Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Місцеве самоврядування в сучасній Україні

2015-12-08
(до Дня місцевого самоврядування)

Київська Русь – це своєрідне “вільне суспільство”,
де монархічний (князь), аристократичний (боярська рада)
і демократичний (віче) елементи “взаємно врівноважували
одне одного, а народ мав голос в управлінні повсюди в країні”.

Г. Вернадський

Місцеве самоврядування, що є вельми важливою ознакою демократії будь-якої держави, має специфічну форму у кожній з них. Саме через місцеве самоврядування найповніше може бути реалізована ідея здійснення влади народом безпосередньо, вирішені питання взаємодії особи, територіальної громади, органів влади. Без координації їх діяльності неможливо вирішити тих завдань, що виникають перед органами місцевого самоврядування.

Наявність повноцінного місцевого самоврядування – одна з визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави. Саме через місцеве самоврядування найповніше реалізується право народу здійснювати владу безпосередньо. Органи та посадові особи місцевого самоврядування покликані цивілізовано узгоджувати розбіжності, які існують між інтересами держави та конкретними громадянами.

67.9(4УКР)301
Б82
Борденюк, В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : монографія / В. І. Борденюк. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 576 с.

У монографії розглядаються актуальні теоретичні та практичні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування у його співвідношенні з державним управлінням. Зокрема, в роботі досліджуються місце місцевого самоврядування в системі соціального управління, поняття та основні форми децентралізації державної влади (місцевого самоврядування), місце місцевого самоврядування в механізмі держави, системні взаємозв’язки органів місцевого самоврядування з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, співвідношення функцій держави та функцій місцевого самоврядування, форм та методів управлінської діяльності місцевого самоврядуваня з формами та методами діяльності органів державного управління.

67.9(4УКР)301
К 18
Камінська, Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Камінська ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К. : КНТ, 2010. – 232 с.

Навчальний посібник підготовлений для студентів, курсантів, слухачів різних форм навчання, покликаний допомогти їм у вивченні навчальних дисциплін “Муніципальне право”, “Місцеве самоврядування України”, “Державне будівництво та місцеве самоврядування” та ін. Він також може стати корисним для викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування в Україні, перспективами удосконалення його системи відповідно до існуючих міжнародно-правових стандартів, особливостями організації й функціонування органів і посадових осіб місцевого самоврядування, реалізації права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення тощо.

67.9(4УКР)301
Л17
Лазор, О. Д. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Дакор, 2005. – 560 с.

Запропоноване видання є сучасним посібником з актуальної дисципліни вузівського навчального процесу – місцевого самоврядування. Зміст викладеного матеріалу представлений темами, у яких розглянуто історичний розвиток та конституційно-правові основи місцевого самоврядування, формування органів місцевого самоврядування та їх повноваження, систему гарантій та відповідальності посадових осіб, а також – міжнародний досвіду сфері місцевого самоврядування.

До посібника ввійшли методичні рекомендації щодо інноваційної методики проведення практичних занять із модуля “Місцеве самоврядування в Україні”, а також – основні нормативно-правові документи, що регулюють місцеве самоврядуваня.

67.9(4УКР)301
Л 17
Лазор, О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Вид. 4-е, допов. і переробл. – Ужгород : Ліра, 2011. – 456 с. : рис., табл.

Розглянуто концептуальні засади місцевого самоврядування та його історичний розвиток, конституційно-правові основи місцевого самоврядування, формування органів місцевого самоврядування та їх повноваження, систему гарантій та відповідальності посадових осіб, міжнародний досвід у сфері місцевого самоврядування.

67.9(4УКР)300.6
Л17
Лазор, О. Д. Служба в органах місцевого самоврядування : наук.-практ. коментар до закону України: навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – 2-е вид. – К. : Дакор, 2007. – 424 с. + Додатки с. 135-422. – (Публічна служба).

У посібнику в доступній формі розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти фундаментальної основи служби в органах місцевого самоврядування. Тут вміщено значну кількість нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються місцевого самоврядування. 

67.9(4УКР)301
М 65
Місцеве самоврядування : зб. нормат.-прав. актів : станом на 25 січ. 2009 р. / упоряд. : Ю. П. Битяк, П. М. Любченко, С. Г. Серьогіна ; відп. за вип. С. В. Карплюк. – Х. : Одіссей, 2009. – 616 с. : табл. – (Закони України).

Видання підготовлене співробітниками Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України.

Збірник нормативно-правових актів містить витяг з Конституції України (з посиланням на рішення Конституційного Суду України щодо роз’яснення її окремих положень та скороченим текстом резолютивної частини зазначених рішень), закони і підзаконні акти, що регулюють правовий статус, порядок формування, функціонування та взаємодію між собою органів влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та посадових осіб.

67.9(4УКР)301
М 65
Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки : зб. матеріалів та документів / Фонд сприяння місцев. самоврядуванню України ; за ред. : М. О. Пухтинський, О. В. Власенко. – К. : Атіка, 2007. – 896 с. : кольор. іл, табл., рис.

Збірник матеріалів та документів “Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки” публікується завдяки Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України. У ньому містяться підсумки концептуальних і прикладних розробок експертів Фонду, муніципальної громадськості нової української доби розвитку місцевої демократії.

У збірнику представлено також матеріали і документи всеукраїнських заходів, що були проведені Фондом, які демонструють різне бачення соціально-економічних, конституційних, законодавчих перетворень.

352.07(477)
Т 65
Трачук, П. А. Державне будівництво та місцеве самоврядування : навч. посіб. / П. А. Трачук ; УжДІЕП. – Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ упр. у справах преси та інформації, 2004. – 140 с.

У навчальному посібнику з державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні розглядаються поняття, предмет, метод і джерело місцевого самоврядування, розкриваються форми безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні, система та основні функції і повноваження місцевого самоврядування, механізм та їх реалізації.

67.9(4УКР)301
Т 65
Трачук, П. А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ : [монографія] / П. А. Трачук ; Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ужгород. міська друкарня, 2006. – 576 с.

У монографії висвітлено теоретичні та практичні проблеми реалізації функцій органів місцевого самоврядування в Україні. Аналізуються аксіологічні основи теорії місцевого самоврядування, розкриваються основоположні принципи участі громадян України у місцевому самоврядуванні, описано концептуальні проблеми становлення і розвитку муніципальної влади в Україні.

* * *

Береза, А. В. Періодизація етапів реформування публічної влади в Україні / А. В. Береза // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 568-573.

Бойчук, М. Місцеве самоврядування і розбудова громадянського суспільства / М. Бойчук // Пам'ять століть. – 2007. – № 1. – С. 129-144.

Вільгушинський, М. Й. Взаємодія судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадскістю: шляхи наукового пошуку / М. Й. Вільгушинський // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 147-153.

Волохова, І. С. Проблеми розподілу видаткових повноважень між рівнями влади в Україні / І. С. Волохова // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 55-63.

Кресіна, І. Актуальні проблеми модернізації системи адміністративно-територіального устрою України / І. Кресіна // Публічне право. – 2012. – № 4(8). – С. 52-57.

Крупчан, О. Формування компетенції місцевих органів публічної влади шляхом делегування повноважень / О. Крупчан // Юридична Україна. – 2013. – № 7. – С. 14-19.

Лісовий, А. В. Впровадження заходів адміністративно-територіальної реформи на рівні сільських районів / А. В. Лісовий // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 137-142.

Масич, В. В. Правове регулювання механізмів зворотного зв’язку на місцевому рівні / В. В. Масич // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 591-596.

Матвієнко, А. Вплив ідеологічних підходів до розуміння держави на її територіальну організацію / А. С. Матвієнко // Держава і право. – 2013. – Вип. 62. – С. 442-447.

Мікула, Н. А. Обговорення Національної доповіді "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" / Н. А. Мікула // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 242-245

Семенченко, Ф. Г. Реформування політичної системи та розбудова громадянського суспільства як об’єктивно необхідні умови ціннісного виміру політичної діяльності / Ф. Г. Семенченко // Держава і право. – 2013. – С. 541-548. 

Інтернет-ресурси:

 

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Поняття та система місцевого самоврядування

Держаний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

День місцевого самоврядування в Україні

Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні

Місцеве самоврядування в Україні

 


Новини

2020-09-23

Останні літні читання - за настроєм, перші осінні - за часом.

Неля Остапів і Мирослав Гончарук-Хомин у п'ятницю о 18:00 у дворику бібліотеки.

Одягайтеся тепліше і - приходьте!
Вхід вільний.

2020-09-23
Цьогоріч Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка святкує своє 75-річчя від дня заснування. У цьому відео ми хочемо поділитися з вами фото з нашого життя від створення бібліотеки і до сьогодення.
2020-09-15

За даними Держстату України були підведені підсумки роботи підприємств, і ЗАКАРПАТСЬКА ОУНБ IМ.Ф.ПОТУШНЯКА увійшла в 100 кращих і знаходиться в рейтингу надійних підприємств України. На підставі результатів аналітики ЗАКАРПАТСЬКА ОУНБ IМ.Ф.ПОТУШНЯКА надається право отримання Експертної оцінки «ВИБІР КРАЇНИ» 2020.

Метод порівняльного аналізу економічних показників, а також соціальних і маркетингових досліджень затверджений всесвітньою дослідницькою організацією WAPOR. Переможець
відбирається завдяки FinScore і MarketScore - скоринговий індекс фінансової стійкості компанії, розрахований аналітичним відділом Вибір Країни на підставі основних фінансових індикаторів.

2020-09-15

До вашої уваги нова віртуальна виставка "Бібліотека - вчора, сьогодні, завтра", присвячена 75-річчю від дня заснування нашої книгозбірні.

2020-09-08

Шановні користувачі, для вас нові надходження до відділів художньої літератури і наукової інформації та бібліографії.