. 3.

Інтернет-ресурси:

НАТО

Країни - члени НАТО

НАТО як організація колективної безпеки

Організація ПІвнічноатлантичного Договору

 

Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Костянтин Балабанов — гірський гід, який більше десятка років водить групи туристів у гори. Можна сказати, любов до гір у нього в крові. Як почуватися в горах, як вдома, але не втрапити у халепу? Про це та більше приходьте послухати 19.02.2020 о 18:00 до читальної зали бібліотеки!
Чекаємо всіх охочих!

Вхід вільний!

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-30

Відкритий конкурс для художників і художниць з України і Угорщини. Кінцевий термін подачі заявок: 9 лютого 2020 року.
Період проведення резиденцій: 17 лютого – 23 березня, 2020 року.
Місце проведення: Ужгород. Робочі сесії: 17-24 лютого, 2-9 березня, 16-23 березня.
Програма покриває наступні витрати: вартість подорожі, проживання та добові та надає гонорар у розмірі (300 євро).
Деталі...

 

2020-01-30

Запрошуємо студентів, що навчаються на художніх і культурологічних спеціальностях, а також всіх бажаючих взяти участь у воркшопах в рамках проєкту «Бібліотека об’єднує людей».
Ми пропонуємо вам відвідати 3 сесії з художниками, які опрацьовуватимуть теми соціально вразливих груп (одинокі люди похилого віку, слабозорі люди, іноземні студенти, які дискриміновані у суспільстві за кольором шкіри, представники лгбт-спільноти) і покажуть історії цих людей через призму мистецтва.
На кожній сесії-воркшопі з групою працюватиме один митець.
Приєднавшись до програми ви зможете:
– взяти участь у створенні інноваційного міждисциплінарного проекту;
– співпрацювати з художниками;
– познайомитися з інструментами взаємодії між художниками, громадськими організаціями і місцевими спільнотами;
– отримати досвід роботи в міжнародному проекті;
#TandemforCulture
#TandemUkraine
#Doittogether

Реєстраційна форма

 

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".