Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Україна і НАТО

2019-04-03
(до 70-річчя створення НАТО)
Організа́ція Північноатланти́чного до́говору, також Північноатланти́чний алья́нс або НА́ТО (від англ. North Atlantic Treaty Organization - NATO, фр. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord - OTAN) - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 29 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

У відповідності до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та мирного розв'язання суперечок та підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні. Засадничим принципом Альянсу є спільність поглядів між північноамериканськими та європейськими членами НАТО, що поділяють однакові цінності та інтереси і віддані справі збереження демократичних принципів, що робить нероздільною безпеку Європи і Північної Америки. Альянс стоїть на захисті своїх країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на напад ззовні.

Головною метою НАТО є захист свободи і безпеки всіх її членів політичними та військовими засобами відповідно до Статуту ООН. З самого початку існування Альянс працює над установленням справедливого і тривалого мирного порядку в Європі на засадах загальних демократичних цінностей, прав людини та верховенства права. Ця головна мета Альянсу наповнилась новим змістом по закінченні холодної війни, оскільки вперше у повоєнній історії Європи перспектива її досягнення стала реальністю.

66.4(0)
Б 40

Безпека через партнерство. – К. : [б. и.], 2005. – 36 с.
Ця брошура присвячена засадничим принципам та основним механізмам євроатлантичного партнерства, в ній також розглядаються п’ять головних напрямів діяльності – діалог та співпраця в галузі безпеки, операції з підтримання миру, оборонна реформа, забезпечення готовності до реагування на катастрофи, співпраця у галузях науки та екології, – які демонструють зміцнення євроатлантичної безпеки через партнерство і важливість та практичну користь цієї діяльності країн-партнерів.

66.4(4УКР)6
В 41

Вибрані основоположні документи НАТО та Україна – НАТО. – К. : Інсайт-плюс, 2006. – 96 с.
В інформаційному виданні зібрані основоположні документи Організації Північноатлантичного договору та двосторонні документи, які регулюють відносини України з НАТО.

66.4(4УКР)
В 42

Військово-технічна політика країн – членів НАТО : організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом / за заг. ред. В. П. Горбулін. – К. : ДП НВЦ Євроатлантикінформ, 2005. – 232 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України. – Вип. 10).
У збірник увійшли матеріали досліджень військово-технічної політики країн – членів НАТО, військово-технічного співробітництва України з країнами Альянсу, висвітлюються актуальні питання оптимізації військово-технічної політики України.

66.4(0)633
Д 52
Для чого Україні вступ до НАТО? / матеріал підгот. О. В. Палій. – К. : Знання, 2007. – 24 с.

У даному науково-популярному виданні у доступний спосіб зроблено спробу дати відповідь на питання “Для чого Україні потрібен вступ до НАТО”?

 

66.4(0)
Д 58
Довідник НАТО. – Брюссель : Public Diplomacy Division, 2006. – 384 с.

Довідник містить формулювання, що максимально точно віддзеркалюють консенсус між країнами – членами Організації, на основі якого приймаються всі рішення в Альянсі.

66.4(4УКР)
Є 24

Європейська та євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи : зб. наук. праць / редкол. Ф. Г. Ващук, І. В. Артьомов, З. С. Варналій [та ін.]. – Ужгород: Ліра, 2008. – 376 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 10).
У збірнику вміщено наукові статті вчених, аналітиків, представників органів державної влади, присвячені актуальним проблемам реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Висвітлюються питання практичної реалізації завдань, сформульованих у Цільовому Плані “Україна – НАТО” на 2008 рік.

66.4(4УКР)
К 66
Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. В. Кордон ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літ., 2008. - 172 с. : табл.

У навчальному посібнику висвітлюється історія створення питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО.

66.4(0)
Н 33
НАТО: за і проти : дебати з питань євроатлантичної безпеки. - Брюссель : [б. и.], 2004. - 76 с.
Дебати, що увійшли до даної збірки, віддзеркалюють погляди двох провідних аналітиків на ту чи іншу проблему безпеки та відповідні аспекти політики Альянсу.

66.4(0)633
П 50

Політична трансформація НАТО та стратегія подальшого розширення : виклики та перспективи для України / Центр європ. та трансатлант. студій, Благод. фонд "Місія Інтелект. Ініціатив", Міжнар. Фонд "Відродження" ; упоряд. О. В. Коломієць ;  В. Мартинюк ; пер. Л. Леввандовська ; відп. за вип. Т. Кінько. - К. : Видавець ФО-П Т.А. Кінько, 2008. - 96 с. : табл.
У книзі висвітлюються сучасні процеси стратегічного та безпекового характеру, які відбуваються в євроатлантичному середовищі та їхній вплив на нинішній стан та перспективи політичної трансформації НАТО.  Детально представлені перспективи та виклики відносинам України та НАТО після Бухарестського Саміту.

66.4(4УКР)
П84

Процес трансформації НАТО та можливості для України : матер. міжнар. круглого столу / М-во освіти та науки України, Всеукр. гром. орг. "Демократична дія" ; за заг. ред. С. Ф. Джердж ; гол. ред. В. М. Фурашев. - К. : Синопсис, 2007. - 158 с.
Збірник склали статті та виступи учасників міжнародного “круглого столу”, в статтях розглядаються переваги вступу країни до НАТО.

339.92(477.87)
С 74

Сприяння євроатлантичній інтеграції України на прикладі Закарпаття [Текст] = Ukrajna Euro-Atlanti integrációjának segítése Kárpátalja példáján keresztül = Supporting the Euro-Atlantic integration of Ukraine through the example of Transcarpathia : матеріали міжнар. конф. (Кішварда, 22 берез. 2018 р., Ужгород, 25 трав. 2018 р.) / Європ. об-ня територ. співробітництва з обмеж. відповідальністю ТИСА, Ужгород. нац. ун-т, Ніредьгазький ун-т ; редкол.: Є. Б. Кіш, М. М. Вегеш [та ін.]. - Ужгород : РІК-У, 2018. - 326 с.
Видання містить матеріали міжнародних конференцій, які відбулися у містах Кішварда (Угорщина) 22 березня та Ужгород (Україна) 25 травня 2018 р. У цьому збірнику представлені матеріали доповідей та виступів учасників міжнародних конференцій.

66.4(4УКР)
У 45

Україна - НАТО : оборонно-промислова перспектива [Текст] / редкол. : В. В. Бадрак ;  С. Г. Згурець [та ін.]. - К. : [б. и.], 2008. - 206 с. : іл.
У книзі представлена інформація щодо можливих напрямків кооперації українських підприємств оборонно-промислового комплексу з партнерами з країн Північноатлантичного альянсу.

66.4(4УКР)
Х 22
Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору, Мадрид, 9 липня 1997 року. - К. : [б. и.], 2005. - 8 с.

66.4(0)633
Щ 92

Що таке НАТО? : знайомство з Трансатлантичним альянсом. - Брюссель : [б. и.], [2013]. - 48 с. : кол. іл.
Видання дає відповідь на найбільш розповсюджені питання, що таке НАТО, в чому полягає його основна діяльність, як було засновано Північноатлантичний альянс тощо.

* * *

Вітович, Ігор. На пенсію не збирається : 70 років тому був створений НАТО / І. Вітович // Україна молода. - 2019. - 5-6 квіт.(№ 39). -  С. 13.

Гастинщиков, Валерій. Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ : (аналітичний огляд) / В. Гастинщиков, М. Онищук // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 9. -  С. 28-31

Годжес, Фредерік Бен. Адаптація НАТО : нагальні зміни політики НАТО щодо Кремля / Ф. Б. Годжес // Український тиждень. - 2019. - № 13. -  С. 36-37.

Капсамун, Іван. НАТО: сигнали для України : Єнс Столтенберг: “Ми продовжуємо підтримувати український суверенітет і територіальну цілісність” / І. Капсамун // День. - 2017. - 31 берез.-1 квіт. -  С. 6-7.

Лавренюк, Сергій. Розпочати діалог про надання Плану дій щодо членства в НАТО / С.  Лавренюк // Голос України. - 2019. -  9 лют. (№ 27). -  С. 2.

Малко, Роман. Ключі від НАТО : який іспит треба скласти Україні, щоб потрапити до Північноатлантичного Альянсу та що цьому може завадити / Р. Малко // Український тиждень. - 2018. - № 52. -  С. 8-9.

Маронкова, Барбора. 69 років “взаємного самозахисту” : [НАТО - Альянс миру, солідарності та спільних цінностей] / Б. Маронкова // День. - 2018. - 4 квіт. -  С. 3.

Маронкова, Барбора. НАТО – 70 років: історія, сьогодення і майбутнє : [Альянс залишатиметься для наступних поколінь опорою стабільності в непевному світі] / Б. Маронкова // День. - 2019. - 3 квіт.(№ 60). -  С. 3.

Немилівська, Наталія. “НАТО - це безпека. Спільні цінності. Та маяк, який слугує орієнтиром для країн-партнерів” : [про інструмент взаємодії] / Н. Немилівська ; інт-ю зап. М. Сірук // День. - 2017. - 14 лют. -  С. 10.

Писана, Наталія. Стратегічний курс : членство в ЄС і НАТО : про серйозність намірів України свідчать нещодавні зміни до Конституції / Н. Писана // Урядовий кур’єр. - 2019. - 13 лют. (№ 29). -  С. 2.

Потєхін О. США, НАТО і загрози сучасному світовому порядку / О. Потєхін // Зовнішні справи. - 2017. - № 11. -  С. 6-9

Юрченко, Михайло. 1949-2019: НАТО на сторожі міжнародної безпеки / М.  Юрченко // Урядовий кур’єр. - 2019. - 5 квіт. (№ 66). -  С. 1,2. : фот.

Юрченко, Михайло. З НАТО співпрацюємо на наукових засадах / М. Юрченко // Урядовий кур’єр. - 2017. - 7 верес. -  С. 2.

Юрченко, Михайло. НАТО готує нові проекти : у столиці Євросоюзу й Північноантлантичного альянсу Петро Порошенко відчув повну солідарність Старого Світу із прагненням українців до цінностей свободи / М. Юрченко // Урядовий кур’єр. - 2015. - 19 груд. -  С. 3.

Інтернет-ресурси:

НАТО

Країни - члени НАТО

НАТО як організація колективної безпеки

Організація ПІвнічноатлантичного Договору

 


Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.