Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Тепло сімейного вогнища

2015-07-02
до Дня родини

“Сім’я – це те первинне середовище, 

де людина повинна вчитися творити добро”

Василь Сухомлинський


Існує вислів: “Міцна держава починається з міцної родини”. Саме тому українці, окрім Всесвітнього дня сім’ї (15 травня), віднедавна святкують ще й український День родини. Указ Президента України “Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят” від 30.12.2011 № 1209/2011. А от днем святкування було обрано 8 липня. Тому вже кілька років в українському календарі існує особливий день – День родини.

Варто зазначити, що згідно з опитуваннями соціологів 70% українців вважають сім’ю найбільшою цінністю у житті. Саме з сім’ї починається формування людини як особистості і громадянина, виховання її людських якостей. Для дитини сім’я – це середовище, що впливає на її психічний та фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток. Родина як джерело любові, поваги до ближнього є тією початковою ланкою, на якій будується і тримається держава.

Цілком можливо, що 8 липня — невипадкова дата для святкування Дня родини, адже саме в цей день православні християни відзначають День закоханих, покровителями яких були Святі Петро і Февронія, які жили на межі XII-XIII століть.

67.9(4УКР)304
З-19
Законодавство України про сім’ю. Сімейний кодекс. Соціальний і правовий захист сім’ї. Соціальний і правовий захист дітей. Акти громадянського стану. Відповідальність : зб. нормат. актів. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 384 с.

У збірнику публікуються Сімейний Кодекс України та інші нормативно-правові акти, що відображають державну політику України в галузі соціального і правового захисту сім’ї та дітей, висвітлюють порядок документального оформлення сімейних відносин, встановлюють відповідальність за правопорушення у цій сфері.

88.5
Б 81
Бондарчук, Олена Іванівна. Психологія сім'ї : курс лекцій / О. І. Бондарчук ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2001. – 96 с. : іл.

У пропонованому курсі лекцій охарактеризовано психологічні особливості сучасної сім’ї, розкрито психологічні механізми життєдіяльності сім’ї, її вплив на становлення особистості дитини. Розглянуто основні напрямки діяльності практичного психолога щодо подання психологічної допомоги сім’ї.

88.8
В 18
Варга, Вікторія Степанівна. "Моя сім’я та Я" : прогр. корекції емоційно-вольової сфери дітей у контексті дитячо-батьківських стосунків : навч.-метод. посіб. / В. С. Варга, Т. В. Пащенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2011. – 144 с.

У посібнику викладено різні теоретичні підходи, діагностичні методики, які дозволяють всебічно вивчити реальну ситуацію психологічного розвитку дитини у сім’ї. Особливе місце займає корекційно-розвивальна програма “Моя сім’я та Я”, де надаються структура занять, вправи та ігри.

88.8
В 54
Виховання духовності особистості : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; редкол. : М. Й. Боришевський, Л. І. Пилипенко [та ін.] ; заг. ред. М. Й. Боришевський. – Кіровоград ; К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 c. : табл.

У пропонованому науково-методичному посібнику дається загальна характеристика феномену духовності, коротка інформація про стан наукової розробки проблеми, а також розглядаються соціально-психологічні, психолого-педагогічні та інші чинники й умови, котрі можуть сприяти вихованню і самовихованню духовності учнів підліткового та раннього юнацького віку.

63.5(4УКР)
Е88
Кирчів, Р. Сім’я і сімейний побут. Сімейні звичаї та обряди / Р. Кирчів // Етнографія України : навч. посіб. / за ред. С. А. Макарчук. – 2-е вид., перероб. та доп. – Львів : Світ, 2004. – С. 345-377.

Тут аналізуються форми сім’ї і сімейні стосунки, сімейний побут, звичаї та обряди пов’язані з сім’єю.

74.9
К89
Кузьмінський, Анатолій Іванович. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 328 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
 

Це один з перших в Україні навчальних посібників з родинного виховання. Його особливість полягає в тому, що виховання дітей в сім’ї розглядається як на основі надбань наукової педагогіки, наукового світового досвіду в царині виховання, так і на основі вікових традицій, звичаїв, вірувань українського етносу, урахування національної ментальності.

60.59(4УКР)
Л 84
Лукашевич, Микола Павлович. Соціологія сім’ї : підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2013. – 224 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

У підручнику розглядаються основні категорії, об'єкт і предмет соціології та особливості використання соціологічних методів у дослідженнях впливу сімейної сфери на суспільне життя та поведінку людей. Сім’я досліджена як соціальний феномен,  важливий соціальний інститут, соціальна організація та мала соціальна група, які у сукупності визначають дошлюбну та сімейну поведінку людини, первинну соціалізацію особистості.

74.1
Н 50
Немежанська, Олена Аркадіївна. Зростаємо разом: практикум сімейного дозвілля / О. А. Немежанська ; Міжнар. благод. орг. Партнерство "Кожній дитині". – К. : Книга, 2013. – 112 с. – (Проект "Зростаємо разом: розвиток батьківського потенціалу вразливих сімей з дітьми").

У книжці розкривається роль та місце в процесі виховання дитини, її значення для побудови сімейних та соціальних зв’язків між членами родини, розвитку та соціальної особистості.

88.5
П 86
Психологія сім'ї : навч. посіб. / В. М. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 240 с.

У посібнику аналізується психологія сучасної сім’ї в умовах глобалізації суспільних відносин, агресивного соціального впливу. Вивчаються основні чинники стабільності сімейних відносин, зокрема роль вікових криз як об’єктивних, закономірних явищ в особистісному розвитку. З’ясовуються типи сімей, стилі подружнього спілкування, особливості виховання дітей.

* * *

Антонець, Марина. Християнські принципи виховання: азбука використання / М. Антонець // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2012. – № 3. – С. 113-118.

Беркут, В. Дерево роду / В. Беркут // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 59-60

Бузько, Г. Домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім'я / Г. Бузько // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 5. – С. 43-44.

Від роду до народу : фестиваль сімейної та родинної творчості // Позакласний час. – 2015. – № 4. – С. 55-56.

Голопьорова, Лариса. Школа і родина: однодумці, партнери / Л. Голопьорова // Сучасна школа України. – 2013. – № 2. – С. 36-39.

Держава допоможе зберегти родину : кабінет Міністрів затвердив Державну цільову соціальну програму підтримки сім’ї до 2016 року // Урядовий кур’єр. – 2013. – 17 трав. – С. 3.

Довгань, Н. М. Я, сім’я, родина, Україна : виховний захід / Н. М. Довгань // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 10. – С. 36-38.

З родини починається людина : [добірка заходів] // Позакласний час. – 2013. – № 23-24. – С. 71-82.

Кикоть, В. Розвиток інституту сім'ї в Україні (нормативно-правовий аспект) / В. Кикоть // Персонал. – 2013. – № 3. – С. 54-60.

Козлова О. А. Роль родини в процесі соціалізації особистості / О. А. Козлова, Н. М. Семке // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 4. – С. 83-88. – Бібліогр.: 8 назв.

Коломиец, В. Не запретить любить красиво! : [любовь и семейное счастье] / В. Коломиец // Персонал. – 2013. – № 1. – С. 62-75.

Кравченко, Т. В. Сім'я та її вплив на соціалізацію дитини / Т. В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 32-42. – Бібліогр.: 16 назв.

Лавріненко, Н. Гендерні відносини в українській родині : [взаємостосунки партнерів по браку з погляду гендерної рівності/нерівності] / Н. Лавріненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 1. – С. 138-162. – Бібліогр.: 11 назв.

Мартишевська, В. Тільки родина, як зірка єдина, – твій порятунок, надійний причал : сценарій заходу / В. Мартишевська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 7/8. – С. 82-85.

Мюллер, Сергій. Родина завжди була фундаментом виховання і соціалізації / С. Мюллер // Голос України. – 2015. – 18 черв. (№ 107). – С. 3.

Петрушенко, Микола. Виховання дитини починається в родині : фахівці переконують, що державну політику в цій царині треба змінювати / М. Петрушенко // Урядовий кур’єр. – 2015. – 4 черв. – С. 1, 4.

Поклад, Наталка. Сімейні цінності як раритет, або Якого громадянина наша держава замовила школі / Н. Поклад // День. –  2007. – 26 груд.

Поліщук, І. Життєвий орієнтир українців – сім’я : соціологи визначили, що формує наші моральні принципи / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. – 2011. – 2 лист. (№203). – С. 1, 4.

Постовий, В. Г. Українська родина – погляд через віки / В. Г. Постовий // Наука і суспільство. – 2013. – № 1/2. – С. 22-28. – Бібліогр. в кінці ст.

Саутіна, Віра. Культурні цінності родини та їх значення для дитини / В. Саутіна // Початкова освіта. – 2013. – № 10. – С. 23-24.

Сірант, Н. Сімейне виховання / Н. Сірант // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 1. – С. 7

Терещук, О. А. З родини йде життя людини : до сценарної скарбнички / О. А. Терещук // Позакласний час. – 2015. – № 4. – С. 44-45.

Філіпішена, Аксана. "Дитина щасливою буде лише в родині" : [автор – директор департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Мінсоцполітики] / А. Філіпішена // Урядовий кур’єр. – 2012. – 22 берез. – С. 10.

Інтернет-ресурси:

Прислів’я та приказки про сімейні та родинні зв’язки

Родинні відносини в XIII — XV ст.

Прислів’я і приказки про родинні стосунки

Родинні стосунки

 


Новини

2020-09-23

Останні літні читання - за настроєм, перші осінні - за часом.

Неля Остапів і Мирослав Гончарук-Хомин у п'ятницю о 18:00 у дворику бібліотеки.

Одягайтеся тепліше і - приходьте!
Вхід вільний.

2020-09-23
Цьогоріч Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка святкує своє 75-річчя від дня заснування. У цьому відео ми хочемо поділитися з вами фото з нашого життя від створення бібліотеки і до сьогодення.
2020-09-15

За даними Держстату України були підведені підсумки роботи підприємств, і ЗАКАРПАТСЬКА ОУНБ IМ.Ф.ПОТУШНЯКА увійшла в 100 кращих і знаходиться в рейтингу надійних підприємств України. На підставі результатів аналітики ЗАКАРПАТСЬКА ОУНБ IМ.Ф.ПОТУШНЯКА надається право отримання Експертної оцінки «ВИБІР КРАЇНИ» 2020.

Метод порівняльного аналізу економічних показників, а також соціальних і маркетингових досліджень затверджений всесвітньою дослідницькою організацією WAPOR. Переможець
відбирається завдяки FinScore і MarketScore - скоринговий індекс фінансової стійкості компанії, розрахований аналітичним відділом Вибір Країни на підставі основних фінансових індикаторів.

2020-09-15

До вашої уваги нова віртуальна виставка "Бібліотека - вчора, сьогодні, завтра", присвячена 75-річчю від дня заснування нашої книгозбірні.

2020-09-08

Шановні користувачі, для вас нові надходження до відділів художньої літератури і наукової інформації та бібліографії.