Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>


2017-05-16
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: статті та монографії на тему "Особиста гігієна фармацевтичного працівника"

Турдай Марія Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-18


Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

51.2 Г 27
Геврик, Є. О. Гігієна праці на виробництві : навч. посіб. / Є. О. Геврик, Н. П. Пешко. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 280 с.

51.2 Г 46
Гігієна праці і виробнича санітарія : підручник / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Н. В. Москвяк, О. Ю. Назар. - К.: Здоров'я, 2002. - 384 с.

52.8 Г 83
Грига, І. В. Курс фармакології : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. України ІІІ-ІV рівнів акредитації] / І. В. Грига; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - [5-е доопрацьоване та допов. вид.]. -Ужгород: ПРАТ "Вид-во "Закарпаття", 2011. - 688 c.

Глущенко, Л. Законодавство про контроль якості лікарських засобів / Л. Глущенко // Юридична Україна. - 2011. - № 3. - C. 45-49.

Пасічник, М. "Практика виготовлення ліків в умовах аптек має переваги" / М. Пасічник ; інт-ю запис. Н. Долина // Урядовий кур’єр. - 2015. - 17 лют. - C. 5.
2017-05-15
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавитьтемилітература до :"Зародження пострадянської партійної системи Литви".

Вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-15


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела інформації:

67.300 О-66
Орленко, В. І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - К.: Видавець Паливода А. В., 2010. - 240 c.

67.9(0)300 П 16
Панов, А. В. Державне право зарубіжних країн : навч. посіб. / А. В. Панов; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. - Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2011. - 232 c.

Антоненко, П. Над нами тінь комуно-радянської примари : репортаж з міжнародного круглого столу " Досвід Литви в подоланні наслідків тоталітаризму" / Петро Антоненко // Слово Просвіти. - 2011. -24-30 листоп. - C. 4.

Вайтєкунас, П. "Без інтеграції в ЄС Литва не мала б змоги розвиватися" / П. Вайтєкунас ; записав П. Зубенко // Пенсійний кур’єр. - 2013. -12 верес. (№ 36). - C. 11.

Ѓрібаускайте, Даля. “Литовці завжди були серед найбільших єврооптимістів” / Д. Ѓрібаускайте ; інт-ю зап. Ж. Безп‘янчук // Український тиждень. - 2016. - № 47. - С. 20-21.

Кравченко, Володимир. Литва. Лицар без страху і докори / В. Кравченко // Дзеркало тижня. - 2015. - 26 верес. - С. 6.

Ландсбергіс, Вітаутас. “І вам, і нам важливо не втратити творчого духу єднання людей...” / В. Ландсбергіс ; інт-ю зап. М. Гриценко // День. - 2016. - 12-13 лют. - С. 21.

Литва : Страны СНГ и Балтии // Зарубежные страны : [история, экономика, политика, междунар. отношения] : [справочник]. - Запорожье : Премьер, 2003. - Вып. 1 : 1998-2003 гг. - С. 190-195.

Мацегора, Катерина. Литва, Латвія та Естонія подають приклад / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. - 2017. - 7 квіт. - С. 2.

Мельниченко, Н. Конституційно-правове законодавство про науку у країнах - нових членах Європейського Союзу (на матеріалах Латвії, Литви, Естонії) / Н. Мельниченко // Юридичний вісник. - 2009. - № 3. - 58-62.

Петрилайте, В. Імплементація законодавства Європейського Союзу у Литві: розвиток литовської системи соціального забезпечення та її інституціоналізація / В. Петрилайте // Право України. - 2016. - № 8. - С. 33-39.

Погребинська, І. М. Стратегія консоціації - громадянський вибір етнічного націоналізму на початковому етапі державотворення. Case Study/ І. М. Погребинська // Наукові записки. - К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса. - 2008. - Вип.42. - C. 181-192.

Прокопчук, О. Про 20 років свободи та інші "незалежності" / Ольга Прокопчук // Віче. - 2011. -№ 15-16. - C. 14-15.

Супричов, Олексій. Прибалтійські країни: Естонія, Литва, Латвія / О. Супричов // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 9. - С. 35-42.

Стабінгіс, Рокас. Президентські вибори та вибори до Європарламенту в Литві у 2014 році / Р. Стабінгіс // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2015. - № 1. - С. 30-31.

Хома, Н. М. Соціальні процеси в країнах п’ятої хвилі євроінтеграції в контексті розбудови соціальної держави та відповідності соціальним стандартам ЄС (на прикладі Естонії, Литви, Латвії) / Н. М. Хома // Держава і право. - 2011. - Вип. 52. - C. 553-559.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

2017-05-15
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література до теми :"Партійна система Литви міжвоєнного періоду".

Віка

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-16


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

63.3(0)6 Г 13
Газін, В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр. : підручник / В.П. Газін. - 2-е вид., доп. і переробл. - К.: Слово, 2003. - 472 с.

66.01 Г 69
Горлач, М. І. Політологія: наука про політику : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К.: Центр учбової л-ри, 2009. - 838 c

66.0 К43
Кирилюк, Ф. М. Новітня політологія : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.: Центр учбової л-ри, 2009. - 564 c.

63.3(4)6 К 78
Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти : монографія/ Є. В. Бевзюк, Е. І. Балога [та ін.]; Закарпат. держ. ун-т, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Ужгород: Вид-во ЗакДУ, 2010. - 452 c.

63.3(0)6 М70
Мицик, Л. М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918 - 2007) : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / Л. М. Мицик, Ю. В. Кузьменко. - К.: Академвидав, 2008. - 544 c.

66.6 О-26
Обушний, М. І. Партологія : навч. посіб. / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа; за ред. М.І. Обушний; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. - К.: Арістей, 2006. - 432 c.

63.3(2)6 П 50
Политические системы СССР и стран Восточной Европы 20-60-е годы / Акад. наук СССР, Ин-т слпавяноведения и балканистики; отв. ред. А. Ф. Носков. - М.: Наука, 1991. - 256 c.

66.0 П50
Політологічний енциклопедичний словник. А - Я : энциклопедия / Ін-т держави іправа ім. В. М. Корецького, Укр. асоціація політологів; За ред. Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкін, В. П. Горбатенко, упоряд. В. П. Горбатенко. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Генеза, 2004. - 736 c.

63.3(4) Р 79
Ротшильд, Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Д. Ротшильд ; пер. з англ. В. П. Канаша. - К.: Мегатайп, 2001. - 496 с.

63.3(0)6 С 41
Сич, О. І. Історія західного суспільства в міжвоєнний період (1919-1939 рр.) : навч. посіб. / О. І. Сич; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Наші книги, 2008. - 320 c.

63.3(4) Т 44
Тисменяну, В. Поворот у політиці: Східна Європа від Сталіна до Гавела / В. Тисменяну; Пер. з англ. А.Д. Гриценко. - К.: Мегатайп, 2003. - 336 с.

66.0 Ш 70
Шляхтун, П. П. Політологія: історія та теорія : підручник / П. П. Шляхтун; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Центр учбової л-ри, 2010. - 472 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

2017-05-11
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: статті Федора Михайловича Потушняка з Етнографії( кілька будь ласка)

Малюк Ання Сергіївна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-05-12


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 82.3
В 75
Ворожкы осüйськых босоркань / зuбрав Ф. Потушняк ; ушорив И. Петровцій. – Ужгород, 2011 (ПП Повч Р. М.) . – 524 с. : іл. – (Народна бібліотека). – Текст русин. мовою.

К 83.3-8
Н 34
Науковий і мистецький світ Федора Потушняка : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. видатного укр. письм. і вчен., Ужгород, 15-16 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; упоряд. І. Ліхтей ; редкол.: Л. Бабота, В. В. Барчан [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2010. – 456 с. : рис.
***
Андрішко, Андрій. ...На своїй же землі взлетів орел високо... : [про Ф. Потушняка та про його етногр. діяльність] / А. Андрішко // Нове життя. – 2015. – 28 берез. – С. 5.

Грибанич, Ілля. Паска та писанки у працях Федора Потушняка : [етнограф. дослідж.] / І. Грибанич // Фест. – 2014. – 18-24 квіт. – С. 14.

Грибанич, Ілля. У деяких сім’ях пекли стільки пасочок, скільки членів родини : великодні традиції у праці Ф. Потушняка / І. Грибанич // Новини Закарпаття. – 2017. – 8 квіт. – С. 13 : фот. кольор.

Потушняк, Федір. Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання, проблеми та їх вирішення, елементи та їх розміщення / Ф. Потушняк // Тиводар, Михайло Петрович. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М. П. Тиводар ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 284 с. : іл.
2017-05-09
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Комплексно географічна характеристика села Колочава Міжгірського району. Дякую!

Ференцюк М.В.

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-05-12


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 26.8
А 73
Анучин, В. А. Закарпатская область : наук.-популяр. географ. опис / В. А. Анучин, А. И. Спиридонов. – М. : ОГИЗ Географиздат, 1947. – 175 с.

К 63.3
А 80
Аржевітін, С. М. Шугаї: історія верховинського села Колочава. Т. 5 : метод. матеріал / С. М. Аржевітін. – [Б. м. : б. и.], 2006. – 548 с. : кольор. іл.

К 75.8
В 42
Відпочивайте в селах Міжгірщини : справочное издание / М. Тимощук, Л. Зеленко. – Міжгір’я, 2005. – 14 с.

К 26.8
Д 44
Дивовижний край легенд... : наук.-популяр. вид. / М. Ю. Дербак, Ю. І. Горват, М. М. Красняник [та ін.]. – [Ужгород], [2012]. – 28 с. : фот. кольор.

К 26.8
Д 44
Діброва, Олексій. Закарпатська область : географ. нарис / О. Діброва. – 2-е вид. перероб. і доп. – К. : Радян. шк., 1967. – 123 с. – (Області Української РСР).

К 0
М 11
Міжгірщина – край краси і туризму : [кн.-путівник] / авт.-упоряд. Н. П. Биба. – Ужгород : Ліра, 2008. – 44 с. : кольор. іл.
***
Бедзір, Василь. Колочавські бункери: історія вперемішку з туризмом / В. Бедзір // Неділя. – 2010. – 26 черв.-2 лип. – С. 1, 8а : фот. кольор.
Бородюк, Наталія. У Колочаві нічого не забувають : це село розкаже-покаже всю історію Закарпатті / Н. Бородюк // Уряд. кур’єр. – 2013. – 25 лип. – С. 13.
Колочава – чеське село на Закарпатті : [історія села] // Колочава. – 2014. – № 27 (квіт.). – С. 9 : фот. кольор.
Мацола, Олеся. Дивовижне село Колочава : [про історію села] / О. Мацола // Верховина. – 2013. – 27 лип. – С. 2 : фот.
Сердце Закарпатья : [про с. Колочава Межгор. р-на] // Лиза. – 2013. – № 28 (июль). – С. 58-59.
За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-05-05
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:статті на тему:Гігієнічні вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів

Добра Є.Є.

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-08


Доброго дня! До вашої уваги наступні джерела:

51.2 Г 27
Геврик, Є. О. Гігієна праці на виробництві : навч. посіб. / Є. О. Геврик, Н. П. Пешко. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 280 с.

51.2 Г 46
Гігієна праці і виробнича санітарія : підручник / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Н. В. Москвяк, О. Ю. Назар. - К.: Здоров'я, 2002. - 384 с.

52.8 Г 83
Грига, І. В. Курс фармакології : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. України ІІІ-ІV рівнів акредитації] / І. В. Грига; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - [5-е доопрацьоване та допов. вид.]. -Ужгород: ПРАТ "Вид-во "Закарпаття", 2011. - 688 c.

Глущенко, Л. Законодавство про контроль якості лікарських засобів / Л. Глущенко // Юридична Україна. - 2011. - № 3. - C. 45-49.

Пасічник, М. "Практика виготовлення ліків в умовах аптек має переваги" / М. Пасічник ; інт-ю запис. Н. Долина // Урядовий кур’єр. - 2015. - 17 лют. - C. 5.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

2017-04-30
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка. Мене цікавить література на тему: "Розвиток української літературної мови на теренах Закарпаття у загальноєвропейському контексті". Наперед дякую за допомогу!)

Анна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-05-05


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 81
В 29
Венжинович, Наталія Федорівна. Ділова українська мова : навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту / Н. Ф. Венжинович ; Ужгород. нац. ун-т ; Філолог. ф-т ; Каф. укр. мови . – Ужгород : Закарпаття, 2001. – 156 с.

К 74
М 74
Мова й освіта на початку 21 століття = Nyelv es oktatas a 21. szazad elejen : зб. ст. міжнар. наук.-практич. конф., 11-13.11.2004 / Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ ; ред. І. Густі, Н. О. Коляджин. – Ужгород : ПоліПрінт, 2005. – 192 с.

К 81
Н 34
Наукові дослідження в галузі української та русинської філології = Tanulmanyok az ukran es ruszin filologia korebol / Szerkesztette: Udvari Istvan. – Nyiregyhaza : Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyhaziensia 5, 1997. – 297 c.

К 81
Р 31
Реалізація в Закарпатській області державної мовної політики та основних положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин : матеріали міжнар. круглого столу, 30 листоп. 2006 р. / М-во освіти і науки України ; Закарпат. облдержадмін. [та ін.] ; редкол. Л. О. Белей [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2006. – 284 с. : табл.

К 81
Р 31
Реалізація державної мовної політики України та положень протоколів міжурядових (Змішаної Українсько-Угорської, Змішаної Українсько-Румунської, Двосторонньої Українсько-Словацької) комісій з питань забезпечення прав національних меншин щодо вивчення української мови як державної в загальноосвітніх навчальних закладах Закарпатської області з навчанням мовами національних меншин : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару (9-10 черв. 2009 р., м. Ужгород, Закарпат. обл., Україна) / О. М. Авраменко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Герцог ; Упр. освіти і науки Закарпат. облдержадмін. ; Від. у справах національностей Закарпат. облдержадмін. ; Закарпат. ін-т післядиплом. педагог. освіти ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ; Каф. укр. мови Ужгород. нац. ун-ту ; Центр культур нац. меншин Закарпаття. – Ужгород : Ліра, 2009. – 494 с.

К 63.3
С 40
Сірка, Йосиф. Актуально-2 : політика, мова, демократія : [публіцист. ст.] / Й. Сірка ; передм. М. Мушинка. – Ужгород : Мист. Лінія, 2008. – 120 с.

К 71
С 48
Словацько-українські взаємини в галузі мови, літератури, історії та культури = Slovensko-ukrajinske vztahy v oblasti jazyka, literatury, historie a kultury : зб. матеріалів з міжнар. наук. конф., яка відбулася у Пряшеві 12-13 верес. 2002 р. / Філософ. ф-т Пряшів. ун-ту ; zostavovatelky: L'. Babotova, J. Kredatusova. – Пряшів, 2003. – 406 с. – Текст укр., слов. мовами.

К 81
У 45
Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні : матеріали наук.- практич. конф. (Ужгород, 5-6 трав. 1992 р.) / редкол.: Б. К. Галас, В. С. Габорець, В. Є. Задорожний та ін. – Ужгород, 1993. – 350 с.

81.411.1
У-45
Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство : наук. зб. / Ужгород. нац. ун-т ; Словац.-укр. ін-т гуманіт. ініціатив ; упоряд.: С. М. Медвідь-Пахомова, Я. Джоґаник. – Ужгород, 2004. – 218 с. – (Studia slovakistica ; 4). – Текст укр., словац. мовами.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-04-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Книгознавчі дослідницькі проекти бібліотек України: бібліографічний огляд (за матеріалами фахової періодики 2006–2016 Дяку. Галагуз Інна

Галагуз Інна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-03


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

Золяк, В. Дослідження аудиторних характеристик на сторінках сучасної книгознавчої періодики / Вікторія Золяк // Мандрівець. - 2007. - № 2. - C. 57-60.

Пашкова, В. Управління проектами з оцифрування в бібліотеці / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С. 34.

Баркова, Ольга Валентинівна. Перші та прижиттєві видання М. Гоголя з фондів бібліотек України : реалізація проекту цифрового та факсимільного відтворення[до 200-річчя від дня народження М. Гоголя] / О. В. Баркова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. - К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. - № 2. - С. 24.

Кириченко, Г. С. Політика, право, інтернет. Проектна діяльність НПБУ / Г. С. Кириченко // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 5-6

Визначені найкращі проекти співпраці бібліотек і громадських організацій "Публічні бібліотеки - мости до е-урядування" // Культура і життя. - 2013. - 1 лют. (№ 5). - С. 2.

Бугаєнко, К. С. Науково-дослідна діяльність Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка - динаміка і тенденції розвитку / К. С. Бугаєнко // Соціологічні дослідження в бібліотеках : інфор.-аналіт. бюл. Вип.42 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. : Г. І. Богуш, Г. П. Нелипа. - К.: Нац. парлам. б-ка України. - 2013. - C. 3-18. -Бібліогр. наприкінці ст.

Самохіна, Ж. Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 35. - C. 66-75.

Стратегії удосконалення діяльності бібліотек України, програмний і проектний розвиток // Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. . - К. : Академперіодика, 2014. - С. 131-218.

Смілянець, С. І. Проектна діяльність Національної історичної бібліотеки України (2009-2013 роки) / С. І. Смялянець // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листопада 2013 р./ М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; за заг. ред. О. П. Реєнт ; редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова [та ін.]. - К., 2014. - С. 201-206.

Струнгар, Валерія. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень : Розділ II. / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 371-381.

Фещенко, И. Проектная деятельность - приоритетное направление развития современной библиотеки / И. Фещенко // Бібліотека ХХІ століття: сучасні аспекти та трансформаційні процеси в умовах побудови інформаційного суспільства : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., 2 груд. 2014 р. / Упр. культури, національностей і релігій Дніпропетр. держадмін., Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’ян. Кирила і Мефодія, Дніпропетр. бібл. асоц. ; упоряд. Т. О. Абраїмова ; відп. за вип. Н. М. Тітова. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2015. - С. 94-97

Проекти УБА (Введено оглавление) // Шкільна бібліотека. - 2016. - N 1(січень). - С. 21-21.

Букач, Т. Бібліопроект "Креативна середа" / Т. Букач // Бібліотечна планета. - 2016. - N 1(січ.-берез.). - С. 19-21.

Волян, Н. Нове обличчя бібліотек - нові послуги громаді : проектна діяльність бібліотек / Н. Волян // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - № 1. - С. 35-37.
2017-04-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга автори :Дембовський, Чечоткина назва Стеклообразование

Микша Мальвіна Михайлівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-05-03


Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання:

22.37 Д 30
Дембовский, С. А. Стеклообразование / С. А. Дембовский, Е. А. Чечеткина. - М. : Наука, 1990. – 278 с.
2017-04-20
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:чи треба ставить на строках повернення підпис читача

,бачкай вікторія

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-21


Доброго дня! Радимо переглянути наступну літературу:

78.3 Б59
Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. праць / Міністерство культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України ; редкол.: З. І. Савіна [та ін.] ; ред. Н. Я. Маслова. - К. : [б. и.], 1998. - 72 с.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотечна кухня : 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек / вступ. сл. Л. Нікіфоренко ; літ. ред. Г. Харук. - К. : [б. и.], 2013. - 84 с. : кол.іл. - (Сучасна бібліотека).

78.38 Б83
Бородина, Валентина Алексеевна. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособ. / В.А.Бородина. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 168 с.

78.3(4УКР) І-45
Ільганаєва, В. О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. - Харків, 1998. - 72 c.

78.38Л68
Ловкова, Татьяна Борисовна. Библиотека как центр досуга : учебно-метод. пособ. / Т. Б. Ловкова . - М. : Либерия-Бибинформ, 2009. - 104 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 102).

78.38 О 25
Обслуговування користувачів у бібліотеках: сучасні підходи та напрями : матеріали обл. семінару-тренінгу 29 травня 2007 р. / Відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 56 с.

78.3 С 74
Справочник библиотекаря / А. Н. Ванеев, Б. Л. Васильев [и др.] ; науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - Изд. 3-е, испр. и доп. - СПб.: Профессия, 2006. - 496 c.<<<<     <<     1 || 2 || 3 ||    4   5 || 6 || 7 || 8 ||     >>     >>>>
Новини

2017-10-18

24 жовтня відбудеться ювілейне засідання клубу літературних дебютів «Нові імена».
Свою творчість презентуватимуть дві молоді поетки Марія Трунова та Аля Ціхоцька. Також відбудеться своєрідний творчий звіт дебютантів минулих років.
Запрошуємо всіх любителів поезії! Засідання розпочнеться, як завжди, о 17-й в читальній залі нашої бібліотеки.

2017-10-17

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Останній могікан - доктор Вікентій Шандор", присвячена життю і творчості відомого громадського діяча.

2017-10-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2017 р.".

2017-09-14

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена 75-річчю видатного українського композитора "Музичний світ Євгена Станковича".

2017-07-27

В розділі "Електронна бібліотека" додано нову книгу — Збірник матеріалів “Іван Чендей у колі сучасників”.

2017-03-13